Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy jakości na uczelniach technicznych: Politechnika Gdańska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy jakości na uczelniach technicznych: Politechnika Gdańska"— Zapis prezentacji:

1 Systemy jakości na uczelniach technicznych: Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Politechnika Gdańska Prorektor ds. współpracy i programów międzynarodowych

2 System jakości: definicja
Jakość: ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi decydujący o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb (ISO 8402) System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 (polski odpowiednik PN-EN ISO 9001:2001) ma na celu zapewnienie spełnienia wymagań Klientów i stałą poprawę jakości produkowanych wyrobów lub świadczonych usług. System umożliwia prowadzenie skutecznej i efektywnej działalności biznesowej pozwalającej zachować pozycję rynkową oraz dostosować się do zmieniających warunków na rynku.

3 Cele strategiczne systemu zarządzania jakością na Politechnice Gdańskiej
Poprawa jakości kształcenia, badań, administracji uczelnią, zarządzania projektami, współpracy międzynarodowej, promocji Spełnienie oczekiwań studenta, klienta rynkowego, pracownika Poprawa lub co najmniej zachowanie pozycji rynkowej uczelni w warunkach konkurencji Płynne i szybkie reagowanie na zmiany warunków rynkowych Wprowadzenie jasnego i precyzyjnego podziału zadań, uprawnień i  odpowiedzialności

4 Procedury i dokumenty Księga Zarządzania Jakością,
Udokumentowana Misja, Polityka Jakości oraz cele ogólne i szczegółowe wraz z zadaniami, Udokumentowane procedury oraz instrukcje, Dokumenty prawne, m.in. ustawodawstwo dotyczące szkolnictwa wyższego, Dokumenty organizacyjne Uczelni, m.in. zarządzenia Rektora, karty stanowiskowe pracowników Wydziału, Zapisy wymagane przez normę ISO 9001:2000 oraz wynikające z innych elementów Systemu Zarządzania Jakością ustanowionego na Wydziale/w Uczelni System zarządzania jakością kształcenia na poziomie wydziałów i katedr Doradztwo i monitorowanie: Dział Zarządzania Jakością i Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością

5 Etapy tworzenia systemu
Objęcie elementami systemu jakości priorytetowych obszarów: Kształcenie Projekty europejskie 2010 Badania 2011 Współpraca międzynarodowa 2011 Promocja 2011 Administracja centralna 2012 Powołanie Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia 2002 Ustanowienie Działu Zarządzania Jakością 2009 (zarządzenie rektora PG z dn. 06 marca 2009 r.; podjęcie pracy r.) Powołanie Uczelnianego Zespołu ds. Systemu Zarządzania Jakością 2009

6 Działania w obszarze jakości kształcenia
Przegląd procedur i dokumentów 2009 Opracowanie i wdrożenie propozycji katalogów procedur 2010: Zalecane na poziomie uczelni Zalecane na poziomie wydziałów (benchmarking na poziomie uczelni) Zalecane na poziomie katedr Przygotowanie wniosku do konkursu o Certyfikat ECTS Label 2010 Modyfikacja zarządzenia rektora o wewnętrznym systemie jakości kształcenia 2011 Wdrożenie systemu e-dziekanat 2010

7 Działania w obszarze jakości badań naukowych
Certyfikacja Laboratoriów Badawczych 2010 Ustanowienie Uczelnianych Centrów Badawczych, np. Badań Materiałowych, z jedną wspólną procedurą ogólną (spadek kosztów certyfikacji) 2011

8 Działania w obszarze jakości współpracy międzynarodowej
Określenie kryteriów jakości współpracy międzynarodowej jednostek PG (mobilność, wspólne działania – ponad 100 wskaźników ilościowych) 2010 Wprowadzenie jednolitej interaktywnej elektronicznej bazy danych o współpracy międzynarodowej 2011 Wprowadzenie kompletu procedur obsługi współpracy międzynarodowej (Erasmus, Mundus, FSS, projekty badawcze międzynarodowe, System Obsługi Studentów Zagranicznych) 2012

9 Działania w obszarze projektów europejskich
Ewaluacja procedur i dokumentów krajowych 2009 Wdrożenie procedury przygotowania i realizacji projektów 2010 Wdrożenie e-bazy PROJEKTY EUROPEJSKIE 2011 Wdrożenie systemu monitorowania projektów 2011

10 Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia (2004 r.)
Monitorowanie standardów akademickich Ocena procesów nauczania Ocena jakości i prowadzenia zajęć dydaktycznych Ocena dostępności informacji na temat kształcenia Ocena mobilności studentów Ocena warunków socjalnych studentów Zbieranie opinii absolwentów Zbieranie opinii pracodawców Opracowywanie odpowiednich instrumentów oceny

11 Monitorowanie standardów akademickich
Systematyczna analiza: Składu kadry nauczającej, Zgodności programów nauczania ze standardami nauczania, Obsady zajęć przez profesorów i dr hab. oraz specjalistów z przemysłu.

