Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MICHIGAN ILLINOIS FLORIDA NEW YORK CANADA CHINA POLAND MEXICO REALIZACJA PROJEKTÓW PPP W NOWYM STANIE PRAWNYM Budowa parkingów publicznych w systemie koncesji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MICHIGAN ILLINOIS FLORIDA NEW YORK CANADA CHINA POLAND MEXICO REALIZACJA PROJEKTÓW PPP W NOWYM STANIE PRAWNYM Budowa parkingów publicznych w systemie koncesji."— Zapis prezentacji:

1 MICHIGAN ILLINOIS FLORIDA NEW YORK CANADA CHINA POLAND MEXICO REALIZACJA PROJEKTÓW PPP W NOWYM STANIE PRAWNYM Budowa parkingów publicznych w systemie koncesji na roboty budowlane

2 REALIZACJA INWESTYCJI PUBLICZNEJ W OPARCIU O TRADYCYJNY MODEL ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO : przetarg na roboty budowlane, dostawy lub usługi; finansowanie: w 100% Zamawiający; planowanie (w tym konieczność harmonizacji wymagań co do robót budowlanych, dostaw lub usług z wymogami infrastruktury technicznej): w 100 % Zamawiający po okresie rękojmi i gwarancji ryzyko funkcjonowania budynków i infrastruktury zrealizowanej w ramach tej inwestycji obciąża Zamawiającego; konieczność zapewnienia budżetu modernizacyjnego; udział podmiotu prywatnego (wykonawcy) ogranicza się jedynie do etapu robót budowlanych, dostawy lub usług; podmiot będący wykonawcą nie bierze udziału w fazie eksploatacji inwestycji.

3 ALTERNATYWA: REALIZACJA PROJEKTU W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO

4 PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE forma długoterminowej współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi oraz prywatnymi przy realizacji zadań publicznych, dająca możliwość przeniesienia części lub całości ryzyk związanych z realizacją tych zadań na podmiot prywatny; Partnerstwo publiczno – prywatne jest UMOWĄ pomiędzy partnerami, której przedmiotem jest określenie warunków i terminów wspólnej realizacji oraz eksploatacji inwestycji publicznej, opartej na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. ZALETY: możliwość realizacji inwestycji publicznych z minimalnym udziałem środków publicznych lub bez udziału tych środków; przejęcie przez partnera prywatnego części lub całości ryzyk związanych z finansowaniem, budową lub eksploatacją inwestycji; Łatwiejszy dostęp do finansowania komercyjnego dzięki zaangażowaniu partnera prywatnego; Możliwość efektywniejszej i tańszej realizacji inwestycji publicznej poprzez obniżkę kosztów inwestycyjnych oraz kosztów świadczenia usług użyteczności publicznej 1 1 – tak za: Partnerstwo publiczno – prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polistyki Regionalnej, Warszawa 2005, str. 3

5 PODSTAWOWE UREGULOWANIA PRAWNE Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100), zwana dalej Ustawą PPP; Weszła w życie w dniu 27 lutego 2009 r. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 101), zwana dalej Ustawą o Koncesjach; Weszła w życie w dniu 20 lutego 2009 r.

6 FORMY PRAWNE PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO PPP zinstytucjonalizowane (w formie spółki celowej powołanej wspólnie przez partnerów) PPP oparte na umowie pomiędzy partnerami Koncesja na roboty budowlane Koncesja na usługi USTAWA PPP Wybór partnera prywatnego: ustawa – Prawo zamówień publicznych USTAWA O KONCESJACH możliwy dowolnie uzgodniony przez partnerów podział ryzyk; nieograniczona ustawowo procentowa wysokość wkładu własnego podmiotu publicznego wynagrodzenie partnera prywatnego: prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa partner prywatny ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji płatność ze strony podmiotu publicznego nie może prowadzić do odzyskania przez koncesjonariusza całości nakładów związanych z wykonywaniem koncesji

