Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMIENIAMY OŚWIATĘ - fundusze europejskie w latach 2007-2013 oraz w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 Zmiany w systemie oświaty na terenie województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMIENIAMY OŚWIATĘ - fundusze europejskie w latach 2007-2013 oraz w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 Zmiany w systemie oświaty na terenie województwa."— Zapis prezentacji:

1 ZMIENIAMY OŚWIATĘ - fundusze europejskie w latach 2007-2013 oraz w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 Zmiany w systemie oświaty na terenie województwa mazowieckiego 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2 22 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - wsparcie realizowane jest poprzez Priorytet IXRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wartość alokacji to: 245 821 593 EURO.

3 333 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekty realizowane dzięki środkom pochodzącym z Priorytetu IX PO KL oddziaływują na cały system oświaty począwszy od edukacji przedszkolnej, przez kształcenie ogólne, zawodowe oraz kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Od momentu rozpoczęcia wdrażania Priorytetu IX PO KL 2007-2013 podpisano 1 898 umów o wartości 723 356 268 PLN.

4 444 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W ramach realizowanych projektów w obszarze edukacji przedszkolnej objęto wsparciem 12 tysięcy dzieci w wieku 3-5 lat w 381 ośrodkach wychowania przedszkolnego. Na przełomie lat 2007 – 2011 odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym zamieszkałych na obszarze województwa mazowieckiego wzrósł z poziomu 53% do 71%.

5 555 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji

6 666 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cele Działania 7.2 Infrastruktura służąca edukacji wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę jakości nauczania; dostępność regionalnej infrastruktury edukacyjnej na każdym poziomie kształcenia; poprawa stanu i wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w obiektach i ich otoczeniu podnoszące jakość kształcenia; wyrównywanie szans między obszarami wiejskimi a miastami.

7 777 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Alokacja dla Działania Infrastruktura służąca edukacji 344 508 591,74 PLN Łączna wartość podpisanych umów 282 657 140,43 PLN Wykorzystanie alokacji 82,04% Liczba podpisanych umów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym 47 Kwota dofinansowania 186 593 650,55 PLN Wykorzystanie alokacji 54,16% Liczba projektów oczekujących na podpisanie umowy 9 Szacowana wartość 65 161 000,08 PLN Liczba podpisanych umów z projektami realizowanymi w trybie indywidualnym 4 Kwota dofinansowania 96 063 489,88 PLN Wykorzystanie alokacji 27,88%

8 8 Warszawa, data Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekty realizowane w trybie systemowym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: 1.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Zagrajmy o sukces, 2.Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych 3.Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 4.Regionalny program wspierania uzdolnionych uczniów i słuchaczy Mazowieckie Talenty, 5.Technologia informacyjna dla innowacyjnych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, 6.Mazowieckie Centra Talentu i Kariery, 7.Otwarte Przedszkola, 8.Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów.

9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt realizowany w Województwie Mazowieckim w latach 2010-2011 w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL. Wartość projektu – 15.000.000 PLN

10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W ramach projektu młodzież ze szkół gimnazjalnych na Mazowszu mogła uczestniczyć w pozalekcyjnych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe. Celem projektu był rozwój umiejętności w zakresie m.in. języków obcych, informatyki, zajęć matematyczno-przyrodniczych, a także zapewnienie młodzieży dużej ilości dodatkowych zajęć sportowych. W projekcie łącznie wzięło udział 9.046 uczniów. Wartością dodaną projektu było również przeszkolenie 1.730 nauczycieli, prowadzących zajęcia z gimnazjalistami, w zakresie współczesnych zaburzeń wychowawczych i uzależnień dzieci i młodzieży.

11 11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W ramach projektu Zagrajmy o sukces ogłoszono konkurs na organizację najciekawszych zajęć WARTO GRAĆ O SUKCES. Komisja konkursowa wybrała 30 grup szkolnych, którym przyznano nagrody. Wartość nagród wyniosła 600.000 PLN.

12 12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Duże zainteresowanie projektem ZAGRAJMY O SUKCES zachęciło Mazowsze do przygotowania projektu o podobnych założeniach, ale skierowanego do uczniów szkół podstawowych. Tak powstał projekt: Termin realizacji: lata 2012-2013; Poddziałanie 9.1.2. PO KL Wartość projektu – 11.200.000 PLN

13 13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Celem projektu jest zorganizowanie uczniom szkół podstawowych ciekawych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w obszarze języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatyki, a także zapewnienie dużej ilości zajęć sportowych. Szkoły otrzymają również środki na zakup pomocy dydaktycznych. Przewiduje się, że w projekcie weźmie udział: 7.500 uczniów, 500 nauczycieli koordynatorów 2.000 nauczycieli uczących.

