Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Działalnie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Bezpośrednie wsparcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Działalnie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Bezpośrednie wsparcie."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Działalnie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim Cel: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim oraz stworzenie planów wspomagania szkół i przedszkoli spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Okres realizacji projektu: od 01.01.2014 r. do 31.10.2015 r. Działalnie 3.5 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Program konferencji: 12:00 – 12:10 Przywitanie gości i rozpoczęcie konferencji Starosta Roman Potocki 12:10 – 12:30 Założenia teoretyczne i cele projektu Zarządzający projektem, dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu Michał Iwan 12:30 – 13:00 Przykład dobrej praktyki Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli - powiat wołowski Koordynator merytoryczny projektu, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie. Krystyna Adaśko 13:00 – 13:30 Informacje organizacyjne, pytania i dyskusja

3 Założenia teoretyczne i cele projektu Michał Iwan zarządzający projektem Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu

4 Geneza zmian: 2010 – 2011 Kompleksowa diagnoza placówek oświatowych – program ekspercki MEN Raport końcowy – konieczność zmian: Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi przez ekspertów* nowoczesny system wspomagania rozwoju oświaty w Polsce powinien być nakierowany na pracę ze szkołą, służyć wspieraniu jej w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomagać w rozwiązywaniu indywidualnych problemów. *Elsner D, Bednarek K., 2010, Pomoc doradców metodycznych i konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli w opinii jej beneficjentów. Raport końcowy z badań, Warszawa, Owczarska B., 2010, Kiedy doskonalenie zawodowe nauczycieli jest skuteczne, maszynopis; Raport z pilotażowej diagnozy potrzeb rozwojowych szkół, 2011, praca zbiorowa, Wszechnica UJ,; Taraszkiewicz M., Bednarek K., 2010, Mapa źródeł informacji do kompleksowej diagnozy potrzeb szkoły w zakresie doskonalenia nauczycieli, Warszawa.

5 Nowy system: Podstawowe założenia przyjęte dla nowego systemu wspomagania szkół i placówek są następujące: - Wspomaganie jest adresowane do szkoły, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy nauczyciele. - Wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu własnych problemów, a co za tym idzie – nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań. - Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby. - Wspomaganie jest procesem, czyli odchodzi od pojedynczych, samodzielnych form doskonalenia.

6 Nowy system: W procesie edukacyjnym biorą udział następujące podmioty: uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy, szkoła jako placówka. Projekt zakłada korzyści dla każdego z tych podmiotów

7 Korzyści – uczniowie Zostaną objęci wszechstronną diagnozą Otrzymają wsparcie w rozwoju swoich talentów, uzdolnień Otrzymują wsparcie w zakresie specjalistycznych zajęć dydaktycznych Podniesienie wyników nauczania Dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia

8 Korzyści – nauczyciele Inna forma doskonalenia niż dotychczas, dostosowana do realnych, rzeczywistych potrzeb danej szkoły, realizowana na miejscu w szkole (bliżej nauczyciela) Możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami danego przedmiotu z innych placówek Wsparcie merytoryczne zgodne z potrzebami nauczycieli i zespołów nauczycieli Wzrost kompetencji Bez kosztów Świadomość wspólnego tworzenia polityki oświatowej Towarzyszenie eksperta we wdrażaniu zmiany w szkole, klasie

9 Korzyści – dyrektorzy Wspólne działania – wymiana doświadczeń w sieci Szkolenia rad pedagogicznych zgodnie z potrzebami jednostek Promocja szkoły Dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna Wsparcie szkoły w rozwiązywaniu konkretnych problemów Podniesienia jakości pracy szkoły Integracja rady pedagogicznej Zwiększenie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym Uznanie ze strony organu prowadzącego Przygotowanie dyrektora do projektowanych zmian w ustawie o systemie oświaty

10 Korzyści – szkoły Poprawa wyników nauczania Dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb szkoły Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli. Modelowanie spójnego systemu współpracy zespołowej w jednej szkole Rozwiązywanie problemów konkretnej szkoły Bliskość pomocy, wygoda – oferta w szkole Optymalne warunki – brak delegacji, bezpłatna usługa edukacyjna

