Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dział Wdrażania PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Piotr Krasiński

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dział Wdrażania PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Piotr Krasiński"— Zapis prezentacji:

1 Dział Wdrażania PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Piotr Krasiński
Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka Dział Wdrażania PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Piotr Krasiński

2 Priorytet IV PO KL: Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie 4.1 Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Kierunki zamawiane

3 Konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.2/2012
Konkurs zamknięty - nabór wniosków od 8 marca 2012 r. do 13 kwietnia 2012 r. Wnioski przyjmowane są w siedzibie lub przesyłane na adres IOK, tj. Działu Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa Przewidywana kwota na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi PLN

4 Konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.2/2012
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się szkoły wyższe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, posiadające w dniu złożenia wniosku uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na zamawianych kierunkach Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do: Uczelni – szkół prowadzące studia wyższe, działających na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Studentów kierunków zamawianych

5 Konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.2/2012
Realizacja projektu może trwać maksymalnie do 31 grudnia 2015 r. Okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Projekty obejmujące studia inżynierskie (zgodnie z art ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym trwające co najmniej siedem semestrów) muszą zostać zakończone do dnia 31 grudnia r. Zakończenie projektu nie jest w tym wypadku tożsame z pełną realizacją cyklu kształcenia. W punkcie wniosku o dofinansowanie wnioskodawca zamiast prognozowanej liczby absolwentów kierunku inżynierskiego wskazuje się prognozowaną liczbę studentów rozpoczynających siódmy semestr studiów.

6 Konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.2/2012
Kierunkami podstawowymi wybranymi do wsparcia w ramach konkursu są: automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa biotechnologia, inżynieria środowiska, budownictwo, matematyka, chemia/technologia chemiczna/inżynieria chemiczna i procesowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, ochrona środowiska, energetyka, wzornictwo. fizyka/fizyka techniczna, informatyka,

7 Konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.2/2012
Dodatkowo, wsparcie może być skierowane również do makrokierunków, kierunków unikatowych, studiów międzykierunkowych Treść programowa kierunku unikatowego, makrokierunku, studiów międzykierunkowych musi zawierać co najmniej 50% treści programowej jednego z kierunków podstawowych albo 80% treści programowej kierunków podstawowych. W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym dofinansowane mogą być również indywidualne studia międzyobszarowe

8 Konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.2/2012
Wsparcie w ramach projektów obejmuje następujące komponenty (typy operacji): Tworzenie programów stypendialnych dla studentów podejmujących kształcenie na zamawianych kierunkach Tworzenie i wdrażanie programów wyrównawczych adresowanych do studentów I roku kierunków zamawianych Wdrażanie nowych lub zmienionych programów nauczania Inne formy działalności dydaktycznej określane przez uczelnię, podnoszące atrakcyjność kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych

9 Konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.2/2012
Zgodnie z kryteriami dostępu projekt musi obejmować obligatoryjnie moduły dotyczące: tworzenia i wdrażania programów wyrównawczych tworzenia programów stypendialnych dla studentów kierunków zamawianych organizacji staży studenckich u potencjalnych pracodawców w ramach innych form działalności dydaktycznej określanych przez uczelnię(jako staże rozumiane są również praktyki studenckie)

10 Konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.2/2012
Tworzenie programów stypendialnych dla studentów podejmujących kształcenie na zamawianych kierunkach Maksymalna kwota stypendium to zł na jednego studenta. Stypendia mogą być przyznawane tylko studentom studiów stacjonarnych. Stypendium otrzymywać może do 50% wszystkich studentów, którzy faktycznie rozpoczęli studia na danym kierunku zamawianym. Liczba stypendiów przyznanych na pierwszym roku nie jest wartością stałą, lecz zmienia się wraz ze zmianą liczby osób studiujących. W kolejnych latach trwania projektu Beneficjent zobowiązany jest do weryfikacji liczby studentów na podstawie której obliczany jest odsetek stypendiów po rozpoczęciu kolejnego semestru.

11 Konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.2/2012
Ocena formalna Ocena merytoryczna

12 Konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.2/2012 Ocena formalna
Kryteria formalne nie podlegające korekcie lub uzupełnieniu: Czy wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów. Czy wniosek został złożony we właściwej instytucji (punkt 1.5 wniosku). Czy wniosek został wypełniony w języku polskim. Czy wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą dokumentacją konkursową (w tym pkt 2.6, część V wniosku).

13 Konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.2/2012 Ocena formalna
Kryteria formalne nie podlegające korekcie lub uzupełnieniu: Czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych. Czy wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie). Czy okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL.

14 Konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.2/2012 Ocena formalna
Kryteria formalne nie podlegające korekcie lub uzupełnieniu: Czy roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie? Uczelnie publiczne w pkt. 3.6 wniosku o dofinansowanie wskazują koszty poniesione przez uczelnię w poprzednim roku, z uwagi na fakt, że w sporządzanym przez uczelnię rocznym sprawozdaniu finansowym obejmującym bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, nie ujmuje się ponoszonych przez nie wydatków, lecz ich koszty. Uczelnie niepubliczne w pkt. 3.6 wniosku o dofinansowanie wskazują przychody.

