Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jasielska Strefa Usług Publicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jasielska Strefa Usług Publicznych"— Zapis prezentacji:

1 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Analiza stanu usług publicznych w gminach powiatu jasielskiego i możliwości wzmocnienia ich dostępności, efektywności i jakości Warsztaty tematyczne JASŁO, 31 marca 2014 r. Jasielska Strefa Usług Publicznych Jasielska Strefa Usług Publicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

2 Program warsztatów Diagnoza stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach powiatu jasielskiego część I: 9.00 – 10.15 - Kontekst, cel i zakres badań diagnostycznych - Charakterystyka stanu usług publicznych - Usługi publiczne w powiecie jasielskim – perspektywa porównawcza - Usługi komunalne i zaopatrzenie w energię - Dyskusja – podsumowanie cz. I część II: – 11.40 - Komunikacja i transport publiczny - Edukacja - Kultura - Opieka zdrowotna - Dyskusja – ocena diagnozy w wybranych obszarach (usługi komunalne i zaopatrzenie w energię, komunikacja i transport publiczny, edukacja, kultura, opieka zdrowotna) część III: – 12.40 – Diagnoza sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na terenie powiatu jasielskiego – Społeczne zapotrzebowanie na usługi publiczne – Podsumowanie prac diagnostycznych – opinie i uwagi uczestników warsztatu Część IV - Wnioski, wyzwania i rekomendacje: – 15.00 – Analiza możliwości wzmocnienia dostępności, efektywności i jakości usług publicznych w gminach powiatu jasielskiego – Określenie kierunków dla opracowania strategii świadczenia usług publicznych – Dyskusja na temat kierunków i rekomendacji do dalszych prac w projekcie „Jasielska Strefa Usług Publicznych” Jasielska Strefa Usług Publicznych

3 Kontekst, cel i zakres badań diagnostycznych
Diagnoza stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach powiatu jasielskiego została przygotowana przez Zespół HMR Doradztwo Strategiczne s.c. w ramach projektu „Jasielska Strefa Usług Publicznych”. Głównym celem projektu jest przygotowanie systemowego i zintegrowanego podejścia do świadczenia usług publicznych na terenie jasielskiego obszaru funkcjonalnego (obszar powiatu jasielskiego), który tworzą następujące jednostki samorządu terytorialnego: miasto Jasło; Brzyska; Dębowiec; gmina Jasło; Kołaczyce; Krempna; Nowy Żmigród; Osiek Jasielski; Skołyszyn; Tarnowiec; powiat jasielski. Badaniami diagnozy stanu oraz społecznego zapotrzebowania zostały objęte następujące kategorie usług publicznych: usługi komunalne i zaopatrzenie w energię; komunikacja i transport publiczny; edukacja; kultura; opieka zdrowotna. Jasielska Strefa Usług Publicznych

4 Kontekst, cel i zakres badań diagnostycznych
Projekt „Jasielska Strefa Usług Publicznych”: unikatowy w skali Polski; inicjatywa samorządów lokalnych - próba wypracowania i wdrożenia usystematyzowanego, zintegrowanego i partycypacyjnego podejścia do doskonalenia świadczenia usług publicznych; wspólny cel inicjatywy: Zintegrowana strategia świadczenia usług publicznych na lata dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego, Efektem realizacji Strategii ma być zniwelowanie dysproporcji w poziomie świadczenia usług publicznych dzielących powiat jasielski od powiatów, w których usługi publiczne są dostarczane na co najmniej przeciętnym poziomie w kraju; Długofalowy cel realizacji przedsięwzięcia pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych” - poza poprawą poziomu świadczonych usług - znaczący wzrost uczestnictwa mieszkańców gmin powiatu jasielskiego w decydowaniu o kierunkach jego rozwoju oraz ożywienie i rozprzestrzenianie procesów rozwojowych w powiecie. Jasielska Strefa Usług Publicznych

5 Kontekst, cel i zakres badań diagnostycznych
Fundamentem jasielskiej metody doskonalenia świadczenia lokalnych usług publicznych jest oparcie wszelkich działań na ścisłych mechanizmach kooperacji między jednostkami samorządu terytorialnego, mieszkańcami i organizacjami społecznymi oraz środowiskiem gospodarczym. Funkcję tę zapewniają Zespoły Gminne Jasielskiej Agory oraz obywatelskie forum Jasielska Agora. Zasada działania w pracach nad Zintegrowaną strategią – oparcie się na wynikach badań i analiz. Prace diagnostyczne zostały powierzone specjalistycznym zespołom badawczym i ekspertom odpowiadającym za przygotowanie następujących opracowań: Diagnoza stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach powiatu jasielskiego; Diagnoza sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych pomiędzy JST na terenie powiatu jasielskiego; Diagnoza kapitału intelektualnego gmin powiatu jasielskiego; Ekspertyza w zakresie możliwości zwiększenia roli podmiotów zewnętrznych oraz wdrożenia partnerstwa publiczno-prywatnego w realizację usług publicznych; Ekspertyza w zakresie optymalizacji zabezpieczenia energetycznego gmin powiatu jasielskiego. Jasielska Strefa Usług Publicznych

6 Kontekst, cel i zakres badań diagnostycznych
Diagnoza stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach powiatu jasielskiego została przygotowana w okresie sierpień-październik 2013 r. Celem badania było przeprowadzenie analizy dotyczącej aktualnego stanu świadczenia badanych usług publicznych na terenie jasielskiego obszaru funkcjonalnego wraz z określeniem rekomendowanych kierunków zmian. Z myślą o osiągnięciu tak zarysowanego celu badania, sformułowane zostały następujące pytania badawcze: 1. Jaki jest obecny stan usług publicznych (edukacja, opieka zdrowotna, komunikacja, w tym transport publiczny, usługi komunalne, w tym zaopatrzenie w energię, kultura) na terenie Miasta Jasło oraz na obszarze powiatu jasielskiego? Badano zagadnienia takie jak: poziom usług, zakres usług – dostępność terytorialna, zakres usług – różnorodność i kompleksowość; dostępność cenowa; poziom poinformowania mieszkańców oraz formy organizacyjne. 2. Jakie jest społeczne zapotrzebowanie na usługi publiczne na terenie miasta Jasła i powiatu jasielskiego? - zapotrzebowanie na usługi w zakresie ich poziomu, zakresu i ceny. 3. Jakie zmiany w zakresie usług publicznych na terenie miasta Jasła i powiatu jasielskiego należy uznać za priorytetowe? - zagadnienia: poziom usług, zakres usług – dostępność terytorialna, zakres usług – różnorodność i kompleksowość, dostępność cenowa, poziom poinformowania mieszkańców oraz formy organizacyjne. Jasielska Strefa Usług Publicznych

7 Kontekst, cel i zakres badań diagnostycznych
Zakres badania wyznaczają jego przedmiot oraz kryteria analizy. Przedmiotem badania było pięć kategorii usług publicznych, które zostały zdefiniowane w sposób następujący: usługi komunalne i zaopatrzenie w energię – wodociągi, kanalizacja, odbiór i wywóz odpadów i ścieków, dostarczanie energii elektrycznej, gazu i ciepła oraz usługi tele i radiokomunikacyjne (telefon, radio, telewizja, internet); komunikacja i transport publiczny – stan dróg i linii kolejowych, możliwości przemieszczania się na terenie powiatu oraz organizacja transportu zbiorowego (autobusów, busów, kolei) wraz ze stanem taboru, przystanków, wiat, dworców i stacji; edukacja – edukacja obowiązkowa, obejmująca dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat, opieka nad dziećmi w wieku do 6 lat oraz wszelkie formy pozaszkolnej edukacji młodzieży i dorosłych; kultura – usługi ośrodka kultury, bibliotek, kin, teatrów i muzeów oraz wydarzenia kulturalne; opieka zdrowotna – usługi podstawowej opieki zdrowotnej oraz usługi specjalistyczne. Jasielska Strefa Usług Publicznych

8 Kontekst, cel i zakres badań diagnostycznych
Kryteriami analizy wyznaczającymi zakres badania były natomiast kryteria oceny usług oraz sposób ich interpretacji: formy organizacyjne – prawno-organizacyjne formy świadczenia usług publicznych w JST, wraz ze wskazaniem i scharakteryzowaniem podmiotów pełniących rolę dostarczyciela, producenta i płatnika); poziom usług – jakość i liczba dostarczanych usług oraz czas oczekiwania na nie; dostępność terytorialna – czas dojazdu oraz odległość do miejsca świadczenia usługi; kompleksowość – odsetek usług świadczonych w JST (co jest oferowane) w relacji do usług potencjalnych (co, na podstawie wiedzy eksperckiej, bywa oferowane w JST); różnorodność – wewnętrzne zróżnicowanie przedmiotowe oferty w obrębie usługi lub jej zróżnicowanie poprzez jej dostosowywanie do różnych kategorii odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli, starsi); dostępność cenowa – kryterium dotyczy usług w całości lub częściowo odpłatnych; odniesienie cen wybranych usług do wysokości dochodów rozporządzalnych ogółem mieszkańców JST; poziom poinformowania mieszkańców – stopień w jakim odbiorcy usług są poinformowani o dostępnych dla nich usługach. Jasielska Strefa Usług Publicznych

9 Kontekst, cel i zakres badań diagnostycznych
Kluczowe etapy diagnozy Opis sytuacji Identyfikacja najważniejszych potrzeb sformułowanie rekomendacji opis sytuacji Podstawowe elementy analizy społecznego zapotrzebowania usługi publiczne Dostępność usług Jakość usług Sugestie zmian (terytorialna i cenowa) (w tym lepsze poinformowanie) Jasielska Strefa Usług Publicznych

10 Charakterystyka stanu usług publicznych
Usługi komunalne i zaopatrzenie w energię Ogólnie jako największy problem należy wskazać okresowe braki wody w źródłach (studnie, odwierty, rzeki). W celu określenia skali i przyczyn problemów z niedostatkiem wody, a na tej podstawie rozwiązanie tego problemu, konieczne jest zintensyfikowanie działań lobbingowych w administracji odpowiedzialnej za gospodarkę wodną. Dopiero trafne zidentyfikowanie przyczyn braku wody pozwoli na poprawną realizację systemów wodociągowych, także unikanie „zabierania” wody sąsiadom, lokalnego i czasowego obniżania ilości dostępnej wody zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych. Wyzwaniem dla energetyki będzie kontynuacja już rozpoczętego programu małej energetyki – realizacji instalacji solarnych i fotowoltaicznych. Oprócz uzyskania źródeł energii wpłynie to także na poprawę warunków środowiska (jakości powietrza) w okresie grzewczym. Jasielska Strefa Usług Publicznych

