Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Opracowanie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zalewu Wiślanego Zalew Wiślany (PLB 280010) Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH 280007) Spotkanie informacyjne Elbląg, 16 stycznia 2014 r.

2 Obszar zainteresowania

3 Zespół wykonawców Zakres pracKoordynatorInstytucja Siedliska lądowe i gatunki roślin mgr Sebastian Nowakowski, PZPK PKMW dr hab. Jerzy Solon, prof. IGiPZ PAN Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Warszawa Ptaki prof. dr hab. Włodzimierz Meissner dr Szymon Bzoma Uniwersytet Gdański GBPW KULING Ryby dr hab. Jacek Kozłowski, prof. UWM dr inż. Krzysztof Kozłowski Uniwersytet Warmińsko- Mazurski Baza pokarmowa ryb i ptaków mgr Radosław OpiołaInstytut Morski w Gdańsku Bezkręgowce i kręgowce lądowe dr Mateusz CiechanowskiUniwersytet Gdański Hydrologiadr Jacek NowackiInstytut Morski w Gdańsku Geologia i geomorfologia prof. dr hab. Stanisław RudowskiInstytut Morski w Gdańsku Ochrona brzegówmgr inż. Helena BonieckaInstytut Morski w Gdańsku Planowanie przestrzenne dr hab. Jacek Zaucha, prof. UGInstytut Morski w Gdańsku Mapy w systemie GIS mgr Joanna PardusInstytut Morski w Gdańsku Kierownik projektu: dr Andrzej Osowiecki (Instytut Morski w Gdańsku)

4 Nadzór merytoryczny Zamawiający : Urząd Morski w Gdyni Zespół Opiniujący: o Recenzenci: K. Skóra, P. Pawlaczyk, M. Jarzemski, P. Chylarecki o Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku o Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

5 Harmonogram prac Początek Projektu22 października 2011 r. Inwentaryzacja przyrodniczalistopad 2011 r. – październik 2013 r. Konsultacje społecznestyczeń 2014 r. – kwiecień 2014 r. Wstępna wersja programów zarządzania i planów ochrony 22 kwietnia 2014 r. Ostateczna wersja programów zarządzania i planów ochrony 31 lipca 2014 r.

6 Zakres prac etapu I pozyskanie dokumentacji, materiałów oraz danych kartograficznych wraz z oceną istniejących danych, przygotowanie wniosków i uzyskanie zgody na badania terenowe, opracowanie metodyk inwentaryzacji oraz zaakceptowanie ich przez Zespół Opiniujący i Zamawiającego, konsultacja metodyk z Wykonawcami planów ochrony Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej, przeprowadzenie inwentaryzacyjnych badań terenowych, na podstawie których opracowano Sprawozdania zbiorcze z wyników inwentaryzacji dla obszarów PLH i PLB

7 Zakres prac etapu II Konsultacje społeczne 16.01.2014 – spotkanie informacyjne 13.02.2014 – I spotkanie warsztatowe (Zagrożenia i sposoby ich eliminacji) 3.03.2014 – II spotkanie warsztatowe (Wstępne zapisy do planów ochrony) 2.04.2014 – spotkanie podsumowujące (Wypracowana wersja zapisów do planów ochrony) … etap III: przygotowanie programu zarządzania i projektów planów ochrony obszarów Natura 2000

8

9 Siedliska wodne: 1130 Ujścia rzek, 1150-1 Zalewy (siedlisko priorytetowe) Autorzy: Jacek Nowacki, Joanna Fac-Beneda, Helena Boniecka, Wojciech Gawlik, Agnieszka Gajda, Paulina Brzeska

10 1130 Ujścia rzek (estuaria) Za siedlisko 1130 uznano ujścia rzek: Wisła Królewiecka, Szkarpawa, Nogat, Elbląg wraz z Zatoką Elbląską.

