Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport makroekonomiczny o Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport makroekonomiczny o Polsce."— Zapis prezentacji:

1 Raport makroekonomiczny o Polsce.
Makroekonomia 1 Raport makroekonomiczny o Polsce. Mgr Łukasz Matuszczak

2 Kartkówka 4

3 Raport makroekonomiczny
Rozwiązywanie problemów bazujących na danych empirycznych dotyczących Polski za lata 2000 – 2010; analiza aktywności gospodarczej, stan finansów publicznych, analiza inflacji, stóp procentowych i podaży pieniądza, rynek pracy, równowaga płatnicza

4 Co właściwie będziemy robić?
Zakres raportu podzielony na 5 tematów Każdy temat opracowywany przez oddzielny zespół 40 minut na opracowanie tematu i stworzenie 2-4 slajdów prezentacji Prezentacja i omówienie wyników

5 Raport makroekonomiczny
Praca zaliczeniowa składa się z: opracowania raportu (w formie eseju, stron treści raportu na osobę w grupie), zaprezentowania raportu w skróconej formie dla wszystkich uczestników ćwiczeń (prezentacja ppt. na około 20 minut na raport). Szkic raportów makroekonomicznych ze wstępnym podziałem treści oraz zaznaczeniem wymogów formalnych redakcji tekstu raportu dostępny na stronie prowadzącego. Raporty w formie wydrukowanych esejów należy oddać najpóźniej na ćwiczeniach nr 10.

6 Kryteria oceniania Spełnienie kryteriów formalnych (m.in. podanie źródeł danych, kompletność raportu, podział pracy w grupie, zgodność z zasadami dla prac dyplomowych) - 35% Poprawność prezentacji danych (m.in. poprawność opisów danych, zrozumiała forma prezentacji, podsumowania i wnioski) - 40% Analiza danych w kontekście poznanych modeli - 10% Podsumowanie (m.in. wskazanie najistotniejszych charakterystyk, zwięzłość podsumowania, poprawność analizy, spójność wniosków) - 15%

7 Prezentacje Max 5 min

8 Tematy dzisiejszych zajęć
Aktywność gospodarcza: wahania koniunktury i struktura gospodarki Równowaga finansów publicznych Pieniądz i ceny Rynek pracy Równowaga płatnicza

9 Aktywność gospodarcza: wahania koniunktury i struktura gospodarki
Wzrost gospodarczy i jego źródła Oszczędności i inwestycje

10 Aktywność gospodarcza: wahania koniunktury i struktura gospodarki
Polecenie 1. Na podstawie danych z Banku Światowego sprawdź, przedstawiając na wykresie dla Polski i krajów odniesienia (pozostałych krajów UE, średniej wielkości dla krajów UE oraz średniej wielkości dla krajów OECD, a także dla krajów sąsiednich, które nie należą do OECD, UE): jak rozwijała się gospodarka kraju w okresie ostatnich 10 lat? jak zmieniła się poziom życia jej mieszkańców? Czy problemem jest rozwarstwienie społeczne (na ile PKB per capita jest dobrą miarą dobrobytu)?

11 Aktywność gospodarcza: wahania koniunktury i struktura gospodarki
Polecenie 2. Korzystając z danych Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego lub OECD przeanalizuj źródła zmian PKB w Polsce w badanym okresie (I, C, G,). Czy analizując źródła zmian w porównaniu do innych krajów daje się zaobserwować coś nietypowego?

12 Aktywność gospodarcza: wahania koniunktury i struktura gospodarki
Polecenie 3. Na podstawie danych z Banku Światowego przedstaw jak w analizowanym okresie kształtowała się struktura wytwarzanej w Polsce wartości dodanej? Jak Polska wypada na tle innych państw europejskich.

13 Aktywność gospodarcza: wahania koniunktury i struktura gospodarki
Polecenie 4. Korzystając z danych Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego lub OECD proszę prześledzić na wykresie kształtowanie się inwestycji i oszczędności w Polsce w analizowanym okresie. Dodatkowo, posługując się danymi GUS proszę wskazać sektory będące największymi beneficjentami środków na inwestycje.

14 Równowaga finansów publicznych
Saldo budżetu państwa Dług publiczny

15 Równowaga finansów publicznych
Polecenie 1. Posługując się danymi Ministerstwa Finansów oraz ustaw budżetowych porównaj jak kształtowały się planowane dochody, wydatki budżetu i deficyt budżetu państwa, a jak ich faktyczne poziomy w analizowanym okresie. Które z podatków stanowiły główne źródło przychodu budżetu państwa w analizowanym okresie?

16 Równowaga finansów publicznych
Polecenie 2. Posługując się danymi z Banku Światowego przeanalizuj kształtowanie się długu publicznego w Polsce w analizowanym okresie. Czy Polski dług publiczny spełnia kryteria z Maastricht? Jak wygląda nasz dług publiczny na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, w tym należących do strefy Euro.

17 Pieniądz i ceny Dynamika wzrostu cen Podaż pieniądza i stopy procentowe

18 Pieniądz i ceny Polecenie 1.
Korzystając z danych GUS proszę omówić jak kształtowała się inflacja w przeciągu analizowanego okresu. Jakie różnice występowały między różnymi miernikami inflacji?

19 Pieniądz i ceny Polecenie 2.
Korzystając z danych NBP i GUS przeanalizuj jak kształtowały się nominalne (i realne) stopy procentowe w Polsce. Jak w tym czasie Jak w tym czasie kształtowały się wielkości agregatów pieniężnych (M0, M1, M3)?

20 Rynek pracy Podaż pracy Zatrudnienie: wielkość i struktura Dynamika wynagrodzeń Bezrobocie

21 Rynek pracy Polecenie 1. Na podstawie danych z Banku Światowego sprawdź czy w Polsce problemem jest bezrobocie długookresowe? Którą z płci częściej ono dotyka?

22 Rynek pracy Polecenie 2. Na podstawie danych z Banku Światowego poszukaj zależności między stopą inflacji a stopą bezrobocia w latach Wykonaj wykres dla tych zmiennych dla Polski i dla pozostałych krajów Unii Europejskiej łącznie.

23 Równowaga płatnicza Struktura bilansu płatniczego Kurs walutowy

24 Równowaga płatnicza Polecenie 1.
Korzystając z danych OECD sprawdź czy w Polsce w analizowanym okresie mieliśmy do czynienia z deficytami bliźniaczymi?

25 Równowaga płatnicza Polecenie 2.
Korzystając z danych Banku Świtowego i tabel średnich kursów walutowych NBP przeanalizuj na wykresie jak zmieniały się w analizowanym okresie kurs walutowy nominalny, realny, a jak efektywny? Jak zmiany tego kursu w poszczególnych okresach wpływały na wielkość eksportu netto


Pobierz ppt "Raport makroekonomiczny o Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google