11 Charakterystyka stanu usług publicznych
Komunikacja i transport publiczny Sytuacja w zakresie komunikacji nie jest dobra i także źle oceniają ją mieszkańcy. Podstawowe problemy związane są z odcięciem obszarów peryferyjnych w skali całego powiatu od transportu zbiorowego (np. gmina Krempna), szczególnie całkowity brak kursów komunikacji zbiorowej w dni wolne od pracy. Drugi problem związany jest z brakiem sprawnych i szybkich połączeń drogowych i kolejowych z Rzeszowem i Krakowem. Wyzwaniem jest opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego obejmującego także transport kolejowy – na analizowanym terenie jest to zadanie powiatu i samorządu wojewódzkiego, ale może zrealizować je związek gmin. Następnie małe kroki w zakresie infrastruktury drogowej – udrożnienie i zwiększenie prędkości podróżnej na drogach krajowych, obwodnice Jasła i Kołaczyc, a kolejnym – dostosowanie cyklu przebudów i remontów dróg lokalnych do potrzeb związanych z nośnością i oczekiwaniami mieszkańców, w nawiązaniu do Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Jasielska Strefa Usług Publicznych

12 Charakterystyka stanu usług publicznych
Do najczęściej wymienianych problemów w dziedzinie usług edukacyjnych należą: słaba dostępność do opieki nad dziećmi w wieku 0-3 lat oraz opieki przedszkolnej, szkół artystycznych, placówek oświatowo-wychowawczych, instytucji oferujących różne formy edukacji pozaszkolnej, w tym szkół języków obcych; wysoka cena usług związanych z opieką nad dziećmi w wieku 0-6 lat oraz nauką języków obcych; niewielkie możliwości dokształcania się i zdobywania kwalifikacji zawodowych, słabo zauważalna działalność organizacji pozarządowych w sektorze edukacji, brak współpracy szkół ponadgimnazjalnych ze szkołami wyższymi, niewystarczająca oferta zajęć pozadydaktycznych w szkołach publicznych. Najważniejszymi wyzwaniami dla systemu edukacji w gminach i powiecie jasielskim są: (1) zapobieganie niekorzystnemu oddziaływaniu na edukację dzieci i młodzieży zjawisk takich, jak: polaryzacja społeczeństwa, pogorszenie jakości życia związane z niekorzystną sytuacją na rynku pracy, wycofanie osób doświadczających bezrobocia i ubóstwa z życia społecznego, występowanie patologii (alkoholizm), rozłąka rodzin związana z emigracją zarobkową; (2) upowszechnienie opieki przedszkolnej (dzieci w wieku 3-6 lat) i nad najmłodszymi dziećmi (0-3 lat) poza miastem Jasłem; oraz (3) poprawa jakości i efektów kształcenia oraz rozwój szkolnictwa zawodowego. Jasielska Strefa Usług Publicznych

13 Charakterystyka stanu usług publicznych
Kultura Rolę usługodawców ponadgminnych pełnią właściwie tylko instytucje kultury zlokalizowane na terenie miasta Jasła (Jasielski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, realizująca także zadania biblioteki powiatowej, Młodzieżowy Dom Kultury – placówka edukacyjna ukierunkowana na zajęcia kulturalne). Na zróżnicowaną dostępność terytorialną do usług kulturalnych rzutuje sieć osadnicza powiatu jasielskiego. Brak dostępności wskazywany przez badanych mieszkańców powiatu jasielskiego dotyczył najczęściej tych placówek, do których dojazd wymaga pokonania większych odległości, gdyż nie ma ich w mieście powiatowym (lub są tylko gościnnie – np. w Jasielskim Domu Kultury). Według częstości wskazania respondenci badań ankietowych wymieniali najczęściej niepełną dostępność do usług takich jak: teatry (73,3 proc.); opery i operetki (65,9 proc.); filharmonie i orkiestry (66,2 proc.); galerie sztuki (58,5 proc.); usługi związane z kulturą i rozrywką (56,1 proc.); kina (48,4 proc.) i galerie sztuki ludowej (48,4 proc.). Usługi prowadzone przez gminne instytucje kultury są dostępne bezpłatnie lub za niewielką odpłatnością, która ma bardziej charakter dyscyplinujący do regularnego uczestnictwa w zajęciach. W niektórych usługach (np. warsztaty muzyczne) cena usługi kalkulowana jest poniżej cen komercyjnych podobnych zajęć na rynku lokalnym. Podobnie kalkulowana jest cena biletowanych przedstawień (np. w JDK), na poziomie konkurencyjnym w porównaniu do cen biletów w dużych ośrodkach miejskich. Ze względu na poziom zamożności społeczeństwa jest to działanie zapobiegające wykluczaniu dużej części mieszkańców z korzystania z usług kulturalnych. Jasielska Strefa Usług Publicznych

14 Charakterystyka stanu usług publicznych
Kultura Obawy przed wprowadzaniem odpłatności za usługi kulturalne potwierdzają wyniki badań mieszkańców, według których poza usługami bezpłatnie świadczonymi przez gminne instytucje kultury, korzystanie z innych (odpłatnych ) form usług kulturalnych jest już problemem. Bariera finansowa jest zatem jedną z ważniejszych przyczyn ograniczonego korzystania z usług kulturalnych, świadczonych odpłatnie lub częściowo odpłatnie. Wobec barier finansowych istotne jest, aby realizowane zadania z zakresu kultury były świadczone na jak najlepszym poziomie. Niezależnie od przyjętych form organizacyjnych dla instytucji kultury prowadzonych przez gminy (oddzielne lub połączone instytucje kultury o profilu kultury, sztuki oraz działalności bibliotecznej), ich oferta jest podobna dla większości gmin. Dominuje podejście „historyczne”, bez ofensywnej promocji innych form usług kulturalnych niż świadczone przez własne instytucje i na własnym terenie (wyjątek stanowią instytucje kultury w mieście Jasło). Jakość usług kulturalnych jest oceniana przez mieszkańców powiatu jasielskiego relatywnie słabo, a najlepszą ocenę mają usługi świadczone przez biblioteki, dzięki jakości ich księgozbioru. Mankamentem dostrzeganym w całym powiecie jest brak rozeznania w oczekiwaniach mieszkańców gmin powiatu jasielskiego wobec usług kulturalnych. Jasielska Strefa Usług Publicznych

15 Charakterystyka stanu usług publicznych
Do najważniejszych wyzwań dla systemu świadczenia usług kulturalnych w gminach i powiecie jasielskim należą: przełamanie bariery braku środków budżetowych na zadania z zakresu kultury; poprawa standardu istniejących placówek kultury; przeznaczanie większych środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury; wzbogacenie zasobów i wyposażenia placówek kulturalnych, m.in. ośrodków kultury i bibliotek; lepsza promocja organizowanych wydarzeń kulturalnych oraz oferty placówek kultury; Jasielska Strefa Usług Publicznych

16 Charakterystyka stanu usług publicznych
Do najważniejszych wyzwań dla systemu świadczenia usług kulturalnych w gminach i powiecie jasielskim należą: (6) zwiększenie liczby filii placówek kulturalnych; (7) podniesienie jakości pracy osób świadczących usługi kulturalne i pracujących w placówkach kulturalnych; (8) lepsze poinformowanie mieszkańców o dostępnych usługach; (9) konieczność wykreowania wydarzeń „markowych”, a później ich koordynacji (terminy organizowania imprez kulturalnych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym, lepsza współpraca między gminami); (10) lepsze wykorzystanie oferty usług kulturalnych do wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Jasielska Strefa Usług Publicznych

17 Usługi publiczne w powiecie jasielskim – perspektywa porównawcza
Usługi komunalne: Zarówno jeśli chodzi o korzystanie z sieci wodociągowej, jak i kanalizacji, powiat jasielski lokuje się zarówno poniżej średniej dla województwa, jak i dla całego kraju. Odsetek ludzi korzystających z tych usług jest porównywalny do okolicznych powiatów. Z kolei w przypadku udziału odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku, powiat jasielski odnotowuje wyniki znacznie lepsze od przeciętnej krajowej, ale są one niższe zarówno od wartości dla powiatów sąsiednich oraz od średniej w województwie. Jasielska Strefa Usług Publicznych

18 Usługi publiczne w powiecie jasielskim – perspektywa porównawcza
Nazwa wskaźnika Źródło wskaźnika Źródło danych Powiat jasielski Przeciętna wartość dla województwa podkarpackiego Przeciętna wartość dla kraju Powiat krośnieński Powiat strzyżowski Powiat dębicki Powiat gorlicki Powiat tarnowski odsetek ludności korzystającej z kanalizacji (2011 r.) KSRR GUS 55% 61% 64% 58% 28% 44% 32,90% udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku (2012 r.) 90,9% 91,8% 72,3% 100% bd. 97% 98% odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej (2011 r.) 76% 88% 43% 60% 74% 36% 57% . Usługi komunalne w powiecie jasielskim na tle kraju, województwa i okolicznych powiatów Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Jasielska Strefa Usług Publicznych

19 Usługi publiczne w powiecie jasielskim – perspektywa porównawcza
Transport i komunikacja Dostępność komunikacyjna powiatu, wyrażana czasem dojazdu z miasta powiatowego do stolicy województwa, jest w powiecie jasielskim słabsza w porównaniu do większości powiatów z nim sąsiadujących. Pod tym względem w gorszej od powiatu jasielskiego sytuacji jest jedynie leżący w województwie małopolskim powiat gorlicki. Warto odnotować, że planowane w krótkim i średnim horyzoncie czasowym inwestycje drogowe nie wpłyną na poprawę dostępności komunikacyjnej powiatu jasielskiego, ale będą miały taki wpływ dla niektórych powiatów sąsiednich. W porównaniu do przeciętnych wyników dla kraju i województwa w powiecie jasielskim istnieje stosunkowo dużo dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni (dane w odniesieniu do liczby ludności i powierzchni). Długość dróg gminnych i powiatowych o nawierzchni gruntowej jest porównywalna do powiatów sąsiednich i jednocześnie krótsza od przeciętnych wartości wskaźnika dla województwa i kraju (w przypadku odniesienia długości dróg do liczby mieszkańców). Jasielska Strefa Usług Publicznych

20 Usługi publiczne w powiecie jasielskim – perspektywa porównawcza
Transport i komunikacja w powiecie jasielskim na tle kraju, województwa i okolicznych powiatów Nazwa wskaźnika Źródło danych Powiat jasielski Przeciętna wartość dla województwa podkarpackiego Przeciętna wartość dla kraju Powiat krośnieński Powiat strzyżowski Powiat dębicki Powiat gorlicki Powiat tarnowski Czas dojazdu ze stolicy powiatu do stolicy województwa w min. (2006 r.) Diagnoza w ramach SRWP, r. 61 min nd. 47 30 33 Czas dojazdu ze stolicy powiatu do stolicy województwa w min.(2013 r.) Google Maps 70 min 63 35 45 111 (Kraków) 97 (Rzeszów) 63 (Kraków) 75  (Rzeszów) Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym (dojazd ze stolicy powiatu do stolicy województwa) (2012 r.) Diagnoza w ramach SRWP, pow minut minut Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, SRWP oraz Google Maps. [1] Jan Friedberg, Dostępność terytorialna Polski wschodniej i korytarze krajowe wiążące ten region z Europą oraz prowadzące do dostępności przestrzennej wszystkich ośrodków powiatowych, Warszawa 2006. [2] Charakterystyka systemu osadniczego województwa podkarpackiego z identyfikacją biegunów wzrostu oraz wyróżnieniem obszarów funkcjonalnych na poziomie regionalnym i lokalnym, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 2012. Jasielska Strefa Usług Publicznych

