Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE MON na 2005 rok na 2005 rok Warszawa 2005 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE MON na 2005 rok na 2005 rok Warszawa 2005 rok."— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE MON na 2005 rok na 2005 rok Warszawa 2005 rok

2 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY spis treści 2 Wstęp3-4 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne 2005 r.5 Wysiłek obronny państwa w 2005 r.6 Dodatkowe źródła finansowania 7 Struktura budżetu MON w 2004 i 2005 r.8 Priorytetowe zadania resortu obrony narodowej w 2005 9 Struktura budżetu MON w działach10 Dział 752 Obrona narodowa 11 Struktura wydatków budżetowych w rodzajach sił zbrojnych12 Płace 2005 r. 13 Limity zatrudnienia i średnioroczne stany żołnierzy 14 Liczebność żołnierzy wg rozdziałów działu Obrona narodowa15 Świadczenia emerytalno - rentowe 2005 16 Udział wydatków majątkowych w budżecie MON w latach 2001 - 2005 17 Wydatki obronne Polski w porównaniu do średnich NATO18-19 Podsumowanie 20

3 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat wydatków budżetowych MON w 2005 r. w różnorodnych przekrojach i porównaniach, W opracowaniu tym zaprezentowano m.in. dane makroekonomiczne wynikające z ustawy budżetowej na 2005 rok w zakresie dotyczącym budżetu MON oraz wydatki obronne w innych częściach budżetu państwa, a także ich porównania do wydatków obronnych innych państw NATO. Zgodnie z ustawą budżetową na 2005 rok, limit wydatków obronnych został określony zgodnie z formułą 1,95% PKB 2004 roku i wynosi 17.240 mln zł, z czego 17.192,3 mln zł przeznaczono na wydatki w części 29 Obrona Narodowa, a 47,7 mln zł w innych częściach budżetu państwa (w dziale 752 Obrona narodowa). Ponadto, w rezerwach celowych budżetu państwa, na realizację programu wyposażania Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe ujęto środki w wysokości 439,2 mln zł (0,05% PKB). Łączne zatem możliwości obronne państwa (obejmujące wydatki obronne oraz program samolotowy) wyniosą 17.679,2, tj.2 % przewidywanego na 2004 rok PKB (884 mld zł). Tak więc, w porównaniu do roku 2004, nastąpi nominalny wzrost wydatków o 8%, a realny o 5%. Pomimo znaczącego ich wzrostu, polskie wydatki obronne kształtują się ciągle poniżej średniej NATO (w przeliczeniu na jednego mieszkańca i jednego żołnierza - są nadal odpowiednio trzykrotnie i dwukrotnie niższe) Niezależnie od ww. środków na finansowanie zadań obronnych, zadania związane z obronnością zostaną wsparte dodatkowymi środkami krajowymi: Funduszem Modernizacji Sił Zbrojnych - 96,5 mln zł, Wpływami z prywatyzacji przemysłu obronnego- 13,2 mln zł Środkami z budżetu Ministra Nauki Informatyzacji przeznaczonymi na badania obronne- 148,1 mln zł 3

4 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY Polski potencjał obronny zostanie także wsparty następującymi środkami zewnętrznymi: Programem Inwestycyjnym NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP)- 279,3 mln zł, Programem pomocy wojskowej (FMF)- 260,0 mln zł, Międzynarodowym Programem Nauczania i Szkolenia (IMET)- 8 mln zł. Biorąc pod uwagę wydatki obronne w perspektywie ostatnich lat, można zauważyć znaczący ich wzrost oraz pozytywne zmiany jakie zaszły w zakresie ich struktury. Dla przykładu udział wydatków majątkowych (obejmujących zakupy uzbrojenia i sprzętu oraz inwestycje budowlane) w budżecie MON wyniósł: 9,5% w 2001, 12,7% w 2002, 13,6% w 2003, 16,2% w 2004 oraz 19,4% w 2005 (plan). Aby osiągnąć tak znaczący wzrost wydatków majątkowych Ministerstwo Obrony Narodowej musiało podjąć wiele bolesnych dla personelu wojskowego decyzji (redukcja zatrudnienia oraz likwidacja garnizonów wojskowych). Niezależnie od wielu pozytywnych tendencji w budżecie, nie można jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie potrzeby sił zbrojnych będą zaspokojone w 2005 roku. Na przykład, pomimo faktu, iż wydatki na paliwa zostały zwiększone o 11% w roku 2005 w porównaniu do roku 2004, wielkość ich zakupów dla Sił Zbrojnych będzie uzależniona od sytuacji na światowym rynku cen ropy naftowej. Ponadto, pomimo realnego wzrostu wydatków obronnych w 2005 roku, poziom szkolenia wojsk będzie zróżnicowany: zbliżony do standardów NATO w jednostkach sił wysokiej gotowości, a niższy - w pozostałych. Reasumując, należy stwierdzić, że rok 2005 będzie okresem prorozwojowego budżetu, który odzwierciedla jego pozytywne trendy oraz poprawę finansowania zadań obronnych i misji zagranicznych. 4

