Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPŁYW USŁUG PUBLICZNYCH NA ROZWÓJ LOKALNY warsztaty problemowe Płock, 11-12 grudnia 2013 r. DZIEŃ DRUGI dr Paulina Legutko-Kobus dr Ewa Jastrzębska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPŁYW USŁUG PUBLICZNYCH NA ROZWÓJ LOKALNY warsztaty problemowe Płock, 11-12 grudnia 2013 r. DZIEŃ DRUGI dr Paulina Legutko-Kobus dr Ewa Jastrzębska."— Zapis prezentacji:

1 WPŁYW USŁUG PUBLICZNYCH NA ROZWÓJ LOKALNY warsztaty problemowe Płock, 11-12 grudnia 2013 r. DZIEŃ DRUGI dr Paulina Legutko-Kobus dr Ewa Jastrzębska

2 JST to organizacje specyficzne, non-profit, ukierunkowane na misję, którą jest zapewnienie mieszkańcom życia godziwego (tj. wysokiej jakości) Na jakość życia społeczności lokalnej/regionalnej bezpośrednio przekłada się dostępność (przestrzenna, ekonomiczna i społeczna) oraz jakość świadczonych usług publicznych MISJA JST

3 Usługi edukacyjne żłobkiplacówki przedszkolneszkoły podstawowegimnazja szkoły ponadgimnazjalne zajęcia pozaszkolne i wyrównawcze ośrodki dokształcania poradnie psychologiczno- pedagogiczne Usługi kulturalne biblioteki koła zainteresowań, pracownie i zespoły artystyczne kursyimprezy kulturalne wystawy stałe i czasowe kino i teatropieka nad zabytkami Usługi zdrowotne podstawowa opieka zdrowotna pediatryczna opieka zdrowotna stomatologiczna opieka zdrowotna specjalistyczna opieka zdrowotna diagnostyka laboratoryjna i obrazowa programy profilaktyczne Usługi komunalne zaopatrzenie w wodęsieć kanalizacyjna mieszkalnictwo komunalne gospodarka odpadami Usługi komunikacyjne komunikacja miejska transport autobusowy i busowy kolej ANALIZOWANE W PROJEKCIE USŁUGI PUBLICZNE

4 Mieszkańcy powiatu płockiego często korzystają z usług edukacyjnych świadczonych w mieście Płock, a do głównych wad oferty edukacyjnej w powiecie zaliczają ograniczoną dostępność (brak oferty i zbyt dużą odległość do placówek) oraz wysokie koszty W przypadku usług kultury, o wyborze takiej usługi poza powiatem decyduje wygoda korzystania oraz brak interesujących usług w powiecie i większy wybór poza powiatem - może to świadczyć o tym, że gmin powiatu nie cechuje komplementarna, lecz konkurencyjna (podobna) oferta usług kultury w tym zakresie Usługi publiczne są generalnie wysoko ocenione przez mieszkańców w powiecie ALE grupy zagrożone marginalizacją zgłaszają wiele zastrzeżeń co do dostępności DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH – OCENA MIESZKAŃCÓW

5 ZADOWOLENIE Z USŁUG PUBLICZNYCH – OCENA MIESZKAŃCÓW Syntetyczny wskaźnik zadowolenia mieszkańców z usług zdrowotnych w powiecie płockim

6 W przypadku usług publicznych szczególne znaczenie ma ich dostępność (nie tylko przestrzenna, lecz także ekonomiczna i społeczna) Na dostępność tę jst mogą mieć wpływ poprzez rozwój infrastruktury, zarówno technicznej (drogi i transport zbiorowy, wodociągi i kanalizacje, gospodarka odpadami, komunalne budownictwo mieszkaniowe), jak i społecznej (ochrona zdrowia, oświata i kultura) Dostępność infrastruktury, przede wszystkim społecznej, jest jednym z czynników rozwoju lokalnego, w tym czynników lokalizacji firm czy budowania kapitału społecznego POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

7 Usługi publiczne mogą być czynnikiem, ale i barierą procesów rozwojowych poprzez drzewo problemów budowane wczoraj wskazywaliśmy głównie bariery a dziś będziemy się zastanawiać jak je przezwyciężać… USŁUGI PUBLICZNE JAKO CZYNNIK I BARIERA ROZWOJU Problem kluczowy Działania Cele