21 Usługi publiczne w powiecie jasielskim – perspektywa porównawcza
Edukacja Z danych przedstawionych poniżej wyłania się pozytywny obraz stanu edukacji w powiecie jasielskim. W wielu przypadkach wartości wskaźników dla powiatu jasielskiego są bowiem wyższe od przeciętnych dla kraju i województwa. Przykłady to przede wszystkim: odsetek dzieci w wieku lat 3-5 objętych wychowaniem przedszkolnym na terenach miejskich, średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej – historia i wiedza o społeczeństwie oraz w części matematyczno/przyrodniczej – matematyka, liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przypadająca na 1 komputer z dostępem szerokopasmowym. Jasielska Strefa Usług Publicznych

22 Usługi publiczne w powiecie jasielskim – perspektywa porównawcza - EDUKACJA
Nazwa wskaźnika Źródło wskaźnika Źródło danych Wartość szacunkowa w SRWP w r. Powiat jasielski Przeciętna wartość dla województwa podkarpackieg o Przeciętna wartość dla kraju Powiat krośnieński Powiat gorlicki odsetek dzieci w wieku lat 3-5 objętych wycho- waniem przedszkolnym (przedszkola, punkty i  zespoły przedszkolne) (2012 r.) KSRR, SRWP GUS Ogółem: 78, Miasto: 95, Wieś: 60,1 Ogółem: 56,4, Miasto: 93,9, Wieś: 40,2 Ogółem: 63,8, Miasto: 84,5, Wieś: 50,2 Ogółem: 69,7, Miasto: 83,7, Wieś: 50,8 Ogółem: 58,5, Miasto: 128,1, Wieś: 49,5 Ogółem: 61,2, Miasto: 84, Wieś: 57,6 średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej – historia i wos (2013 r.) SRWP CKE utrzymanie poziomu powyżej średniej krajowej 59,6 59 58 57,6 57,4 średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno/ przyrodniczej – matematyka (2013 r.) KSRR 51,6 50 48 49,7 47,7

23 Usługi publiczne w powiecie jasielskim – perspektywa porównawcza - EDUKACJA
Nazwa wskaźnika Źródło wskaźnika Źródło danych Wartość szacunkowa w SRWP w 2020 r. Powiat jasielski Przeciętna wartość dla województwa podkarpackiego Przeciętna wartość dla kraju Powiat krośnieński Powiat gorlicki średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno/ przyrodniczej – nauki przyrodnicze (2013 r.) KSRR CKE utrzymanie poziomu powyżej średniej krajowej 62 59 61,1 61,5 zdawalność matur w liceach ogólnokształcących (główny termin, przedmioty obowiązkowe) (2013 r.) SRWP 92 90 94 81 93

24 Usługi publiczne w powiecie jasielskim – perspektywa porównawcza
Kultura Na podstawie wybranych wskaźników dotyczących usług kulturalnych należy stwierdzić, że stan tych usług w powiecie jasielskim kształtuje się na poziomie porównywalnym do powiatów sąsiadujących. Jednocześnie, w przypadku wydatków jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz poziom czytelnictwa, mamy do czynienia z wartościami niższymi od przeciętnej w skali województwa i kraju. Jasielska Strefa Usług Publicznych

25 Usługi publiczne w powiecie jasielskim – perspektywa porównawcza - KULTURA
Nazwa wskaźnika Źródło wskaźnika Źródło danych Wartość szacunkowa w SRWP w 2020 r. Powiat jasielski Przeciętna wartość dla województwa podkarpackiego Przeciętna wartość dla kraju Powiat krośnieński Powiat strzyżowski Powiat dębicki Powiat gorlicki średnia liczba uczestników imprez w domach i ośrodkach kultury, klubach i świetlicach w latach na 1 mieszkańca (2012 r.) KSRR GUS 0,88 1,10 0,80 1,05 1,76 0,76 1,44 wydatki JST na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 1 mieszkańca (2012 r.) SRWP wzrost do poziomu średniej krajowej 100,7 111,0 139,4 141,2 83,1 103,1 75,7 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

26 Usługi publiczne w powiecie jasielskim – perspektywa porównawcza - KULTURA
Nazwa wskaźnika Źródło wskaźnika Źródło danych Wartość szacunkowa w SRWP w 2020 r. Powiat jasielski Przeciętna wartość dla województwa podkarpackiego Przeciętna wartość dla kraju Powiat krośnieński Powiat strzyżowski Powiat dębicki Powiat gorlicki czytelnicy na 1 000 mieszkańców (2012 r.) SRWP GUS wzrost do poziomu średniej krajowej 165 168 123 186 149 184 Zwiedzający muzea i oddziały muzealne na mieszkańców (2012 r.) wzrost o 20% (w stosunku do 474 w r.) 474 693 650 0,0 192 974 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

27 Usługi publiczne w powiecie jasielskim – perspektywa porównawcza
Opieka zdrowotna W powiecie jasielskim mamy do czynienia z bardzo wysokim odsetkiem zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia. Jest on wyższy zarówno od przeciętnych wartości dla kraju i województwa, jak i od powiatów sąsiednich. Korzystne są natomiast w powiecie jasielskim wartości takich wskaźników, jak zgony niemowląt na 1 000 urodzeń żywych oraz zgony spowodowane nowotworami złośliwymi na 10 tys. mieszkańców. W obydwu przypadkach są one niższe zarówno od wartości średnich dla kraju i województwa, jak również od powiatów sąsiednich. Analiza stopnia zabezpieczenia kadry medycznej definiowanej poprzez liczbę lekarzy na 10 tys. ludności, z wynikiem 15,5 stawia powiat jasielski poniżej przeciętnej dla województwa podkarpackiego, dla której średnia wynosi 19,2. Znaczące są dysproporcje pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa podkarpackiego gdyż najwyższy wskaźnik stopnia zabezpieczenia kadry medycznej osiąga powiat rzeszowski 32,7, podczas gdy wartość tego wskaźnika dla powiatu ropczycko-sędziszowskiego wynosi 9,4. Jasielska Strefa Usług Publicznych

28 Usługi publiczne w powiecie jasielskim – perspektywa porównawcza – OPIEKA ZDROWOTNA
Nazwa wskaźnika Źródło wskaźnika Źródło danych Wartość szacunkowa w SRWP w 2020 r. Powiat jasielski województwa podkarpackiego Przeciętna wartość dla Przeciętna wartość dla kraju Powiat krośnieński Powiat strzyżowski Powiat dębicki Powiat gorlicki zgony wg przyczyn na 10 tys. mieszkańców: nowotwory złośliwe (2011 r.) SRWP GUS 17 20,1 23,1 25,6 23,0 22,7 24,8 20,6 zgony wg przyczyn na 10 tys. mieszkańców: choroby układu krążenia (2011 r.) 40 55,9 50,3 45,2 47,8 51,1 zgony niemowląt na 1 000 urodzeń żywych (2012 r.) KSRR, SRWP 3 2,6 5,1 4,6 6,1 4,4 8,6 9,4 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

29 Kategoria usług: Usługi komunalne i zaopatrzenie w energię
Usługi komunalne i zaopatrzenie w energię to usługi publiczne, które poprzez odpowiednie rozwiązania techniczne, służą dostarczaniu bezpośrednio do domów/posesji, jak i odbieraniu z nich, różnego rodzaju produktów/rzeczy. Tego typu usługi obejmują wodociągi i kanalizację, odbiór i wywóz odpadów (śmieci), dostarczanie energii elektrycznej, gazu, często ciepła (zwykle w miastach) oraz systemy łączności telefonicznej i przesyłania informacji (Internet). Część z nich to usługi stale obecne w życiu każdej osoby – dotyczy to przede wszystkim dostępu/dostaw wody i energii elektrycznej, także odbierania odpadów. Kontekst dostępności cenowej – w przypadku usług komunalnych – gminy i powiat mają wpływ tylko na niektóre ceny Jasielska Strefa Usług Publicznych

30 Kategoria usług: Usługi komunalne i zaopatrzenie w energię
korzystający z instalacji w % ogółu ludności długość sieci na mieszkańca [m] powierzch nia [km2] ludność gęstość zaludnienia wodociąg kanalizacja sieć gazownicza Miasto Jasło 37 36 918 1 011 85,9 87,9 99,2 3,75 5,49 Brzyska 45 6 426 143 0,0 78,0 0,00 Dębowiec 86 8 619 100 44,0 28,3 74,9 6,06 5,92 Gmina Jasło 93 16 277 175 9,9 78,6 89,6 0,07 16,80 Kołaczyce 61 9 099 149 24,9 39,1 81,4 0,89 5,62 Krempna 205 2 004 10 54,6 38,9 6,74 5,14 Nowy Żmigród 104 9 377 91 24,7 32,0 68,6 1,66 3,35 Osiek Jasielski 60 5 410 90 32,9 35,0 74,4 4,20 6,40 Skołyszyn 78 12 476 159 34,5 43,4 81,5 3,45 6,26 Tarnowiec 62 9 183 147 21,7 11,3 86,3 4,46 2,65 Powiat Jasielski 831 115 789 139 43,9 54,7 85,2 2,90 6,54 Jasielska Strefa Usług Publicznych

31 Kategoria usług: Usługi komunalne i zaopatrzenie w energię
Usługi, które w niewielkim stopniu, lub wcale nie zależą od JST. Do usług tych należą: usługi telekomunikacyjne i (w znaczącej części) Internet – realizowane przez sektor prywatny (w zasadzie komercyjny) działający w warunkach regulowanego rynku, warto także zwrócić uwagę, że główni operatorzy na tym rynku prowadzą swoją działalność w skali ponadlokalnej, interwencja lokalna jest możliwa (dotyczy Internetu), ale uzasadniona w przypadku braku operatora rynkowego (także, gdy barierą są opłaty); dostarczanie energii elektrycznej – regulowane przez administrację rządową i (w zakresie sieci) realizowane przez operatorów działających w skalach ponadlokalnych, teoretycznie możliwy wybór dostawcy prądu przez odbiorcę nie upowszechnia się w przypadku małych odbiorców (trudno ocenić realne korzyści), opłaty (cena) także nie zależą od lokalnych samorządów, zmiany dla lokalnych społeczności wiążą się z alternatywnymi źródłami energii i małą energetyką (fotowoltaika); Jasielska Strefa Usług Publicznych

32 Kategoria usług: Usługi komunalne i zaopatrzenie w energię
Usługi, które w niewielkim stopniu lub wcale nie zależą od JST… Do usług tych należą: dostarczanie gazu – system funkcjonujący podobnie do elektroenergetyki (ale nie można wybrać dostawcy gazu), nie zależy od lokalnych samorządów, zmiany dla lokalnych społeczności wiążą się z alternatywnymi źródłami energii i małą energetyką (solary); ze względu na problemy związane z dostępnością wody, istotne jest także zwrócenie uwagi na to, że gospodarka wodna (bilans wodny, dostępność źródeł) także nie należy do kompetencji gmin – jest to kompetencja administracji rządowej (RZGW – gospodarka wodna) i samorządu województwa (melioracje); w odniesieniu do oczyszczania ścieków oraz składowania i utylizacji odpadów – także częściowo gminy nie mają na to wpływu (ścieki – podział na aglomeracje, odpady stałe – lokalizacje ZUO). Jasielska Strefa Usług Publicznych