11 1130 Ujścia rzek (estuaria) Parametry i wskaźniki, opracowane przez Wykonawcę, na podstawie, których wykonano ocenę stanu ochrony siedliska 1130

12 1130 Ujścia rzek (estuaria) Parametr/wskaźnikOpis Powierzchnia siedliskaObszar siedliska wyznaczany na podstawie: - od strony lądu - granica średniego (z wielolecia) zasięgu oddziaływania wód zalewu (cofki) w nurcie. - od strony zalewu - wobec braku dających się wyróżnić elementów morfologicznych budowanych przez materiał sedymentacyjny nanoszony przez rzekę (łachy, mielizny), za granicę od strony Zalewu Wiślanego przyjęto linię styczną do brzegu przecinającą nurt.

13 1130 Ujścia rzek (estuaria) Parametr/wskaźnikOpis Struktura i funkcja Charakterystyka przepływuCharakterystyka reżimu hydrologicznego ujścia rzeki na podstawie analizy przepływu. Charakter i modyfikacja brzegów Opis charakteru brzegów rzeki lub potoku, sztuczne lub naturalne modyfikacje brzegów i ich typ. Zabudowa technicznaOpis występowania sztucznych barier ograniczających migracje organizmów wodnych i transport rumowiska rzecznego. Wskaźnik antropogenizacji strefy brzegowej w bezpośrednim sąsiedztwie ujścia Ocena stanu działań związanych z ochroną brzegów morskich – długość odcinków chronionych, z podziałem na typy budowli ochronnych oraz planowanych działań ochronnych związanych ze wzrostem oddziaływania czynników hydrodynamicznych na strefę brzegową.

14 1130 Ujścia rzek (estuaria) Parametr/wskaźnikOpis Szanse zachowania siedliska Ocena możliwości zachowania siedliska lub jego poprawy na podstawie rozpoznanego stanu siedliska oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń.

15 1130 Ujścia rzek (estuaria) Opis waloryzacji parametrów i wskaźników oceny stanu ochrony siedliska 1130

16 1130 Ujścia rzek (estuaria) Parametr/Wskaźnik Ocena FV (właściwy)U1 (niezadowalający)U2 (zły) Powierzchnia siedliska Nie zmniejsza się, nie jest antropogenicznie pofragmentowana. Wykazuje powolny trend spadkowy lub jest antropogenicznie pofragmentowana. Wykazuje szybki trend spadkowy lub jest silnie antropogenicznie pofragmentowana. Struktura i funkcja Charakterystyka przepływu Średnia wartość stanu w okresie sprawozdawczym mieści się w przedziale zmian od średniej niskiej wody (SNW) do średniej wysokiej wody (SWW). Odchylenie do 5% średniej wartości stanu w okresie sprawozdawczym poniżej średniej niskiej wody (SNW) lub powyżej średniej wysokiej wody (SWW). Odchylenie powyżej 5% średniej wartości stanu w okresie sprawozdawczym poniżej średniej niskiej wody (SNW) lub powyżej średniej wysokiej wody (SWW).

17 1130 Ujścia rzek (estuaria) Parametr/Wskaźnik Ocena FV (właściwy)U1 (niezadowalający)U2 (zły) Charakter i modyfikacja brzegów Brzegi ujściowego odcinka rzeki całkowicie naturalne nieuregulowane i niezabudowane. Najbliższe brzegom obiekty trwałe – budynki, obiekty infrastruktury itp. w odległości od brzegu ujścia nie mniejszej niż 50 m. Brak zabudowy brzegu. Najbliższe brzegom obiekty trwałe – budynki, obiekty infrastruktury itp. w odległości od brzegu ujścia nie mniejszej niż 50 m. Najwyżej na 30% długości prawego brzegu ujścia i najwyżej na 30% długości lewego brzegu ujścia brzegi te uregulowane, przy ewentualnym zastosowaniu tylko biotechnicznych metod. Co najmniej jeden z brzegów ujścia rzeki jest uregulowany na odcinku większym niż 30 % jego długości, lub (i) łączna długość odcinków uregulowanych przekracza 30% łącznej długości brzegów ujścia, lub (i) obiekty trwałe - budynki, obiekty infrastruktury itp. w odległości od brzegu ujścia nie mniejszej niż 50 m.

