Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki zamawiane stan obecny i perspektywy Witold Biedunkiewicz Radom, dn. 13.10.2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki zamawiane stan obecny i perspektywy Witold Biedunkiewicz Radom, dn. 13.10.2010r."— Zapis prezentacji:

1 Kierunki zamawiane stan obecny i perspektywy Witold Biedunkiewicz Radom, dn. 13.10.2010r.

2 POCZĄTKI PRZEDSIĘWZIĘCIA Koncepcja finansowania kierunków zamawianych powstała na podstawie badań przeprowadzonych przez MNiSW. Zgodnie w ówczesnymi prognozami na przestrzeni pięciu najbliższych lat (do 2012r.) na polskim rynku pracy zabraknie 50-70 tyś. inżynierów różnych branż. Podjęto decyzję o zaangażowaniu środków pomocowych w ramach PO KL. Prace rozpoczęto jesienią 2007r., a pierwszy konkurs pilotaż rozpisano wiosną 2008r. Radom, dn. 13.10.2010r.

3 Działania podnoszące atrakcyjność kształcenia: 1. Stypendia dla studentów 1000 zł x 9 miesięcy x 3 lata. Stypendia przyznaje się studentom podejmującym studia po raz pierwszy w życiu (początkowo stypendia miały być zwracane w wypadku nie ukończenia studiów przez studenta – później zrezygnowano z tego rozwiązania). Stypendia stanowiły oddzielną pulę finansowania (maksymalnie 30 studentów na Uczelnię, jednak nie więcej niż 50% przyjętych na I rok studiów ponad stan z dnia 30.11.2007r. 2. Programy wyrównawcze z matematyki i/lub fizyka – 170 zł za godzinę. Uczelnia składała wniosek na co najmniej 1 grupę zajęć jednak nie więcej niż na 3 grupy. 3. Podniesienie atrakcyjności kształcenia (14 tyś zł za cały tok studiów dla jednego studenta). Kwota ta przypada na studenta przyjętego ponad liczbę studentów przyjętych w roku akad. 2007/2008 jednak nie więcej niż na 60 studentów. KONKURS 2008 – PILOTAŻ Radom, dn. 13.10.2010r.

4 KONKURS 2008 – PILOTAŻ Przedmiot zamówienia: 1. Specjalności studiów związanych z zastosowaniem najnowocześniejszej technologii w medycynie, realizowanych na kierunkach: inżynieria biomedyczna, mechatronika; 2. Specjalności studiów związanych z energooszczędnymi technologiami w budownictwie, realizowanych na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska i energetyka; 3. Specjalności studiów związanych z zastosowaniem technologii informacyjnych w ramach kierunków: elektrotechnika, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka; 4. Specjalności studiów związanych z zastosowaniem matematyki na kierunku matematyka; 5. Specjalności studiów związanych z biotechnologią medyczną lub biotechnologią rolniczą na kierunku biotechnologia. Wprowadzono limity i w każdej z wyżej wymienionych specjalności przyjęto: (a) – maksymalnie 300 studentów, (b) – 30 grup kursów wyrównawczych. Radom, dn. 13.10.2010r.

5 KONKURS 2008 – PILOTAŻ 1. Kryteria formalne: uczelnia wyższa (publiczna lub niepubliczna), prawo prowadzenia kierunku studiów, deklaracja uatrakcyjnienia studiów, zwiększenia naboru, zgoda senatu na realizację zajęć wyrównawczych, terminy, podpisy, itp. 2. Kryteria merytoryczne: Potencjał jednostki: kadra, dorobek jednostki w zakresie kształcenia na kierunk-u (-ach), baza dydaktyczna (40 pkt.). Sposób realizacji kształcenia: plany studiów, praktyki zawodowe, limity przyjęć, projekt realizacji zajęć wyrównawczych, zasady przyznawania stypendiów (50 pkt.). Finanse: realność, zasadność i kwalifikowalność kosztów w oparciu o zasady PO KL (10 pkt.). 3. Kwota środków przeznaczona na realizację pilotażu: 86 203 000 zł Radom, dn. 13.10.2010r.

6 KONKURS 2009 Działania podnoszące atrakcyjność kształcenia: 1. Program stypendialny dla studentów maksymalnie 1000 zł na jednego studenta (studiów stacjonarnych I stopnia), przy czym: dla 50% studentów przyjętych na kierunkach prowadzonych po raz pierwszy, dla 50% studentów przyjętych na kierunkach, na których przyjęto o 10% studentów więcej niż liczba studentów z dnia 30.11.2007r., jeżeli wzrost był niższy niż 10% – dla różnicy liczby studentów przyjętych na rok akad. 2009/2010 i z dnia 30.11.2007r. 2. Programy wyrównawcze z matematyki i/lub fizyka. 3. Wdrożenie nowych lub zmienionych programów nauczania. 4. Podniesienie atrakcyjności kształcenia. Radom, dn. 13.10.2010r.