15 Konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.2/2012 Ocena formalna
Kryteria dostępu Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa posiadająca w dniu złożenia wniosku uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na zamawianych kierunkach Projekt musi obejmować swoim działaniem jedynie studia I stopnia (licencjackie i/lub inżynierskie) Projekt musi dotyczyć naboru w roku akademickim 2012/2013 Działania realizowane w ramach projektu muszą dotyczyć kierunków wskazanych w Dokumentacji konkursowej.

16 Konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.2/2012 Ocena formalna
Kryteria dostępu cd. Projekt musi obejmować obligatoryjnie moduły dotyczące: wdrażania programów wyrównawczych adresowanych do studentów I roku kierunków zamawianych tworzenia programów stypendialnych organizacji staży u pracodawców. Maksymalna wartość projektu wynosi 20 000 000 PLN. Minimalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.

17 Konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.2/2012 Ocena formalna
Kryteria dostępu cd. Wnioskodawca musi zawrzeć w treści wniosku (część 3.6 wniosku o dofinansowanie) następujące informacje: oświadczenie o posiadaniu uprawnień do prowadzenia danego kierunku zamawianego liczba studentów przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2010/2011 r. (rok bazowy) – na dany kierunek zamawiany planowana liczba osób przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013, na kierunek zamawiany.

18 Konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.2/2012 Ocena formalna
Kryteria dostępu cd. Przeprowadzenie dla studentów kierunków związanych z ochroną środowiska szkoleń z zakresu ekonomii i prowadzenia małej firmy. Przeprowadzenie dla studentów kierunków inżynieryjnych szkoleń z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji. Uwzględnienie w ramach programów studiów dotyczących środowiska zagadnień: ekoinnowacje, odnawialne źródła energii, zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach, technologie przyjazne dla środowiska naturalnego.

19 Konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.2/2012
Standard minimum Czy uzasadnienie potrzeby realizacji projektu zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawarta w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu, zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze problemowym projektu Dane w podziale na płeć użyte w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu dotyczą zasięgu i obszaru interwencji projektu

20 Konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.2/2012
Standard minimum Działania podejmowane w projekcie odpowiadają na nierówności lub bariery ze względu na płeć, istniejące w obszarze problemowym projektu lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn przyczyniając się do zmniejszenia istniejących nierówności w obszarze projektu Rezultaty są podane w podziale na płeć i wynikają z uzasadnienia potrzeby realizacji projektu. Rezultaty wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze projektu Projekt przewiduje równościowy sposób zarządzania projektem

21 Konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.2/2012
Wyjątki, do których nie stosuje się standardu minimum: profil działalności Projektodawcy ze względu na ograniczenia statutowe; realizacja działań pozytywnych - działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych (Wnioskodawca musi zawrzeć we wniosku analizę sytuacji kobiet i mężczyzn wskazującą na konieczność realizacji takich działań), zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje wsparciem, ze względu na swój zakres, wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku.

22 Konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.2/2012 Ocena merytoryczna
Ocena merytoryczna jest przeprowadzana w oparciu o ogólne kryteria merytoryczne i horyzontalne oraz szczegółowe kryteria strategiczne. Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1”, tzn. „spełnia – nie spełnia”. Maksymalna liczba punktów do uzyskania na podstawie kryteriów merytorycznych wynosi 100 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów strategicznych ma postać „0-1”. Za spełnienie wszystkich kryteriów strategicznych w przedmiotowym konkursie można uzyskać premię punktową max 40 punktów

23 Konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.2/2012 Kryteria strategiczne
Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej Projekt, który spełnia kryteria strategiczne i jednocześnie uzyskał co najmniej 60 punktów za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych polach oceny merytorycznej, może otrzymać dodatkowo premię punktową

24 Konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.2/2012 Kryteria strategiczne
Projekty, za których realizację odpowiada jednostka naukowa (w ramach której ma być uatrakcyjniany kierunek, np. wydział, instytut) biorąca udział obecnie lub w ostatnich 2 latach w projektach badawczych w ramach Programów Ramowych UE – waga 5 pkt. Projekty z elementami (działaniami) skierowanymi do studentów niepełnosprawnych, w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni w ramach danego kierunku technicznego, matematycznego lub przyrodniczego – waga 5 pkt.

25 Konkurs zamknięty 1/POKL/4.1.2/2012 Kryteria strategiczne
Projektodawca posiada ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunku na którym będzie realizowany projekt – waga 12 pkt. Projekty przewidujące międzynarodową mobilności akademicką np. staże we wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich oraz naukowo-badawczych – waga 8 pkt. Projekty przewidujące kształcenie w dziedzinie przedsiębiorczości z wykorzystaniem praktycznych elementów lub zajęcia prowadzone przez praktyków – waga 10 pkt.

26 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Dział Wdrażania PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Piotr Krasiński"

Podobne prezentacje


Reklamy Google