Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA Projektu Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej gminy Malczyce i Miękinia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA Projektu Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej gminy Malczyce i Miękinia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA Projektu Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej gminy Malczyce i Miękinia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 POKL Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Prezentacja rezultatów Natalia Kłak, koordynator projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

2 Cele szczegółowe projektu : podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji wybranej grupy docelowej- lokalnych liderów (sołtysów, przedstawicieli rad sołeckich, członków organizacji pozarządowych, aktywnych mieszkańców gmin) zdobycie dodatkowych umiejętności organizacyjnych i społecznych animatorów życia społecznego rozwój dialogu i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym zwiększenie umiejętności aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy, poprawy zdolności do znalezienia pracy lub zmiany zatrudnienia Główny cel projektu: Wzrost liczby inicjatyw podejmowanych na terenie gmin Malczyce i Miękinia służących aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich w tym osób bezrobotnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

3 Grupa docelowa Grupę docelową projektu stanowili mieszkańcy województwa dolnośląskiego, zamieszkujący w gminach Malczyce i Miękinia, w powiecie średzkim, szczególnie:Sołtysi Przedstawiciele rad sołeckich Członkowie organizacji pozarządowych Aktywni mieszkańcy sołectw gmin Malczyce i Miękinia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

4 Grupa docelowa – uczestnicy Założeniem projektu był udział 37 osób (szczególnie w cyklu szkoleniowym i doradczym), w wyniku rekrutacji pisemnie zadeklarowało swój udział na ankietach zgłoszeniowych 19 osób: utworzono 1 grupę szkoleniową Rekrutacja przeprowadzona została zgodnie z zasadami równych szans, przy wykorzystaniu strategii rekrutacyjnej wypracowanej we współpracy koordynatora projektu i doradcy zawodowego: Rozesłanie imiennej korespondencji informacyjnej Propozycja współpracy dla gmin Malczyce i Miękinia w ramach promocji i informacji o projekcie Zaproszenie do udziału pracowników i przedstawicieli miejscowych instytucji publicznych: administracyjnych, kulturalnych i społecznych Organizacja spotkań informacyjno-rekrutacyjnych na terenie gmin Malczyce i Miękinia (23.10, 27.10, 29.10) Kontakt telefoniczny oraz mailowy z zainteresowanymi mieszkańcami gmin Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działania zrealizowane w projekcie Konferencja startowa Rekrutacja uczestników Cykl szkoleniowy Doradztwo indywidualne Promocja i informacja o projekcie Podsumowanie projektu- konferencja ewaluacyjna Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja startowa Odbyła się 3.11.2009r. w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy Miękinia Spotkania o charakterze konferencyjnym odbyły się również: 23.10.2009r. na terenie czterech sołectw gmin objętych projektem: w Brzezinie, Malczycach, Miękini i Lutyni Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja startowa -Najważniejsze punkty programu Przekazanie informacji dotyczących projektu Przedstawienie doświadczenia i osiągnięć Demokratycznej Unii Kobiet w realizacji podobnych przedsięwzięć Ukazanie możliwości współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz sposobów rozwoju obszarów wiejskich na podstawie samorządowych dokumentów strategicznych na różnych poziomach Zaprezentowanie metod aktywizacji społecznej i zawodowej obszarów wiejskich Zachęcenie do korzystania z poza krajowych źródeł finansowania pomysłów i działań społeczności lokalnej (fundusze unijne) Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Rekrutacja uczestników Informacja o otwartym naborze do udziału w projekcie (korespondencja imienna, kampania promocyjno-informacyjna: afisze, ulotki, informacje na stronach internetowych www.dukrk.pl, www.dukwroclaw.pl oraz lokalnych witrynach internetowych, a także w lokalnej prasie ) Rozesłanie oraz bezpośrednie wręczenie ankiet zgłoszeniowych do udziału w projekcie Postępowanie kwalifikacyjne z udziałem doradcy zawodowego Utworzenie listy uczestników projektu Informacja o kwalifikacji do projektu skierowana do uczestników Informacja o harmonogramie szkoleń i doradztwa Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cykl szkoleniowy Szkolenia odbyły się w okresie od 7.11.2009r do 12.12.2009r. we Wrocławiu w siedzibie Dolnośląskiego Związku Organizacji Pozarządowych WROS oraz Demokratycznej Unii Kobiet Klub Wrocławski Sześć sesji zjazdowych 8 godzin szkoleniowych każda sesja Zastosowano działania wspierające: Podczas szkoleń zapewniony był ciepły posiłek oraz poczęstunek Refundowano koszty dojazdu (na pierwsze szkolenia zorganizowany był transport zbiorowy) Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tematyka szkoleń Sesja I Warsztaty motywacyjne Komunikacja interpersonalna Autoprezentacja Oddziaływanie na ludzi Działania motywacyjne Termin: 7.11.2009r. Miejsce: WROS – Rybnicka 39 Prowadząca: Magdalena Abramowicz - psycholog, trener rozwoju osobistego Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tematyka szkoleń Sesja II Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na zmieniającym się rynku pracy Poznawanie samego siebie, miejsce i rola w grupie, budowanie zespołu Reprezentowanie interesów społeczności lokalnej Sposoby identyfikowania problemów i potrzeb lokalnych Organizowanie i motywowanie społeczności lokalnej do działania, budowanie partnerstwa, współpracy i dialogu na poziomie lokalnym Termin: 14.11.2009r. Miejsce: WROS – Rybnicka 39 Prowadząca: Magdalena Abramowicz - psycholog, trener rozwoju osobistego Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

