Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010 INNOWACJE A WARTOŚĆ INTELEKTUALNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010 INNOWACJE A WARTOŚĆ INTELEKTUALNA."— Zapis prezentacji:

1 Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010 INNOWACJE A WARTOŚĆ INTELEKTUALNA

2 Co to jest wartość intelektualna Zbiór praw odnoszących się w szczególności do: dzieł literackich, artystycznych i naukowych, interpretacji artystów interpretatorów oraz wykonań artystów wykonawców, fonogramów i programów radiowych i telewizyjnych, wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej, odkryć naukowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i usługowych, nazw handlowych i oznaczeń handlowych, ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Jan Kazior – KRPUT - Sandomierz 20.05.2010

3 Prawa związane z działalnością intelektualną w dziedzinie, naukowej i przemysłowej obejmujące: prawo autorskie i prawa pokrewne z prawami autorskimi, prawa do baz danych, prawo własności przemysłowej dotyczące: wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych Co to jest wartość intelektualna Jan Kazior – KRPUT - Sandomierz 20.05.2010

4 Cechy przedmiotów objętych ochroną prawami własności intelektualnej Wyjątkowość i unikalność wytworu. Oderwanie od materialnego nośnika. Powstają w efekcie wysiłku umysłowego twórcy. Ich stworzenie wymaga od twórcy szczególnych predyspozycji oraz zdolności. Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010

5 Chairman Alan Greenspan February 27, 2004 … shift of emphasis from physical materials to ideas as the core of value creation appears to have accelerated in recent decades. … trend has shifted the emphasis in asset valuation from physical property to intellectual property… Labor Material Intellectual 1900 Time (Year) Value Contribution (%) 2000 2100 100% 80% 60% 40% 20% 0% Intellectual Property Physical Property Labor Material Dlaczego ważną sprawą jest IP – dlaczego warto tym się zajmować Prof. A.Pawlak – WM PK 19.10 – 23.10. 2009 Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010

6 Finansowanie w IP Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010

7 Ochrona własności intelektualnej utwór – chroniony prawem autorskim wynalazek – chroniony prawem z patentu know – how – chronione stanem tajemnicy wzór użytkowy – chroniony prawem ochronnym. Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010

8 Utwór Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Na przykład : utwory naukowe; utwory architektoniczne; wzornictwo przemysłowe; programy komputerowe. ochrona przysługuje do 70 lat od śmierci twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności, od chwili ustalenia utworu. Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010

9 Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia!!! Nie są chronione: odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania; koncepcje matematyczne. Utwór Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010

10 Treść prawa autorskiego Prawa osobiste: – nieograniczone w czasie; – niepodlegające zrzeczeniu; – niepodlegające zbyciu; – niedziedziczne. Prawa majątkowe: – wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010

11 Dozwolony użytek chronionych utworów Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010 Wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Instytucje naukowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu. Prawo cytatu – zakres: – analiza krytyczna; – wyjaśnienie; – nauczanie; – prawa gatunku twórczości

12 Program komputerowy Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010 Co do zasady chroniony jak utwór literacki. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, co do zasady, obejmują prawo do: – trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego; – tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; – rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

13 Wynalazek Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010 są nowe, posiadają poziom wynalazczy, nadają się do przemysłowego stosowania bez względu na dziedzinę techniki

14 Nowość Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010 Wynalazek nie jest częścią stanu techniki. Stan techniki – wszystko to, co zostało udostępnione do wiadomości powszechnej: - w formie pisemnego lub ustnego opisu, -przez stosowanie, wystawienie ujawnienie w inny sposób informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia Stan techniki bada się do daty według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu.

15 Poziom wynalazczy – Przemysłowe zastosowanie Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010 Poziom wynalazczy wynalazek nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki nie uwzględnia się zgłoszeń, wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnionych do wiadomości powszechnej. Przemysłowe zastosowanie Wynalazek nadaje się do wykorzystania w jakiejkolwiek działalności przemysłowej. Nie wyłączając rolnictwa.

