Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODZIAŁ ZABEZPIECZENIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODZIAŁ ZABEZPIECZENIA"— Zapis prezentacji:

1 ODZIAŁ ZABEZPIECZENIA
DOWÓDZTWA GARNIZONU WARASZAWA Temat: Zasady prawidłowego pobierania, wydawania i rozliczania środków bojowych w procesie szkolenia oraz bezpiecznego posługiwania się środkami bojowymi. Cel: Zapoznać uczestników szkolenia z zasadami pobierania, wydawania, rozliczania środków bojowych oraz zasadami wypełniania dokumentów przy pobieraniu i rozliczaniu środków bojowych na szkolenie w systemie ZWSI RON. OPRACOWAŁ: por. Jacek WIŚNIEWSKI

2 LITERATURA: PROGRAM STRZELAŃ Z BRONI STRZELECKIEJ SYGN. SZKOL. 857/2012. WYTYCZNE SZEFA INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH Z DNIA 08 SIERPNIA 2013 R. W SPRAWIE ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SIŁ ZBROJNYCH W 2014 ROKU. WYTYCZNE ZASTĘPCY DOWÓDCY – SZEFA LOGISTYKI DGW Z DNIA 09 GRUDNIA 2013 R. W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI BOJOWYMI W 2014 ROKU. WYTYCZNE SZEFA SZKOLENIA DÓWÓDZTWA GARNIZONU WARSZAWA Z DNIA 20 LUTEGO 2013 r. NORMUJĄCE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS STRZELAŃ.

3 Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 463/MON z dnia 8 października 2008 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw integracji i rozwoju logistycznych systemów informatycznych.

4 NAZWY POPRZEDNICH SYSTEMÓW: MAG-MAT
EWPB SI LOGIS EWIDENCJA POMOCNICZA OBECNIE: ZWSI RON – ZINTEGROWANY WIELOSZCZEBLOWY SYSTEM INFORMATYCZNY RESORTU OBRONY NARODOWEJ

5 CEL WPROWADZENIA SYSTEMU:
- Integracja ewidencji zasobów oraz zdarzeń gospodarczych w OG, instytucjach i jednostkach wojskowych będących na zaopatrzeniu zgodnie z planem przydziałów gospodarczych; - Stworzenie centralnej bazy danych o stanie ilościowym, jakościowym i wartościowym w poszczególnych obszarach funkcjonalnych: finansowym, materiałowym, technicznym, medycznym, transportu, ruchu wojsk oraz infrastruktury; - Skrócenie czasu realizacji i ewidencji zdarzeń gospodarczych i zasobów.

6 OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE OBROTU ŚRODKAMI BOJOWYMI ORAZ WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA.
Warunki stanowiące podstawę do nie wydania środków bojowych z magazynu oddziałowego: 1) dokument źródłowy (obrotu materiałowego), który posiada nieczytelne, nieprzejrzyste zapisy, nieczytelne podpisy lub ich brak, niewłaściwie dokonane korekty w przypadku pomyłek dotyczące treści i liczb, nie posiadający pieczęci itp.; 2) nieznajomość budowy i zasad bezpiecznej eksploatacji przez pobierającego środki bojowe; 3) nieterminowe dostarczenie dokumentów lub niekompletne dokumenty na pobranie środków bojowych z magazynu; 4) przybycie do magazynu oddziałowego w celu pobrania środków bojowych z pojemnikiem lub skrzynią nie spełniającą warunków do przenoszenia (przewożenia) środków bojowych; 5) brak dokumentów potwierdzających tożsamość pobierającego środki bojowe; 6) przekroczenie przydzielonych wielkości limitów zużycia.

7 W przypadku potrzeby wcześniejszego wydania amunicji dla pododdziałów wydaną amunicję przechowywać w magazynie broni pododdziału lub w innym pomieszczeniu urzędowym zabezpieczonym jak magazyn broni i amunicji, w pojemniku albo w skrzyni metalowej lub drewnianej obitej blachą, oznaczonej nazwą pododdziału, zamkniętej na klucz i zaplombowanej przez szefa kompanii (osobę pobierającą amunicję). Jako pojemnika można używać typowej dla danego rodzaju środka bojowego skrzyni. Środki bojowe na zajęcia i z zajęć przenosić (przewozić) w pojemnikach lub skrzyniach, o których mowa wyżej. Zasady przewozu środków bojowych określają wytyczne oraz przepisy krajowe dotyczące danego rodzaju transportu. Chemiczne środki bojowe (tj. odczynnik RN), granaty oraz środki minersko zaporowe z uwagi na brak możliwości ich przechowywania w magazynie oddziałowym dostarczane są bezpośrednio na zajęcia we wskazane miejsce.

8 § u instrukcji o ochronie obiektów wojskowych – OIN 5/2011 nie stosuje się w odniesieniu do sprzętu bojowego, uzbrojenia, amunicji i materiałów wybuchowych wykorzystywanych przez żołnierzy (pracowników ochrony) podczas programowych ćwiczeń i szkoleń.