7 PRZYKŁADOWE FORMY WSPÓŁPRACY W RAMACH PPP Forma współpracyCechy charakterystyczne BOT (Build – Operate – Transfer) (Budowa – Eksploatacja – Przekazanie) Partner prywatny buduje oraz eksploatuje obiekt przez określony czas Finansowanie realizacji inwestycji: partner prywatny / podmiot publiczny Własność projektu: podmiot publiczny DBFO (Design – Build – Finance – Operate) (Projekt – Budowa – Finansowanie – Eksploatacja) Partner prywatny projektuje, buduje, finansuje budowę oraz eksploatuje obiekt Podmiot publiczny finansuje koszty bieżącej eksploatacji oraz np. spłatę zobowiązań związanych z finansowaniem inwestycji Własność projektu: podmiot prywatny Po zakończeniu okresu eksploatacji: przekazanie projektu podmiotowi publicznemu BOO (Build – Own – Operate) (Budowa – Prawo własności – Eksploatacja) Partner prywatny projektuje, buduje, finansuje oraz eksploatuje oraz świadczy usługi w obiekcie Własność projektu: partner prywatny Brak fazy przekazania obiektu podmiotowi publicznemu; uprawnienia podmiotu publicznego ograniczają się do działań kontrolnych i nadzorczych BTL (Build – Transfer – Lease) (Budowa – Przekazanie – Dzierżawa) Partner prywatny projektuje, buduje oraz finansuje realizację projektu; po zakończeniu fazy realizacji partner prywatny przekazuje obiekt podmiotowi publicznemu, a partner prywatny zajmuje się eksploatacją obiektu na podstawie umowy dzierżawy.

8 PODWYKONAWCY Umowa o ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH, W TYM INŻYNIERII FINANSOWEJ Umowa o ROBOTY BUDOWALNE, W TYM PROJEKTOWANIE Umowa o ZARZĄDZANIE OBIEKTEM BANK / INSTYTUCJA FINANSOWA NADZÓR (w tym Rada Nadzorcza w SPV) KONTROLA WKŁAD - NIERUCHOMOŚĆ PRAWO DO KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY WKŁAD NIEPIENIĘŻNY / PIENIĘŻNY UMOWA PPP Zobowiązanie partnera prywatnego do zapewnienia finansowania z Banku, na warunkach nie mniej korzystnych niż te określone w umowie PPP UMOWA KREDYTOWA PRZYKŁADOWY MODEL INSTYTUCJONALNEGO PPP SPÓŁKA CELOWA PODMIOT PUBLICZNY PARTNER PRYWATNY

9 właściciel nieruchomości właściciel infrastruktury Umowa o ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH, W TYM INŻYNIERII FINANSOWEJ Umowa o ROBOTY BUDOWALNE, W TYM PROJEKTOWANIE Umowa o ZARZĄDZANIE OBIEKTEM UMOWA PPP PRZYKŁADOWY MODEL PPP OPARTEGO WYŁĄCZNIE NA STRUKTURACH UMOWNYCH PODMIOT PUBLICZNY PARTNER PRYWATNY Umowa KREDYTOWA ZAWIERANA Z BANKIEM LUB INSTYTUCJĄ FINANSOWA PODWYKONAWCY

10 PRZYKŁADOWY MODEL KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE KONCESJODAWC A KONCESJONARIUS Z UMOWA KONCESJI WZNOSI (I WYPOSAŻA) OBIEKT BUDOWLANY PODWYKONAWCY BANK/ INSTYTUCJA FINA N SOWA WYNAGRODZENIE: - PRAWO DO POBIERANIA POŻYTKÓW Z OBIEKTU - CZĘŚCIOWA PŁATNOŚĆ OD KONCESJODAWCY MOŻLIWE WCZEŚNIEJSZE PRZEKAZANIE CZĘŚCI OBIEKTU NA RZECZ KONCESJODAWCY PO UPŁYWIE TERMINU KONCESJI OBIEKT PRZEKAZYWANY KONCESJODAWCY

