Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2010 Urszula GolecWarszawa, 9 marca 2010 roku Zasady aplikowania o środki w ramach III konkursu grantów na realizację projektu związanego z podnoszeniem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2010 Urszula GolecWarszawa, 9 marca 2010 roku Zasady aplikowania o środki w ramach III konkursu grantów na realizację projektu związanego z podnoszeniem."— Zapis prezentacji:

1 2010 Urszula GolecWarszawa, 9 marca 2010 roku Zasady aplikowania o środki w ramach III konkursu grantów na realizację projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej Warunki udziału w konkursie

2 Dokumentacja konkursowa Obowiązująca dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie PARP pod adresem: http://www.parp.gov.pl/index/index/700

3 Podstawy prawne Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 111, poz. 710 ze zm.).

4 Uwaga! Kadra szkoleniowa (trenerzy)– osoby świadczące usługi szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw np. trenerzy biznesu. Do kadry szkoleniowej nie zaliczamy: doradców zawodowych pracujący z bezrobotnymi, osób nadzorujących procesy poradnictwa zawodowego w urzędach pracy, terapeutów, trenerów rozwoju osobistego, itp.

5 Na jakie projekty można uzyskać wsparcie? Projekty o charakterze szkoleniowym, w ramach których realizowane będą kursy kształcące trenerów z zakresu warsztatu trenerskiego. Skierowane do osób, które: nie posiadają doświadczenia trenerskiego, ale posiadają predyspozycje do bycia trenerem oraz dysponują specjalistyczną wiedzą w określonej dziedzinie, lub posiadają praktykę trenerską w rozumieniu metodologii kształcenia przyjętej przez Wnioskodawcę w ramach realizowanych kursów dla trenerów, kwalifikującą do udziału w projekcie zgodnie z kryteriami rekrutacji określonymi we wniosku o udzielenie wsparcia.

6 Projekty, które nie mogą zostać objęte wsparciem to: Projekty, w ramach których realizowane będą kursy (szkolenia) kształcące coachów, mentorów. Projekty, w ramach których wsparcie udzielane będzie w formie studiów podyplomowych.

7 Wnioskodawcą może być podmiot, który: Prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Działa na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw. Posiada kondycję finansową niezbędną do zapewnienia płynności finansowej projektu. Posiada potencjał techniczny niezbędny (adekwatny) do realizacji działań zaplanowanych w ramach projektu. Posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji, w ciągu ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia konkursu, kursów szkoleniowych dla kadry szkoleniowej, w ramach których uczestnicy zdobywali określone kompetencje trenerskie. Dysponuje personelem merytorycznym i innym niezbędnym do świadczenia usług szkoleniowych dla kadry szkoleniowej, co najmniej w liczbie i o kwalifikacjach określonych w Wytycznych.

8 Kondycja finansowa Wnioskodawca oraz każdy z Partnerów musi wykazać przychody za ostatni rok obrotowy, w wysokości co najmniej 100 000 PLN. średniomiesięczna wartość złożonego projektu [wartość projektu podzielona na liczbę miesięcy trwania projektu] nie może być wyższa od 1,2 krotności średniomiesięcznych przychodów Wnioskodawcy i Partnerów (jeżeli występują) za ostatni zamknięty rok obrotowy [suma łącznych przychodów Wnioskodawcy i Partnerów podzielona przez 12]. średniomiesięczna wartość projektu 1,2 średniomiesięcznej wartości przychodów

9 Kondycja finansowa – przykład 1 Wartość projektu1 200 000 PLN Czas trwania projektu 15 miesięcy Przychody Wnioskodawcy 600 000 PLN średniomiesięczna wartość projektu 1,2 średniomiesięcznej wartości przychodów Wnioskodawcy 1 200 000/15 1,2*(600 000/12) 80 000 60 000 Uwaga: Wartość projektu musi zostać obniżona do 900 000