33 Kategoria usług: Usługi komunalne i zaopatrzenie w energię
Poziom usług Ocena trudna i nie zawsze jednoznaczna. Rozbieżności ocen specjalistów (inżynierowie i analitycy skupiają się przede wszystkim na bezpieczeństwie i niezawodności proponowanych rozwiązań) i klientów (aspiracje, często postawy roszczeniowe z jednej strony lub minimalizacja oczekiwań z drugiej). Badania społeczne nie mogą zastąpić badań obiektywnych wskaźników ujętych w odpowiednich przepisach technicznych, normach, czy też aktach prawnych (to przede wszystkim warunki techniczne, normy bezpieczeństwa i normy dotyczące niezawodności). Niezależnie od opinii społecznej, usługodawcę obowiązuje osiąganie parametrów wskazanych w tego typu regulacjach. Jasielska Strefa Usług Publicznych

34 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Dyskusja – podsumowanie części I warsztatu Jasielska Strefa Usług Publicznych

35 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Diagnoza stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach powiatu jasielskiego - cz. II Plan części II warsztatów: Komunikacja i transport publiczny Edukacja Kultura Opieka zdrowotna Dyskusja – ocena diagnozy w wybranych obszarach: usługi komunalne i zaopatrzenie w energię, komunikacja i transport publiczny, edukacja, kultura, opieka zdrowotna. Jasielska Strefa Usług Publicznych

36 Komunikacja i transport publiczny
Transport i komunikacja – to usługi publiczne, która umożliwiają dotarcie mieszkańców do wybranych miejsc, jak również dostarczenie tam różnego typu towarów – związane są przede wszystkim z takimi miejscami jak dom, praca, szkoła, sklep, dom kultury itp. (tam chcemy dotrzeć lub stamtąd wyruszyć). Jest to usługa stale obecna w życiu każdej osoby, przemieszczanie się jest powszechnym zjawiskiem społecznym. Zarówno jako jednostki, jak i grupy społeczne realizujemy swoje potrzeby w określonych miejscach w przestrzeni, do których to miejsc musimy przemieszczać się sami, jak i przemieszczać niezbędne towary. Niemożność przemieszczania się jest istotnym elementem wykluczenia społecznego. Jasielska Strefa Usług Publicznych

37 Komunikacja i transport publiczny
długość dróg [km]* drogi powiatowe i gminne na 1 000 mieszkańców dostępność kolei przystanki autobusowe** ogółem krajowych wojewódzkich powiatowych gminnych* gminne liczba przystanków na 1 000 mieszkańców Miasto Jasło 142 15 2 18 107 3,39 tak 87 66 2,4 Brzyska 62 24 38 9,65 32 20 5,0 Dębowiec 83 9 52 22 8,59 34 3,9 Gmina Jasło 131 8 4 56 63 7,31 58 36 3,6 Kołaczyce 6 27 29 6,15 16 1,8 Krempna 79 43 14 28,44 35 17,5 Nowy Żmigród 91 46 31 8,21 28 3,0 Osiek Jasielski 37 7 26 5,55 5 3,3 Skołyszyn 73 50 5,21 2,1 Tarnowiec 64 55 6,97 3 2,9 Powiat Jasielski 823 397 332 6,30 361 170 3,1 * dla dróg gminnych długość oszacowana, nie uwzględnia także gminnych dróg wewnętrznych ** obustronne, liczba przybliżona

38 Komunikacja i transport publiczny
………. w opinii publicznej………….. …………………. ogólna ocena usług jest umiarkowanie pozytywna. Najwięcej krytycznych opinii mieszkańcy mają wobec usług ochrony zdrowia, transportu i komunikacji. Nieco lepiej oceniane są usługi komunalne, kulturalne i edukacyjne. Istnieje duże zróżnicowanie w ocenach pomiędzy mieszkańcami gmin. Na przykład mieszkańcy gminy Krempna stosunkowo najgorzej oceniają niemal wszystkie kategorie usług. Zdaniem mieszkańców, priorytetowymi kierunkami działań w obszarze analizowanych usług publicznych powinny być: zmniejszenie opłat za dostarczane usługi komunalne (głównie wywóz odpadów i kanalizacja), rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, organizacja nowych linii (połączeń) transportu zbiorowego, poprawa jakości dróg, bogatsza oferta zajęć i kursów dodatkowych w szkołach, zmniejszenie czasu oczekiwania na realizację usług w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej, podniesienie jakości pracy nauczycieli oraz rozbudowanie oferty kulturalnej Jasielska Strefa Usług Publicznych

39 Komunikacja i transport publiczny
Podsumowanie usług komunikacyjnych i transportu publicznego: Wszystkie usługi związane z transportem i komunikacją (infrastruktura oraz transport zbiorowy: samochodowy i kolejowy) są ocenianie jako bardzo mało dostępne lub świadczone w niewystarczającym stopniu. Najgorzej oceniana jest dostępność infrastruktury drogowej wpływającej na bezpieczeństwo podróżnych. Relatywnie mało mieszkańców wskazało na zbyt wysokie ceny usług związanych transportem i komunikacją. Mamy do czynienia z pewnym paradoksem Dzięki dopuszczeniu prywatnych przewoźników do świadczenia usług zbiorowego transportu samochodowego spadły ceny usług, a przez to także dostępność usług dla niektórych mieszkańców. Jednocześnie, ze względu na likwidację niektórych połączeń, spadła dostępność usług dla innych mieszkańców. Mieszkańcy powiatu są niezadowoleni z wszystkich usług transportu i komunikacji. Najwięcej ocen krytycznych pojawiało się pod adresem transportu kolejowego. Stosunkowo najmniej negatywnie oceniane są punktualność i niezawodność linii autobusowych/ busowych. Najczęściej sugerowanym działaniem w obszarze transportu i komunikacji była organizacja nowych linii (połączeń). To kolejna przesłanka wskazująca na dostęp do usług jako główny obszar wymagający uwagi w ramach transportu i komunikacji. Jasielska Strefa Usług Publicznych

40 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Edukacja ………. w opinii publicznej………….. zdaniem mieszkańców, priorytetowymi kierunkami działań w obszarze analizowanych usług publicznych powinny być: zmniejszenie opłat za dostarczane usługi komunalne (głównie wywóz odpadów i kanalizacja), rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, organizacja nowych linii (połączeń) transportu zbiorowego, poprawa jakości dróg, bogatsza oferta zajęć i kursów dodatkowych w szkołach, zmniejszenie czasu oczekiwania na realizację usług w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej, podniesienie jakości pracy nauczycieli oraz rozbudowanie oferty kulturalnej Jasielska Strefa Usług Publicznych

41 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Edukacja Edukacja to jedna z pięciu kategorii usług publicznych badanych i analizowanych w ramach projektu „Jasielska Strefa Usług Publicznych”. Interesował nas, zwłaszcza w badaniu społecznych oczekiwań względem edukacji, szeroki zakres usług, obejmujący (poza kształceniem obowiązkowym), również możliwości nauki i zdobywania kwalifikacji przez osoby dorosłe, które „wyszły” już formalnie z systemu oświaty. Główny nacisk w diagnozie został jednak położony na podstawowe zadania własne gmin i powiatu w dziedzinie edukacji (przede wszystkim: opieka przedszkolna, szkolnictwo podstawowe, gimnazja i szkolnictwo ponadgimnazjalne). Pełny zakres diagnozy obejmował: Opiekę wychowawczą nad dziećmi w wieku 0-6 lat, w tym: żłobki, kluby malucha; przedszkola, oddziały i punkty przedszkolne; Szkolnictwo na poziomie gminy (w tym m.in. stan infrastruktury, poziom nauczania): szkoły podstawowe; gimnazja; Szkolnictwo ponadgimnazjalne – poziom powiatu (w tym m.in. stan infrastruktury, poziom nauczania), zasadnicze szkoły zawodowe, licea profilowane, licea ogólnokształcące, technika, licea i technika uzupełniające; Szkoły artystyczne; Zakłady kształcenia nauczycieli; Szkoły specjalne; Zaangażowanie rodziców w edukację dzieci – działalność Rad Rodziców, programy współpracy z rodzicami itp. Jasielska Strefa Usług Publicznych

42 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Edukacja Większość usług edukacyjnych mieszkańcy oceniają jako dostępne. Stosunkowo dużo usług osoby biorące udział w badaniu oceniły jako funkcjonujące na zadowalającym poziomie. Jednocześnie w ramach badania zidentyfikowano obszary wymagające, zdaniem mieszkańców, uwagi. Są to: dostępność opieki nad dziećmi w wieku 0-6 lat, szkół artystycznych, placówek oświatowo-wychowawczych, instytucji oferujących różne formy edukacji pozaszkolnej/możliwość dokształcania się i zdobywania kwalifikacji zawodowych przez młodzież i dorosłych (w tym oferta dla osób posiadających już wysokie kompetencje), szkół języków obcych oraz uczelni wyższych; niewystarczająca obecność organizacji pozarządowych w obszarze edukacji; współpraca szkół ponadgimnazjalnych ze szkołami wyższymi; oferta zajęć pozadydaktycznych w szkołach publicznych; jakość pracy nauczycieli. Podniesienie jakości usług w ramach każdego z tych elementów może mieć duże przełożenie na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Jasielska Strefa Usług Publicznych

43 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Kultura Mieszkańcy powiatu jasielskiego stosunkowo najczęściej deklarowali niewystarczającą dostępność usług związanych z tak zwaną kulturą wyższą: teatrem, filharmonią, orkiestrą, operą, operetką i galerami sztuki. Odczuwali także brak usług związanych z kulturą i rozrywką. Na tym tle wyróżniają się mieszkańcy miasta Jasło, którzy najczęściej deklarowali niską dostępność imprez i kulturalnych wydarzeń plenerowych oraz gminy Brzyska, którzy zwrócili uwagę na niską dostępność utrzymania zabytków, parków, rezerwatów i pomników przyrody. W trakcie wywiadów pogłębionych mieszkańcy często zwracali uwagę na brak kina na odpowiednim poziomie (tzn. z aktualnym repertuarem i salą zapewniającą odpowiedni komfort). Jednocześnie deklarowali, że zarówno jeśli chodzi o tzw. kulturę wyższą, jak i kino, korzystają z możliwości jakie dają miasta takie, jak Rzeszów i Kraków. Jasielska Strefa Usług Publicznych

44 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Kultura Duża część mieszkańców dostrzega działalność takich ośrodków jak Jasielski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle czy Karpacka Troja. Często wśród mieszkańców pojawiały się opinie, że w zakresie kultury w powiecie „dużo się dzieje”. Cena usług kulturalnych wydaje się być problemem tylko dla części mieszkańców. Najczęściej w tym kontekście wskazywano na kino i teatr (odpowiednio 45% i 41% spośród osób wskazujących, że cena jakiejkolwiek usługi jest problemem). Dla porównania o ile na niedostępność teatru zwróciło uwagę 247 osób, to na wysoką cenę korzystania z tej usługi już tylko 46 (odpowiednio 163 i 50 w przypadku kina). Jasielska Strefa Usług Publicznych