11 PRZYKŁADOWY MODEL KONCESJI NA USŁUGI KONCESJODAWCAKONCESJONARIUSZ PODWYKONAWCY BANK/ INSTYTUCJA FINANSOWA UMOWA KONCESJI ŚWIADCZY OKREŚLONĄ W UMOWIE KONCESJI USŁUGĘ WYNAGRODZENIE: - PRAWO DO POBIERANIA POŻYTKÓW (KORZYSTANIA) Z USŁUGI - CZĘŚCIOWA PŁATNOŚĆ OD KONCESJODAWCY

12 PARTNER PUBLICZNY USTAWA PPP art. 2 pkt 1 USTAWA O KONCESJACH art. 3 a)jednostka sektora finansów publicznych, lub b)inna osoba prawna, utworzona w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli: jest finansowana w ponad 50% przez jednostkę sektora finansów publicznych, lub jednostki sektora finansów publicznych posiadają ponad połowę udziałów lub akcji, lub jednostki sektora finansów publicznych sprawują nadzór nad organem zarządzającym; lub jednostki sektora finansów publicznych mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego c)związki tych podmiotów a)organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej; b)jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; c)państwowe jednostki budżetowe, państwowe zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych; d)inny podmiot posiadający osobowość prawną, ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli: jest finansowany w ponad 50% przez podmioty opisane pod lit. a) lub b), lub jego zarząd podlega nadzorowi ze strony podmiotów opisanych pod lit. a) lub b), lub w którym połowa członków organu zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez podmioty opisane pod lit. a) lub b) e)inny podmiot posiadający osobowość prawną ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty opisane pod lit. d) sprawują nad nim kontrolę analogiczną, jak opisana pod lit. d) powyżej, f)grupa podmiotów opisanych pod lit. a) – f) powyżej.

13 PARTNER PRYWATNY USTAWA PPP art. 2 pkt 2 USTAWA O KONCESJACH art. 2 a)przedsiębiorca, lub b)przedsiębiorca zagraniczny KONCESJONARIUSZ: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub grupa takich podmiotów, z k t órym zawarto umowę koncesji

14 PRZEDMIOT PARTNERSTWA USTAWA PPPUSTAWA O KONCESJACH Zobowiązanie partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, oraz Zobowiązanie podmiotu publicznego do współdziałania w celu osiągnięcia przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego PRZEDSIĘWZIĘCIE: Otwarty katalog przedsięwzięć, bez wyróżnień przedmiotowych Definicja ustawowa: budowa lub remont obiektu budowlanego, świadczenie usług, wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, lub inne świadczenie, o ile jest połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno – prywatnego lub jest z nim związany Zobowiązanie koncesjonariusza do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem stanowiącym: a)w przypadku koncesji na roboty budowlane: wyłączne prawo do korzystania z obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy; b)w przypadku koncesji na usługi: wyłączne prawo do korzystania z usługi lub takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.

15 WYNAGRODZENIE PARTNERA PRYWATNEGO I PODZIAŁ RYZYK USTAWA PPPUSTAWA O KONCESJACH WYNAGRODZENIE PARTNERA PRYWATNEGO: brak definicji ustawowej; brak ustawowych limitów płatności partnera publicznego lub minimalnej lub maksymalnej wartości wkładu własnego podmiotu publicznego; wynagrodzenie ma być zależne od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego. PODZIAŁ RYZYK: relatywna swoboda stron w kształtowaniu umownego podziału ryzyk WYNAGRODZENIE PARTNERA PRYWATNEGO: Prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno – prywatnego, tj. wyłączne prawo do korzystania z obiektu budowlanego lub usług; Dopuszczalne płatności ze strony koncesjodawcy, pod warunkiem że nie prowadzą do odzyskania przez koncesjonariusza całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. PODZIAŁ RYZYK: Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji, w tym ryzyko popytu; Zwrot nakładów koncesjonariusza: głównie z przychodów uzyskiwanych od użytkowników przedmiotu obiektu budowlanego lub usługi.