11 Korzyści - Samorządy Zwiększa się budżet Promocja powiatu, gminy Impuls do zmiany Impuls do dyskusji o oświacie i jej wspomaganiu Przegląd/analiza zasobów i potrzeb Współpraca między organami i jednostkami oświatowymi Podniesienie jakości kształcenia i zatrzymanie młodzieży w szkołach gminnych i powiatowych

12 Działania w ramach projektu: Najważniejsze zadania zmodernizowanego systemu wspomagania wynikają z dostosowania działań do potrzeb konkretnej szkoły. 1. Opracowanie (we współpracy z dyrektorem i nauczycielami) szczegółowej diagnozy potrzeb szkoły i pracujących w niej n-li 2. Pomocy w zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań niezbędnych do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, 3. Pomoc w dobraniu najlepszej dla danej szkoły formy doskonalenia (np. szkolenie czy konsultacje) oraz w realizacji tej oferty, 4. Wsparcie szkoły we wdrażaniu nowych rozwiązań do praktyki zawodowej nauczycieli, aby wprowadzona zmiana rzeczywiście przyczyniła się do poprawy jakości pracy danej szkoły, 5. Udostępnianie niezbędnych materiałów i narzędzi merytorycznych.

13 Działania w ramach projektu: Aby udało si ę z powodzeniem zrealizowa ć te działania, zaplanowano w projekcie dwie specyficzne funkcje - SORE (Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji) - koordynator sieci współpracy i samokształcenia

14 Specjalista zewnętrzny bezpośrednio współpracujący z placówką w realizacji Rocznego Planu Wspomagania. Do jego zadań należą: pomoc w diagnozie potrzeb szkoły/przedszkola oraz dostosowaniu oferty doskonalenia do zdiagnozowanych potrzeb, a następnie pomoc w zbudowaniu Rocznego Planu Wspomagania (RPW) szkoły. W ramach realizacji RPW organizuje szkolenia (warsztaty, konsultacje, wykłady), pomaga nauczycielom wdrażać do praktyki szkolnej nowe umiejętności, przygotowuje sprawozdanie z realizacji działań. SORE ma pod opieką 4-5 szkół/przedszkoli, z którymi utrzymuje ścisły kontakt podczas realizacji rocznego planu wspomagania (rok szkolny). Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE)

15 wspólna z dyrektorem i RP diagnoza potrzeb zaplanowanie działań zorganizowanie formy doskonalenia zaangażowanie nauczycieli i dyrektora udostępnianie niezbędnych materiałów i narzędzi wspieranie nauczycieli we wdrażaniu nowych rozwiązań włączenie oceny efektów procesu do ewaluacji wewnętrznej szkoły wspólne opracowanie rekomendacji Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE)

16 Sieci współpracy i samokształcenia, to jeden z elementów zmodernizowanego systemu doskonalenia i wspomagania szkół. W ramach projektów wdro ż eniowych w powiatach powstaj ą sieci przedmiotowe lub problemowe, które mog ą by ć adresowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych oraz dyrektorów szkół. Szkoły w sieci to metoda współpracy i samokształcenia umo ż liwiaj ą ca wymian ę do ś wiadcze ń oraz wspólne rozwi ą zywanie problemów. Uczestnicy sieci b ę d ą bra ć udział w spotkaniach, natomiast bie żą cy kontakt oraz gromadzenie zasobów umo ż liwi im platforma cyfrowa. Do udziału w niektórych spotkaniach sieci b ę d ą zapraszani eksperci wspieraj ą cy prac ę jej członków w zakresie wybranych problemów Koordynator sieci współpracy i samokształcenia

17 Zadania koordynatora sieci: przygotowanie planu dziania sieci współpracy i samokształcenia zgodnego z potrzebami zgłoszonymi przez uczestników, organizacja spotka ń (przygotowanie i prowadzenie, zapraszanie metodyków, ekspertów z okre ś lonych dziedzin – w ramach realizacji zaplanowanych działa ń ), moderowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej, zamieszczanie na platformie cyfrowej materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych ł ą cz ą cych si ę z tematyk ą sieci, Sporz ą dzenie cyklicznego sprawozdania z pracy sieci i przedstawienie go uczestnikom, promocja działa ń sieci. Koordynator sieci współpracy i samokształcenia