45 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Kultura Mieszkańcy są umiarkowanie zadowoleni z usług kulturalnych. Jednocześnie oczekują większego zróżnicowania oferty Jako usługi niedostępne najczęściej wskazywano te, związane z tzw. kulturą wyższą (teatrem, filharmonią, orkiestrą, operą, operetką i galerami sztuki). Jednocześnie mieszkańcy zwracali uwagę na potrzebę większej dostępności usług związanych z kulturą i rozrywką. Ceny obecnie oferowanych usług są problemem tylko dla części mieszkańców. Mieszkańcy są zadowoleni z takich elementów usług kulturalnych jak księgozbiór udostępniony mieszkańcom przez biblioteki publiczne czy podtrzymywanie i promocja walorów kulturalnych regionu. Jednocześnie wyrazili oni w badaniu swoje niezadowolenie z braku zróżnicowania oferty, działalności organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury oraz wyposażenia technicznego placówek kulturalnych. Jasielska Strefa Usług Publicznych

46 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Kultura Na podstawie badań można wysnuć wniosek o społecznym zapotrzebowaniu na zwiększenie skali oferowanych już usług lub propozycję nowych usług dla następujących grup osób: - dobrze wykształcone osoby, mające bardziej wyrafinowane potrzeby kulturalne – oferta z zakresu tzw. kultury wysokiej; - osoby o relatywnie przeciętnych dochodach – organizowanie wydarzeń/eventów, które byłyby okazją do urozmaiconego spędzania wolnego czasu; - osoby młode – twórcze łączenie usług edukacyjnych i kulturalnych; - osoby spoza powiatu – wykorzystane usług kulturalnych w celu promocji walorów turystycznych powiatu. Jasielska Strefa Usług Publicznych

47 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Opieka zdrowotna Zapytani o usługi nieświadczone lub świadczone w niewystarczającym stopniu, mieszkańcy powiatu wskazywali przede wszystkim na specjalistyczne świadczenia medyczne (najczęściej: onkologia, stomatologia i okulistyka), opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i usługi rehabilitacyjne oraz programy profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na tym tle za stosunkowo dostępną można uznać podstawową opiekę zdrowotną, opiekę ginekologiczno-położniczą, ratownictwo medyczne oraz działalność aptek i punktów aptecznych. Zdecydowanie najczęściej na niedostępność usług zwracali uwagę mieszkańcy gminy Krempna – 60% lub więcej mieszkańców gminy wskazało niemal wszystkie usługi jako nieświadczone lub świadczone w niewystarczającym stopniu (jedynym wyjątkiem były apteki i punkty apteczne). Jasielska Strefa Usług Publicznych

48 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Opieka zdrowotna Na problem z dostępnością wybranych usług szczególnie często zwracali uwagę mieszkańcy następujących, oprócz Krempnej, gmin (ponad połowa wskazań spośród osób, które wskazały na problem z dostępnością jakiejś usługi): opieka ginekologiczno-położnicza – Osiek Jasielski; usługi stomatologiczne – miasto Jasło, Dębowiec, Tarnowiec, Nowy Żmigród, Kołaczyce; alergologia – Dębowiec, Skołyszyn, Nowy Żmigród, Kołaczyce; pulmonologia, dermatologia, diabetologia – Osiek Jasielski; kardiologia – miasto Jasło, Skołyszyn, Tarnowiec; okulistyka – miasto Jasło, Dębowiec, Skołyszyn, Tarnowiec, Nowy Żmigród (w przypadku pozostałych gmin wskazanie przez połowę lub niemal połowę mieszkańców); ortopedia – Tarnowiec; laryngologia – Skołyszyn; onkologia – miasto Jasło, gminy: Jasło, Brzyska, Tarnowiec, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Kołaczyce; urologia – Skołyszyn, Osiek Jasielski, Kołaczyce; usługi rehabilitacyjne – miasto Jasło, Skołyszyn, Tarnowiec, Nowy Żmigród, Kołaczyce; opieka nad osobami niepełnosprawnymi – wszystkie gminy; programy profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych – miasto Jasło, Skołyszyn, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Kołaczyce Jasielska Strefa Usług Publicznych

49 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Opieka zdrowotna Ponadto respondenci zwracali uwagę na brak domów opieki dla osób schorowanych, w podeszłym wieku a także niepełnosprawnych. W kontekście zmian demograficznych, które można zaobserwować w powiecie, problem ten będzie zyskiwał na znaczeniu. Wywiady pogłębione z mieszkańcami potwierdziły problemy z dostępnością usług specjalistycznych. Podawano długie okresy oczekiwania na wizytę (w miesiącach lub latach). Jednocześnie część respondentów podkreślała, że problem ma charakter ogólnopolski. Jasielska Strefa Usług Publicznych

50 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Opieka zdrowotna Jako usługę, w przypadku której cena jest problemem, najczęściej wskazywano wizytę u dentysty (68% wskazań spośród osób, które wskazały, że w przypadku jakiejś usługi zdrowotnej to cena jest problemem). Oznacza to, że niemal co trzeci badany wskazywał, że cena jest problemem w przypadku usług stomatologicznych. Następne w kolejności usługi wskazywane były zdecydowanie rzadziej (okulistyka – 33% spośród osób wskazujących, że cena jest problemem w korzystaniu z jakiejś usługi; 15% spośród odpowiadających). Jasielska Strefa Usług Publicznych

51 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Dyskusja – ocena diagnozy w wybranych obszarach: usługi komunalne i zaopatrzenie w energię, komunikacja i transport publiczny, edukacja, kultura, opieka zdrowotna Jasielska Strefa Usług Publicznych

52 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Diagnoza stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach powiatu jasielskiego - cz. III – Społeczne zapotrzebowanie na usługi publiczne – Diagnoza sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na terenie powiatu jasielskiego – Podsumowanie prac diagnostycznych – opinie i uwagi uczestników warsztatu Jasielska Strefa Usług Publicznych

53 Społeczne zapotrzebowanie na usługi publiczne
Ogólne zadowolenie z usług publicznych (n=1291) Jasielska Strefa Usług Publicznych

54 Społeczne zapotrzebowanie na usługi publiczne
Gminy, które wyróżniają się na tle całego powiatu: Krempna – w przypadku mieszkańców tej gminy można zaobserwować najwięcej negatywnych ocen dla niemal wszystkich usług (za wyjątkiem komunalnych); Brzyska, Skołyszyn – stosunkowo dużo negatywnych ocen w przypadku usług komunalnych; Kołaczyce – wyniki badania sugerują, że mieszkańcy Kołaczyc są najbardziej zadowoleni z otrzymywanych usług – w przypadku wszystkich kategorii usług odsetek osób zadowolonych jest wyraźnie większy od niezadowolonych. Jasielska Strefa Usług Publicznych

55 Społeczne zapotrzebowanie na usługi publiczne
Jasło gmina Jasło miasto Brzyska Dębowiec Skołyszyn Tarnowiec Osiek Jasielski Nowy Żmigród Krempna Kołaczyce usługi komu- nalne niezadowol ony/a 13% 12% 31% 17% 30% 16% 19% 5% trudno powiedzieć 20% 23% 22% 25% 18% 21% zadowolony /a 63% 60% 56% 42% 57% 54% 73% brak opinii 4% 8% 6% 3% 11% ogółem 100% Trans- port i komu- nikacja 34% 28% 35% 37% 50% 24% 68% 27% 29% 41% 32% 40% 44% 46% 10% 2% 7%

56 Społeczne zapotrzebowanie na usługi publiczne Ogólne zadowolenie z usług mieszkańców poszczególnych gmin Jasło gmina Jasło miasto Brzyska Dębowiec Skołyszyn Tarnowiec Osiek Jasielski Nowy Żmigród Krempna Kołaczyce edukacja niezadowol ony/a 8% 14% 11% 16% 13% 9% 12% 18% 5% trudno powiedzieć 35% 33% 34% 31% 30% 36% 40% 25% zadowolony /a 42% 39% 45% 28% 59% brak opinii 15% 21% ogółem 100% opieka zdrowotna 29% 38% 24% 19% 46% 27% 26% 37% 4% 3% 6% 2% 7% kultura 20% 10% 44% 47% 50% 41% 51% 17%

57 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Społeczne zapotrzebowanie na usługi publiczne Ogólne zadowolenie z usług mieszkańców w różnych kategoriach wiekowych 15 do 19 lat 20 do 24 lat 25 do 34 lat 35 do 49 lat 50 do 64 lat powyżej 65 lat usługi komunalne niezadowolony/a 15% 16% 20% trudno powiedzieć 29% 27% 24% 19% 14% zadowolony/a 41% 56% 58% 60% 59% 66% brak opinii 2% 1% 4% ogółem 100% 100,0% usługi związane z transportem i komunikacją 36% 37% 39% 32% 21% 31% 34% 26% 22% 17% 28% 35% 48% 7% 9% 10% 13% Jasielska Strefa Usług Publicznych

58 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Społeczne zapotrzebowanie na usługi publiczne Ogólne zadowolenie z usług mieszkańców w różnych kategoriach wiekowych 15 do 19 lat 20 do 24 lat 25 do 34 lat 35 do 49 lat 50 do 64 lat powyżej 65 lat usługi edukacyjne niezadowolony/a 11% 9% 12% 16% trudno powiedzieć 35% 46% 34% 37% 36% 19% zadowolony/a 42% 44% 52% 48% 32% brak opinii 1% 4% 5% 20% 29% ogółem 100% usługi kulturalne 18% 22% 8% 28% 38% 26% 27% 47% 43% 50% 7% 2% usługi opieki zdrowotnej 23% 31% 30% 10% 6% Jasielska Strefa Usług Publicznych

59 Usługi komunalne wskazywane jako nie świadczone lub świadczone w niewystarczającym stopniu (w %)

60 Usługi komunalne, w przypadku których cena jest problemem (w %)

61 Usługi komunalne wskazywane jako nie świadczone lub świadczone w niewystarczającym stopniu wg gmin
Jasło gmina Jasło miasto Brzyska Dębowiec Skołyszyn Tarnowiec Osiek Jasielski Nowy Żmigród Krempna Kołaczyce wodociąg 66% 33% 75% 43% 81% 72% 80% 64% kanalizacja 20% 94% 39% 71% 90% 50% 87% 47% wywóz odpadów 17% 19% 7% 24% 10% 13% 4% 15% sieć elektryczna 9% 0% 12% 5% 26% 11% sieć gazownicza 6% 70% sieć ciepłownicza 29% 21% 27% 57% 25% sieć telefoniczna sieci telefonii komórkowej 18% 22% internet 23% internet bezprzewodowy 63% 37% zabezpieczenie przeciwpowodzi owe 38% 61% 60% 30%