16 WKŁAD WŁASNY PODMIOTU PUBLICZNEGO USTAWA PPPUSTAWA O KONCESJACH Zobowiązanie do wniesienia wkładu własnego, polegającego w szczególności na: a)poniesieniu części wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym sfinansowaniu dopłat do usług świadczonych przez partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia; b)wniesieniu składnika majątkowego, tj. nieruchomości, części składowej nieruchomości, przedsiębiorstwa, rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego. wniesienie wkładu własnego następuje przykładowo w drodze sprzedaży, użyczenia, użytkowania, najmu lub dzierżawy W przypadku wniesienia wkładu własnego w postaci nieruchomości, partner prywatny ma prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży przez podmiot publiczny lub SPV (art. 12 Ustawy PPP); W przypadku wykorzystywania wkładu własnego podmiotu publicznego przez partnera prywatnego w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie PPP, podmiot publiczny ma roszczenie o zwrot składnika majątkowego (art. 9 ust. 2 Ustawy PPP); Sfinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięcia w kwocie przekraczającej 100.000.000 zł wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 18 Ustawy PPP). Brak postanowień ustawowych dotyczących wkładu własnego koncesjodawcy Koncesjodawca może udostępnić koncesjonariuszowi składniki majątku koncesjodawcy, w tym nieruchomości, niezbędne do realizacji projektu, na zasadach określonych w umowie koncesji

17 ZINSTYTUCJONALIZOWANE PPP W FORMIE SPÓŁKI SZCZEGÓŁOWE UREGULOWANIA Dopuszczalne typy spółek: spółki kapitałowe, spółka komandytowa lub komandytowo – akcyjna; Cel i przedmiot działalności spółki nie może wykraczać poza zakres określony umową PPP; Zbycie lub obciążenie nieruchomości lub przedsiębiorstwa wymaga zgody wszystkich wspólników lub akcjonariuszy; Prawo pierwokupu udziałów lub akcji partnera prywatnego w spółce przysługujące partnerowi publicznemu.

18 PRZYKŁADOWE MODELE FINANSOWANIA INWESTYCJI REALIZOWANEJ W FORMULE PPP

19 FINANSOWANIE Z WYKORZYSTANIEM KREDYTU PODMIOT PUBLICZNY PARTNER PRYWATNY SPÓŁKA CELOWA BAN K REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKĘ CELOWĄ ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KREDYTU Zabezpieczenia spłaty kredytu (np. hipoteka, poręczenie, zastaw na udziałach spółki celowej) Zobowiązanie do zapewnienia finansowania na określonych w umowie PPP minimalnych warunkach UMOWA KREDYTU Zobowiązanie do spłaty udzielonego przez bank kredytu Spłata kredytu

20 FINANSOWANIE Z WYKORZYSTANIEM OBLIGACJI PODMIOT PUBLICZNY PARTNER PRYWATNY SPÓŁKA CELOWA (emitent) REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKĘ CELOWĄ ZE ŚRODKÓW POCHODZACYCH Z OBLIGACJI EMISJA OBLIGACJI (zwykłe, przychodowe ) Zabezpieczenie obligacji (np. hipoteka, poręczenie) OBLIGATARIUSZ E (inwestorzy instytucjonalni, banki) WYPŁATA KUPONÓW (ODSETEK) / WYKUP OBLIGACJI

21 FINANSOWANIE Z WYKORZYSTANIEM FORFAITINGU PODMIOT PUBLICZNY PARTNER PRYWATNY NABYWCA WIERZYTELNOŚCI (BANK) UMOWA PPP UMOWA FORFAITINGU REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ PARTNERA PRYWATNEGO ZE ŚRODKÓW POCHODZACYCH Z FORFAITINGU zobowiązanie podmiotu publicznego do zapłaty partnerowi prywatnemu wynagrodzenia z tytułu realizacji inwestycji / zwrotu nakładów Sprzedaż (cesja) wierzytelności partnera prywatnego wobec podmiotu publicznego na rzecz nabywcy wierzytelności (banku) zapłata kwoty wierzytelności (z dyskontem) Oświadczenie podmiotu publicznego o zrzeczeniu się względem nabywcy wierzytelności zarzutów przysługujących podmiotowi publicznemu wobec partnera prywatnego z tytułu wykonania umowy PPP oraz zrzeczenie się prawa potrącenia roszczeń wzajemnych zapłata kwot wynikających z umowy PPP na rzecz nabywcy wierzytelności

