Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim Działalnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim Działalnie."— Zapis prezentacji:

1 Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim Działalnie 3.5 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim oraz stworzenie planów wspomagania szkół i przedszkoli spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Okres realizacji projektu: od r. do r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Działalnie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

2 Program konferencji: 12:00 – 12:10
12:00 – 12:10 Przywitanie gości i rozpoczęcie konferencji Starosta Roman Potocki 12:10 – 12:30 Założenia teoretyczne i cele projektu Zarządzający projektem, dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu Michał Iwan 12:30 – 13:00 Przykład dobrej praktyki Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli - powiat wołowski Koordynator merytoryczny projektu, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Krystyna Adaśko 13:00 – 13:30 Informacje organizacyjne, pytania i dyskusja

3 zarządzający projektem
Założenia teoretyczne i cele projektu Michał Iwan zarządzający projektem Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu

4 Geneza zmian: 2010 – 2011 Kompleksowa diagnoza placówek oświatowych – program ekspercki MEN Raport końcowy – konieczność zmian: Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi przez ekspertów* nowoczesny system wspomagania rozwoju oświaty w Polsce powinien być nakierowany na pracę ze szkołą, służyć wspieraniu jej w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomagać w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.  *Elsner D, Bednarek K., 2010, Pomoc doradców metodycznych i konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli w opinii jej beneficjentów. Raport końcowy z badań, Warszawa, Owczarska B., 2010, Kiedy doskonalenie zawodowe nauczycieli jest skuteczne, maszynopis; Raport z pilotażowej diagnozy potrzeb rozwojowych szkół, 2011, praca zbiorowa, Wszechnica UJ,; Taraszkiewicz M., Bednarek K., 2010, Mapa źródeł informacji do kompleksowej diagnozy potrzeb szkoły w zakresie doskonalenia nauczycieli, Warszawa.

5 Nowy system: Podstawowe założenia przyjęte dla nowego systemu wspomagania szkół i placówek są następujące: - Wspomaganie jest adresowane do szkoły, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy nauczyciele. - Wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu własnych problemów, a co za tym idzie – nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań. - Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby. - Wspomaganie jest procesem, czyli odchodzi od pojedynczych, samodzielnych form doskonalenia. 

6 Nowy system: W procesie edukacyjnym biorą udział następujące podmioty:
W procesie edukacyjnym biorą udział następujące podmioty: uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy, szkoła jako placówka. Projekt zakłada korzyści dla każdego z tych podmiotów

7 Korzyści – uczniowie Zostaną objęci wszechstronną diagnozą
Otrzymają wsparcie w rozwoju swoich talentów, uzdolnień Otrzymują wsparcie w zakresie specjalistycznych zajęć dydaktycznych Podniesienie wyników nauczania Dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia

8 Korzyści – nauczyciele
Inna forma doskonalenia niż dotychczas, dostosowana do realnych, rzeczywistych potrzeb danej szkoły, realizowana na miejscu w szkole (bliżej nauczyciela) Możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami danego przedmiotu z innych placówek Wsparcie merytoryczne zgodne z potrzebami nauczycieli i zespołów nauczycieli Wzrost kompetencji Bez kosztów Świadomość wspólnego tworzenia polityki oświatowej Towarzyszenie eksperta we wdrażaniu zmiany w szkole, klasie

9 Korzyści – dyrektorzy Wspólne działania – wymiana doświadczeń w sieci
Szkolenia rad pedagogicznych zgodnie z potrzebami jednostek Promocja szkoły Dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna Wsparcie szkoły w rozwiązywaniu konkretnych problemów Podniesienia jakości pracy szkoły Integracja rady pedagogicznej Zwiększenie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym Uznanie ze strony organu prowadzącego Przygotowanie dyrektora do projektowanych zmian w ustawie o systemie oświaty