18 1130 Ujścia rzek (estuaria) Parametr/Wskaźnik Ocena FV (właściwy)U1 (niezadowalający)U2 (zły) Zabudowa techniczna Naturalny, nie obudowany wypływ wody z rzeki do morza. Brak sztucznych przeszkód (np. progów podwodnych) usytuowanych w poprzek rzeki. Budowle liniowe (dwie lub jedna) kierujące i ewentualnie zwężające, wypływ wody z rzeki do morza (palisada, ścianka szczelna, narzut kamienny itp.) wychodzące w morze do głębokości dna nie większej niż 2 m lub (i) niewysoki próg podwodny w poprzek rzeki (do wys. 0,3 m nad dnem). Budowle liniowe kierujące wypływ wody z rzeki do morza (palisada, ścianka szczelna, narzut kamienny itp.) lub falochrony bądź inne budowle portowe wychodzące w morze do głębokości dna powyżej 2 m lub (i) sztuczny próg w poprzek rzeki (o wysokości powyżej 0,3 m nad dnem) lub (i) inne obiekty techniczne w korycie rzeki.

19 1130 Ujścia rzek (estuaria) Parametr/Wskaźnik Ocena FV (właściwy)U1 (niezadowalający)U2 (zły) Wskaźnik antropogenizacji strefy brzegowej w bezpośrednim sąsiedztwie ujścia Nie występują (nie wystąpiły) zmiany naturalnego charakteru brzegu morskiego (umocnienia brzegowe, efekty sztucznego zasilania, zabudowa, infrastruktura, itp.) w strefach bezpośrednio sąsiadujących z nurtem rzeki po obu jego stronach. Zasięg stref sąsiadujących – zgodnie z definicją. W strefach bezpośrednio sąsiadującymi z ujściem rzeki (definicja) występują (wystąpiły) trwale lub czasowo zmiany naturalnego charakteru brzegu morskiego na odcinku o długości łącznej wzdłuż brzegu (brzeg po lewej stronie ujścia i brzeg po prawej stronie ujścia) nie większej niż 100 m, w odległości od brzegu ujścia rzeki nie mniejszej niż 50 m. W strefach bezpośrednio sąsiadującymi z ujściem rzeki (definicja) występują (wystąpiły) trwale lub czasowo zmiany naturalnego charakteru brzegu morskiego na odcinku o długości łącznej wzdłuż brzegu (brzeg po lewej stronie ujścia i brzeg po prawej stronie ujścia) większej niż 100 m lub (i) odległość miejsc (elementów) które uległy, lub ulegają zmianom, od brzegu ujścia rzeki wynosi mniej niż 50 m.

20 1130 Ujścia rzek (estuaria) Parametr/Wskaźnik Ocena FV (właściwy)U1 (niezadowalający)U2 (zły) Szanse zachowania siedliska Brak zagrożeń i negatywnych trendów. Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym w perspektywie 10-20 lat jest niemal pewne. Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym w perspektywie 10-20 lat nie jest pewne, ale jest prawdopodobne, o ile uda się zapobiec istniejącym zagrożeniom. Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym w perspektywie 10-20 lat będzie bardzo trudne: zaawansowane procesy recesji, silnie negatywne trendy lub znaczne zagrożenia.

21 1130 Ujścia rzek (estuaria) Waloryzacja parametrów i wskaźników oceny stanu ochrony siedliska 1130

22 1130 Ujścia rzek (estuaria) Parametr/wskaźnik (*wskaźniki kardynalne) Ocena PowierzchniaFV Struktura i funkcjaFV Charakterystyka przepływu *FV Charakter i modyfikacja brzegów *FV Zabudowa techniczna *FV Wskaźnik antropogenizacji strefy brzegowej w bezpośrednim sąsiedztwie ujścia* FV Szanse zachowania siedliskaU1 Ocena globalnaU1

23 1150-1 Zalewy (podtyp siedliska 1150 Zalewy i jeziora przymorskie) Obszarem siedliska jest cały akwen Zalewu Wiślanego w granicach obszaru PLH

24 1150-1 Zalewy (podtyp siedliska 1150 Zalewy i jeziora przymorskie) Parametry i wskaźniki, opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska*, na podstawie, których wykonano ocenę stanu ochrony siedliska 1150-1 * Zalewska-Gałosz J. 1150* Zalewy i jeziora przymorskie (laguny). W: Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część pierwsza. Red.: Mróz W. Biblioteka Monitoringu Środowiska. GIOŚ: 36-45