10 Kondycja finansowa – przykład 2 Wartość projektu1 500 000 PLN Czas trwania projektu 12 miesięcy Przychody Wnioskodawcy 800 000 PLN Przychody Partnera I 600 000 PLN Suma przychodów1 400 000 PLN średniomiesięczna wartość projektu 1,2 średniomiesięcznej wartości przychodów Wnioskodawcy 1 500 000/12 1,2*(1400 000/12) 125 000 ok. 140 000 Wartość projektu spełnia wymogi konkursu

11 Kondycja finansowa Kondycja finansowana badana będzie w oparciu o załączone do Wniosku o udzielenie wsparcia: sprawozdanie finansowe zeznanie PIT (w przypadku spółek cywilnych lub osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) za ostatni zamknięty rok obrotowy.

12 Wymagane doświadczenie Wnioskodawca musi posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 3 kursów szkoleniowych skierowanych do kadry szkoleniowej. Partner musi posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 1 kursu szkoleniowego skierowanego do kadry szkoleniowej. Kurs szkoleniowy: uczestnicy - kadra szkoleniowa, program – umożliwiający zdobywanie określonych kompetencji trenerskich, długości - minimum 48 godzin szkoleniowych, liczebność grupy szkoleniowej – co najmniej 8 osób, wartość - co najmniej 50 000 złotych.

13 Dokumenty potwierdzające doświadczenie Wnioskodawcy i/lub Partnera/ów Wykaz kursów zrealizowanych przez Wnioskodawcę i/lub Partnera/ów podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu (załącznik nr III do Wytycznych). Dokumenty potwierdzające, że wykazane kursy zostały faktycznie zrealizowane (np. referencje, opinie, umowy dotyczące realizacji kursów lub projektów w ramach których odbywały się kursy, zatwierdzone raporty z realizacji kursów, listy obecności uczestników, raporty z ewaluacji kursów zawierające opinie z ankiet ewaluacyjnych, itp.).

14 Uwaga! W przypadku wniosku składanego w partnerstwie, każdy z Partnerów musi wykazać wymagane doświadczenie. W przypadku, gdy do złożonego wniosku o udzielenie wsparcia nie zostaną załączone dokumenty potwierdzające, że wykazane w Załączniku nr III kursy zostały faktycznie zrealizowane, wniosek podlega odrzuceniu na etapie oceny formalnej. W przypadku wykazania przez Wnioskodawcę i/lub Partnerów tylko minimalnego wymaganego doświadczenia, Projekt na etapie oceny merytorycznej otrzymuje 3 punkty na 6 możliwych.

15 Kluczowy personel projektu Opiekun Merytoryczny projektu - osoba odpowiedzialna za merytoryczną stronę kursów. Wypracowane co najmniej 250 udokumentowanych godzin szkoleniowych prowadzonych dla kadry szkoleniowej. Udokumentowane doświadczenie w pełnieniu funkcji Opiekuna Merytorycznego lub Dyrektora Programowego, Eksperta ds. szkoleń, Konsultanta ds. szkoleń lub równoważnych, dla których podstawowym obowiązkiem było tworzenie lub nadzór nad tworzeniem, uruchamianiem, realizacją i oceną merytoryczną programów szkoleniowych dla kadry szkoleniowej

16 Kluczowy personel projektu Trenerzy prowadzący zajęcia – wypracowane co najmniej 150 udokumentowanych godzin szkoleniowych prowadzonych dla kadry szkoleniowej. Zaplanowane w ramach kursów doradztwo, może być wyłącznie świadczone przez trenerów prowadzących zajęcia. Maksymalna liczba godzin doradztwa w ramach 1 kursu nie może przekroczyć 20% liczby wszystkich godzin szkoleniowych zaplanowanych do realizacji.

17 Kluczowy personel projektu Inna kadra dydaktyczna: osoby posiadające praktyczne doświadczenie związane z tematyką zajęć realizowanych w ramach kursu, eksperci z dziedziny będącej przedmiotem tematyki poruszanej w trakcie kursu, eksperci posiadający długoletnie doświadczenie we współpracy biznesowej z przedsiębiorstwami. Maksymalna liczba godzin kursu prowadzona przez inną kadrę dydaktyczną nie może przekroczyć: 10% łącznej liczby godzin kursu, 50% godzin przypadających na dany moduł realizowany w ramach kursu.