16 Wynalazkami nie są Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010 odkrycia; teorie naukowe; metody matematyczne; wytwory o charakterze jedynie estetycznym; plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki (np. perpetuum mobile); przedstawienia informacji.

17 Prawo do uzyskania patentu Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010 Przysługuje twórcy. Współtwórcom przysługuje łącznie. Przysługuje pracodawcy, gdy wynalazek został dokonany przez twórcę w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, a strony nie postanowiły inaczej. Przysługuje zamawiającemu, gdy wynalazek został dokonany przez twórcę w wyniku realizacji umowy, a strony nie postanowiły inaczej. Przysługuje przedsiębiorcy udzielającemu pomocy, jeżeli w umowie o udzieleniu pomocy tak postanowiono

18 Oznaczanie pierwszeństwa. Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010 Zasada – decyduje dzień zgłoszenia wynalazku do UP: - forma pisemna, telefaks, postać elektroniczna; - konieczność złożenia oryginału do UP w przypadku zgłoszenia telefaksem - termin nie ulega przywróceniu; - uwaga na szkodliwe oprogramowanie. Pierwszeństwo uprzednie: - według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku we wskazanym państwie; - zgłoszenie w polskim UP w terminie 12 miesięcy Pierwszeństwo z wystawienia: - oznacza się według daty wystawienia wynalazku; - dotyczy wystaw międzynarodowych oficjalnych lub oficjalnie uznanych; - na zgłoszenie 6 miesięcy od wystawienia

19 Patent Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010 Uprawnia do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy. Ograniczony do terytorium RP. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku. Udzielony na wynalazek dotyczący sposobu wytwarzania obejmuje także wytwory uzyskane bezpośrednio tym sposobem.

20 Wzór użytkowy Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010 nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. rozwiązanie użyteczne – pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów W razie nieuzyskania patentu można złożyć wniosek o udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy. Chroniony prawem ochronnym

21 Wzór przemysłowy Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010 Jest to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez: cechy linii, cechy konturów, cechy kształtów, kolorystykę, strukturę materiał wytworu, jego ornamentację. Chroniony prawem z rejestracji trwającym maksymalnie 25 lat od chwili dokonania zgłoszenia

22 Znak towarowy Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010 Może to być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. W szczególności może nim być: wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna (w tym forma towaru lub opakowania), melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Na znak udzielane jest prawo ochronne, które może być nieustannie przedłużane.

23 Know how Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010 całokształt wiadomości, czyli fachowej wiedzy oraz doświadczeń w zakresie technologii i procesu produkcyjnego dla określonego wyrobu (Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu) pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są: - niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne, - istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów oraz - zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawności i

24 Własność intelektualna jako przedmiot umowy Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010 IP jako przedmiot obrotu gospodarczego IP musi być odpowiednio chronione: know – how – chronione stanem tajemnicy wynalazek – chroniony prawem z patentu wzór użytkowy – chroniony prawem ochronnym utwór – chroniony prawem autorskim. Osoba zawierająca umowę musi być dysponentem praw do IP, którego umowa dotyczy

25 Kto jest właścicielem IP? Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010 utwór: twórca – ogólna zasada doznająca kilku modyfikacji; współtwórcy – wspólnie; pracodawca – w przypadku tzw. utworów pracowniczych; wynalazki i wzory użytkowe : twórca – ogólna zasada doznająca kilku modyfikacji; współtwórcy – wspólnie; pracodawca – w przypadku tzw. wynalazków (wzorów użytkowych) pracowniczych; zamawiającemu – gdy wynalazek został dokonany przez twórcę w wyniku realizacji umowy, a strony nie postanowiły inaczej; przedsiębiorcy udzielającemu pomocy – jeżeli w umowie o udzieleniu pomocy tak postanowiono