25 1150-1 Zalewy (podtyp siedliska 1150 Zalewy i jeziora przymorskie)

26

27 Opis waloryzacji parametrów i wskaźników oceny stanu ochrony siedliska 1150-1

28 1150-1 Zalewy (podtyp siedliska 1150 Zalewy i jeziora przymorskie)

29

30

31 Waloryzacja parametrów i wskaźników oceny stanu ochrony siedliska 1150-1

32 1150-1 Zalewy (podtyp siedliska 1150 Zalewy i jeziora przymorskie) Parametr/wskaźnik (*wskaźniki kardynalne) Ocena Powierzchnia siedliskaU1 Struktura i funkcje Liczba zbiorowisk*FV Obecność hydrofitów*FV Obecność ramienicFV Zasilanie wodami słonymi*FV Przezroczystość wody [m]U1 Azot nieorganiczny [mg/dm 3 ]*FV Fosfor nieorganiczny [mg/dm 3 ]*FV Zawartość chlorków [mg/dm 3 ]*FV Odczyn wody [pH]*U1 Ogólnie struktura i funkcjeU1 Perspektywy ochronyU1 Ocena globalnaU1

33 Zagrożenia siedliska 1130 Ujścia rzek (estuaria) PoziomKodNazwa Wewnętrzne /zewnętrzne MJ02.05.02Modyfikowanie prądów rzecznychwewnętrzne HJ02.12Tamy, wały, sztuczne plaże - ogólniewewnętrzne ME06Inne rodzaje aktywności człowieka związane z urbanizacją, przemysłem etczewnętrzne HG05Inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowiekawewnętrzne HG05.01Wydeptywanie, nadmierne użytkowaniewewnętrzne ME03Odpady, ściekiwewnętrzne MG01.02Turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanychwewnętrzne HG01Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerzewewnętrzne MD06Inne formy transportu i komunikacjiwewnętrzne MJ02.03Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznychwewnętrzne LE03.01Pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów rekreacyjnychwewnętrzne MJ02.02Usuwanie osadów (mułu...)wewnętrzne HL07Sztorm, cyklonwewnętrzne MD03.01Obszary portowewewnętrzne MF02.03Wędkarstwowewnętrzne HD01.01Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowewewnętrzne MG02Infrastruktura sportowa i rekreacyjnawewnętrzne MA08Nawożenie/nawozy sztuczne zewnętrzne i wewnętrzne Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski

34 Zagrożenia siedliska 1150-1 Zalewy PoziomKodNazwa Wewnętrzne /zewnętrzne HJ02.12 Tamy, wały, sztuczne plaże - ogólnie wewnętrzne ME06 Inne rodzaje aktywności człowieka związane z urbanizacją, przemysłem etc zewnętrzne HJ02.12.01 prace związane z obroną przed aktywnością morza i ochroną wybrzeży, groble wewnętrzne HG05 Inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka wewnętrzne HG05.01 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie wewnętrzne ME03 Odpady, ścieki wewnętrzne MG01.02 Turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych wewnętrzne HG01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze wewnętrzne MD06 Inne formy transportu i komunikacji wewnętrzne LE03.01 Pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów rekreacyjnych wewnętrzne MJ02.02 Usuwanie osadów (mułu...) wewnętrzne HL07 Sztorm, cyklon wewnętrzne MG02.08 Kempingi i karawaningi wewnętrzne MD03.01 Obszary portowe wewnętrzne MF02.03 Wędkarstwo wewnętrzne HD01.01 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe wewnętrzne MG02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna wewnętrzne HA08Nawożenie/nawozy sztuczne zewnętrzne i wewnętrzne Poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski

35 Siedliska lądowe i gatunki roślin Sebastian Nowakowski

36 Zespół autorski w składzie: Prace terenowe, dokumentacja, opracowanie tekstu i wstępne przygotowanie danych do GIS: Sebastian Nowakowski (PZPK PKMW, Stegna) Konsultacje merytoryczne: Jerzy Solon (IGiPZ PAN, Warszawa)

37 Metody inwentaryzacji szaty roślinnej Lokalizacja płatów w terenie, Metodyka GIOŚ – częściowo zmodyfikowana, Zdjęcia fitosocjologiczne, spisy florystyczne, Prace wykonano w sezonach wegetacyjnych 2012-2013, uwzględniono również własne materiały z lat 2008-2011.