22 TRYB WYBORU PARTNERA PRYWATNEGO

23 USTAWA PPP wybór partnera prywatnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (PZP), ze zmianami wynikającymi z Ustawy PPP; konieczne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w jednym z trybów przewidzianych w PZP, w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców; w przypadku złożonych projektów preferowany tryb dialogu konkurencyjnego;

24 USTAWA O KONCESJACH zawiera odrębne przepisy dotyczące zasad wyboru partnera prywatnego; wybór partnera prywatnego – w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, przygotowanym i prowadzonym w sposób zapewniający równe i niedyskryminacyjne traktowanie zainteresowanych podmiotów, przejrzystym oraz z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji; do czynności podejmowanych przez koncesjodawcę i zainteresowane podmioty w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji stosuje się przepisy ustawy – Kodeks cywilny (art. 5 Ustawy o Koncesjach); do postępowania o zawarcie umowy koncesji nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

25 WYBÓR KONCESJONARIUSZA przygotowanie opisu przedmiotu koncesji Czynności koncesjodawcy Czynności podmiotów prywatnych publikacja ogłoszenia o koncesji Składanie wniosków o zawarcie umowy koncesji Zaproszenie kandydatów do udziału w negocjacjach Informacja o nieprzyjęciu wniosku NEGOCJACJE min. 21 / 45 dni zaproszenie do składania ofert przygotowanie opisu warunków koncesji Składanie ofert WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ZAWARCIE UMOWY KONCESJI żądanie złożenia wyjaśnień, sprecyzowania, dopracowania złożonych ofert złożenie wadium ZAINTERESOWANY PODMIOT KANDYDATOFERENT możliwa zmiana wymagań określonych w ogłoszeniu o koncesji Niedopuszczenie ofert do oceny i porównania

26 partner prywatny winien spełniać opisane w ogłoszeniu warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia / zawarcie umowy koncesji, w tym odnośnie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / koncesji: w przypadku koncesji – istnieje możliwość polegania w tym zakresie na zdolności innych podmiotów, nie ubiegających się wraz z danym przedsiębiorcą o zawarcie umowy koncesji (art. 18 ust. 3 Ustawy o Koncesjach); w przypadku postępowania na podstawie Ustawy PPP i PZP – istnieje możliwość polegania na zdolności innych podmiotów jedynie odnośnie potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP) POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

27 NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA USTAWA PPPUSTAWA O KONCESJACH najkorzystniejsza oferta zawiera najkorzystniejszy bilans wynagrodzenia i innych kryteriów odnoszących się do przedsięwzięcia (art. 6 ust. 1 Ustawy PPP); kryteria oceny ofert sprecyzowane w SIWZ; kryteria oceny ofert (art. 6 Ustawy PPP): OBLIGATORYJNE: (i) podział ryzyk i zadań związanych z przedsięwzięciem, (ii) terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń podmiotu publicznego; FAKULTATYWNE: (i) podział dochodów z przedsięwzięcia pomiędzy partnerów, (ii) stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera prywatnego, (iii) efektywność realizacji przedsięwzięcia, (iv) kryteria odnoszące się do przedmiotu przedsięwzięcia (jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, technologie, serwis, koszt utrzymania). Kryteria oceny sprecyzowane w opisie warunków koncesji; otwarty katalog kryteriów oceny ofert; brak kryteriów obligatoryjnych ; przykładowe kryteria: czas trwania koncesji, wysokość współfinansowania przedmiotu koncesji ze środków oferenta, koszty użytkowania przedmiotu koncesji, wysokość opłat za usługę świadczoną na rzecz osób trzecich korzystających z przedmiotu koncesji, jakość wykonania, wartość techniczna, właściwości estetyczne i funkcjonalne, aspekty środowiskowe, rentowność, termin wykonania przedmiotu koncesji; W przypadku koncesji na roboty budowlane dopuszczalne kryteria dotyczące właściwości zainteresowanego podmiotu.