18 Personel projektu c.d. Kierownik projektu musi posiadać udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu, co najmniej 3 zakończonymi projektami szkoleniowo-doradczymi o wartości co najmniej 50 000 PLN każdy, zrealizowanymi w ciągu ostatnich trzech lat, w tym jednym finansowanym z EFS. W ramach wymogu posiadania co najmniej jednego zakończonego projektu szkoleniowo- doradczego o wartości co najmniej 50 000 PLN finansowanego z EFS uznawane będą projekty, które na dzień ogłoszenia konkursu zrealizowane będą co najmniej w 50% (biorąc pod uwagę postęp finansowy) i których wartość części rozliczonej będzie wynosiła co najmniej 50 000 PLN, potwierdzone zaświadczeniami z instytucji finansującej wykazywany projekt.

19 Uwaga! Zaangażowanie czasu pracy osoby pełniącej funkcję Opiekuna merytorycznego i Kierownika projektu powinno być adekwatne do wielkości projektu i liczby Beneficjentów Ostatecznych. W przypadku łączenia funkcji (np. Kierownika projektu i Opiekuna merytorycznego) wymagane jest posiadanie łącznie udokumentowanego doświadczenia wymaganego dla obu funkcji. W przypadku wykazania przez kluczowy personel projektu tylko minimalnego wymaganego doświadczenia, Projekt na etapie oceny merytorycznej otrzymuje 3 punkty na 6 możliwych.

20 Dokumenty potwierdzające doświadczenie personelu zaangażowanego w realizację projektu Załączone do wniosku o udzielenie wsparcia CV kluczowego personelu zaangażowanego w realizację Projektu (wypełnione na obowiązujących wzorach) wraz z deklaracjami uczestnictwa w projekcie. Opinie, rekomendacje wystawione przez podmioty zlecające/współpracujące. Umowy o pracę wraz z zakresem obowiązków. Umowy zlecenia/umowy o dzieło potwierdzające wypracowane godziny szkoleniowe/doradcze dla trenerów. Inne. W przypadku gdy zleceniodawcą był Wnioskodawca lub Partner dokumenty potwierdzające wypracowane godziny mogą być wystawione przez te podmioty.

21 Partnerstwo Wnioskodawcy mogą składać wnioski samodzielnie lub w partnerstwie. Partnerstwo nie może liczyć więcej niż 3 podmioty (Lider projektu + 2 Partnerów). Partner musi spełniać warunki określone w pkt 2.2.1.1 i 2.2.1.2 Wytycznych oraz warunki określone w art. 6b ust. 1 Ustawy o utworzeniu PARP. Są to m.in. przedsiębiorcy i podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. Wnioskodawca występuje w roli Lidera projektu i w przypadku rekomendowania wniosku do udzielenia wsparcia, będzie występował jako strona umowy (Podmiot) wobec PARP, tzn. przejmie na siebie odpowiedzialność prawną i finansową za właściwą realizację projektu.

22 Partnerstwo c.d. Partner bierze udział w przygotowywaniu i realizowaniu działań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu, a koszty poniesione przez niego są kwalifikowane na tej samej zasadzie, co koszty poniesione przez Lidera projektu. Lidera projektu i Partnera/ów musi wiązać umowa (porozumienie), jednoznacznie określająca reguły partnerstwa, w tym jednoznacznie wskazująca wiodącą rolę Lidera projektu, odpowiedzialnego za całość projektu i jego rozliczenie wobec PARP. W przypadku przyznania wsparcia przed podpisaniem umowy o udzielenie wsparcia konieczne będzie dostarczenie do PARP Umowy partnerskiej. Na etapie składania wniosku o udzielenie wsparcia Lider projektu i Partner/rzy muszą podpisać oświadczenie o współpracy/list intencyjny.