9

10 SZCEGÓŁOWE ZASADY WYDAWANIA I ROZLICZANIA ŚB NA ZAJĘCIA PROGRAMOWE.
Zgodnie z Wytycznymi Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 08 sierpnia 2013 r. w sprawie zabezpieczenia logistycznego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych w 2014 roku. – Wydawanie środków bojowych na szkolenie (metoda tradycyjna) - załącznik nr 2 ; – Wydawanie środków bojowych na szkolenie (ZWSI_RON) - załącznik nr 3 . Załącznik 2 Załącznik 3

11 WYDAWANIE ŚRODKÓW BOJOWYCH
PO WDROŻENIU ZWSI_RON SŁUŻBA ŚRODKÓW BOJOWYCH OZ DGW Magazyn OZ DGW ul. Żwirki i Wigury 9/13 ODBIORCA JW Instytucje Oficer Sekcji Wydanie RW Magazynier Polecenie wydania Zwrot PW Referent służby

12

13 Podstawą szkolenia strzeleckiego pododdziału
jest zatwierdzony przez dowódcę JW „Ramowy plan szkolenia na miesiąc ..” Podstawą do wydania środków bojowych jest punkt do rozkazu dziennego dowódcy JW.

14 ZAPOTRZEBOWANIE PRZESŁANE DO JW 2063
SI-ARCUS (FAX) – przed planowanymi zajęciami na 14 dni – amunicja, 30 dni – ampułka z odczynnikiem RN oraz granaty.

15 WYDANIE Z MAGAZYNU – SPRAWDZENIE DANYCH.

16 WYDANIE Z MAGAZYNU – ZAKSIĘGOWANIE WYDANIA Z REZERWACJI.
Wydruk RW (MB90)

17 ROZLICZANIE ŚRODKÓW BOJOWYCH PRZEZNACZONYCH NA SZKOLENIE.
Środki bojowe podczas zajęć wydaje się na rozkaz prowadzącego zajęcia. Stosownie do postanowień zawartych w prowadzonej do użytku w Siłach Zbrojnych RP z dniem 01 września 2012 r. instrukcji „Program strzelań z broni strzeleckiej”, sygn. Szkol. 857/2012 – nie prowadzi się List wydawania środków bojowych. Zgodnie z pkt 43, ppkt 2 ww. instrukcji na komendę kierownika strzelania: „Zmiana pobrać amunicję, amunicyjny wydać zmianie po …. (wymienia wymaganą ilość amunicji)”, strzelający żołnierze ustawiają się przed punktem amunicyjnym (rejonem wyczekiwania), pobierają nakazaną ilość amunicji, a następnie ładują ją do magazynków według wytycznych prowadzącego strzelanie. Po zakończeniu strzelania (po rozładowaniu broni) zgodnie z pkt 43, ppkt 9 Programu strzelań … na komendę kierownika strzelania: „Powstań”, „Na linię wyjściową – marsz”, niewystrzeloną amunicję strzelający zdają kierownikowi punktu amunicyjnego. Rozliczenie środków bojowych odbywa się w miejscu szkolenia (na strzelnicy, placu ćwiczeń) bezpośrednio po zakończeniu zajęć, natomiast w magazynie następuje tylko przekazanie (zdanie) niewykorzystanych środków bojowych i elementów pozostałych po zużyciu oraz sprawdza się ich zgodność z dokumentami obrotu materiałowego. W tym celu dowódca pododdziału osobiście nadzoruje rozliczenie.

18 Za terminowe rozliczanie się ze środków bojowych odpowiada DOWÓDCA PODODDZIAŁU.
Nie zużyte środki bojowe szef kompani (wyznaczony żołnierz zawodowy) zdaje do magazynu środków bojowych (z którego pobrał) natychmiast po zajęciach, a w szczególnych sytuacjach w ciągu 24 godzin od zakończenia zajęć (dotyczy tylko amunicji kal. 4,5 do 14,5 mm oraz opakowań i łusek). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydłużenie czasu na rozliczenie się z amunicji po zajęciach do 48 godz. Do czasu ich rozliczenia pobrane środki należy przechowywać w magazynie broni pododdziału lub w innym pomieszczeniu urządzonym i zabezpieczonym jak magazyn broni lub środków bojowych, w opakowaniu fabrycznym (transportowym), oplombowanym przez szefa kompani (osobę pobierającą). Fakt przechowywania ww. śb w pododdziałowym magazynie broni należy ująć w rozkazie dziennym dowódcy jednostki wojskowej.

19 ARKUSZ ROZLICZENIOWY DO RW

20 ROZLICZENIE ZAGUBIONCH ŁUSEK

21 ROZLICZENIE W MAGAZYNIE – ZAKSIĘGOWANIE ZWROTÓW

22 ROZLICZENIE W MAGAZYNIE – ZAKSIĘGOWANIE ZWROTÓW

23 ROZLICZENIE ZAGUBIONCH ŁUSEK

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ODZIAŁ ZABEZPIECZENIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google