10 Korzyści – szkoły Poprawa wyników nauczania
Dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb szkoły Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli. Modelowanie spójnego systemu współpracy zespołowej w jednej szkole Rozwiązywanie problemów konkretnej szkoły Bliskość pomocy, wygoda – oferta w szkole Optymalne warunki – brak delegacji, bezpłatna usługa edukacyjna

11 Korzyści - Samorządy Zwiększa się budżet Promocja powiatu, gminy
Impuls do zmiany Impuls do dyskusji o oświacie i jej wspomaganiu Przegląd/analiza zasobów i potrzeb Współpraca między organami i jednostkami oświatowymi Podniesienie jakości kształcenia i zatrzymanie młodzieży w szkołach gminnych i powiatowych

12 Działania w ramach projektu:
Najważniejsze zadania zmodernizowanego systemu wspomagania wynikają z dostosowania działań do potrzeb konkretnej szkoły. 1. Opracowanie (we współpracy z dyrektorem i nauczycielami) szczegółowej diagnozy potrzeb szkoły i pracujących w niej n-li 2. Pomocy w zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań niezbędnych do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, 3. Pomoc w dobraniu najlepszej dla danej szkoły formy doskonalenia (np. szkolenie czy konsultacje) oraz w realizacji tej oferty, 4. Wsparcie szkoły we wdrażaniu nowych rozwiązań do praktyki zawodowej nauczycieli, aby wprowadzona zmiana rzeczywiście przyczyniła się do poprawy jakości pracy danej szkoły, 5. Udostępnianie niezbędnych materiałów i narzędzi merytorycznych.

13 Działania w ramach projektu:
Aby udało się z powodzeniem zrealizować te działania, zaplanowano w projekcie dwie specyficzne funkcje SORE (Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji) koordynator sieci współpracy i samokształcenia

14 Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE)
Specjalista zewnętrzny bezpośrednio współpracujący z placówką w realizacji Rocznego Planu Wspomagania. Do jego zadań należą: pomoc w diagnozie potrzeb szkoły/przedszkola oraz dostosowaniu oferty doskonalenia do zdiagnozowanych potrzeb, a następnie pomoc w zbudowaniu Rocznego Planu Wspomagania (RPW) szkoły. W ramach realizacji RPW organizuje szkolenia (warsztaty, konsultacje, wykłady), pomaga nauczycielom wdrażać do praktyki szkolnej nowe umiejętności, przygotowuje sprawozdanie z realizacji działań. SORE ma pod opieką 4-5 szkół/przedszkoli, z którymi utrzymuje ścisły kontakt podczas realizacji rocznego planu wspomagania (rok szkolny).

15 Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE)
wspólna z dyrektorem i RP diagnoza potrzeb zaplanowanie działań zorganizowanie formy doskonalenia zaangażowanie nauczycieli i dyrektora udostępnianie niezbędnych materiałów i narzędzi wspieranie nauczycieli we wdrażaniu nowych rozwiązań włączenie oceny efektów procesu do ewaluacji wewnętrznej szkoły wspólne opracowanie rekomendacji

16 Koordynator sieci współpracy i samokształcenia
Sieci współpracy i samokształcenia, to jeden z elementów zmodernizowanego systemu doskonalenia i wspomagania szkół. W ramach projektów wdrożeniowych w powiatach powstają sieci przedmiotowe lub problemowe, które mogą być adresowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych oraz dyrektorów szkół. Szkoły w sieci to metoda współpracy i samokształcenia umożliwiająca wymianę doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów. Uczestnicy sieci będą brać udział w spotkaniach, natomiast bieżący kontakt oraz gromadzenie zasobów umożliwi im platforma cyfrowa. Do udziału w niektórych spotkaniach sieci będą zapraszani eksperci wspierający pracę jej członków w zakresie wybranych problemów

17 Koordynator sieci współpracy i samokształcenia
Zadania koordynatora sieci: przygotowanie planu dziania sieci współpracy i samokształcenia zgodnego z potrzebami zgłoszonymi przez uczestników, organizacja spotkań (przygotowanie i prowadzenie, zapraszanie metodyków, ekspertów z określonych dziedzin – w ramach realizacji zaplanowanych działań), moderowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej, zamieszczanie na platformie cyfrowej materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci, Sporządzenie cyklicznego sprawozdania z pracy sieci i przedstawienie go uczestnikom, promocja działań sieci.