12 Ocena procesu nauczania
Charakterystyki kierunków studiów Sylwetki absolwenta Programu nauczania Planu studiów Programów przedmiotów Systemu punktowego ECTS Wymagań egzaminacyjnych Wymagań stawianych pracom dyplomowym Programu i realizacji praktyk studenckich

13 Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć
Zgodność merytoryczna treści poszczególnych przedmiotów ze standardami i programem nauczania Warunki realizacji kształcenia, w tym: Liczebność grup studenckich Wyposażenie bibliotek i czytelni, dostęp studentów do baz komputerowych Ocena pracy dziekanatów, obsługi studentów, poziom komputeryzacji

14 Wydziałowe Systemy Zapewnienia Jakości Kształcenia
Wydziałowy system jakości kształcenia (procedury i dokumenty); proponowany standard (benchmarking) Wydziałowi koordynatorzy ds. systemu jakości kształcenia z Zespołu PG Coroczne zebranie Rady na temat jakości kształcenia

15 Ważne elementy systemu jakości kształcenia
E-dziekanat (moduł projektu europejskiego E-uczelnia) Katalog ECTS

16 Certyfikat "ECTS Label" jest przyznawany uczelniom, które:
posiadają Kartę Uczelni Erasmusa ważną do końca trwania programu Uczenie się przez całe życie; złożą w terminie wniosek do Agencji Wykonawczej, czyli przystąpią do konkursu na przyznanie certyfikatu „ECTS Label” poświadczającego prawidłowe stosowanie systemu ECTS jako systemu akumulacji i transferu punktów; spełnią kryteria konkursu.

17 Źródło: http://ekspercibolonscy. org. pl/sites/ekspercibolonscy. org
17

18 Koncepcja Katalogu ECTS
KTÓRE ? informacje publikować Podjęcie próby ujednolicenia procesów i sposobu publikacji informacji KOMU? – odbiorcy studenci polscy i zagraniczni nauczyciele akademiccy kandydaci polscy i zagraniczni dziekanaty inne uczelnie polskie i zagraniczne otoczenie biznesowe – pracodawcy KIEDY? Aktualizacja na bieżąco

19 Koncepcja Katalogu ECTS
odpowiadającego na potrzeby wszystkich stron odpowiadającego wymogom PKA, KRK Potrzeba nowoczesnego systemu będącego ujednoliconą bazą danych sprawnego narzędzia promocji uczelni

20 Etapy pracy nad Katalogiem i wnioskiem o ECTS Label
Powołanie Zespołu ds. przygotowania założeń i dokumentacji systemu ECTS (w tym Dział Zarządzania Jakością – mgr Barbara Zaleska, mgr Agnieszka Siemieniuk, mgr Marta Rodziewicz) Powołanie Uczelnianego Koordynatora (dr inż. Sylwia Sobieszczyk, Prodziekan Wydz. Mech. Ds. Kształcenia) Powołanie koordynatorów wydziałowych (dziekani) Spotkania z prodziekanami ds. kształcenia Wizyta studyjna w Politechnice Łódzkiej i pozyskanie narzędzia informatycznego Szkolenia koordynatorów Jednoczesna praca nad utworzeniem narzędzia informatycznego Oddanie generatora kart przedmiotów Zbieranie danych Uzupełnianie braków, poprawa błędów Publikacja Katalogu ECTS na stronie głównej Politechniki Gdańskiej

21 Tworzenie kart przedmiotów
KATEDRA A KATEDRA B ETAP I Nauczyciele otrzymują Materiały informacyjne oraz oprogramowanie ETAP II Nauczyciele sporządzają karty przedmiotów ETAP III Kierownicy katedr sprawdzają poprawność kart ETAP IV Koordynator sprawdza kompletność i poprawność kart

22 Elementy składowe Katalogu ECTS I. Informacje o uczelni
nazwa i adres; kalendarz roku akademickiego; władze uczelni; ogólne informacje o uczelni (z podaniem typu i statusu); wykaz prowadzonych programów studiów; ogólne zasady rekrutacji/przyjęć na studia; procedury dotyczące uznawania wcześniejszego kształcenia (formalnego, nieformalnego i incydentalnego); ogólne procedury rejestracyjne; przyznawanie punktów ECTS w oparciu o nakład pracy studenta wymagany do osiągnięcia przewidywanych efektów kształcenia/uczenia się; procedury dotyczące poradnictwa akademickiego.

23 Elementy składowe Katalogu ECTS II. Informacje o programach studiów
Katalog przedstawia: 9 wydziałów 29 kierunków studiów (opis słowny: szczegółowe kryteria przyjęć, opis podstawowych efektów kształcenia oraz profil zawodowy absolwentów kierunku) 316 siatek godzin 264 specjalności/profili 6548 kart przedmiotów w j. polskim i angielskim M.in. nauczycieli biorących udział w kształceniu w danym przedmiocie, treści programowe, efekty kształcenia, sposób zaliczania W pracach uczestniczyło 875 nauczycieli akademickich.

24 Elementy składowe Katalogu ECTS III. Ogólne informacje dla studentów
koszty utrzymania; zakwaterowanie; posiłki; opieka zdrowotna; świadczenia i udogodnienia dla studentów o specjalnych potrzebach; ubezpieczenie; pomoc materialna dla studentów; biuro spraw studenckich; baza dydaktyczna; programy międzynarodowe; praktyczne informacje dla studentów przyjezdnych; kursy językowe; praktyki; obiekty sportowe i rekreacyjne; stowarzyszenia studenckie.

25 Efekty pracy Utworzenie Katalogu ECTS www.ects.pg.gda.pl
Aplikacja o ECTS Label (3 maja 2011 r. jako jedyna krajowa uczelnia) Informacja dla studentów i pracowników oraz kandydatów na studentów w języku polskim i angielskim Wprowadzenie efektów kształcenia zgodnie z KRK Przejrzystość i uniknięcie powtórzeń programowych Wyeliminowanie dużej liczby dodatkowych dokumentów Możliwość korzystania z innych baz danych (konsultacje) Podniesienie jakości kształcenia

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Systemy jakości na uczelniach technicznych: Politechnika Gdańska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google