Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja artystyczna i kulturalna w nowej podstawie programowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja artystyczna i kulturalna w nowej podstawie programowej"— Zapis prezentacji:

1 Edukacja artystyczna i kulturalna w nowej podstawie programowej
Beata Zuziak Doradca metodyczny w zakresie edukacji kulturalnej Warszawskie Centrum Innowacji Edukacji Szkolnej

2 Nowa podstawa programowa
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwane potocznie podstawą programową. Zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 4, poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 r.

3 REFORMA PODSTAWY PROGRAMOWEJ kalendarz wdrażania zmian programowych
2009/2010 SP I I Gimnazjum 2010/2011 SP II II Gimnazjum 2011/2012 SP III III Gimnazjum Egzamin gimnazjalny dostosowany do nowej podstawy programowej

4 REFORMA PODSTAWY PROGRAMOWEJ kalendarz wdrażania zmian programowych
2012/2013 IV SP I L I T I ZSZ 2013/2014 V SP II L II T II ZSZ 2014/2015 VI SP Sprawdzian dostosowany do nowej podstawy programowej III L Egzamin maturalny dostosowany do nowej podstawy programowej III T IIII ZSZ 2015/2016 IV T I LU 2016/2017 II LU

5 Zmiany w pracy szkoły Nauczyciele – na podstawie znowelizowanej Karty Nauczyciela – mają obowiązek, poza swoim pensum, przepracować co najmniej jedną godzinę tygodniowo z uczniami w sposób wychodzący naprzeciw ich indywidualnym potrzebom – udzielając im pomocy w przezwyciężaniu trudności, rozwijaniu zdolności lub pogłębianiu zainteresowań.

6 Zmiany w pracy szkoły Nowy ramowy plan nauczania jest bardziej elastyczny: określa minimalną liczbę godzin przeznaczonych na realizację każdego przedmiotu w całym cyklu kształcenia. Dyrektor szkoły odpowiada za organizację zajęć która zagwarantuje, że łączne sumy godzin w ciągu trzech lat zajęć z każdego przedmiotu nie będą mniejsze niż określone w ramowym planie nauczania.

7 Zmiany w pracy szkoły Możliwość nierównomiernego rozłożenia godzin w trakcie roku szkolnego można wykorzystać w celu zorganizowania całych dni nauki poza szkołą. Godziny tak zaplanowanych zajęć mogą być doliczone do czasu pracy uczniów przeznaczonego na konkretny przedmiot oraz do pensum realizowanego przez nauczyciela

8 Edukacja artystyczna i kulturalna

9 I etap edukacyjny Edukacja artystyczna stanowi ważny obszar kształcenia i dlatego jej realizacji należy poświęcić dużo uwagi, począwszy od edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dlatego już na pierwszym etapie edukacyjnym prowadzenie edukacji muzycznej i plastycznej – jeśli jest taka potrzeba – może być w części powierzone specjalistom.

10 Edukacja muzyczna – oprócz zajęć muzycznych zaleca się włączanie muzyki do codziennych zajęć szkolnych jako tła tematu przy organizacji aktywności ruchowej w celu wyciszenia.

11 Edukacja plastyczna – nauczyciel w realizacji przedmiotu powinien dążyć do rozwijania myślenia twórczego uczniów oraz poprzez odpowiednio dobrane metody przygotować ich do uczestnictwa w kulturze i do stosowania nabytych umiejętności w życiu codziennym.

12 II etap edukacyjny Muzyka i plastyka – przedmioty obowiązkowe
Szkoła powinna stwarzać możliwość czynnego uczestnictwa w kulturze poprzez udział uczniów w koncertach, spektaklach muzycznych, wystawach, wydarzeniach artystycznych organizowanych w szkole i poza szkołą.

13 Muzyka – zalecane jest prowadzenie zajęć w pracowni wyposażonej w instrumenty muzyczne, sprzęt do odtwarzania, nagrywania i nagłaśniania dźwięku, bibliotekę muzyczną.

14 Plastyka – szkoła powinna stwarzać warunki do realizacji zajęć poprzez odpowiednie wyposażenie pracowni w środki dydaktyczne, w tym w reprodukcje dzieł sztuki.

15 Muzyka i plastyka Nauczyciel powinien uwzględniać możliwości i predyspozycje uczniów i dostosować do nich wymagania edukacyjne.

16 III etap edukacyjny Muzyka 30 godzin Plastyka 30 godzin
Zajęcia artystyczne 60 h, w modułach 30 godzinnych do wyboru

17 Muzyka – nauczyciel powinien dążyć do otwierania uczniów na świat muzyki, rozbudzać i wspierać ich muzyczne zainteresowania oraz wskazywać przyjemność, jaką daje czynne i bierne obcowanie z muzyką. Szkoła powinna stwarzać warunki do obcowania z „żywą” muzyką poprzez udział uczniów w koncertach, spektaklach muzycznych organizowanych w szkole i poza szkołą, oraz do publicznej prezentacji umiejętności muzycznych uczniów. Zalecane jest prowadzenie zajęć z muzyki w odpowiednio wyposażonej pracowni

18 Plastyka – nauczyciel powinien dążyć do rozwijania myślenia twórczego uczniów i przygotować ich do świadomego udziału w kulturze. Szkoła powinna stwarzać możliwości czynnego uczestnictwa w kulturze poprzez udział uczniów w wystawach stałych i czasowych organizowanych przez muzea i instytucje kulturalne, uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych organizowanych w szkole i poza nią oraz stwarzać warunki do prezentacji ich własnej twórczości i do upowszechniania kultury plastycznej. Szkoła powinna stwarzać warunki do realizacji zajęć poprzez odpowiednie wyposażenie pracowni w środki dydaktyczne.