7 KONKURS 2009 Radom, dn. 13.10.2010r. Przedmiot zamówienia stanowią następujące kierunki studiów (alokacja 200 000 000 zł): 1. Automatyka i robotyka, 2. Biotechnologia, 3. Budownictwo, 4. Chemia, 5. Energetyka 6. Fizyka/fizyka techniczna, 7. Informatyka, 8. Inżynieria materiałowa, 9. Inżynieria środowiska, 10. Matematyka, 11. Mechanika i budowa maszyn, 12. Mechatronika, 13. Ochrona środowiska, 14. Wzornictwo.

8 KONKURS 2009 Kryteria formalne: nie podlegające korekcie lub uzupełnieniu: właściwa instancja złożenia wniosku, termin złożenia, język polski, kompletność wniosku, odpowiednie reguły finansowania, poprawne terminy realizacji, wykluczenia z ubiegania się o dofinansowanie z pomocy publicznej, wniosek stanowi odpowiedź na ogłoszony konkurs, poprawności sum kontrolnych; podlegające jednokrotnej korekcie: brak kompletu załączników, pieczęci wnioskodawcy, podpisów, nieprawidłowa liczba egzemplarzy, itp. Radom, dn. 13.10.2010r.

9 KONKURS 2009 Radom, dn. 13.10.2010r. Szczegółowe kryteria dostępu (ocena 0-1) (niespełnienie jednego kryterium odrzuca wniosek): czas trwania projektu (minimum 36 miesięcy), wysokość finansowania (500 000 – 20 000 000 zł), szkoła wyższa, uprawnienia do prowadzenia kierunku, zgodność kierunków studiów z ogłoszonymi w konkursie, wniosek musi obejmować system stypendialny oraz zajęcia wyrównawcze. Ogólne kryteria horyzontalne (ocena 0-1) (niespełnienie jednego kryterium odrzuca wniosek): zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (polityka równych szans, i koncepcja zrównoważonego rozwoju), zgodność z prawodawstwem krajowym (zamówienia publiczne), zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, Zgodność z Planem Działania.

10 KONKURS 2009 Radom, dn. 13.10.2010r. Ogólne kryteria merytoryczne dotyczące: 1. Jakości projektu: uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla Priorytetu IV PO KL (20/12), sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych (15/9), wartość dodana projektu, adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej (15/9), rezultaty projektu (25/15), racjonalność harmonogramu działań. (każde kryterium tematyczne co najmniej 60% wartości maksymalnej)

11 KONKURS 2009 Radom, dn. 13.10.2010r. Ogólne kryteria merytoryczne dotyczące: 2. Beneficjenta (projektodawcy): sposób zarządzania projektem, wiarygodność – doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy) (10/6). 3. Finansowania projektu: niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów, efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat), kwalifikowalność wydatków (15/9). (każde kryterium tematyczne co najmniej 60% wartości maksymalnej)

12 KONKURS 2009 Radom, dn. 13.10.2010r. Szczegółowe kryteria strategiczne (ocena 0-1) (każda ocena 1 daje 5 punktów – max. 20 punktów): projekt obejmuje więcej niż jedną formę działalności dydaktycznej, beneficjent/wnioskodawca brał udział w tworzeniu spółek spin-off, w ostatnich dwóch latach jednostka brał udział w projektach Programów Ramowych UE, beneficjent/ wnioskodawca prowadzi ewaluację sposobu kształcenia.

13 KONKURS 2010 Działania podnoszące atrakcyjność kształcenia: 1. Program stypendialny dla studentów maksymalnie 1000 zł na jednego studenta (studiów stacjonarnych I i II stopnia), przy czym: dla 50% studentów przyjętych na kierunkach prowadzonych po raz pierwszy, dla 50% studentów przyjętych na kierunkach, na których przyjęto o 10% studentów więcej niż liczba studentów z dnia 30.11.2008r., jeżeli wzrost był niższy niż 10% – dla różnicy liczby studentów przyjętych na rok akad. 2010/2011 i z dnia 30.11.2008r. 2. Programy wyrównawcze z matematyki i/lub fizyka (studia I stopnia) lub kluczowych przedmiotów (studia II stopnia). 3. Wdrożenie nowych lub zmienionych programów nauczania. 4. Podniesienie atrakcyjności kształcenia. Radom, dn. 13.10.2010r.