38 Siedliska wymienione w SDF KodChronione siedlisko przyrodnicze Reprezentatywnoś ć wg SDF Proponowana zmiana z uzasadnieniem 2110Inicjalne stadia nadmorskich wydm białychD C (wzmocnienie ochrony pasa wydmowego) 2120Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)B 2130Nadmorskie wydmy szareA 2180Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskichA 2190Wilgotne zagłębienia międzywydmoweD 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion B D (niska reprezentatywność stwierdzonych obiektów) 3270Zalewane muliste brzegi rzekD 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) B 6510Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (Arrhenatherion)D ew. C (ważne dla ochrony ptaków) 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji D 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) D 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati- Fagenion) D Wykreślić z SDF (brak siedliska w Obszarze) 9190Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)D B (odpowiednia reprezentacja w terenie) 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum) A 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo- fragilis, Populetum albae, Alnenion) D C (zmiana konieczna dla ochrony łęgów w Obszarze)

39 Siedliska niewymienione w SDF KodChronione siedlisko przyrodnicze Proponowana reprezentatywność 1210Kidzina na brzegu morskimC 2170 Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej D 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) D 9110Kwaśne buczyny (Luzulo- Fagenion)C 9160Grąd subatlantycki Stellario-CarpinetumD

40 Ocena stanu ochrony dla przedmiotów ochrony w Obszarze KodNazwa przedmiotu ochrony Ocena ogólna w Obszarze 2120Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)U1 2130Nadmorskie wydmy szareU2 2180Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskichU1 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion U2 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) U1 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum) U1

41 Ocena stanu ochrony dla proponowanych przedmiotów ochrony w Obszarze KodNazwa proponowanego przedmiotu ochrony Ocena ogólna w Obszarze Wymienione w SDF 2110Inicjalne stadia nadmorskich wydm białychFV 6510 Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (Arrhenatherion) (U2) 9190Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)U2 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion) U2 Niewymienione w SDF 1210Kidzina na brzegu morskimU2 9110Kwaśne buczyny (Luzulo- Fagenion)U2

42 Gatunki roślin KodGatunek rośliny Reprezentatywność wg SDF Proponowana zmiana 2216Lnica wonna Linaria loeselii (Linaria odora)B

43 Najważniejsze zagrożenia KodNazwa działalnościOpis Najbardziej narażone siedliska B02 B02.02 Gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji. Wycinka lasu Niewłaściwy skład gatunkowy zalesień. Usunięcie drzewostanu 2180, 9110, 9190, 91D0, 91E0 E03 E03.01 H03 H03.03 H05 Odpady, ścieki. Pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów rekreacyjnych. Zanieczyszczenie wód morskich. Makrozanieczyszczenie morza (np. torebki foliowe, styropian). Zanieczyszczenie gleby i odpady stałe (z wyłączeniem zrzutów) Każde siedlisko, szczególnie jednak 1210 i 3150 oraz leśne G01.02 G01.03 Turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych. Pojazdy zmotoryzowane 2110, 2120, 2130 G05.01Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie Wydeptywanie przy plażach i kąpieliskach Siedliska nadmorskie 1210, 2110, 2120, 2130 G05.07 Niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak Przestarzałe metody walki z abrazją, niewłaściwe metody hodowli lasu, zaniechanie zabiegów pratotechnicznych, itd. Każde siedlisko

44 Najważniejsze zagrożenia KodNazwa działalnościOpis Najbardziej narażone siedliska I01 I02 K02.01 Nierodzime gatunki zaborcze. Problematyczne gatunki rodzime. Zmiana składu gatunkowego (sukcesja) Możliwa konkurencja międzygatunkowa. W przypadku siedlisk wydmowych – fanerofity, leśnych – zwłaszcza drzewa szpilkowe; także negatywny wpływ zwierząt (zgryzanie roślinności, zmiana stosunków wodnych wskutek działalności bobrów). Każde siedlisko, zwłaszcza wydmowe J03.02 Antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk Budowa infrastruktury turystycznej, np. dojść doplażowych, zmiany użytkowania terenu, zbędne prace ziemne Wszystkie siedliska, zwłaszcza wydmowe, leśne i łąkowe J02 J02.01 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych. Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie Dawne melioracje odwadniające 7120, 7140, 91D0, 91E0