28 ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ USTAWA PPPUSTAWA O KONCESJACH Według przepisów PZP; Przysługują, o ile interes prawny wykonawcy w uzyskaniu zamówienia (zawarciu umowy PPP) doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez podmiot publiczny przepisów PZP Przysługujące środki ochrony prawnej: a) protest b)odwołanie c)skarga do sądu Ustawa o Koncesjach zawiera własne uregulowania związane ze środkami ochrony prawnej; Zainteresowanemu podmiotowi, którego interes prawny w zawarciu umowy koncesji doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez koncesjodawcę z naruszeniem przepisów Ustawy o Koncesjach, przysługuje wyłącznie prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem koncesjodawcy; Od skargi należy uiścić wpis stały; Termin na wniesienie skargi: 10 dni od dnia, w którym skarżący powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć informację o czynności podjętej przez koncesjodawcę w sprawie; Ustawowy termin rozpoznania skargi przez sąd: nie później niż 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią koncesjodawcy na skargę.

29 UMOWY ZAWIERANE W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO – PRYWATNEGO LUB KONCESJI

30 UMOWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO - PRYWATNYM KONCESJI Brak ustawowo określonej formy; Zgodnie z Ustawą PPP, umowa ta winna określać, m.in.: skutki nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania, a w szczególności kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia partnera prywatnego lub SPV; zasady i tryb przeprowadzania kontroli realizacji przedsięwzięcia przez podmiot publiczny W Ustawie PPP brak jest określenia maksymalnego okresu, na jaki umowa ta może zostać zawarta; w doktrynie przyjmuje się, że powinna to być umowa na czas określony; Możliwe postanowienia dopuszczające przedłużenie / skrócenie okresu umowy w przypadku ziszczenia się określonych w umowie okoliczności; Umowa PPP może mieć charakter ramowy i przewidywać zobowiązanie stron do zawarcia kolejnych umów związanych z realizowanym przedsięwzięciem (np. umowy kredytowej, umowy spółki, dostawy, etc). Wymagana przynajmniej forma pisemna; Katalog ustawowo wymaganych postanowień umowy koncesji zawarty jest w art. 22 ust. 1 Ustawy o Koncesjach; Ustawa o Koncesjach zawiera również przykładowy katalog postanowień fakultatywnych (art. 22 ust. 2) Umowa zawierana jest na okres uwzględniający zwrot nakładów koncesjonariusza poniesionych w związku z wykonywaniem koncesji; przy czym okres ten nie może być dłuższy niż: w przypadku koncesji na roboty budowlane: 30 lat; w przypadku koncesji na usługi: 15 lat. w przypadku, gdy przewidziany okres zwrotu nakładów koncesjonariusza poniesionych w związku z wykonywaniem koncesji przekracza okres 30 / 15 lat, umowa koncesji może zostać zawarta na dłuższy okres (art. 24 ust. 2 Ustawy o Koncesjach).

31 ZMIANY UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO - PRYWATNYM KONCESJI Co do zasady zmiany zawartej umowy PPP w stosunku do treści złożonej przez partnera prywatnego oferty są zakazane, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy (art. 13. ust. 1 Ustawy PPP); Sankcja: zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych przepisów jest nieważna (art. 13 ust. 2 Ustawy PPP). Ustawa o Koncesjach przewiduje analogiczny zakaz wprowadzania zmian do zawartej umowy, jak Ustawa PPP (art. 23 ust. 1 Ustawy o Koncesjach); Sankcja: zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych przepisów jest nieważna (art. 23 ust. 2 Ustawy o Koncesjach).