19 Zajęcia artystyczne Zajęcia powinny odpowiadać zapotrzebowaniu młodzieży i możliwościom organizacyjnym szkoły. Zajęcia mogą być blokowane lub realizowane okresowo. Zajęcia powinny odbywać się w szkole, a jeśli są prowadzone poza nią, to musi je prowadzić osoba zatrudniona w szkole.

20 Zajęcia artystyczne w gimnazjum są obowiązkowe
Zajęcia artystyczne w gimnazjum są obowiązkowe. Szkoła opracowuje i przedstawia uczniom ofertę zajęć artystycznych (przygotowaną przez nauczycieli posiadających kwalifikacje do prowadzenia określonych typów zajęć).

21 Zajęcia artystyczne oferowane przez szkołę mogą stanowić podstawę do stworzenia lokalnej (gminnej, powiatowej, dzielnicowej) oferty, z której uczniowie mogą wybrać interesujące ich zajęcia.

22 Należy stwarzać możliwości publicznego prezentowania efektów pracy uczniów w ramach zajęć artystycznych, włączając odpowiednie prezentacje w organizację szkolnych i środowiskowych uroczystości i imprez, oraz stymulować ucznia do udziału w koncertach, przeglądach i konkursach

23 ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046) § 21a. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego

24 IV etap edukacyjny Wiedza o kulturze – 30 godzin,
Przedmiot obowiązkowy Wiedza o kulturze – 30 godzin, Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym (jeśli uczeń wybierze te przedmioty): Język łaciński i kultura antyczna – 240 h Historia sztuki – 240 h Historia muzyki – 240 h Zajęcia artystyczne – w modułach 30 h

25 Wiedza o kulturze – stanowi zwieńczenie cyklu kształcenia artystycznego. Stąd założenie o możliwości odwoływania się nauczyciela do wiedzy dotyczącej sztuk plastycznych oraz muzyki zdobytej przez ucznia na wcześniejszych etapach edukacyjnych i położenie nacisku na dzieła dwudziestowieczne. Wiedza o kulturze wprowadza nową perspektywę i nowy język opisu dzieła sztuki jako wytworu kultury rozumianej w sposób całościowy, interpretowanego w ujęciu komunikacyjnym i z perspektywy „użytkownika” kultury.

26 Zajęcia artystyczne - w liceach przewidziano możliwość oferowania zajęć artystycznych do wyboru. Zadaniem tak zorganizowanej edukacji artystycznej jest z jednej strony dopełnienie edukacji ogólnej, a z drugiej strony umożliwienie uzupełnienia wykształcenia w sposób dostosowany do indywidualnych wyborów uczniowskich.

27 Zajęcia artystyczne cd.
1. Zajęcia artystyczne mogą być związane z jedną dyscypliną sztuki lub mieć charakter interdyscyplinarny (np. kółko teatralno-muzyczne, informatyka muzyczna, muzyka w filmie, sztuka wybranej epoki).

28 Zajęcia artystyczne cd
2.Zajęcia artystyczne mogą mieć charakter praktyczny, rozwijający muzyczne umiejętności (np. zespół instrumentalny, kapela, studio nagrań, zespół taneczny), poznawczy – poszerzający wiedzę z wybranego obszaru muzyki kultury muzycznej lub charakter badawczy – rozwijający umiejętność zdobywania i interpretowania informacji dotyczących muzyki (sztuki, kultury).

29 Zajęcia artystyczne cd
3. Zakres merytoryczny, charakter i formę zajęć (projekt lub regularne lekcje) należy dostosować do zainteresowań uczniów, liczebności grupy, wyznaczonych celów, potrzeb szkoły i lokalnego środowiska. 4. W organizacji i przygotowaniu programu zajęć artystycznych należy uwzględnić możliwości szkoły: lokalowe, dotyczące sprzętu oraz kadrowe– zajęcia musi prowadzić nauczyciel o kompetencjach zgodnych z ich profilem.

30 Zajęcia artystyczne cd.
5. Osiągnięcia uczniów powinny być prezentowane publicznie w formie właściwej dla rodzaju zajęć: publikacji, koncertu, występu, wystawy, sesji przedstawiającej wyniki badań, z założeniem realizacji celu edukacyjnego– wdrażania uczniów w uczestnictwo w kulturze i upowszechnianie kultury w lokalnej społeczności.

31 Bardzo dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Edukacja artystyczna i kulturalna w nowej podstawie programowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google