23 Podmioty nieuprawnione do ubiegania się o wsparcie Podmioty, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Podmioty niebędące osobą fizyczną, w których osoba będąca członkiem jego organów zarządzających lub wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt wyżej. Podmioty, które posiadają zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie naruszyły w sposób istotny umowę zawartą z PARP. Podmioty, które zostały wykluczone z możliwości uzyskania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych ze środków europejskich na podstawie art.207, Ustawy o finansach publicznych. Podmioty, które są instytucjami wdrażającymi lub ich filiami, oddziałami terenowymi, pełnomocnikami zgodnie z systemem wdrażania PO KL oraz instytucjami, które zostały wyznaczone do pełnienia funkcji instytucji pośredniczących, wdrażających lub ich filiami, oddziałami terenowymi, pełnomocnikami zgodnie z systemem wdrażania PO KL.

24 Wysokość przyznawanej pomocy finansowej Wysokość wnioskowanego wsparcia może wynieść do 100% wydatków kwalifikowanych projektu. Wartość dostępnych w ramach III konkursu środków wynosi 30 mln PLN. Wsparcie będzie przyznawane do momentu wykorzystania alokacji. W przypadku niewykorzystania środków dostępnych w ramach III Konkursu, środki pozostałe zwiększą alokację kolejnego konkursu. Minimalna wartość projektu – 500 000 PLN. Preferowane będą projekty, w których wartość wnioskowanego wsparcia będzie wyższa lub równa 1 mln PLN. Na etapie oceny merytorycznej, projekty o tej wartości będą mogły uzyskać dodatkowo 6 pkt preferencyjnych.

25 Liczba wniosków składanych przez jednego Wnioskodawcę Wnioskodawca może występować (bez względu na pełnioną rolę – Lidera Projektu lub Partnera) w jednym wniosku o udzielenie wsparcia składanym do III konkursu. Maksymalna wartość złożonego projektu zależy od kondycji finansowej Wnioskodawcy i/lub Partnerów.

26 Okres realizacji projektu Maksymalny okres realizacji projektu - 26 miesięcy. 1 lipca 2010 – 31 sierpnia 2012 1 września 2010 – rozpoczęcie działań merytorycznych 31 lipca 2012 – zakończenie działań merytorycznych 10 września 2012 – termin złożenia ostatniego wniosku o płatność Działania w projekcie muszą być racjonalnie rozłożone w czasie - optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich i finansowych w odniesieniu do założonych celów projektu.

27 Uczestnicy projektu Osoby nie posiadające doświadczenia trenerskiego, ale posiadające predyspozycje do bycia trenerem oraz dysponujące specjalistyczną wiedzą w określonej dziedzinie, lub Osoby posiadające praktykę trenerską w rozumieniu metodologii kształcenia przyjętej przez Wnioskodawcę w ramach realizowanych kursów dla trenerów, kwalifikującą do udziału w projekcie zgodnie z kryteriami rekrutacji określonymi we wniosku o udzielenie wsparcia.

28 Uczestnicy projektu Pracownicy osób prawnych prowadzących działalność w zakresie szkoleń, niebędących przedsiębiorcami lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie szkoleń lub pracownicy przedsiębiorców lub osoby fizyczne świadczące na podstawie umów cywilnoprawnych usługi szkoleniowe dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie szkoleń.

29 Kto nie może być uczestnikiem projektu? Pracownicy Wnioskodawcy i Partnera/ów zatrudnieni na umowę o pracę w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy. Osoby współpracujące z Wnioskodawcą i Partnerem/ami. Pracownicy PARP. Osoby współpracujące z PARP w realizacji konkursów finansowanych z Poddziałania 2.2.2 PO KL. Beneficjenci Ostateczni projektów objętych wsparciem w ramach I i II konkursu. Beneficjenci Ostateczni projektów objętych wsparciem w ramach III konkursu, realizowanych przez inne Podmioty.