14 14 Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych 14 Projekt realizowany w Województwie Mazowieckim w latach 2007-2013 w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL. Wartość projektu – 15.000.000 PLN Program Operacyjny Kapitał Ludzki

15 15 Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Uczniowie przyznane stypendium mogą przeznaczyć na doposażenie warsztatu naukowego m.in. na zakup sprzętu komputerowego, literatury fachowej, kursów językowych, Internetu, zajęć z zakresu treningu umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji. Od początku trwania projektu przyznano 2.373 stypendia. W roku szkolnym 2013/2014 planuje się przyznanie 418 stypendiów. Stypendyści rozwijają swoje umiejętności pod opieką nauczycieli – opiekunów. 15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

16 16 Innowacyjnością w programie jest wprowadzenie projektu edukacyjnego, który stypendysta realizuje w ramach Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia. (Projekt edukacyjny ma na celu rozwiązanie przez ucznia konkretnego problemu, z zastosowaniem wiedzy z różnych dyscyplin naukowych). Poniżej przykładowy projekt edukacyjny przygotowany przez ucznia gimnazjum pt.: Mózg- najgenialniejsza konstrukcja na świecie 2 marca 2011 r.- Spotkanie z prof. Mirosławem Ząbkiem w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim Lekcja matematyki w Zespole Szkół 2 marca 2011 r.- Telewizja Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Polsat zarejestrowała wizytę Jana III Sobieskiego- Gimnazjum nr 2 stypendysty Piotra Sobieckiego w Legionowie w szpitalu i wyemitowała program w Wydarzeniach 16 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

17 17 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt realizowany w Województwie Mazowieckim przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w latach 2010-2013 w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL. Wartość projektu – 6.000.000 PLN W ramach projektu powstała sieć osób i instytucji wspierających rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi budowana w oparciu o Wydziały Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z wiodącymi uczelniami wyższymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi. Wsparcie otrzymało 6700 uczniów i 500 nauczycieli. Powstało 1000 programów zajęć dodatkowych.

18 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W ramach projektu dzieci w wieku 3 – 6 lat uczestniczą w zajęciach dodatkowych zorganizowanych w 100 przedszkolach na Mazowszu. Dotychczas w projekcie wzięło udział 2391 dzieci, w tym 495 dzieci z małych miejscowości nie objętych wychowaniem przedszkolnym. 231 Wartością dodaną projektu jest udział 1138 rodziców w zajęciach warsztatowych oraz 231 programów napisanych przez nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi. Projekt realizowany w Województwie Mazowieckim przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL. Wartość projektu – 2.000.000 PLN

19 19 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dobre praktyki w ramach projektów realizowanych w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

20 20 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Poddziałanie 9.1.1 Projekt Mazowieckie Ośrodki Przedszkolne realizowany przez Fundacje Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Wartość projektu 3 022 370 PLN Tytuł zdjęcia Gmina Grudusk - w poszukiwaniu żywych stworzeń gggggg

21 21 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Tytuł zdjęć Jak powstają chmury Zajęcia dodatkowe uczestników projektu Kierunek na wykształcenie realizowanego przez Gminę Regimin. Wartość projektu 699 914 PLN Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2 Realizowane projekty w obszarze edukacji ogólnej pozwoliły na objęcie wsparciem 1 628 szkół z ogólnej liczby 3 147 szkół. Wsparcie dotyczyło działań mających na celu wdrożenie programów rozwojowych tych placówek.

22 22 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Tytuł zdjęcia Zdobywamy doświadczenie poprzez praktyki - praktyki uczestników projektu Będę atrakcyjnym pracownikiem realizowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wartość projektu 560 645 PLN Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Działanie 9.2 Środki przeznaczone na wsparcie kształcenia zawodowego pozwoliły wdrożyć programy rozwojowe w 395 szkołach prowadzących tego rodzaju kształcenie, 4000 uczniów tych szkół zdobywało doświadczenie uczestnicząc w stażach/praktykach zawodowych u potencjalnych pracodawców.

23 23 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Tytuł zdjęcia Podnosimy nasze umiejętności zawodowe - zajęcia praktyczne uczestników projektu Dobry zawód – lepsza przyszłość realizowanego przez AKADEMIĘ ZDROWIA Izabela Łajs. Wartość projektu 2 798 893,26 PLN Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Działanie 9.3 Ponadto w ramach kształcenia ustawicznego realizowanego w formach szkolnych, poziom swojego wykształcenia podniosło 4056 osób w wieku 25- 64 lata.

24 24 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dobre praktyki w ramach projektów realizowanych w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

25 25 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 7.2 Projekt: Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach realizowany przez Powiat Białobrzeski Wartość projektu – 11 354 305,81 PLN

26 26 Wywiad wyemitowany ze stypendystą Piotrem Sobieckim w Telewizji Polsat w programie informacyjnym Wydarzenia 26 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Stosowana metoda projektu edukacyjnego pozwala na wyłonienie wśród naszych stypendystów młodych talentów i ich dalsze promowanie.

27 27 Program Operacyjny Kapitał Ludzki DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ZMIENIAMY OŚWIATĘ - fundusze europejskie w latach 2007-2013 oraz w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 Zmiany w systemie oświaty na terenie województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google