5 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY podstawowe wskaźniki makroekonomiczne 2005 r. podstawowe wskaźniki makroekonomiczne 2005 r. Produkt Krajowy Brutto – 952,6 mld zł realny wzrost o 5,0 % Wydatki 209,7 mld zł F Średnioroczny wzrost : l cen towarów i usług konsumpcyjnych- 3,0 % l cen nakładów inwestycyjnych- 2,8 % l płac w sferze budżetowej- 3,0 % Dochody 174,7 mld zł Budżet Państwa Budżet MON (bez rezerw celowych w budżecie państwa) 17,2 mld zł Deficyt 35,0 mld zł 5

6 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY wysiłek obronny państwa w 2005 r. Wydatki obronne - 17.240,0 mln zł (1,95% PKB roku 2004) Rezerwa celowa - 439,2 mln zł program samolotowy 6 dodatkowe źródła finansowania - 805,1 mln zł dodatkowe źródła finansowania - 805,1 mln zł krajowe - 257,8 mln zł zagraniczne - 547,3 mln zł z tego: - wydatki budżetu MON - część 29 Obrona Narodowa - 17.192,3 mln zł - wydatki w innych resortach - 47,7 mln zł ŁĄCZNIE - 17.679,2 mln zł ŁĄCZNIE - 17.679,2 mln zł - 5% wzrost realny w stosunku do 2004 r. - 5%

7 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY dodatkowe źródła finansowania Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych - 96,5 mln zł prywatyzacja przemysłu obronnego - 13,2 mln zł badania obronne w Minist. Nauki i Informatyzacji - 148,1 mln zł ( dane szacunkowe ) krajowe - 257,8 mln zł krajowe - 257,8 mln zł zagraniczne - 547,3 mln zł zagraniczne - 547,3 mln zł Program Inwestycji Organizacji Traktatu - 279,3 mln zł Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa NSIP Program Pomocy Wojskowej FMF - 260,0 mln zł Międzynarodowy Program Nauczania i Szkolenia IMET - 8,0 mln zł 7

8 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY Rok 2005 Wydatki majątkowe 16,2% Płace 30,7% Emerytury 23,6% Eksploatacja i szkolenie 29,5% struktura budżetu MON w 2004 i 2005 r. Wydatki majątkowe 19,4% Płace 28,6% Emerytury 23,4% Eksploatacja i szkolenie 28,6% 8 Rok 2004

9 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY priorytetowe zadania resortu obrony narodowej w 2005 r. 2. Zabezpieczenie środków na wojskowe misje pokojowe. 3. Zabezpieczenie warunków odbywania służby wojskowej przez korpus szeregowych zawodowych. 1. Modernizacja techniczna : zakupy nowoczesnego sprzętu łączności, dowodzenia i informatyki dostosowanie systemu rozpoznania i WE do systemów NATO poprawa możliwości manewrowych i ogniowych jednostek sił wysokiej gotowości poprzez wprowadzanie na uzbrojenie kołowych transporterów opancerzonych i przeciwpancernych pocisków kierowanych zwiększenie możliwości bojowych systemu obrony powietrznej zwiększenie mobilności i możliwości transportowych wojsk kontynuacja programu samolotowego. 9

10 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY Dział 750 Administracjapubliczna Administracja publiczna 156,0 mln zł (0,91%) Dział 710 Działalność usługowa (Agencja Mienia Wojskowego) 2,1 mln zł 2,1 mln zł(0,01%) Dział 700 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka mieszkaniowa (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa) 326,9 mln zł 326,9 mln zł(1,90%) struktura budżetu MON w działach Część 29 Obrona narodowa 17.192,3 mln zł 17.192,3 mln zł OBRONA NARODOWA OBRONA NARODOWA 12.107,3 mln zł 70,42% Dział 752 Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytury) 4.177,6 mln zł (24,30%) Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 49,9 mln zł (0,29%) Dział 803 Szkolnictwo wyższe 250,7 mln zł (1,46%) Dział 851 Ochrona zdrowia 90,8 mln zł (0,53%) Dział 852 Pomoc społeczna 12,3 mln zł (0,07%) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 921 18,7 mln zł (0,11%) 10