8 0D DRZEWA PROBLEMÓW – DO DRZEWA CELÓW

9 JAK BUDOWAĆ DRZEWO CELÓW źródło rysunku: Planowanie strategiczne. Poradnik dla administracji, W. Dziemianowicz i inni, s. 126 publikacja dostępna w wersji elektronicznej na stronie http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/projekt_zarzadzanie_strategiczne_rozwojem/przydatne_dokumenty/strony/default.aspx http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/projekt_zarzadzanie_strategiczne_rozwojem/przydatne_dokumenty/strony/default.aspx

10 Opierając się na sformułowanym w dniu wczorajszym drzewie problemów, przystępujemy do wytyczenia celów rozwojowych dla każdej kategorii usług publicznych Na wstępnym etapie prac formułujemy bardzo wiele celów i nie są one ani uporządkowane pod względem wagi dla procesów rozwojowych, ani horyzontu czasowego W kolejnej fazie pracy porządkujemy i klasyfikujemy cele, otrzymując drzewo celów Pamiętaj: unikamy formułowania celów, na które nie mamy wpływu wyszukujemy cele wzajemnie sprzeczne i konkurencyjne – musimy zdecydować które z nich realizujemy PRACA W GRUPACH: BUDUJEMY DRZEWO CELÓW DLA USŁUGI PUBLICZNEJ W OBSZARZE KULTURY

11 Problemowi kluczowemu odpowiada cel główny, który ma doprowadzić do przezwyciężenia tego problemu Cel główny powinien nawiązywać do celów wskazanych w dokumentach wyższego rzędu Cele szczegółowe odpowiadają na przyczyny problemu kluczowego (pamiętaj – nie powinno ich być zbyt wiele) Działania DRZEWO CELÓW DLA USŁUG KULTURY Wizja, misja Cel główny Cel 1 Cel 2 ….. Cele szczegółowe

12 USŁUGI KULTURY – WYZWANIA I PROBLEMY

13 USŁUGI PUBLICZNE – WYZWANIA Należy pamiętać, iż polityka rozwoju lokalnego zawsze prowadzona jest w warunkach ograniczonych środków na jej realizację Koncepcja Public Governance oraz rozwoju zrównoważonego wyraźnie podkreśla, że planowanie polityki rozwoju w sposób otwarty i prowadzenie dialogu pozwala zwiększyć skuteczność prowadzonych działań na rzecz podnoszenia jakości i dostępności usług publicznych Usługi publiczne świadczone są dla Brak dialogu i dogłębnego poznania potrzeb społeczności lokalnej prowadzi do kreowania polityki rozwoju ponad głowami obywateli

14 ZNACZENIE KONSULTACJI W POLITYCE LOKALNEJ Na terenie powiatu płockiego tylko pojedyncze gminy prowadzą konsultacje w sposób sformalizowany, część deklaruje iż nie planuje ich prowadzić Ponadto podejmowanie decyzji związanych z konsolidacją usług, zmianami lub likwidowaniem niektórych placówek bez wcześniejszych informacji, konsultacji i dialogu prowadzi do lokalnych konfliktów i niezrozumienia decyzji władz lokalnych Informacja jest istotna nie tylko do zewnętrznych beneficjentów procesów rozwoju ale także do liderów lokalnych, w tym formalnych

15 Liderzy, w tym głównie formalni, w kwestiach oceny efektywności, skuteczności działań w zakresie usług publicznych często wybierali odpowiedź Trudno powiedzieć Poziom zadowolenia mieszkańców z usług edukacyjnych dla dzieci generalnie maleje wraz ze wzrostem szczebla edukacji – lokalni liderzy są przeciwnego zdania ZNACZENIE KONSULTACJI W POLITYCE LOKALNEJ - PRZYKŁADY

16 NA TYM KOŃCZYMY… Dziękujemy za udział w warsztatach


Pobierz ppt "WPŁYW USŁUG PUBLICZNYCH NA ROZWÓJ LOKALNY warsztaty problemowe Płock, 11-12 grudnia 2013 r. DZIEŃ DRUGI dr Paulina Legutko-Kobus dr Ewa Jastrzębska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google