62 Zadowolenie z usług komunalnych (w%)

63 Usługi transportu i komunikacji wskazywane jako nieświadczone lub świadczone w niewystarczającym stopniu (w %)

64 Usługi transportu i komunikacji wskazywane jako nieświadczone lub świadczone w niewystarczającym stopniu wg gmin Jasło gmina Jasło miasto Brzyska Dębowiec Skołyszyn Tarnowiec Osiek Jasielski Nowy Żmigród Krempna Kołaczyce połączenia drogowe przy pomocy dróg asfaltowych 33% 50% 29% 30% 74% 58% 62% 78% infrastruktura drogowa wpływająca na bezpieczeństwo podróżnych 55% 86% 87% 93% 77% 100% 92% 85% połączenia (trasy) kolejowe z trakcją elektryczną 48% 67% 57% 47% 49% 69% 39% 54% 61% infrastruktura kolejowa wpływająca na bezpieczeństwo podróżnych 42% 38% 53% samochodowy transport zbiorowy 36% 44% 51% 81% kolejowy transport zbiorowy 72% 71%

65 Zadowolenie z usług transportu i komunikacji wg gmin (% niezadowolonych)
Jasło gmina Jasło miasto Brzyska Dębowiec Skołyszyn Tarnowiec Osiek Jasielski Nowy Żmigród Krempn a Kołaczyce Stan dróg publicznych 52% 51% 30% 43% 54% 26% 25% 45% 57% Stan taboru przewoźników samochodowego transportu zbiorowego (autobusy, busy) 44% 46% 36% 38% 35% 53% 31% 17% Stan i wyposażenie dworców i przystanków autobusowych/bu sowych 50% 58% 27% Punktualność i niezawodność linii autobusowych/bu sowych 7% 22% 13% 19% 11% 0% Siatka połączeń autobusowych i busowych (możli- wość dotarcia w różne miejsca na terenie powia- tu i poza powiat) 63% 33% 86% 18%

66 Zadowolenie z usług transportu i komunikacji wg gmin (% niezadowolonych)
Jasło gmina Jasło miasto Brzyska Dębo- wiec Skoły- szyn Tarno- wiec Osiek Jasielski Nowy Żmigród Krempna Kołaczyce Częstotliwość połączeń autobusowych i busowych 30% 37% 55% 38% 27% 45% 42% 83% Stan sieci kolejowej na terenie powiatu 64% 71% 43% 65% 67% 36% Stan taboru kolejowego 81% 68% 57% 61% 31% 50% Stan i wyposażenie dworców i stacji kolejowych 73% 77% 56%

67 Usługi edukacyjne wskazywane jako nieświadczone lub świadczone w niewystarczającym stopniu

68 Usługi edukacyjne, w przypadku których cena jest problemem

69 Zadowolenie z usług edukacyjnych wg gmin (% niezadowolonych)
Jasło gmina Jasło miasto Brzyska Dębowiec Skołyszyn Tarnowiec Osiek Jasielski Nowy Żmigród Krempna Kołaczyce Poziom nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach 4% 16% 9% 13% 17% 29% Poziom nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych 12% 0% 7% 14% Warunki techniczne szkół (stan budynków, sal itp.) 15% 25% 11% Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy 33% 19% 27% 8% 6% 18% Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego 43% 20% 50% Wybór kierunków/profili kształcenia oferowanych w szkołach ponadgimnazjalnych 22%

70 Zadowolenie z usług edukacyjnych wg gmin (% niezadowolonych)
Jasło gmina Jasło miasto Brzyska Dębowiec Skołyszyn Tarnowiec Osiek Jasielski Nowy Żmigród Krempna Kołaczyce Wybór kierunków/profili kształcenia oferowanych w szkołach ponadgimnazjalnych 19% 22% 18% 0% 8% 9% 17% Wybór języków obcych nauczanych w szkołach publicznych 27% 25% 21% 24% Oferta zajęć pozadydaktycznych w szkołach publicznych 30% 36% 50% 38% 29% Współpraca szkół z rodzicami uczniów 15% 33% 13% Możliwość dokształcania się i zdobywania kwalifikacji zawodowych przez młodzież i dorosłych 40% 39% 43% Współpraca szkół ponadgimnazjalnych ze szkołami wyższymi 44% 16% 31% Działalność organizacji pozarządowych w sektorze edukacji 32% 35% 67%

71 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Usługi kulturalne wskazywane jako nieświadczone lub świadczone w niewystarczającym stopniu Jasielska Strefa Usług Publicznych

72 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Usługi kulturalne, w przypadku których cena jest problemem (% spośród wszystkich deklarujących, że w przypadku jakiejś usługi cena jest problemem) Jasielska Strefa Usług Publicznych

73 Zadowolenie z usług kulturalnych
Jasielska Strefa Usług Publicznych

74 Zadowolenie z usług kulturalnych wg gmin (% niezadowolonych)
Jasło gmina Jasło miasto Brzyska Dębowiec Skołyszyn Tarnowiec Osiek Jasielski Nowy Żmigród Krempna Kołaczyce Ogólny poziom artystyczny wydarzeń (np. przedstawienia teatralne, koncerty, wystawy) 26% 29% 27% 13% 20% 12% 38% 25% 50% Księgozbiór udostępniony mieszkańcom przez biblioteki publiczne 4% 9% 0% 6% 8% 17% Wyposażenie techniczne (np. katalogi komputerowe, urządzenia audio- wizualne) placówek kulturalnych 11% 36% 31% 33% 55% Zróżnicowanie przedmiotowe oferty kulturalnej (kino, muzyka, teatr itd.) 48% 52% 73% 24% 69% 58% 67%

75 Zadowolenie z usług kulturalnych wg gmin (% niezadowolonych)
Jasło gmina Jasło miasto Brzyska Dębowiec Skołyszyn Tarnowiec Osiek Jasielski Nowy Żmigród Krempna Kołaczyce Zróżnicowanie tematyczne oferty kulturalnej 35% 28% 30% 14% 8% 7% 31% 55% 17% 27% Zróżnicowanie oferty ze względu na odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy) 38% 29% 4% 19% 45% 36% Podtrzymywanie i promocja walorów kulturalnych regionu 11% 21% 0% 25% 16% 13% 33% 9% Działalność organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury 6%

76 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Dostępność do usług zdrowotnych według gmin (% odpowiedzi wskazujących na trudny dostęp do usługi) Jasło gmina Jasło miasto Brzyska Dębowiec Skołyszyn Tarnowiec Osiek Jasielski Nowy Żmigród Krempna Kołaczyce podstawowa opieka zdrowotna 29% 44% 13% 30% 28% 64% 38% opieka ginekologicz no- położnicza 15% 22% 36% 17% 61% 43% 72% 37% usługi stomatologi czne 67% 21% 58% 48% 63% 50% 79% 71% kardiologia 35% 39% 55% 52% neurologia 26% 33% 40% 68% okulistyka 56% 62% 59% 84% pediatria 19% 41% Jasielska Strefa Usług Publicznych

77 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Dostępność do usług zdrowotnych według gmin (% odpowiedzi wskazujących na trudny dostęp do usługi) Jasło gmina Jasło miasto Brzyska Dębowiec Skołyszyn Tarnowiec Osiek Jasielski Nowy Żmigród Krempna Kołaczyce onkologia 65% 61% 57% 45% 48% 56% 68% 66% urologia 38% 50% 43% 55% 41% 21% 51% ratownictwo medyczne 26% 22% 14% 29% 19% 30% 33% 7% 60% 40% opieka nad osobami niepełnosprawn ymi 53% 64% 52% 76% 54% działalność aptek i punktów aptecznych 9% 0% 3% 15% 11% 24% programy profilaktyki zdrowotnej 42% 72% Jasielska Strefa Usług Publicznych

78 Zadowolenie z usług opieki zdrowotnej wg gmin (% niezadowolonych)

79 Podsumowanie II części warsztatów
Dyskusja – ocena diagnozy w wybranych obszarach: usługi komunalne i zaopatrzenie w energię, komunikacja i transport publiczny, edukacja, kultura, opieka zdrowotna Jasielska Strefa Usług Publicznych

80 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Warsztaty – część III Diagnoza stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach powiatu jasielskiego: – Diagnoza sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na terenie powiatu jasielskiego; – Społeczne zapotrzebowanie na usługi publiczne; – Podsumowanie prac diagnostycznych – opinie i uwagi uczestników warsztatu. Jasielska Strefa Usług Publicznych

81 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Zwiększenie koordynacji działań w zakresie usług publicznych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Fundamentem jasielskiej metody doskonalenia świadczenia lokalnych usług publicznych jest oparcie wszelkich działań na ścisłych mechanizmach kooperacji między jednostkami samorządu terytorialnego, mieszkańcami i organizacjami społecznymi oraz środowiskiem gospodarczym. Funkcję tę zapewniają Zespoły Gminne Jasielskiej Agory oraz obywatelskie forum Jasielska Agora. W ramach diagnozy została dokonana analiza mechanizmów koordynacji działań instytucji samorządowych i włączenia partnerów zewnętrznych do świadczenia usług publicznych. Analizie poddane zostały cztery rodzaje koordynacji: wewnętrzna – w gminach i powiecie, horyzontalna – pomiędzy gminami, wertykalna – pomiędzy gminami a powiatem oraz zewnętrzna – pomiędzy gminami a podmiotami zewnętrznymi. Jasielska Strefa Usług Publicznych

82 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Zwiększenie koordynacji działań w zakresie usług publicznych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Dla modułu koordynacji sformułowano następujące pytania badawcze: Jaki jest stan obecny koordynacji działań w zakresie usług publicznych na terenie powiatu jasielskiego? Jakie są pożądane kierunki zmian w zakresie wykorzystywania pełnego potencjału gmin powiatu jasielskiego w zakresie oferowania usług publicznych? Jakie są pożądane sposoby i zakres koordynacji? Jaki jest zakres koniecznych zmian formalnych? Jasielska Strefa Usług Publicznych

83 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Zwiększenie koordynacji działań w zakresie usług publicznych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Dla modułu koordynacji sformułowano następujące pytania badawcze: (5) Jakie są skutki budżetowe tych zmian dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego? (6) Jaki jest stan obecny koordynacji horyzontalnej (czyli koordynacji pomiędzy podmiotami w granicach danej jednostki samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami) oraz koordynacji wertykalnej (czyli koordynacji na różnych poziomach jednostek samorządowych)? (7) Jakiego rodzaju uwarunkowania/ czynniki prawne i instytucjonalne determinują (zarówno w pozytywny, jak i w negatywny sposób) obecny stan koordynacji? (8) W jaki sposób inni interesariusze – spoza grona jednostek samorządu terytorialnego – przyczyniają się obecnie do koordynacji? Jasielska Strefa Usług Publicznych

84 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Zwiększenie koordynacji działań w zakresie usług publicznych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - Na podstawie przeprowadzonych analiz można przyjąć, że zakres koordynacji wewnętrznej dla podstawowych rodzajów usług publicznych w gminach powiatu jasielskiego jest typowy dla małych JST i nie wykracza poza standardowe zasady wykonywania zadań publicznych. - Jednostki organizacyjne (zakłady i zespoły) tworzone są dla usług komunalnych i kulturalnych, a spółki wykonujące zadania z zakresu usług komunalnych zostały utworzone tylko w części gmin. - Bardziej rozbudowana struktura organizacyjna występuje w mieście Jasło – co związane jest z szerszym zakresem usług publicznych występującym na obszarze miejskim. Rola innych interesariuszy – spoza grona JST – w zakresie koordynacji usług publicznych jest niewielka – organizacje pozarządowe działają przede wszystkim w obszarze kultury. Jasielska Strefa Usług Publicznych