18 Cztery Sieci współpracy i samokształcenia w powiecie wrocławskim: 1. Sieć dyrektorów szkół i przedszkoli - koordynator sieci 1 2. Sieć wychowawcza (przykład) - koordynator sieci 2 3. Sieć pedagogów szkolnych (przykład) - koordynator sieci 3 4. Sieć matematyczno-informatyczna (przykład) - koordynator sieci 4

19 Charakterystyka sieci jako nowego typu organizacji Grupa osób lub instytucji Powstaje z potrzeb Nie wymaga żadnych czynności prawnych Działa poza kontrolą władz Działa na zasadach samoorganizacji Działa w oparciu o aktywność członków Struktura płaska, w której nie ma typowego członu kierowniczego Członków łączą więzi współpracy Niski stopień sformalizowania działań Jest bardziej procesem niż efektem

20 Zmiana podejścia do doskonalenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli Od doskonalenia kwalifikacji zawodowych z oderwaniem od pracy do czynienia tego w miejscu pracy Od prymatu wiedzy teoretycznej do nobilitacji wiedzy praktycznej Od nauczania do uczenia się Od indywidualnego uczenia się do uczenia się w zespole Od metod podających i aktywizujących do opartych na badaniu, dociekaniu, refleksji Od efektu indywidualnego do efektu organizacyjnego

21 SIEĆ

22 Sieć jako ucząca się społeczność zawodowa Wszyscy członkowie są zaangażowani w proces uczenia się Uczą się zespołowo – z innymi i od innych Podstawą uczenie się są problemy wynikające z praktyki Uczą się działając i działają ucząc się Miarą efektywności uczenia się są postępy uczniów

23 Formy i metody zespołowego uczenia się Wizyty w szkołach Obserwacje koleżeńskie Przekazywanie/odbieranie informacji zwrotnej Wspólne opracowywanie materiałów Korzystanie z krytycznej przyjaźni Wspólne posiedzenia szkoleniowe rady pedagogicznej Powoływanie grup roboczych Organizowanie konferencji, warsztatów Publikowanie doświadczeń Upowszechnianie dobrych praktyk

24 Mocne strony -Dobrowolność -Innowacje oddolne -Wykorzystanie potencjału każdego członka -Możliwość konfrontacji poglądów i stanowisk -Chroni przed błędami -Pozwala gromadzić dorobek Słabe strony -Brak zaświadczeń -Czasochłonność -Potrzeba zmiany mentalnej -Brak zaufania -Brak doświadczenia -Trudności z przełamywaniem relacji hierarchicznych Sieć - SWOT

25 Szanse - Wsparcie zmiany przepisami prawa -Wsparcie w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli … -Coraz więcej literatury -Coraz więcej przykładów dobrej praktyki -Coraz więcej społeczności sieciowych w InternecieZagrożenia - Niski potencjał społeczny - Konkurencja między szkołami - Brak liderów zmiany - Niski poziom czytelnictwa literatury fachowej - Niski poziom wykorzystania zasobów Internetu - Niewielkie doświadczenie w uczeniu się w europejskiej przestrzeni edukacyjnej Sieć - SWOT

26 Wyzwania dla: Organów prowadzących Organów nadzoru pedagogicznego Placówek doskonalenia nauczycieli Poradni psychologiczno - pedagogicznych Dyrektorów szkół Nauczycieli Realizatorów projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnych, kompleksowym wspomaganiu szkoły

27 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Działalnie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim Cel: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim oraz stworzenie planów wspomagania szkół i przedszkoli spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Okres realizacji projektu: od 01.01.2014 r. do 31.10.2015 r. Działalnie 3.5 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

28 Informacje o projekcie: Program: Program Opercyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.10.2015 Wartość projektu: 1,8 mln zł Obszar realizacji: Powiat Wrocławski Beneficjent: Powiat Wrocławski Biuro projektu: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych we Wrocławiu

