Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regulamin dotyczący zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie -uchwalony przez Senat 17.06.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regulamin dotyczący zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie -uchwalony przez Senat 17.06.2011."— Zapis prezentacji:

1 Regulamin dotyczący zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie -uchwalony przez Senat 17.06.2011 -obowiązujący od 1.10.2012

2 Art. 86c. Senat, a w przypadku uczelni niepublicznej organ wskazany w statucie, uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, który określa: 1) prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej; 2) zasady wynagradzania twórców; 3) zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych; 4) zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-badawczych.

3 Regulamin dotyczy: -pracowników -doktorantów -studentów -stypendystów -innych osób (umowa)

4 - prawo pierwszeństwa publikacji - ochrona prawna - komercjalizacja

5

6 (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych) Art. 14. Utwór pracowniczy w instytucji naukowej 1.Jeżeli w umowie o pracę nie postanowiono inaczej, instytucji naukowej przysługuje pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego pracownika, który stworzył ten utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Pierwszeństwo opublikowania wygasa, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu albo jeżeli w okresie dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany.

7 § 12 ust.1 Regulaminu Pracownik ma swobodę w wyborze formy oraz miejsca publikacji …….

8 § 12 ust.1 Regulaminu Pracownik ma swobodę w wyborze formy oraz miejsca publikacji ……. Zarządzenie Rektora Dziekan lub kierownik jednostki występuje do Rektora z umotywowanym wnioskiem określając kategorie utworów pracowniczych, w stosunku do których uzasadnione jest skorzystanie z prawa pierwszeństwa publikacji …

9 § 12 ust.1 Regulaminu Pracownik ma swobodę w wyborze formy oraz miejsca publikacji ……. Zarządzenie Rektora Dziekan lub kierownik jednostki występuje do Rektora z umotywowanym wnioskiem określając kategorie utworów pracowniczych, w stosunku do których uzasadnione jest skorzystanie z prawa pierwszeństwa publikacji … … obowiązek zgłaszania dotyczy kategorii pracowniczych utworów naukowych tworzonych w formie wydawnictw zwartych, w szczególności podręczników, skryptów i monografii

10 § 12 Regulaminu Pracownik jest zobowiązany do umieszczania obok swojego nazwiska jako twórcy, nazwy Uniwersytetu.

11 - prawo pierwszeństwa publikacji - ochrona prawna - komercjalizacja

12 Dobra niematerialne: -utwory w rozumieniu prawa autorskiego (utwory naukowe, audiowizualne, programy komputerowe), przedmioty praw pokrewnych, bazy danych; -Dobra własności przemysłowej – wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, odmiany roślin, know- how

13 § 7 Regulaminu Uniwersytet zapewnia własnym, jak i powierzonym mu dobrom niematerialnym, należytą ochronę prawną w kraju i za granicą.

14 § 8 Regulaminu Każdy … ma obowiązek zgłosić stworzenie dobra niematerialnego, do którego prawa może nabyć Uniwersytet, a także ma obowiązek podjęcia wszelkich czynności dla umożliwienia Uniwersytetowi korzystania z tych praw. W szczególności nie należy bez zgody Uniwersytetu ujawniać, w tym publikować informacji, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem trudnienia możliwości uzyskania i korzystania z prawnej ochrony.

15 § 17 Regulaminu W sytuacji powstania dobra własności przemysłowej ….. prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub nowej odmiany roślin przysługują Uniwersytetowi, chyba że stosowna umowa przewiduje inaczej.

16 § 18 Regulaminu Twórca własności przemysłowej, do którego uprawniony jest Uniwersytet, ma obowiązek zgłosić ten fakt bez zbędnej zwłoki rzecznikowi patentowemu …

17 Art. 12. 1. Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

18 know-how - pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są: - niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne, - istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową - zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawności i istotności.

19 - prawo pierwszeństwa publikacji - ochrona prawna - komercjalizacja

20 Formy komercjalizacji: -udzielenie licencji za wynagrodzeniem -przeniesienie praw odpłatnie lub nieodpłatnie -utworzenie lub przystąpienie do spółki

21 Kroki komercjalizacji: – prezentację nowych innowacyjnych pomysłów, produktów/procesów, – prace rozwojowe i identyfikację potencjalnych zastosowań, – tworzenie i demonstrację prototypów innowacyjnych produktów, – poszukiwanie rynkowych zastosowań technologii, audyt technologiczny, – analizę rynków, opracowanie oraz realizację strategii marketingowych, – prace wdrożeniowe i wdrożenie do produkcji, – wprowadzenie produktu na rynek i jego sprzedaż

22 Zysk z komercjalizacji: -50% twórca -20% jednostka, w której zatrudniony jest twórca -20% budżet uczelni -10% Centrum Innowacji i Transferu Technologii

23 Oferta CIiTT poszukiwanie wyników badań naukowych, które mogłyby stać się przedmiotem komercjalizacji, upowszechnianie wyników badań o potencjale do komercjalizacji tworzenie oferty technologicznej wprowadzanie ofert technologicznych do międzynarodowych baz prezentacja ofert na zagranicznych spotkaniach brokerskich przygotowywanie odpowiedzi na zapytania, zapotrzebowania przyjmowane od firm wyceny wartości finansowej nowych technologii wyszukiwanie partnerów i technologii w odpowiedzi na zapytania z sieci EEN preinkubacja przedsiębiorczości studentów audyt technologiczny przedsiębiorstw i wydawanie opinii o technologii doradztwo i asysta podczas negocjacji i zawierania kontraktu seminaria i konferencje nauka dla gospodarki doradztwo z prawa własności intelektualnej szkolenia z zarządzania projektami badawczymi i prawa własności intelektualnej wsparcie w przygotowaniu umów z podmiotami gospodarczymi wyszukiwanie podmiotów gospodarczych do współpracy z zespołami badawczymi

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regulamin dotyczący zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie -uchwalony przez Senat 17.06.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google