30 Podwykonawstwo Nie dopuszcza się zlecania podwykonawcom działań merytorycznych związanych: z organizacją kursów, z prowadzeniem zajęć w ramach kursów, ze świadczeniem doradztwa, z prowadzeniem superwizji, z pełnieniem w projekcie funkcji Opiekuna Merytorycznego, z zarządzaniem projektem (np. pełnienie w projekcie funkcji Kierownika projektu).

31 Podwykonawstwo Podwykonawcą nie jest: osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej działająca na podstawie zawartej z Wnioskodawcą umowy z zakresu prawa cywilnego, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność wykonywaną osobiście, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniająca maksymalnie 4 pracowników na podstawie umowy o pracę w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy, osoba, której kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe stanowiły przedmiot oceny merytorycznej, chyba że zadania, które osoba ta ma realizować nie są związane z funkcją, która była przedmiotem tej oceny, Partner/Partnerzy.

32 Wymagania programowe dotyczące realizowanych kursów Metodologia przygotowania i realizacji kursów oparta na podejściu kompetencyjnym. Podstawowe moduły tematyczne programu kursu to: identyfikacja potrzeb szkoleniowych, projektowanie szkoleń, prowadzenie szkoleń, ewaluacja szkoleń. Minimalna liczba godzin szkoleniowych kursu – 88 h. Minimalna liczba godzin przypadająca na moduł – 8 h. Program kursu może zostać poszerzony o dodatkowe moduły kompetencyjne. Program kursu może zostać poszerzony o dodatkowe godziny indywidualnego doradztwa.

33 Wymagania programowe dotyczące realizowanych kursów Projekt musi zawierać opisaną koncepcję kształcenia i/lub podwyższania kwalifikacji trenerskich stosowaną przez Wnioskodawcę. Program kursu musi być zgodny z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Program kursu musi umożliwiać każdemu uczestnikowi nabywanie praktycznych umiejętności. Program kursu musi zawierać podział na moduły i sesje, z dokładnym wskazaniem celu, szczegółowej tematyki oraz czasu trwania modułu i sesji. Program kursu musi zawierać opis uzyskanych kompetencji po każdym z zaplanowanych modułów oraz metody ich weryfikacji.

34 Wymagania programowe dotyczące realizowanych kursów Po zakończeniu kursu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie. Warunek uzyskania zaświadczenia – udział w co najmniej 90% zajęć oraz zaliczenie zgodnie z obowiązującymi procedurami. W przypadku, gdy kurs umożliwia uczestnikom, po jego ukończeniu, poddanie się procesowi certyfikacji, Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania w Szczegółowym programie kursu, do jakiego certyfikatu kurs przygotowuje.

35 Koszt przeprowadzenia 1 godziny dydaktycznej Średni koszt przeprowadzenia 1 godziny dydaktycznej (szkolenie, doradztwo i superwizje) realizowanej w ramach projektu nie może być wyższy niż 2100 zł brutto. Wskaźnik ten powinien być wyliczany jako iloraz kwoty wsparcia i sumy wszystkich godzin dydaktycznych zaplanowanych do realizacji w ramach projektu.

36 Koszt przeprowadzenia 1 godziny dydaktycznej - przykład Wartość projektu = wnioskowana kwota wsparcia1 200 000 PLN Liczba godzin szkoleniowych450 h Liczba godzin doradczych60h Liczba godzin superwizji90 h Suma wszystkich godzin dydaktycznych600 h średni koszt przeprowadzenia 1 godziny dydaktycznej 2 100 PLN 1 200 000/600 = 2 000 średni koszt przeprowadzenia 1 godziny dydaktycznej spełnia wymogi konkursu

37 Dziękuję za uwagę! Urszula Golec Kierownik Sekcji Kontraktowania Zespół Rozwoju Zasobów Ludzkich Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kontakt: urszula_golec@parp.gov.pl trenerzy_konkurs3@parp.gov.pl


Pobierz ppt "2010 Urszula GolecWarszawa, 9 marca 2010 roku Zasady aplikowania o środki w ramach III konkursu grantów na realizację projektu związanego z podnoszeniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google