18 Cztery Sieci współpracy i samokształcenia w powiecie wrocławskim:
1. Sieć dyrektorów szkół i przedszkoli - koordynator sieci 1 2. Sieć wychowawcza (przykład) - koordynator sieci Sieć pedagogów szkolnych (przykład) - koordynator sieci Sieć matematyczno-informatyczna (przykład) - koordynator sieci 4

19 Charakterystyka sieci jako nowego typu organizacji
Grupa osób lub instytucji Powstaje z potrzeb Nie wymaga żadnych czynności prawnych Działa poza kontrolą władz Działa na zasadach samoorganizacji Działa w oparciu o aktywność członków Struktura płaska, w której nie ma typowego członu kierowniczego Członków łączą więzi współpracy Niski stopień sformalizowania działań Jest bardziej procesem niż efektem

20 Zmiana podejścia do doskonalenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli
Od doskonalenia kwalifikacji zawodowych z oderwaniem od pracy do czynienia tego w miejscu pracy Od prymatu wiedzy teoretycznej do nobilitacji wiedzy praktycznej Od nauczania do uczenia się Od indywidualnego uczenia się do uczenia się w zespole Od metod podających i aktywizujących do opartych na badaniu, dociekaniu, refleksji Od efektu indywidualnego do efektu organizacyjnego

21 SIEĆ

22 Sieć jako ucząca się społeczność zawodowa
Wszyscy członkowie są zaangażowani w proces uczenia się Uczą się zespołowo – z innymi i od innych Podstawą uczenie się są problemy wynikające z praktyki Uczą się działając i działają ucząc się Miarą efektywności uczenia się są postępy uczniów

23 Formy i metody zespołowego uczenia się
Wizyty w szkołach Obserwacje koleżeńskie Przekazywanie/odbieranie informacji zwrotnej Wspólne opracowywanie materiałów Korzystanie z krytycznej przyjaźni Wspólne posiedzenia szkoleniowe rady pedagogicznej Powoływanie grup roboczych Organizowanie konferencji, warsztatów Publikowanie doświadczeń Upowszechnianie dobrych praktyk

24 Sieć - SWOT Mocne strony Dobrowolność Innowacje oddolne
Wykorzystanie potencjału każdego członka Możliwość konfrontacji poglądów i stanowisk Chroni przed błędami Pozwala gromadzić dorobek Słabe strony Brak zaświadczeń Czasochłonność Potrzeba zmiany mentalnej Brak zaufania Brak doświadczenia Trudności z przełamywaniem relacji hierarchicznych

25 Sieć - SWOT Szanse Zagrożenia - Wsparcie zmiany przepisami prawa
Wsparcie w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli … Coraz więcej literatury Coraz więcej przykładów dobrej praktyki Coraz więcej społeczności sieciowych w Internecie Zagrożenia - Niski potencjał społeczny - Konkurencja między szkołami - Brak liderów zmiany - Niski poziom czytelnictwa literatury fachowej - Niski poziom wykorzystania zasobów Internetu - Niewielkie doświadczenie w uczeniu się w europejskiej przestrzeni edukacyjnej

26 Wyzwania dla: Organów prowadzących Organów nadzoru pedagogicznego
Placówek doskonalenia nauczycieli Poradni psychologiczno - pedagogicznych Dyrektorów szkół Nauczycieli Realizatorów projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnych, kompleksowym wspomaganiu szkoły”

27 Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim Działalnie 3.5 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim oraz stworzenie planów wspomagania szkół i przedszkoli spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Okres realizacji projektu: od r. do r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Działalnie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