12 Problem bezrobocia na wsi i jego skutki Metody aktywizacji zawodowej Pośrednictwo pracy Termin: 21.11.2009r. Miejsce: WROS – Rybnicka 39 Prowadząca: Ewa Osuchowska-Krautwald, doradca zawodowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tematyka szkoleń Sesja III Innowacyjne instrumenty pomocne w procesie aktywizacji zawodowej Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tematyka szkoleń Sesja IV Budowa i zarządzanie projektem: od zdefiniowania problemu do jego rozwiązania Cykl życia projektu Elementy projektu Metody zarządzania projektem – metoda PMI Termin: 28.11.2009r. Miejsce: WROS - Rybnicka 39 Prowadząca: Katarzyna Perdek Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tematyka szkoleń Sesja V Źródła finansowania projektów realizowanych na obszarach wiejskich, aplikowanie o dotacje Finansowanie projektów do realizacji na obszarach wiejskich w ramach różnych programów operacyjnych (PROW 2007-2013, komponent regionalny POKL, Program Leader, RPO, Młodzież w Działaniu, itp.) Termin: 5.12.2009r. Miejsce: DUK- ul. Ofiar Oświęcimskich 17 Prowadzący: Grzegorz Szczepaniak, specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tematyka szkoleń Sesja VI Inicjatywy na rzecz rozwiązywania problemów na wsi - przygotowanie do realizacji własnych projektów Prezentacja wybranych generatorów i formularzy wniosków aplikacyjnych Przedstawienie modelowych wniosków o dofinansowanie projektów Dobre praktyki Termin: 12.12.2009r. Miejsce: WROS - Rybnicka 39 Prowadzący: Grzegorz Szczepaniak, specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje zdobyte w ramach cyklu szkoleniowego wzbogacą zasób pomysłów, wiedzy i umiejętności mieszkańców gmin Malczyce i Miękinia przydatnych do realizacji działań aktywizujących te środowiska, w tym wspierających bezrobotnych z obszarów wiejskich Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cykl doradztwa indywidualnego W sparcie inicjatyw prowadzących do aktywizacji i zmniejszenia bezrobocia na obszarach objętych projektem poprzez bezpośrednią diagnozę w trakcie indywidualnych konsultacji Zakres doradztwa: Zawodowe (10 godzin) Budowanie i zarządzanie projektem (14 godzin) Źródła pozyskiwania funduszy i sposoby aplikowania o dotacje (14 godzin) Psychologiczne (10 godzin) Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cykl doradztwa indywidualnego 26 godzin doradztwa łącznie odbyło się na terenie gminy Malczyce – w Urzędzie Gminy 12 godzin doradztwa łącznie odbyło się w siedzibie Demokratycznej Unii Kobiet we Wrocławiu 10 godzin doradztwa psychologicznego- odbywa się obecnie w według potrzeb artykułowanych przez uczestników Dotychczasowe doradztwo odbyło się w terminach : 3.12.2009r. oraz 9-11.12.2009r. Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i informacja o projekcie Zapoznanie społeczności lokalnej z założeniami projektu poprzez rozmaite kanały komunikacyjne (kampania promocyjna): Korespondencja tradycyjna i e-mailowa Portale internetowe Informacja prasowa Dystrybucja plakatów i ulotek informacyjnych na obszarze objętym projektem Uświadomienie możliwości i korzyści płynących ze zmian, w tym podnoszenia kwalifikacji i elastyczności zawodowej, Dotarcie do grupy docelowej W ramach kampanii promocyjnej przygotowano stronę internetową projektu Powstanie również publikacja dotycząca przebiegu projektu w kontekście aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Podsumowanie projektu-konferencja ewaluacyjna Rozpowszechnianie dobrych praktyk, przedstawienie rezultatów projektu Ukazanie barier i szans rozwoju i aktywizacji środowisk wiejskich Rekomendacje na przyszłość Pochwal się swoim pomysłem - prezentacja pomysłów uczestników cyklu szkoleniowego Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Rezultaty projektu-twarde Przeprowadzenie 6 sesji szkoleniowych w wymiarze 8 godzin wykładowych każda = 48 godzin szkoleniowych Przekazano uczestnikom zestaw materiałów dydaktycznych Odbyło się łącznie 48 godzin doradztwa indywidualnego: zawodowego, psychologicznego, konsultacji w napisaniu projektów. Utworzono 1 grupę szkoleniową na podstawie 19 ankiet zgłoszeniowych Opracowano i przeprowadzono kampanię informacyjno- promocyjną, w ramach której: Powstała strona internetowa projektu Oficjalne logo, plakat i ulotka Ukazały się noty prasowe oraz informacje medialne (internet) Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Rezultaty projektu-miękkie Na podstawie wstępnych analiz ankiet ewaluacyjnych odnotowano w grupie uczestników projektu przeciętny wzrost poziomu wskaźników autodiagnostycznych, tj: Poczucie pewności siebie Rozwinięcie zdolności interpersonalnych, zwiększenie zaangażowanie Wiedza z zakresu poruszania się po rynku pracy Nabycie umiejętności wykorzystywania nowych instrumentów wspierających aktywizację zawodową Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