29 Najważniejsze zadania zmodernizowanego systemu wspomagania wynikają z dostosowania działań do potrzeb konkretnej szkoły. 1. Opracowanie (we współpracy z dyrektorem i nauczycielami) szczegółowej diagnozy potrzeb szkoły i pracujących w niej n-li 2. Pomocy w zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań niezbędnych do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, 3. Pomoc w dobraniu najlepszej dla danej szkoły formy doskonalenia (np. szkolenie czy konsultacje) oraz w realizacji tej oferty, 4. Wsparcie szkoły we wdrażaniu nowych rozwiązań do praktyki zawodowej nauczycieli, aby wprowadzona zmiana rzeczywiście przyczyniła się do poprawy jakości pracy danej szkoły, 5. Udostępnianie niezbędnych materiałów i narzędzi merytorycznych. Procesowe wspomaganie rozwoju szkół

30 Główny cel projektu Cel: podniesienie jako ś ci funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim oraz stworzenie planów wspomagania szkół i przedszkoli spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagaj ą cych szczególnego wsparcia.

31 Typy placówek objętych projektem (44 placówki) Przedszkola – 7 Szkoły podstawowe – 24 Gimnazja – 9 Szkoły ponadgimnazjalne – 4 W projekcie weźmie udział 635 nauczycieli oraz 40 dyrektorów przedszkoli/szkół powiatu wrocławskiego

32 Dyrektorzy szkół i przedszkoli - rola i zadania: Ważną rolę w procesie wspomagania rozwoju szkół odgrywa dyrektor szkoły lub przedszkola. Wspólnie z radą pedagogiczną podejmuje decyzje dotyczące rozwoju szkoły - określa obszary i zasięg wspomagania. Diagnozuje potrzeby szkoły/przedszkola oraz przygotowuje roczny plan wspomagania we współpracy z SORE Uczestniczy w spotkaniach, konsultacjach i warsztatach Wdraża nowe umiejętności i wypracowanych procedur Udziela informacji zwrotnej Bierze udział w podsumowaniu podjętych działań Wykorzystuje efekty RPW w dalszej pracy szkoły

33 Uczniowie, którzy zostaną objęci wszechstronną diagnozą oraz otrzymają wsparcie w rozwoju swoich talentów Szkoły i placówki oświatowe, którym zostanie udzielone wsparcie we wszystkich obszarach działania. Proces doskonalenia zostanie wprowadzony do szkoły i będzie prowadzony zgodnie z jej aktualnymi potrzebami Nauczyciele, którzy otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nowy system doskonalenia będzie towarzyszył nauczycielom we wdrożeniu do praktyki zawodowej zmian wprowadzanych w oświacie Samorządy lokalne, które otrzymają wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy szkół i placówek oraz w kreowaniu polityki oświatowej Kto skorzysta na zmianach?

34 Informacje o projekcie Rozpocz ę cie projektu 1.01.2014r. Tematy 3 sieci – I połowa lutego bezpo ś rednie wsparcie szkół i przedszkoli (praca SORE i szkolenia) 2013/2014: od 1.02.1014 do 31.08.2014 2014/2015: od 1.09.2014 do 30.06.2015

35 Informacje o projekcie Zespół projektowy: 1. Zarządzający projektem: Michał Iwan 2. Koordynator projektu: 3. Specjalista ds. monitoringu: 4. Specjalista ds. rozliczeń: Biuro projektu: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wrocław

36 Informacje o projekcie Ośrodek Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl/wspieranie Starostwo Powiatowe w Wołowie www.powiatwroclawski.pl PZPP-P we Wrocławiuwww.pzp.edu.pl Strona projektu: www.pzp.edu.pl/projekt Adresy mailowe:projekt@pzp.edu.pl Telefony71.722 20 02 (Kancelaria PZPP-P) 71.722 20 04 (dyrektor PZPP-P) Telefon komórkowy koordynatora projektuod 1 lutego 2014r.


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Działalnie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Bezpośrednie wsparcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google