45 Ryby Krzysztof Kozłowski, Jacek Kozłowski

46 Metodyka inwentaryzacji - ryby Normy: PN-EN 14757: 2005 Jakość wody. Wytyczne dotyczące zakresu i wyboru metod pobierania próbek ryb PN-EN 14011: 2006 Jakość wody. Pobieranie próbek ryb z zastosowaniem elektryczności Narzędzia: Sieci sektorowe Pułapki narybkowe Agregat elektryczny – zestaw klasyczny Dane literaturowe: Inwentaryzacja ichtiofauny w polskiej części Zalewu Wiślanego wraz z Zatoką Elbląską. MIR 2011 i MIR 2012

47 Lokalizacja stacji badawczych Miejscowości: Przebrno, Skowronki, Frombork, Nowy Świat, Kąty Rybackie, Kadyny, Piaski Ujścia rzek: Elbląg, Szkarpawa, Bauda, Pasłęka Polder Różaniec Rezerwat Zatoka Elbląska

48 Skład gatunkowy Połowy badawcze w ramach Projektu: 22 gatunki 4 gatunki z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej 3 gatunki wymienione w SDF Inwentaryzacja MIR: 45 gatunków 5 gatunków z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej 4 gatunki wymienione w SDF

49 Gatunek Kod Ocena populacji wg SDF Propozycja zmiany oceny populacji Ustalenia na podstawie połowów badawczych i literatury Alosa fallax parposz 1103 BC Brak w połowach badawczych. Występowanie historyczne. Incydentalnie pojawia się w połowach komercyjnych. W przypadku wzrostu populacji w Bałtyku możliwy jest powrót do wód Zalewu Wiślanego. Petromyzon marinus minóg morski 1095 AC Brak w połowach badawczych. Występowanie historyczne. Obszar jest potencjalnym korytarzem migracyjnym. Lampetra fluviatilis minóg rzeczny 1099 CC Nielicznie stwierdzony w połowach inwentaryzacyjnych. Obszar jest korytarzem migracyjnym. Cobitis tenia koza 1149 DC Gatunek liczny w połowach, wykształcona stabilna populacja, stwierdzono typowe siedliska Pelecus cultratus ciosa 2522 AA Gatunek liczny w połowach, wykształcona stabilna populacja, stwierdzono typowe siedliska Rhodeus sericeus amarus różanka 1134 DC Gatunek liczny w połowach, wykształcona stabilna populacja, stwierdzono typowe siedliska w szczególności Zatoka Elbląska Misgurnus fosilis piskorz 1145 Brak w SDFC Stwierdzony w rowach odwadniających w polderze Różaniec

50 Potencjalne zagrożenia GatunekPotencjalne zagrożenia Alosa fallax parposz 1103 wykonanie i konserwacja toru wodnego Petromyzon marinus minóg morski 1095 zanieczyszczenie wód, zabudowa rzek (odcięcie od tarlisk) poza obszarem, kłusownictwo Lampetra fluviatilis minóg rzeczny 1099 zanieczyszczenie wód, zabudowa rzek (odcięcie od tarlisk) poza obszarem, kłusownictwo Cobitis tenia koza 1149Zabudowa brzegów, niszczenie litoralu Pelecus cultratus ciosa 2522 wykonanie i konserwacja toru wodnego Rhodeus sericeus amarus różanka 1134 Zabudowa brzegów, niszczenie litoralu, zanik małży skójkowatych, ekspansja szczeżui chińskiej Misgurnus fosilis piskorz 1145 przebudowa, bagrowanie rowów odwadniających