14 KONKURS 2010 Radom, dn. 13.10.2010r. Przedmiot zamówienia stanowią następujące kierunki studiów (alokacja 200 000 000 zł): 1. Automatyka i robotyka, 2. Biotechnologia, 3. Budownictwo, 4. Chemia, 5. Energetyka 6. Fizyka/fizyka techniczna, 7. Informatyka, 8. Inżynieria materiałowa, 9. Inżynieria środowiska, 10. Matematyka, 11. Mechanika i budowa maszyn, 12. Mechatronika, 13. Ochrona środowiska, 14. Wzornictwo. Dodatkowo, wsparcie może być skierowane również do makrokierunków, kierunków unikatowych, studiów międzykierunkowych pod warunkiem spełnienia 50% treści programowej jednego z kierunków podstawowych albo 80% treści programowej kierunków podstawowych. Minimum 10 studentów.

15 KONKURS 2010 Radom, dn. 13.10.2010r. Szczegółowe kryteria dostępu (ocena 0-1) – bez zmian, Ogólne kryteria horyzontalne (ocena 0-1) – bez zmian, Ogólne kryteria merytoryczne (każde kryterium tematyczne co najmniej 60% wartości maksymalnej) – bez zmian,

16 KONKURS 2010 Radom, dn. 13.10.2010r. Szczegółowe kryteria strategiczne (ocena 0-1) (każda ocena 1 daje odpowiednią liczbę punktów – w sumie maksymalnie 40 punktów): projekt obejmuje w ramach dodatkowych form działalności dydaktycznej staże studenckie u potencjalnych pracodawców – 15 pkt., w ostatnich dwóch latach jednostka brała udział w projektach Programów Ramowych UE – 8 pkt., beneficjent/ wnioskodawca prowadzi ewaluację sposobu kształcenia przynajmniej od początku roku akademickiego 2008/2009 – 5 pkt., beneficjent posiada ocenę wyróżniającą PKA (na danym kierunku) – 12 pkt.

17 Radom, dn. 13.10.2010r. UWAGA GENERALNA!!! Projekt kierunki zamawiane powinien funkcjonować w przyszłych latach. PROPOZYCJE ZMIAN (do dyskusji) w zasadach przyznawania grantów: 1. System stypendialny powinien obejmować mniejszy odsetek studentów na roku (np. od 20 do 30%) przy nie wprowadzaniu bazowej liczby studentów lat poprzednich oraz konieczności przewyższenia tej liczby (niż demograficzny). Takie podejście zwiększa konkurencyjność naukową wśród studentów oraz umożliwi zwiększenie liczby jednostek korzystających z grantów. 2. Odrzucenie kryteriów horyzontalnych w całości. Projekt kierunki zamawiane jest zdefiniowany przez MNiSW stąd spełnienie tych kryteriów powinno być i jest nieodłącznym elementem kształcenia i funkcjonowania Uczelni (np. zasady rekrutacji, przyznawania stypendiów). Kryteria: zasada równych szans, koncepcja zrównoważonego rozwoju, przestrzeganie przepisów zamówień publicznych, zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL. PODSUMOWANIE

18 PODSUMOWANIE Radom, dn. 13.10.2010r. 3. Zdecydowana przebudowa kryteriów merytorycznych. W moim przekonaniu najtrafniej zdefiniowano kryteria w pierwszej edycji tj. w konkursie 2008 – pilotaż. Są to: Potencjał jednostki: kadra, dorobek jednostki w zakresie kształcenia na kierunk-u (-ach), baza dydaktyczna (40 pkt.). Sposób realizacji kształcenia: plany studiów, praktyki zawodowe, limity przyjęć, projekt realizacji zajęć wyrównawczych, zasady przyznawania stypendiów (w tym miejscu należy przestrzegać równości szans) (50 pkt.). Finanse: realność, zasadność i kwalifikowalność kosztów w oparciu o zasady PO KL (10 pkt.).

19 PODSUMOWANIE 4. Kryteria strategiczne – poprawne (kryteria z 2010r.). Są to: projekt obejmuje w ramach dodatkowych form działalności dydaktycznej staże studenckie u potencjalnych pracodawców – 15 pkt., w ostatnich dwóch latach jednostka brała udział w projektach Programów Ramowych UE – 8 pkt., beneficjent/ wnioskodawca prowadzi ewaluację sposobu kształcenia przynajmniej od początku roku akademickiego 2008/2009 – 5 pkt., beneficjent posiada ocenę wyróżniającą PKA (na danym kierunku) – 12 pkt. Radom, dn. 13.10.2010r.

20 PODSUMOWANIE 5. Zrezygnowanie z zasady oceny wniosków nadesłanych z jednej Uczelni przez te same dwie osoby. 6. Umiejętny dobór osób oceniających. Zakładając, że wszystkie Uczelnie Techniczne składają wnioski to grono oceniających pozbawione jest specjalistów w zakresie kształcenia na kierunkach technicznych. Proszę o dalsze uwagi i propozycje zmian: 7. …………….. 8. …………….. 9. ……………..

21 Dziękuję za uwagę Radom, dn. 13.10.2010r.


Pobierz ppt "Kierunki zamawiane stan obecny i perspektywy Witold Biedunkiewicz Radom, dn. 13.10.2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google