28 Informacje o projekcie:
Program: Program Opercyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres realizacji: – Wartość projektu: 1,8 mln zł Obszar realizacji: Powiat Wrocławski Beneficjent: Powiat Wrocławski Biuro projektu: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych we Wrocławiu

29 Procesowe wspomaganie rozwoju szkół
Najważniejsze zadania zmodernizowanego systemu wspomagania wynikają z dostosowania działań do potrzeb konkretnej szkoły. 1. Opracowanie (we współpracy z dyrektorem i nauczycielami) szczegółowej diagnozy potrzeb szkoły i pracujących w niej n-li 2. Pomocy w zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań niezbędnych do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, 3. Pomoc w dobraniu najlepszej dla danej szkoły formy doskonalenia (np. szkolenie czy konsultacje) oraz w realizacji tej oferty, 4. Wsparcie szkoły we wdrażaniu nowych rozwiązań do praktyki zawodowej nauczycieli, aby wprowadzona zmiana rzeczywiście przyczyniła się do poprawy jakości pracy danej szkoły, 5. Udostępnianie niezbędnych materiałów i narzędzi merytorycznych.

30 Główny cel projektu Cel: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim oraz stworzenie planów wspomagania szkół i przedszkoli spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

31 Typy placówek objętych projektem (44 placówki)
Przedszkola – 7 Szkoły podstawowe – 24 Gimnazja – 9 Szkoły ponadgimnazjalne – 4 W projekcie weźmie udział 635 nauczycieli oraz 40 dyrektorów przedszkoli/szkół powiatu wrocławskiego

32 Dyrektorzy szkół i przedszkoli - rola i zadania:
Ważną rolę w procesie wspomagania rozwoju szkół odgrywa dyrektor szkoły lub przedszkola. Wspólnie z radą pedagogiczną podejmuje decyzje dotyczące rozwoju szkoły - określa obszary i zasięg wspomagania. Diagnozuje potrzeby szkoły/przedszkola oraz przygotowuje roczny plan wspomagania we współpracy z SORE Uczestniczy w spotkaniach, konsultacjach i warsztatach Wdraża nowe umiejętności i wypracowanych procedur Udziela informacji zwrotnej Bierze udział w podsumowaniu podjętych działań Wykorzystuje efekty RPW w dalszej pracy szkoły

33 Kto skorzysta na zmianach?
Uczniowie, którzy zostaną objęci wszechstronną diagnozą oraz otrzymają wsparcie w rozwoju swoich talentów Szkoły i placówki oświatowe, którym zostanie udzielone wsparcie we wszystkich obszarach działania. Proces doskonalenia zostanie wprowadzony do szkoły i będzie prowadzony zgodnie z jej aktualnymi potrzebami Nauczyciele, którzy otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nowy system doskonalenia będzie towarzyszył nauczycielom we wdrożeniu do praktyki zawodowej zmian wprowadzanych w oświacie Samorządy lokalne, które otrzymają wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy szkół i placówek oraz w kreowaniu polityki oświatowej

34 Informacje o projekcie
Rozpoczęcie projektu r. Tematy 3 sieci – I połowa lutego bezpośrednie wsparcie szkół i przedszkoli (praca SORE i szkolenia) 2013/2014: od do 2014/2015: od do

35 Informacje o projekcie
Zespół projektowy: 1. Zarządzający projektem: Michał Iwan 2. Koordynator projektu: 3. Specjalista ds. monitoringu: 4. Specjalista ds. rozliczeń: Biuro projektu: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu ul. T. Kościuszki Wrocław

36 Informacje o projekcie
Ośrodek Rozwoju Edukacji Starostwo Powiatowe w Wołowie PZPP-P we Wrocławiu Strona projektu: Adresy mailowe: Telefony (Kancelaria PZPP-P) (dyrektor PZPP-P) Telefon komórkowy koordynatora projektu od 1 lutego 2014r.


Pobierz ppt "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim Działalnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google