26 Umowy dotyczące utworów. Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010 Można przenosić prawa do utworu lub udzielać licencji na korzystanie z utworu. Domniemanie udzielenia licencji. Domniemanie odpłatności. Oświadczenie o przysługiwaniu prawa. W umowie należy wskazać pola eksploatacji, których dotyczy. Żądanie twórcy sądowego podwyższenia wynagrodzenie. Obowiązek przystąpienia do rozpowszechniania. Nadzór autorski. Przeniesienie praw: przenosić można tylko prawa majątkowe; umowa o przeniesienie prawa w formie pisemnej pod rygorem nieważności

27 Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010 Licencje: można zastrzec prawo licencjodawcy do kontroli korzystania; domniemania co do czasu trwania i zakresu terytorialnego; domniemanie licencji niewyłącznej; umowa licencji wyłącznej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności; domniemany zakaz sublicencji; uprawnienia licencjobiorcy wyłącznego do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych; Programy komputerowe: szczególny zakres praw majątkowych; nie stosuje się przepisu o prawie do nadzoru autorskiego Umowy dotyczące utworów.

28 Ochrona własności intelektualnej IP Przykład niewłaściwych postępowań ? PRACA BADAWCZA WYNIK WDROŻENIE UCZELNIA DOCHÓD z IP 0 zł WYNAGRODZENIE AUTORSKIE z IP 0 zł W zawartej umowie o wykonanie pracy badawczej z podmiotem gospodarczym – brak odniesienia do IP Licencja art. 81 ustawy Prawo własności przemysłowej Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010

29 Przykład niewłaściwych postępowań ? PRACOWNIK NAUKOWY WYNIK WDROŻENIE W FIRMIE WYNAGRODZENIE AUTORSKIE UCZELNIA 0 zł Ochrona IP Nawiązanie przez twórcę bezpośredniego kontaktu z podmiotem gospodarczym z pominięciem uczelni Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010

30 PRACA BADAWCZA WYNIKWDROŻENIE UMOWNE UREGULOWANIA DOT. IP OCHRONA PRAWNA OCHRONA PRAW TWÓRCÓW NALEŻNOŚĆ DLA PK WYNAGRODZENIA TWÓRCÓW KORZYŚĆ FINANSOWA UCZELNI GOSPODARKA Ochrona IP Przykład właściwych postępowań ! Gospodarka Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010

31 STAN TECHNIKI BADANIA PATENTOWE PRAWA OSÓB TRZECICH PRACA BADAWCZA WYNIK BADANIA PATENTOWE PRZEKAZANIE WYNIKU PODMIOTOWI ZEWNĘTRZNEMU Przykład właściwych postępowań !! Ochrona IP Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010

32 Przykład niewłaściwych postępowań !!! PRACOWNIK NAUKOWY PUBLIKACJA OCHRONA PATENTOWA WYNIK Ochrona IP Zbyt pośpieszna publikacja wyników prac badawczych Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010

33 Rozporządzenie MNiSW Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010

34 IP Management Poland - Founders: Jagiellonian University Warsaw University Warsaw School of Economics Warsaw University of Live Sciences University of Medicine in Ł ó dź Warsaw University of Technology Confederation of Polish Employers Polish Federation of Engineering Associations Polish Bank Association US-Polish Trade Council © b.weglinski@poczta.fm Fall meeting ASTP - Krakow 29-30 October

35 Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010 Wnioski 1. Wiedza jest towarem o wartości rynkowej. 2.Nieroztropnością jest nie mieć tego świadomości !!! 3.Niegospodarnością jest rozdawać towar za darmo lub po zaniżonej cenie 4.WIEDZA NIE CHRONIONA NIE NADAJE SIĘ DO KOMERCJALIZACJI !!!!!!


Pobierz ppt "Jan Kazior - Sandomierz 20.05.2010 INNOWACJE A WARTOŚĆ INTELEKTUALNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google