Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (TPA) Warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli gminnej administracji samorządowej woj. zachodniopomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (TPA) Warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli gminnej administracji samorządowej woj. zachodniopomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (TPA) Warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli gminnej administracji samorządowej woj. zachodniopomorskiego Północno - Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 8 czerwca 2010

2 Zasada TPA (Third Party Access) nakłada na dysponenta infrastruktury obowiązek jej udostępnienia dla dowolnego kontraktu. TPA jest gwarancją realizacji umowy handlowej z wybranym sprzedawcą. Dostęp stron trzecich do sieci: - zapewniony dla wszystkich odbiorców oraz przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej i gazu - na zasadzie równoprawnego traktowania, - umożliwia odbiorcy realizację prawa swobodnego wyboru sprzedawcy

3 Na straży przestrzegania tej zasady stoi Prezes URE, który na wniosek strony rozstrzyga spory związane z odmową zawarcia umowy dystrybucyjnej na zasadzie TPA.

4 Pełne otwarcie rynku energii elektrycznej (1 lipca 2007 roku – nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne z dnia 4 marca 2005 r.): Art. 4j Odbiorcy paliw gazowych lub energii mają prawo zakupu tych paliw lub energii od wybranego przez siebie sprzedawcy Odbiorcy o których mówi art. 3 w związku z art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązani zostali do stosowania konkurencyjnych trybów udzielania zamówień publicznych na dokonanie zakupu energii elektrycznej; Komunikat Prezesów URE i UZP w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) w zakresie dostaw energii elektrycznej Warszawa, dnia 24 kwietnia 2008 r. 4

5 Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104) Nowe brzmienie art. 4j i jego prawne skutki Art. 4j Odbiorca paliw gazowych lub energii ma prawo zakupu tych paliw lub energii od wybranego przez siebie sprzedawcy prawo zmiany sprzedawcy bez ponoszenia dodatkowych kosztów, określenie trybu zmiany sprzedawcy, określenie maksymalnego terminu trwania procedury zmiany sprzedawcy, wprowadzenie dodatkowych obowiązków po stronie sprzedawców energii 5

6 Dostarczanie energii odbywa się, po uprzednim przyłączeniu do sieci, na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji Umowa sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji mogą zostać zawarte : z dwoma przedsiębiorstwami energetycznymi, lub w formie umowy kompleksowej (art.5 ust. 3 i 4 ustawy Prawo energetyczne) 6

7 Zamawiający (odbiorca) może podjąć następujące działania: stosując tryby podstawowe udzielania zamówień publicznych wybiera przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem energią elektryczną, a następnie udziela zamówienia z wolnej ręki na usługę dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej; w trybie określonym na podstawie art.6 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela przedsiębiorstwu obrotu zamówienia publicznego na usługę kompleksową w rozumieniu art.3 ust. 30 ustawy – Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art.5 ust. 3 tej ustawy. 7

8 8 Na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki znajduje się przykładowa dokumentacja przetargowa na zakup energii elektrycznej (www.ure.gov.pl)

9 Dokumentacja przetargowa (przetarg nieograniczony) przygotowywana przez URE zawiera: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Załączniki do SIWZ (druk oferty, projekt umowy, oświadczenie) oraz Załącznik do projektu umowy zawierający zestawienie punktów poboru energii elektrycznej 9

10 Krok 1 Zawarcie umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą Krok 2 Wypowiedzenie umowy sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy Krok 3 Zawarcie nowej umowy dystrybucyjnej Krok 4 Poinformowanie operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu nowej umowy sprzedaży Krok 5 (nieobligatoryjny) Dostosowanie układów pomiarowo rozliczeniowych Krok 6 Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą Procedura zmiany sprzedawcy – - krok po kroku (pierwsza zmiana)

11 Krok 1 – najtrudniejszy … Odbiorca zawiera umowę sprzedaży z nowym sprzedawcą Odbiorca dokonuje wyboru nowego sprzedawcy Nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą. Takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży Procedura zmiany sprzedawcy – - krok po kroku (pierwsza zmiana)