51 Inne gatunki zwierząt Mateusz Ciechanowski

52 Inne gatunki zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej Czego szukano? Gatunki wymienione w SDF – przedmioty ochrony Płazy Kumak nizinny (Bombina bombina) Ssaki Foka szara (Halichoerus gryphus) Gatunki możliwe do stwierdzenia Ssaki Bóbr (Castor fiber), wydra (Lutra lutra), nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme) Płazy Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) Motyle Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar), czerwończyk fioletek (Lycaena helle), przeplatka aurinia (Euphydras aurinia) Chrząszcze Koziróg dębosz (Cerambyx cerdo), jelonek rogacz (Lucanus cervus), pachnica dębowa (Osmoderma barnabita), pływak szerokobrzeżek (Dytiscus latissimus), kreślinek nizinny (Graphoderus bilineatus)

53 Gatunki wymienione w SDF – przedmioty ochrony Kumak nizinny (Bombina bombina) W 2011 roku znaleziono tylko jedno, efemeryczne stanowisko tego gatunku – płytki, okresowy zbiornik wodny przy parkingu koło plaży w Kadynach. Stan siedliska gatunku oceniono jako niezadowalający (U1). Nie potwierdzono jego występowania w tym miejscu w 2012 roku.

54 Gatunki wymienione w SDF – przedmioty ochrony Foka szara Halichoerus grypus 35 obserwacji fok, w tym: 14 żywych, 21 martwych (2 × przyłów w sieci rybackie), 25 foki szare Halichoerus grypus, 1 foka obrączkowana Phoca hispida.

55 Pozostałe gatunki Bóbr (Castor fiber) Brak istotnych zagrożeń: wystarczy ochrona bierna 13 czynnych stanowisk (rodzin), około 48 osobników Propozycja: umieścić w SDF jako kolejny przedmiot ochrony obszaru (ocena C)

56 Pozostałe gatunki Wydra (Lutra lutra) 67 miejsc aktywności wydry Propozycja: umieścić w SDF jako kolejny przedmiot ochrony obszaru (ocena C) Brak istotnych zagrożeń: wystarczy ochrona bierna

57 Pozostałe gatunki Nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme ) Pojedyncze przeloty zarejestrowane za pomocą detektora ultradźwięków nad Zalewem Wiślanym między Kadynami a Zatoką Elbląską Propozycja: umieścić w SDF z oceną D Brak istotnych zagrożeń: wystarczy ochrona bierna

58 Pozostałe gatunki Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) 14 stanowisk Propozycja: umieścić w SDF jako kolejny przedmiot ochrony obszaru (ocena C) Wymaga ochrony czynnej – koszenia i/lub wypasu zachowania zbiorowisk łąkowych

59 Pozostałe gatunki Pachnica dębowa Osmoderma eremita (=O. barnabita) 1 stanowisko w Kadynach Propozycja: umieścić w SDF jako kolejny przedmiot ochrony obszaru (ocena C) Wymaga ochrony biernej – zachowania starych, próchniejących drzew, będących siedliskiem gatunku

60 Ptaki Zalewu Wiślanego Szymon Bzoma, Włodzimierz Meissner

61 Ptaki lęgowe

62 Lęgowe populacje 17 gatunków wpisane są jako przedmioty ochrony w SDF W przypadku aż 6 z nich nie udało się potwierdzić lęgów w 2012 r., niektóre na pewno nie gniazdują w ostoi 7 innych gatunków lęgowych spełnia kryteria liczebności dla przedmiotów ochrony

63 Ptaki lęgowe - zagrożenia Wśród przedmiotów ochrony są zarówno gatunki gniazdujące kolonijnie jak i w rozproszeniu na całym obszarze Gatunkom kolonijnym zagraża wzrost antropopresji (rozwój turystyki) Gatunkom gniazdującym w rozproszeniu zagraża eksploatacja trzciny i fragmentacja siedlisk

64 Ptaki migrujące i zimujące

65 Populacje migrujące i zimujące 14 gatunków wpisane są jako przedmioty ochrony w SDF W trakcie liczeń od września 2011 do marca 2012 stwierdzano ponad 30.000 ptaków wodnych w trakcie pojedynczych kontroli (maks. 38.800 w październiku) Najważniejsze dla nielęgowych ptaków są zachodnie fragmenty ostoi, Zatoka Elbląska i okolice Ujścia Pasłęki

66 Ptaki migrujące i zimujące - zagrożenia Wzrost ruchu jednostek pływających w miejscach koncentracji Przyłów w sieciach rybackich


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google