85 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Zwiększenie koordynacji działań w zakresie usług publicznych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Podstawowym formalnym mechanizmem koordynacji horyzontalnej jest Konwent Wójtów – cykliczne spotkania burmistrzów i wójtów gmin powiatu jasielskiego. Jedyną istniejącą organizacją grupującą wszystkie gminy powiatu w zakresie usług komunalnych (gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony środowiska) jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Poza tym odbywają się spotkania kierowników zakładów komunalnych, natomiast nie istnieją obecnie inne regularne formy współpracy urzędów w zakresie usług edukacyjnych, kulturalnych i opieki zdrowotnej. Jasielska Strefa Usług Publicznych

86 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Zwiększenie koordynacji działań w zakresie usług publicznych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Koordynacja wertykalna pomiędzy gminami a powiatem występuje w ograniczonym zakresie – w zakresie tych rodzajów usług publicznych, dla których ustawodawca wyraźnie określił granice podziału dla obu szczebli samorządowych (edukacja, transport i komunikacja, opieka zdrowotna). Z większości wywiadów przeprowadzonych na poziomie gmin wynika, że współpraca ta ma charakter formalny – nie wykracza poza wymagania ustawowe (z wyjątkiem utrzymania sieci drogowej). Jasielska Strefa Usług Publicznych

87 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Zwiększenie koordynacji działań w zakresie usług publicznych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Koordynacja zewnętrzna pomiędzy JST a administracją rządową ogranicza się do formalnego rozliczania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami lub realizowanych na podstawie porozumień. Gminy powiatu są członkami Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych działającego na rzecz rozwoju województwa. Nie są przygotowywane lub realizowane projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Gminy są aktywne w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, przede wszystkim w zakresie infrastruktury usług komunalnych i drogowej – głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jasielska Strefa Usług Publicznych

88 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Zwiększenie koordynacji działań w zakresie usług publicznych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Najważniejsze rekomendacje w zakresie poprawy koordynacji poszczególnych rodzajów usług: Usługi komunalne i zaopatrzenie w energię: (1) Przygotowanie programu zaopatrzenia w wodę w skali powiatu; (2) Lobbing związany z gospodarką wodną (stabilizacja pozyskiwania wody, także poprzez budowę zbiornika na Wisłoce); (3) Przygotowanie i realizacja inwestycji OZE; (4) Dokonywanie wspólnych zakupów energii; (5) Analiza i ocena możliwości współdziałania w zakresie usług komunalnych. Transport i komunikacja: (1) Poprawa dostępności komunikacji zbiorowej; (2) Poprawa jakości sieci dróg; (3) Lobbing w celu przywrócenia komunikacji kolejowej oraz zwiększenia prędkości podróżnej na połączeniach kolejowych, drogach wojewódzkich oraz krajowych, budowy obwodnic Jasła i Kołaczyc; (4) Powiatowy węzeł transportowy (M. Jasło); (5) Analiza i ocena możliwości konsolidacji usług transportowych na poziomie powiatu i ponadpowiatowym. Jasielska Strefa Usług Publicznych

89 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Zwiększenie koordynacji działań w zakresie usług publicznych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Najważniejsze rekomendacje w zakresie poprawy koordynacji poszczególnych rodzajów usług: Edukacja: (1) Opracowanie wytycznych dotyczących utrzymania sieci szkół; (2) Wykorzystanie możliwości przekazania szkół podmiotom niepublicznym; (3) Zwiększenie nacisku na doskonalenie zawodowe nauczycieli; (4) Poprawa dostępności i przepływu informacji wśród pracowników oświaty; (5) Organizacja wydarzeń promujących edukację i kształcenie ustawiczne; (6) Szeroka współpraca na rzecz tworzenia warunków rozwoju dla najzdolniejszych uczniów. Kultura: (1) Koordynacja kalendarza imprez kulturalnych i ich wzajemna promocja; (2) Powołanie Jasielskiego Forum Pracowników Kultury; (3) Organizowanie wspólnych szkoleń dla pracowników zajmujących się kulturą; (4) Budowanie „markowych wydarzeń” kulturalnych; (5) Uzgadnianie i realizacja wspólnych projektów z obszaru kultury w ramach LGD. Jasielska Strefa Usług Publicznych

90 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Zwiększenie koordynacji działań w zakresie usług publicznych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Najważniejsze rekomendacje w zakresie poprawy koordynacji poszczególnych rodzajów usług: Opieka zdrowotna: (1) Koordynacja realizacji zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej na poziomie powiatu; (2) Tworzenie kompleksowego systemu informacji o dostępności usług medycznych na terenie powiatu jasielskiego. Dodatkowa rekomendacja systemowa to opracowanie koncepcji założenia związku lub stowarzyszenia gmin powiatu jasielskiego, które mogłoby przekształcić się (przy założeniu wejścia w życie Ustawy o współdziałaniu na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego) w zespół współpracy terytorialnej (zalążkiem są dotychczasowe formy kontaktów roboczych istniejące w skali powiatu, jak np. zespół kierowników zakładów komunalnych, zespoły ds. oświaty, komunikacji i transportu, kultury, opieki zdrowotnej, zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zespół ds. współpracy z przedsiębiorcami, zespół ds. projektów). Jednym z podstawowych zadań nowego stowarzyszenia/zespołu byłoby generowanie pomysłów i planów w zakresie projektów zewnętrznych na okres Jasielska Strefa Usług Publicznych

91 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Zwiększenie koordynacji działań w zakresie usług publicznych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Jak wynika z przeprowadzonych badań oraz wstępnych analiz, wydatki budżetowe z tytułu wprowadzenia większości rekomendacji dla poszczególnych jednostek wydają się marginalne, gdyż rekomendacje dotyczą: usprawnień organizacyjnych; budowania różnych form wymiany informacji. Realizacja rekomendacji systemowej związana jest z kosztami budżetowymi (przygotowania działalności, wkładów finansowych lub kapitałowych, bieżącego funkcjonowania związku), natomiast powstanie nowej organizacji może przynieść dodatkowe korzyści budżetowe swoim członkom poprzez m.in. zwiększenie zdolności do generowania nowych projektów finansowanych przez Unię Europejską. Jasielska Strefa Usług Publicznych

92 Społeczne zapotrzebowanie na usługi publiczne
Opinie mieszkańców gromadzono za pomocą czterech różnych technik. Najpierw, za pomocą ankiety audytoryjnej przebadano członków Jasielskiego Agory (70 osób). W dalszej kolejności, opinie mieszkańców badano za pomocą zamieszczonej w internecie ankiety (odpowiedziało 309 osób), ankiet papierowych rozdawanych przez członków Jasielskiego Agory (286 osób) oraz badania telefonicznego (1 291 osób). Ponadto, równolegle z badaniami ilościowymi, przeprowadzono 45 wywiadów pogłębionych (IDI). Łącznie przebadano więc 2 001 mieszkańców. Warto zaznaczyć, że w ramach każdej z technik zadawano nieco inny zestaw pytań. Zagadnienia, o które pytano w ramach każdej z technik przedstawiono w tabeli poniżej. Wykorzystane w ramach poszczególnych technik narzędzia badawcze zamieszczono w aneksie do raportu. W przypadku badania Agory przebadano populację jej członków. W ramach badania CATI zastosowano dobór kwotowy, a w przypadku ankiety papierowej i internetowej – dobór dogodnościowy. Jasielska Strefa Usług Publicznych

93 Społeczne zapotrzebowanie na usługi publiczne
Respondenci ilościowej części badania wg gmin (w %), n= 1865 Jasielska Strefa Usług Publicznych

94 Społeczne zapotrzebowanie na usługi publiczne
Usługi komunalne wskazywane jako nie świadczone lub świadczone w niewystarczającym stopniu (w %) n = 328 Jasielska Strefa Usług Publicznych

95 Społeczne zapotrzebowanie na usługi publiczne
Usługi komunalne, w przypadku których cena jest problemem (w %) n = 171 Jasielska Strefa Usług Publicznych

96 Społeczne zapotrzebowanie na usługi publiczne
Usługi transportu i komunikacji wskazywane jako nieświadczone lub świadczone w niewystarczającym stopniu (w %) n = 340 Jasielska Strefa Usług Publicznych

97 Społeczne zapotrzebowanie na usługi publiczne
Usługi edukacyjne wskazywane jako nieświadczone lub świadczone w niewystarczającym stopniu n = 349

98 Społeczne zapotrzebowanie na usługi publiczne
Usługi kulturalne wskazywane jako nieświadczone lub świadczone w niewystarczającym stopniu n = 337

99 Społeczne zapotrzebowanie na usługi publiczne
Usługi zdrowotne wskazywane jako nieświadczone lub świadczone w niewystarczającym stopniu n = 347

100 Społeczne zapotrzebowanie na usługi publiczne
Usługi zdrowotne, w przypadku których cena jest problemem (% spośród wszystkich deklarujących, że w przypadku jakiejś usługi cena jest problemem) n = 154

101 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Podsumowanie prac diagnostycznych – opinie i uwagi uczestników warsztatu Jasielska Strefa Usług Publicznych

102 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Warsztaty – część IV Wnioski, wyzwania i rekomendacje: – Analiza możliwości wzmocnienia dostępności, efektywności i jakości usług publicznych w gminach powiatu jasielskiego – sugestie zmian wynikające z badań – Określenie kierunków dla opracowania strategii świadczenia usług publicznych – Dyskusja na temat kierunków i rekomendacji do dalszych prac w projekcie „Jasielska Strefa Usług Publicznych” Jasielska Strefa Usług Publicznych

103 Sugestie zmian wynikające z badań
Na podstawie wyników badania zidentyfikowano usługi, które zdaniem badanych są najsłabiej dostępne. Są to: sieć wodociągowa i kanalizacja, infrastruktura drogowa, transport zbiorowy samochodowy i kolejowy, specjalistyczna opieka zdrowotna, opieka nad dziećmi w wieku 0-6 lat oraz usługi związane z kulturą wyższą (np. teatr). Ogólna ocena usług jest umiarkowanie pozytywna. Najwięcej krytycznych opinii mieszkańcy mają wobec usług ochrony zdrowia, transportu i komunikacji. Zdaniem mieszkańców, priorytetowymi kierunkami działań w obszarze analizowanych usług publicznych powinny być: zmniejszenie opłat za dostarczane usługi komunalne (głównie wywóz odpadów i kanalizacja), rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, organizacja nowych linii (połączeń) transportu zbiorowego, poprawa jakości dróg, bogatsza oferta zajęć i kursów dodatkowych w szkołach, zmniejszenie czasu oczekiwania na realizację usług w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej, podniesienie jakości pracy nauczycieli oraz rozbudowanie oferty kulturalnej. Jasielska Strefa Usług Publicznych

104 Sugestie zmian wynikające z badań
Sugestie zmian w zakresie usług komunalnych Jasielska Strefa Usług Publicznych

105 Sugestie zmian wynikające z badań
Sugestie zmian w zakresie usług transportu i komunikacji Jasielska Strefa Usług Publicznych