32 UMOWY DODATKOWE USTAWA PPPUSTAWA O KONCESJACH Ustawa o Koncesjach przewiduje możliwość zawierania dodatkowych umów na wykonanie robót budowlanych pomiędzy koncesjonariuszem a koncesjodawcą, nie przewidzianych umową koncesji, pod warunkiem, że: roboty te ze względów technicznych lub ekonomicznych nie mogą zostać oddzielone od przedmiotu objętego koncesją w sposób nieuciążliwy dla koncesjodawcy lub Mogą zostać oddzielone od wykonania przedmiotu objętego koncesją, ale są bezwzględnie niezbędne do jego zakończenia; łączna wartość dodatkowej umowy nie może przekroczyć 50 % wartości koncesji; w przypadku zaistnienia ustawowych przesłanek zawarcia umowy dodatkowej, koncesjodawca nie musi przeprowadzać dodatkowych procedur; Zastosowanie, np. w przypadku konieczności modernizacji wykraczającej poza zwykłe utrzymanie obiektu. Ustawa PPP nie zawiera postanowień dotyczących zawierania dodatkowych umów na wykonanie robót budowlanych; Z uwagi na możliwość skonstruowania umowy PPP w ten sposób, aby miała charakter ramowy, możliwe jest zawarcie przez partnera prywatnego oraz podmiot publiczny innych niż umowa PPP umów; wydaje się, że zawarcie takich umów winno być przewidziane umową PPP.

33 UMOWY ZAWIERANE PRZEZ PARTNERA PRYWATNEGO/ KONCESJONARIUSZA Z PODWYKONAWCAMI USTAWA PPPUSTAWA O KONCESJACH Zgodnie z Ustawą o Koncesjach, do udzielania przez koncesjonariuszy zamówień publicznych w celu wykonania przedmiotu koncesji stosuje się art. 131 PZP; co w praktyce oznacza obowiązek stosowania, w całości lub przynajmniej w ograniczonym zakresie, trybu udzielania zamówienia publicznego do zlecania prac, np. podwykonawcom; Wyjątek: udzielanie zamówień podmiotom powiązanym (dominującym lub zależnym) lub podmiotom, z którymi koncesjonariusz zawarł umowę w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie koncesji. Do umów zawieranych przez partnera prywatnego w celu wykonania jego zobowiązań wynikających z Umowy PPP mają zastosowanie ogóle przepisy PZP, o ile zachodzą ustawowe przesłanki do uznania tej umowy za zamówienie publiczne; Przykładowo: partner prywatny będzie zobowiązany do stosowania PZP do udzielania przez niego zamówień, jeżeli będzie spełniać przesłanki określone w art. 3 ust. 1 pkt 5 PZP, tj. : ponad 50% wartości udzielanego zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przed podmioty publiczne; i wartość zamówienia przekracza kwoty 133.000 / 206.000 euro dla dostaw lub usług, lub 5.150.000 euro dla robót budowlanych, i przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych i rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.

34 KAZUS: REALIZACJA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE PARKINGU PODZIEMNEGO W FORMULE KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE

35 PRZYKŁADOWY SCHEMAT STRUKTURY REALIZACJI INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE PARKINGU PODZIEMNEGO W FORMULE KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE KONCESJODAWCA (GMINA) KONCESJONARIUSZ (SPV - SP. Z O.O.) WSPÓLNIK AWSPÓLNIK B UMOWA KONCESJI BANK PODWYKONAWCY UŻYTKOWNICY PARKINGU ZOBOWIĄZANIE DO WYBUDOWANIA PARKINGU I ZAPEWNIENIA FINANSOWANIA UDOSTĘPNIENIE NIERUCHOMOŚCI PŁATNOŚĆ: np. 30% KOSZTÓW BUDOWY WKŁADY DOŚWIADCZENIE ZDOLNOŚĆ FINANSOWA UMOWA KREDYTU PROJEKTOWANIE PARKINGU BUDOWA PARKINGU WYKONYWANIE PRAWA DO KORZYSTANIA: (ZARZĄDZANIE, EKSPLOATACJA, W TYM POKRYWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA, POBIERANIE OPŁAT OD UŻYTKOWNIKÓW) SPŁATA KREDYTU FAZA REALIZACJI PRZEDMIOTU KONCESJI: FAZA WYNAGRODZENIA: PRZEKAZANIE OBIEKTU KONCESJODAWCY


Pobierz ppt "MICHIGAN ILLINOIS FLORIDA NEW YORK CANADA CHINA POLAND MEXICO REALIZACJA PROJEKTÓW PPP W NOWYM STANIE PRAWNYM Budowa parkingów publicznych w systemie koncesji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google