12 Sprzedawcy, z którymi ENEA Operator Sp. z o.o. zawarła umowy o świadczenie usług dystrybucji: ENEA S.A. ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice Atel Polska Sp. z o.o. al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa RWE Polska S.A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A. ul. Gdyńska 54, 60-960 Poznań EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o. Pl. Powstańców Śląskich 16, 53-314 Wrocław ENERGA-OBRÓT S.A. ul. Reja 29, 80-870 Gdańsk EVEREN Sp. z o.o. ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik Lumius Polska Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko Biała PGE Electra S.A. ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa CEZ Trade Polska Sp. z o.o. Rondo ONZ 1, 7 piętro, 00-124 Warszawa Ukrenergy Trade Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 29 lok. 2, 00 - 508 Warszawa Korela Invest a.s. ul. Jesenskeho 25, 040 01 Koszyce, Słowacja PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A. Al. Kościuszki 103/105, 90-441 Łódź POLENERGIA S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa POLENERGIA TRADING S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa PGE Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A. ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 33-959 Rzeszów CENTROZAP S.A. ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice Fiten S.A. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A. ul. Świętojańska 12, 15-082 Białystok PGE ZEŁT Obrót Sp. z o.o. ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź ENION Energia Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin Elektrownia Połaniec S.A. - Grupa GDF SUEZ Energia Polska ul. Zawada 26, 28-230 Połaniec EGL Polska Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa PGE ZEORK S.A. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna KOPEX S.A. ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość JES Energy Sp. z o.o. ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa Dalkia Łódź S.A. ul. Andrzejewskiej 5, 90-975 Łódź Metro Group Energy Management Sp. z o.o. al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa Telezet Edward Zdrojek ul. Żelazna 6, 76-200 Słupsk Alpiq Energy SE Spółka europejska Oddział w Polsce al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa ELEKTRIX Sp. z o.o. ul. Krasickiego 19 lok.1, 02-611 Warszawa Slovenské Elektrárne, a.s. S. A. Oddział w Polsce ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa ANWIL S.A. ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek Procedura zmiany sprzedawcy – - krok po kroku (pierwsza zmiana)

13 Krok 2 Odbiorca wypowiada umowę sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy W przypadku, gdy sprzedawcą dotychczasowym była dawna spółka dystrybucyjna, odbiorca wypowiada tzw. umowę kompleksową, czyli obejmującą zarówno warunki sprzedaży energii elektrycznej jak i świadczenia usługi dystrybucji. Procedura zmiany sprzedawcy – - krok po kroku (pierwsza zmiana)

14 Krok 3 Odbiorca zawiera umowę o świadczenie usługi dystrybucji Po wypowiedzeniu umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą, odbiorca zawiera z operatorem systemu dystrybucyjnego umowę o świadczenie usługi dystrybucji. Umowa ta wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej. Istotne jest, że nową umowę o świadczenie usługi dystrybucji odbiorca może zawrzeć na czas nieokreślony i nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach sprzedawców. Procedura zmiany sprzedawcy – krok po kroku (pierwsza zmiana)

15 Krok 4 Odbiorca informuje OSD o zawarciu nowej umowy sprzedaży Zgłoszenie musi odpowiadać standardom przyjętym przez właściwego OSD i powinno zawierać: określenie stron nowej umowy sprzedaży, termin obowiązywania umowy, planowane ilości dostaw energii, określenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (najczęściej będzie nim nowy sprzedawca). Procedura zmiany sprzedawcy – - krok po kroku (pierwsza zmiana)

16 Krok 5 Dostosowanie układów pomiarowo rozliczeniowych W zależności od wielkości zużycia energii oraz w związku z istotnymi zmianami w zasadach rozliczeń po zmianie sprzedawcy konieczne może być dostosowanie układu pomiarowo - rozliczeniowego. Koszty dostosowania układu ponosi właściciel układu. W przypadku odbiorców przyłączonych do sieci o niskim napięciu, liczniki należą do operatorów systemów dystrybucyjnych. W przypadku tych odbiorców, brak licznika z rejestracją i transmisją danych nie stanowi przeszkody w zmianie sprzedawcy. Procedura zmiany sprzedawcy – - krok po kroku (pierwsza zmiana)

17 Krok 6 - ostatni Końcowe rozliczenie ze starym sprzedawcą W dniu zmiany sprzedawcy (wejścia w życie nowej umowy sprzedaży) OSD dokonuje odczytu licznika. W przypadku liczników bez transmisji danych odczyt taki może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie sprzedawcy. Stan licznika na dzień zmiany sprzedawcy operator przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy w określonym terminie (do 5 dnia następnego miesiąca). Na tej podstawie dotychczasowy sprzedawca przygotuje rozliczenie końcowe. Procedura zmiany sprzedawcy – - krok po kroku (pierwsza zmiana)

18 Krok 1 Zawarcie umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą Krok 2 Wypowiedzenie umowy sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy Krok 3 Umowa dystrybucyjna - nie jest konieczne zawarcie nowej umowy – obowiązuje dotychczasowa, zawarta przy pierwszej zmianie sprzedawcy Krok 4 Poinformowanie operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu nowej umowy sprzedaży Krok 5 Dostosowanie układów pomiarowo rozliczeniowych (liczników) - niekonieczne, gdyż zostały dostosowane przy pierwszej zmianie, chyba, że… Krok 6 Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą Procedura zmiany sprzedawcy – - krok po kroku (kolejna zmiana)

19 Odbiorcy korzystający z zasady TPA

20 nawet najlepsza regulacja nie wymusi optymalnego wzrostu efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym ograniczania kosztów własnych i niezasadnych marż tylko konkurencja jest gwarancją ograniczenia wzrostu cen do uzasadnionego minimum nie ma rynku (konkurencji) bez aktywności konsumentów

21 dziękuję za uwagę Szczecin 2010 szczecin@ure.gov.pl


Pobierz ppt "Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (TPA) Warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli gminnej administracji samorządowej woj. zachodniopomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google