106 Sugestie zmian wynikające z badań
Sugestie zmian w zakresie usług edukacyjnych Jasielska Strefa Usług Publicznych

107 Sugestie zmian wynikające z badań
Sugestie zmian w zakresie usług kulturalnych Jasielska Strefa Usług Publicznych

108 Sugestie zmian wynikające z badań
Sugestie zmian w zakresie usług opieki zdrowotnej Jasielska Strefa Usług Publicznych

109 Wyzwania Ograniczenia dostępności wody.
Stale rosnący, ale nadal zbyt niski udział małej energetyki i odnawialnych źródeł energii w lokalnym bilansie energetycznym. Niewystarczający poziom konsolidacji usług komunalnych Wyzwania w zakresie usług komunalnych i energetyki Niewystarczająca dostępność transportowa miejscowości powiatu. Niewystarczająca dostępność terytorialna do usług komunikacji zbiorowej. Jakość dróg gminnych i powiatowych. Brak silnych, lokalnych węzłów transportowych. Niski poziom skonsolidowania usług transportowych. Wyzwania w zakresie komunikacji i transportu publicznego Oddziaływanie na edukację dzieci i młodzieży niekorzystnych zjawisk społecznych. Niewystarczający poziom dostępności do usług opieki przedszkolnej, a zwłaszcza opieki nad najmłodszymi dziećmi. Niezadowalająca jakość i efekty kształcenia zawodowego oraz tempo rozwoju szkolnictwa zawodowego. Zarządzanie siecią szkół w warunkach niżu demograficznego. Motywowanie nauczycieli do rozwoju oraz pełniejsze wykorzystanie potencjału młodych nauczycieli. Dalsza promocja nauki i zdobywania wykształcenia. Oferta edukacyjna dla najzdolniejszej młodzieży. Wyzwania w zakresie edukacji Jasielska Strefa Usług Publicznych

110 Wyzwania w zakresie kultury Wyzwania w zakresie opieki zdrowotnej
Niedostateczna ranga kultury oraz jej wykorzystanie dla rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu. Niski standard istniejących placówek kultury. Niewystarczająca aktywność organizacji pozarządowych w działalności kulturalnej. Ograniczone zasoby i wyposażenie placówek kulturalnych, m.in. ośrodków kultury i bibliotek. Jakość promocji wydarzeń kulturalnych oraz oferty placówek kultury. Brak programów doskonalenia kompetencji zawodowych pracowników sektora kultury. Koordynacja wydarzeń kulturalnych, zwłaszcza „markowych” Przepływ informacji między instytucjami kultury w powiecie. Wyzwania w zakresie kultury Zmniejszenie znaczących ograniczeń w dostępie do opieki zdrowotnej. Stan bazy lokalowej oraz wyposażenia podmiotów leczniczych. Stopniowe rozszerzanie oferty usług zdrowotnych o: perinatologię (w tym echokardiografię płodu), anestezjologię, intensywną terapię dziecięcą, geriatrię i inne. Istnienie znacznych nierówności społecznych i środowiskowych utrzymujących się w obszarze ochrony zdrowia. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Likwidacja barier w realizacji profilaktyki zdrowotnej. Zwiększenie udziału organizacji społecznych, a także osób prywatnych w organizacji ochrony i promocji zdrowia. Poprawa koordynacji zadań z zakresu opieki zdrowotnej na poziomie powiatu. Brak kompleksowej informacji o dostępności usług medycznych na terenie powiatu. Wyzwania w zakresie opieki zdrowotnej Jasielska Strefa Usług Publicznych

111 Wyzwania Wyzwania dotyczące kapitału intelektualnego
Utrata potencjału rozwojowego spowodowana odpływem ludności. Nie w pełni wykorzystany potencjał regionu jakim są ludzie młodzi. Niesprzyjające warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Nie w pełni wykorzystane potencjały gospodarcze regionu. Brak jasnego wizerunku regionu, w którym wykorzystany byłby ten potencjał. Niska aktywność zawodowa oraz silne uzależnienie ludności od pomocy społecznej. Niski poziom profesjonalizacji organizacji pozarządowych, w tym brak koordynacji ich działań. Zachowawczość elit, brak ukierunkowania na zamianę, silne pola wzajemnie sprzecznych wpływów i interesów. Zachowawczość i niska innowacyjność instytucji kluczowych dla rozwoju kapitału intelektualnego regionu. Niski poziom zaufania skutkujący nieefektywną współpracą. Wyzwania dotyczące kapitału intelektualnego Brak wystarczających form instytucjonalizacji dla zapewnienia koordynacji działań w zakresie usług publicznych. Wyzwania dotyczące wszystkich usług publicznych Jasielska Strefa Usług Publicznych

112 Formalna zawartość Strategii
Wprowadzenie (o Strategii) Synteza diagnozy strategicznej Analiza strategiczna Wyzwania dla realizacji usług (kluczowe problemy) Wizja Cel strategiczny, cele operacyjne, przedsięwzięcia strategiczne Plan operacyjny – opis przedsięwzięć strategicznych, w tym projektów kluczowych Ramy finansowe Zarządzanie Strategią i monitorowanie jej wdrażania Jasielska Strefa Usług Publicznych

113 Cel strategiczny - projekt
Usprawnienie lokalnych systemów świadczenia usług publicznych służących osiąganiu celów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poprawie jakości życia wspólnoty jasielskiej (usługi publiczne na rzecz rozwoju) Jasielska Strefa Usług Publicznych

114 Pola strategii – cele operacyjne
A. Poprawa jakości i dostępności usług technicznych B. Rozwój usług edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych C. Wykorzystanie usług kulturalnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego D. Poprawa dostępności usług zdrowotnych E. Rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz infrastruktury otoczenia biznesu wspierających modernizację świadczenia usług publicznych Jasielska Strefa Usług Publicznych

115 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Przedsięwzięcia strategiczne – pole A Poprawa jakości i dostępności usług technicznych A.1. Przygotowanie i realizacja programu gospodarki wodno-ściekowej A.2. Rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii A.3. Poprawa dostępności komunikacji zbiorowej A.4. Poprawa jakości dróg A.5. Konsolidacja usług komunalnych Jasielska Strefa Usług Publicznych

116 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Przedsięwzięcia strategiczne – pole B Rozwój usług edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych B.1. Reforma organizacji i zarządzania szkołami B.2. Rozwój usług edukacyjnych dla najmłodszych B.3. Wdrożenie systemu pracy z uczniem zdolnym B.4. Rozwój pozalekcyjnych form edukacyjnych wraz z integracją edukacji z kulturą i pomocą społeczną B.5. Rozwój szkolnictwa zawodowego B.6. Program doskonalenia zawodowego nauczycieli B.7. Kształcenie ustawiczne dorosłych i seniorów B.8. Promocja edukacji i kształcenia ustawicznego Jasielska Strefa Usług Publicznych

117 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Przedsięwzięcia strategiczne – pole C Wykorzystanie usług kulturalnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego C.1. Rozwój współpracy między JST i instytucjami w realizacji i promocji zadań z zakresu kultury C.2. Wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań z zakresu kultury C.3. Kreowanie lokalnych przemysłów kultury C.4. Przygotowanie i wdrożenie planu modernizacji i doposażenia obiektów kulturalnych C.5. Program rozwoju kompetencji pracowników kultury Jasielska Strefa Usług Publicznych

118 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Przedsięwzięcia strategiczne – pole D. Poprawa dostępności usług zdrowotnych D.1. Wdrożenie kompleksowego systemu powiatowej informacji medycznej D.2. Poprawa koordynacji realizacji zadań zdrowotnych D.3. Działania na rzecz skrócenia czasu oczekiwania na udzielenie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych D.4. Program ochrony zdrowotnej osób z grup zagrożonych D.5. Wsparcie świadczenia usług zdrowotnych dla osób starszych D.6. Promocja zdrowego trybu życia Jasielska Strefa Usług Publicznych

119 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Przedsięwzięcia strategiczne – pole E. Rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz infrastruktury otoczenia biznesu wspierających modernizację świadczenia usług publicznych E.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów E.2. Profesjonalizacja organizacji pozarządowych E.3. Budowa powiatowego systemu wsparcia przedsiębiorczości E.4. Promocja gospodarcza powiatu jasielskiego Jasielska Strefa Usług Publicznych

120 Przedsięwzięcia priorytetowe - projekty kluczowe
A.1. Przygotowanie i realizacja programu gospodarki wodno-ściekowej A.3. Poprawa dostępności komunikacji zbiorowej A.4. Poprawa jakości dróg B.3. Wdrożenie systemu pracy z uczniem zdolnym B.7. Kształcenie ustawiczne dorosłych i seniorów C.1. Rozwój współpracy między JST i instytucjami w realizacji i promocji zadań z zakresu kultury C.4. Przygotowanie i wdrożenie planu modernizacji i doposażenia obiektów kulturalnych D.1. Wdrożenie kompleksowego systemu powiatowej informacji medycznej E.2. Profesjonalizacja organizacji pozarządowych E.3. Budowa powiatowego systemu wsparcia przedsiębiorczości Jasielska Strefa Usług Publicznych

121 Kryteria wyboru przedsięwzięć strategicznych i projektów kluczowych
Są istotne dla rozwoju jasielskiego obszaru funkcjonalnego (kryterium skali) Doskwierają większości gmin w powiecie (kryterium zasięgu) Wymagają współpracy między gminami lub z powiatem (kryterium partnerstwa) Wymagają poniesienia znacznych nakładów finansowych (kryterium finansowania) Jasielska Strefa Usług Publicznych

122 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Sposób prac Kluczowa rola wójtów, burmistrzów, starosty i przewodniczących rad Przedstawienie przez samorządy jasielskie własnych zamierzeń inwestycyjnych i rozwojowych – one będą punktem wyjścia dla opracowywanych projektów (korespondencja z UMJ) Zespoły tematyczne pracujące nad projektami – formuła warsztatów oraz komunikacja elektroniczna przy udziale ekspertów Forum Jasielskiej Agory – opiniowanie i przyjęcie Mieszkańcy – konsultacje elektroniczne Rady JST – uchwalenie Strategii Jasielska Strefa Usług Publicznych

123 Harmonogram prac nad Strategią
Forum Jasielskiej Agory: 17.03, maj Zespoły tematyczne Agory: 27.03: godz – praca z uczniem zdolnym, kształcenie ustawiczne seniorów i dorosłych; godz – system wsparcia przedsiębiorczości 08.04: godz – komunikacja zbiorowa; godz – gospodarka wodno-ściekowa, drogi 29.04: godz – współpraca w zakresie kultury, plan modernizacji i doposażenia obiektów kulturalnych; godz – profesjonalizacja organizacji pozarządowych 20.05: komunikacja zbiorowa; godz – informacja medyczna Forum Jasielskiej Agory – przyjęcie Strategii Przyjęcie Strategii przez rady – czerwiec Nabór projekt w kluczowych do Podkarpackiego RPO – od czerwca Jasielska Strefa Usług Publicznych

124 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Dyskusja na temat kierunków i rekomendacji do dalszych prac w projekcie „Jasielska Strefa Usług Publicznych” Jasielska Strefa Usług Publicznych


Pobierz ppt "Jasielska Strefa Usług Publicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google