Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Zadania: Opracowanie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego Monika Michałek Gdańsk, 10.01.2014 r. Podsumowanie prac obszar Ostoja w Ujściu Wisły PLH i Ujście Wisły PLB

2 ETAP 1 Do 15 stycznia 2013 r. Przygotowanie metodyk badań i metodyk oceny stanu ochrony dla przedmiotów ochrony (recenzja) zadanie zakończone Zebranie i ocena istniejących danych oraz przeprowadzenie inwentaryzacji (badań środowiskowych) siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej oraz gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej zadanie zakończone Do września 2013 r. Wnioski o zmiany w SDF obszarów, propozycje nowych SDF w oparciu o zebrane informacje zadanie zakończone

3

4

5 Poprzez zwrot program zarządzania rozumie się dokumentację projektu planu ochrony opracowaną w formie: opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, map, baz danych w tym cyfrowych warstw informacyjnych obejmującą dane stanowiące podstawę sformułowania projektów planów ochrony. Jeden Program zarządzania dla dwóch obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Puckiej – PLH Zatoka Pucka i Półwysep Helski oraz PLB Zatoka Pucka

6 1.Podstawy prawne 2.Położenie obszaru 3.Charakterystyka przyrodnicza 4.Charakterystyka społeczno-ekonomiczna 5.Przegląd istniejących dokumentów planistycznych dot. obszaru 6.Przedmioty ochrony 7.Standardowy Formularz Danych uaktualniony po pracach 8.Priorytetyzacja przedmiotów ochrony 9.Identyfikacja i analiza zagrożeń 10.Cele ochrony obszaru 11.Cele i działania ochronne rozpisane dla siedlisk i gatunków, przestrzennie oraz opis proponowanych działań ochronnych 12.Opis sposobów rozwiązywania konfliktów między celami ochrony obszaru a działalnością ludzką 13.Program monitoringu (realizacji działań ochronnych oraz ich skutków, przez wskazanie sposobów, metod, częstotliwości, zakresu obserwacji i rejestracji danych, stanu ochrony przedmiotów ochrony przez wskazanie sposobów, metod, częstotliwości, zakresu obserwacji i rejestracji danych) 14.Program komunikacji społecznej 15.Mapy Program zarządzania

7 Poprzez zwrot projekt planu ochrony rozumie się projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony dla obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. z 2009 r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), przygotowany zgodnie z art. 29 ust. 8 tej ustawy oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 64, poz. 401). Dla każdego obszaru – PLH Zatoka Pucka i Półwysep Helski oraz PLB Zatoka Pucka osobne rozporządzenie

8 Zostało przygotowane na bazie szablonu/tabel otrzymanych z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie Integralną częścią rozporządzenia jest osiem załączników Załączniki zawierają wypracowane z udziałem Państwa zapisy dot. zagrożeń, zapisów działań ochronnych, właściwego stanu ochrony (załączniki 2, 5, 6) Rozporządzenie:

9 DALSZE PRACE

10 Wraz z dokumentami Wykonawca 28.02.2014 przekaże Zamawiającemu Raport z przebiegu konsultacji społecznych, zawierający: Spis uwag i wniosków złożonych w trakcie trwania projektu Analizę zasadności złożonych wniosków, zestawienie, które uwagi i wnioski zostały uwzględnione w programie zarządzania i projekcie planu ochrony, a które nie wraz z uzasadnieniem. Ewentualnie protokół rozbieżności między oczekiwaniami przedstawicieli poszczególnych grup interesu.

11


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google