11 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY dział 752 Obrona narodowa OBRONA NARODOWA OBRONA NARODOWA 12.107,3 mln zł Dział 752 Rozdział 75201 WOJSKA LĄDOWE 6.097,6 mln zł (50,36%) Rozdział 75202 SIŁY POWIETRZNE 2.500,5 mln zł (20,65%) Rozdział 75203 MARYNARKA WOJENNA 1.097,7 mln zł (9,07%) Rozdział 75204 CENTRALNE WSPARCIE 505,6 mln zł (4,18%) Rozdział 75205 ZESPOŁY KONTAKTOWE I STRUKTURY DOWODZENIA NATO 136,5 mln zł (1,13%) Rozdział 75206 WOJSKOWE SŁUŻBY INFORMACYJNE 170,6 mln zł (1,41%) Rozdział 75207 ŻANDARMERIA WOJSKOWA 213,3 mln zł (1,76%) Rozdział 75208 ORDYNARIAT POLOWY WP 12,4 mln zł (0,1%) Rozdział 75209 PRAWOSŁAWNY ORDYNARIAT WP 1,8 mln zł (0,02%) Rozdział 75210 EWANGELICKIE DUSZPASTERSTWO WOJSKOWE 1,4 mln zł (0,01%) Rozdział 75211 POZOSTAŁE JEDNOSTKI WOJSKOWE 1.063,0 mln zł (8,78%) Rozdział 75216 MISJE WOJSKOWE 306,9 mln zł (2,54%) 11

12 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY struktura wydatków budżetowych w rodzajach sił zbrojnych w 2005 r. (w tys. złotych) 12 Uwaga: w wydatkach majątkowych nie uwzględniono środków na realizację programu samolotowego.

13 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY Płace 2005 r. Wydatki osobowe - 4.922,4 mln zł - nominalny wzrost o 0,2% (przy 3% podwyżce płac) Średnie uposażenia (płace) miesięcznie: żołnierze zawodowi - 2.722 zł pracownicy cywilni wojska: służba cywilna - 2.011 zł pozostali pracownicy - 1.727 zł 13

14 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY limity zatrudnienia i stany średnioroczne żołnierzy 14 *) stan na koniec 2005 roku - 7.625 *)

15 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY liczebność żołnierzy według rozdziałów działu Obrona narodowa 15

16 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY Świadczenia emerytalno - rentowe 2005 Wydatki emerytalne - 4.017 mln zł liczba świadczeniobiorców - 153.200 średniorocznie, wskaźnik wzrostu liczby świadczeniobiorców - 104,2% przeciętne świadczenie - 2.112 zł brak waloryzacji rent i emerytur 16

17 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY udział wydatków majątkowych w budżecie MON w latach 2001 - 2005 17 9,5% 12,7% 13,6% 16,2% 19,4% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 9,5% 13,2% 14,2% 17,3% 20,9% Legenda: - z wydatkami na program samolotowy - bez wydatków na program samolotowy

18 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY wydatki obronne Polski w porównaniu do średnich NATO (w przeliczeniu na mieszkańca w USD) 18 ceny bieżące Źródło: Tablice statystyczne NATO - edycja 2004, dane dla Polski w 2005 roku oszacowane przez Departament Budżetowy POLSKA 2005 * 2004 RAZEMNATO EUROPEJSKIEKRAJENATOKRAJE UNII UNIIEUROPEJSKIEJUSAiKANADA

19 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY 19 ceny bieżące POLSKA 2005 * 2004 RAZEMNATO EUROPEJSKIEKRAJENATOKRAJE UNII UNIIEUROPEJSKIEJUSAiKANADA Źródło: Tablice statystyczne NATO - edycja 2004, dane dla Polski w 2005 roku oszacowane przez Departament Budżetowy wydatki obronne Polski w porównaniu do średnich NATO (w przeliczeniu na żołnierza w tys. USD)

20 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY Budżet MON na 2005 rok zapewnia warunki do: Absorpcji znaczących funduszy z NATO przeznaczonych na realizację inwestycji NSIP oraz pomocy zagranicznej rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Realizacji zadań priorytetowych, a zwłaszcza dotyczących Celów SZ i WD, Praskich Zobowiązań na Rzecz Zdolności Obronnych (PCC) oraz związanych z udziałem w misjach pokojowych. Zabezpieczenia warunków odbywania służby wojskowej przez korpus szeregowych zawodowych. 20 BUDŻET RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 ROK ODZWIERCIEDLA POZYTYWNE TENDENCJE OSTATNICH LAT DOTYCZĄCE COROCZNEGO REALNEGO JEGO WZROSTU, A TAKŻE POPRAWĘ STRUKTURY W DRODZE ZDECYDOWANEGO WZOSTU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PODSUMOWANIE


Pobierz ppt "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE MON na 2005 rok na 2005 rok Warszawa 2005 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google