23 Dziękuję za uwagę Natalia Kłak Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

24 Realizacja projektu a aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich – bariery, szanse na rozwój, rekomendacje na przyszłość Renata Berent-Mieszczanowicz, Przewodnicząca Demokratycznej Unii Kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

25 Bariery Brak formalnego partnerstwa z gminami objętymi projektem Niski poziom aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców gmin związany z deficytami wykształcenia Brak zaangażowania w życie społeczne najbliższego środowiska – słabo rozwinięty sektor pozarządowy na obszarach wiejskich Brak współpracy pomiędzy gminami i ich mieszkańcami Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

26 Bariery Oportunizm i brak wiary w zmianę w środowisku objętym projektem Niewielkie zainteresowanie projektem w trakcie jego realizacji Słaba infrastruktura komunikacyjna (drogowa) ograniczająca mobilność Rozproszona terytorialnie grupa docelowa Utrudniona dystrybucja informacji – niski poziom cyfryzacji i informatyzacji obszarów wiejskich Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

27 Co mogło wpłynąć pozytywnie na rezultaty projektu? Elastyczne i zaangażowane podejście niektórych urzędników do problematyki współpracy w zakresie wspierania aktywizacji społeczności Wysoki poziom motywacji do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności – uczestnicy szkoleń Zaangażowanie w rozwój społeczeństwa obywatelskiego grupy przedstawicieli gmin Malczyce i Miękinia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

28 Co mogło wpłynąć pozytywnie na rezultaty projektu? Szansa na zmianę społeczną w środowisku Zainteresowanie udziałem w projekcie i informowanie o projekcie w sołectwach przez zaangażowanych przedstawicieli gmin Mobilność bez względu na bariery w przypadku silnej motywacji Oddolna i nieformalna współpraca zaangażowanych mieszkańców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

29 Rekomendacje Promowanie działalności społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich Zawiązywanie formalnych partnerstw pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego oraz wewnętrzne w ramach sektora pozarządowego Aktywizowanie społeczne, zawodowe i kulturalne mieszkańców obszarów wiejskich Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

30 Rekomendacje Udzielanie wsparcia merytorycznego i technicznego lokalnym liderom zaangażowanym w działalność na rzecz swoich społeczności przez organizacje doświadczone Edukowanie społeczności lokalnych na temat pozytywnych aspektów działań oddolnych na rzecz własnego środowiska – promowanie projektów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

31 Czy obywatele gminy mają wpływ na zmianę społeczną w swoich środowiskach? Czy mogą współdecydować o inicjatywach podejmowanych na wsi? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

32 Liderzy zmian społecznych w środowisku lokalnym Wspierają rozwój gminy i aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów lokalnych Wzrasta poziom podmiotowości społecznej mieszkańców Działalność samorządu oparta jest o potrzeby mieszkańców gminy Mogą mieć istotny wpływ na zwiększenie absorpcji środków z funduszy europejskich na potrzeby gminy Aktywizują środowisko do wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

33 Społeczeństwo obywatelskie najlepiej realizuje się poprzez głównych aktorów swojej sfery publicznej: dobrowolne, autonomiczne związki/organizacje/stowarzyszenia uzupełniające zarówno potrzeby obywateli je tworzących, jak i samorządowo-terytorialnych poziomów zdecentralizowanej wspólnoty obywatelskiej(…) (prof. zw. dr hab. W. Bokajło) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego

34 Dziękuję za uwagę Renata Berent-Mieszczanowicz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Demokratyczna Unia Kobiet Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia Organizacja Pożytku Publicznego


Pobierz ppt "KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA Projektu Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej gminy Malczyce i Miękinia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google