Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wyk. Grzegorz Kwiatkowski Biebrzański Park Narodowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wyk. Grzegorz Kwiatkowski Biebrzański Park Narodowy"— Zapis prezentacji:

1 wyk. Grzegorz Kwiatkowski Biebrzański Park Narodowy - 2004 -
INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I TECHNICZNA OBSZARU BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO wyk. Grzegorz Kwiatkowski Biebrzański Park Narodowy Koniec Wszelkie prawa zastrzeżone

2 Do czego to służy ? W Biebrzańskim Parku Narodowym i jego otulinie są projektowane i realizowane różne inwestycje, których wpływ na przyrodę Parku jest bardzo różny. Wziąwszy to pod uwagę oraz fakt zróżnicowania obszaru Parku położonego na prawie 60 tys. ha, oraz jego otuliny położonej na następnych 60 tys. ha., praktycznie każdą inwestycję (projekt inwestycji) o uzgodnienie której wnioskują inwestorzy, musimy traktować i rozpatrywać indywidualnie. Jest to o tyle trudne, iż wymaga wielu konsultacji z poszczególnymi służbami merytorycznymi Parku: fitosocjologiem, ornitologiem, specjalistą ds. ochrony fauny, specjalistą ds. gospodarki wodnej itd. Konsultacje te wydłużają proces decyzyjny. Tworzony system komputerowy MSS ma za zadanie wspomóc i przyspieszyć podejmowanie decyzji. Ponadto wszystkie informacje i dane zebrane do tej pory na temat przyrody Parku, można oglądać i analizować łącznie. Jest to o tyle ważne, iż zmniejsza ryzyko że jakiś ważny element zostanie pominięty podczas podejmowania decyzji. Do wykonania takiej analizy zaangażowany jest tylko jeden pracownik. System MSS jest systemem otwartym, tzn. wszystkie nowe dane o środowisku będą do niego dołączane i w kolejnych analizach brane pod uwagę jako jedne z danych wyjściowych.

3 Inwestycje realizowane w BPN i jego otulinie
Kubaturowe: Budowa budynku mieszkalnego Budowa budynku gospodarczego, inwentarskiego Budowle zagospodarowania turystycznego: wieże widokowe, pomosty, kładki, wiaty Oczyszczalne ścieków, przydomowe oczyszczalnie Remonty mostów Urządzanie pól namiotowych Liniowe: Napowietrzne i kablowe linie energetyczne i telekomunikacyjne, Wodociągi Sieci kanalizacyjne Remonty i modernizacje dróg

4 Cel ogólny scenariusza:
Wskazanie sposobów i możliwości korzystania z przestrzeni Biebrzańskiego Paru Narodowego oraz zagospodarowania tej przestrzeni na cele turystyczne i inne Pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej uzgodnienia lokalizacji inwestycji w granicach Parku lub jego otuliny

5 Cele szczegółowe scenariusza – infrastruktura turystyczna:
Inwentaryzacja infrastruktury turystycznej na obszarze całego Parku i jego otuliny Identyfikacja miejsc nadmiernie obciążonych ruchem i zagospodarowaniem turystycznym, ocena właściwości lokalizacji szlaków i budowli turystycznych Wskazanie obszarów dostępnych i niedostępnych dla ruchu turystycznego Wskazanie obszarów na których brak jest niezbędnej infrastruktury turystycznej Wskazanie obszarów, na których można realizować cele turystyczne (tyczenie nowych szlaków, lokalizacja pól biwakowych, wież widokowych itp.)

6 Cele szczegółowe scenariusza – infrastruktura techniczna:
Inwentaryzacja infrastruktury technicznej na obszarze całego Parku i jego otuliny Wskazanie obszarów na których brak jest niezbędnej infrastruktury technicznej (drogi, oczyszczalnie, inne) Identyfikacja miejsc w Parku i jego otulinie, w których nadmierne zainwestowanie może wpływać negatywnie na przyrodę Identyfikacja innych zagrożeń Określenie zaleceń i wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego województwa i gmin

7 Dlaczego należy chronić przestrzeń
Przyroda to wszystkie elementy występujące w danym środowisku: powietrze, flora i fauna, zbiorniki wodne, krajobraz oraz elementy przyrody nieożywionej. Każdy z tych elementów jest w różnym stopniu podatny na wpływ czynników zewnętrznych. Dlatego rozpatrując ewentualny wpływ jakiejś inwestycji, jakiegoś działania lub jego zaniechania, na środowisko przyrodnicze w określonym miejscu w parku narodowym, należy wziąć pod uwagę: Wszystkie czynniki zewnętrzne - obce wprowadzone do środowiska Wszystkie zjawiska, które powstaną w wyniku realizacji inwestycji, jakiegoś działania lub jego zaniechania Wpływ każdego z ww. czynników na każdy element przyrody w tym miejscu

8 Czynniki zewnętrzne Elementy przestrzenne infrastruktury (budynki, linie napowietrzne, maszty, mosty, inne) Substancje powstałe w procesach technologicznych w trakcie realizacji inwestycji Substancje powstałe w procesach technologicznych w trakcie eksploatacji inwestycji Hałas Zapach Czynniki mechaniczne: deptanie, kopanie, inne

9 Materiały wyjściowe Mapa ogólna BPN Podział administracyjny BPN
Wg gmin Wg Obwodów ochronnych BPN w sieci obszarów chronionych Natura 2000 Mapa kategorii ochronności na obszarze BPN Mapa waloryzacji ssaków Mapa ochrony gatunkowej ptaków (dane poufne) Mapa zbiorowisk roślinnych Mapa waloryzacji krajobrazu

10 Materiały wyjściowe c.d.
Mapa inwentaryzacji zagospodarowania turystycznego Mapa inwentaryzacji urządzeń technicznych niekorzystnie oddziaływujących na przyrodę BPN

11 Raport końcowy Z analizy danych wyjściowych powstały:
Mapa możliwości zagospodarowania przestrzeni Parku. Wyszczególnione są na niej obszary, na których obowiązuje bezwzględny zakaz zagospodarowania Mapa możliwości organizacji ruchu turystycznego w BPN

12 Mechanizmy prawne regulowania gospodarką przestrzenią BPN
Biebrzański Park Narodowy reguluje (kontroluje) gospodarką przestrzenią Parku wraz z otuliną oraz ich zasobami przyrodniczymi poprzez: Wydawanie decyzji dotyczących ochrony przyrody na obszarze BPN Uzgadnianie: Planów zagospodarowania przestrzennego gmin dla obszarów Parku i jego otuliny Decyzji o zagospodarowaniu terenu dla obszarów Parku i jego otuliny Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów Parku i jego otuliny Pozwoleń na budowę na obszarze Parku Wyłączeń gruntów z produkcji rolnej lub leśnej na obszarze Parku, wydawanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości na obszarze Parku.

13

14

15

16

17

18

19

20 Basen dolny Basen środkowy Basen górny

21

22

23

24

25

26

27


Pobierz ppt "wyk. Grzegorz Kwiatkowski Biebrzański Park Narodowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google