Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TYTUŁ PREZENTACJI 6.11.2013 r. Katowice Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wsparcie w ramach EFS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TYTUŁ PREZENTACJI 6.11.2013 r. Katowice Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wsparcie w ramach EFS."— Zapis prezentacji:

1 TYTUŁ PREZENTACJI 6.11.2013 r. Katowice Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wsparcie w ramach EFS

2 Zgodnie z Zasadami realizacji ZIT w Polsce możliwa jest realizacja projektów w trybie konkursowym jak i pozakonkursowym. Każdy priorytet ZIT opisywany jest w Strategii ZIT typami przedsięwzięć i / lub projektami wraz ze wskazaniem, czy w ramach danego priorytetu przewiduje się wybór projektów w trybie konkursowym bądź pozakonkursowym.

3 W związku z podjęciem decyzji o minimalnym zakresie delegacji zadań na Związek ZIT w województwie śląskim, dokonuje on jedynie preselekcji projektów. W Strategii ZIT ważne jest przygotowanie zasad wyboru projektów, które będą przedmiotem uzgodnień pomiędzy Związkiem ZIT i IZ RPO i będą stanowić podstawę do opracowania szczegółowych kryteriów wyboru projektów.

4 Wymogi dla trybu pozakonkursowego: Lista projektów strategicznych planowanych do realizacji w ramach ZIT realizowanych od 2014 do 2022 (zgodnie z przesłanym wzorem) Wymogi dla trybu konkursowego: Typy przedsięwzięć, które są przewidziane do realizacji w formule ZIT Alokacja, jaka wynika z tabeli finansowej Wskazanie jak w/w typy projektów przyczynią się do osiągnięcia celów i wskaźników RPO Harmonogram działań (Na dalszym etapie plany działań na lata 2014-2016, 2017-2020, 2020-2022) W trybie konkursowym Związek ZIT dokonuje jedynie naboru projektów, weryfikację formalno-merytoryczną przeprowadza IZ RPO.

5 Tryb konkursowy Strategia ZIT wraz z typami przedsięwzięć Plany działań wraz z listą projektów Związek ZIT – etap preselekcji projektów IZ RPO - ocena formalno – merytoryczna

6 Obligatoryjny tryb pozakonkursowy : (lista projektów ZIT) 1.Edukacja przedszkolna: wiązki EFS i EFRR 2.Szkolnictwo zawodowe: wiązki EFS i EFRR wiązki EFS 3.Rewitalizacja: wiązki EFS i EFRR w zakresie 9.1.3 i 9.2.2

7 Szkolnictwo zawodowe Edukacja przedszkolna Rewitalizacja Tryb pozakonkursowy Wiązki EFS i EFRR (obligatoryjnie) Wiązki EFS (obligatoryjnie) Wiązki EFS i EFRR (obligatoryjnie) Wiązki EFS (fakultatywnie) Wiązki EFS i EFRR (obligatoryjnie) Wiązki EFS (fakultatywnie) Tryb konkursowybrakWiązki EFS (fakultatywnie) Wiązki EFS (fakultatywnie)

8 Rewitalizacja – (obligatoryjny zakres): Poddziałanie 9.1.3 Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych* (w przypadku, gdy realizatorem projektu jest jednostka organizacyjna pomocy społecznej także zakres wynikający z Poddziałania 9.1.1 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – dot. wyłącznie obszaru rewitalizacyjnego) Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych Rewitalizacja – projekty EFS (fakultatywnie): Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia u osób pozostających bez pracy Poddziałanie 7.2.1 Promocja samozatrudnienia Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa w tym zmiany profilu działalności Poddziałanie 8.1.2 Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (w tym działania typu outplacement) Poddziałanie 8.3.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi oraz innymi osobami zależnymi osobom zatrudnionym Poddziałanie 8.3.3 Działania uświadamiające, mające na celu zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz przełamujące bariery funkcjonujące na rynku pracy z perspektywy płci Poddziałanie 8.4 Zapobieganie wczesnemu przechodzeniu na emeryturę, obejmujące przekwalifikowanie pracowników Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne

9 Matryca dla EFS 8.5 zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Regionalny rynek pracy7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia u osób pozostających bez pracy 8.7 samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalny rynek pracy7.2.1 Promocja samozatrudnienia 8.8 równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy8.3.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi oraz innymi osobami zależnymi osobom zatrudnionym 8.3.3 Działania uświadamiające, mające na celu zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz przełamujące bariery funkcjonujące na rynku pracy z perspektywy płci 8.9 adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy8.1.1 Wsparcie dla przedsięrców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa w tym zmiany profilu działalności 8.1.2 Wspomaganie procesów adaptacyjncyh i modernizacyjnych w regionie (w tym działania typu outplacement) 8.10 aktywne i zdrowe starzenie się Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy8.4 Zapobieganie wczesnemu przechodzeniu na emeryturę, obejmujące przekwalfikowanie pracowników 9.4 aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności Włączenie społeczne9.1.3 Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych 9.7 ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Włączenie społeczne9.2.2 Rozwój usług społecznych 10.1 ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego Wzmocnienie potencjału edukacyjnego11.1.1 Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 10.3 poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami Wzmocnienie potencjału edukacyjnego11.2.1 Programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego Wzmocnienie potencjału edukacyjnego11.4.1 Kształcenie ustawiczne

10 Prior ytet Alokacja pula A - ZIT PI Działanie/typ projektu Centralny pula A Centralny pula B1 Centralny suma A+B1 Południowy Północny Zachodni VII 2 500 000 8.5 7.1.1 1 427 000,00 2 377 900,00 3 804 900 364 750,00 335 500,00 372 750,00 3 000 000 8.7 7.2.1 1 712 400,00 6 083 000,00 7 795 400 437 700,00 402 600,00 447 300,00 VIII 3 000 000 8.9 8.1.1 1 712 400,00 2 212 000,00 3 924 400 437 700,00 402 600,00 447 300,00 2 000 000 8.9 8.1.2 1 141 600,00 4 977 000,00 6 118 600 291 800,00 268 400,00 298 200,00 1 500 000 8.8 8.3.1 856 200,00 2 212 000,00 3 068 200 218 850,00 201 300,00 223 650,00 5 000 000 8.8 8.3.3 2 854 000,00 1 106 000,00 3 960 000 729 500,00 671 000,00 745 500,00 - 8.10 8.4 - 2 765 000,00 2 765 000 - - - IX 18 602 500 9.4 9.1.3 10 618 307,00 4 977 000,00 15 595 307 2 714 104,75 2 496 455,50 2 773 632,75 10 323 600 9.7 9.2.2 5 892 710,88 6 636 000,00 12 528 711 1 506 213,24 1 385 427,12 1 539 248,76 XI 1 374 600 10.1 11.1.1 784 621,68 3 871 000,00 4 655 622 200 554,14 184 471,32 204 952,86 32 993 950 10.3 11.1.3 18 832 946,66 9 401 000,00 28 233 947 4 813 817,31 4 427 788,09 4 919 397,95 3 500 000 10.3 11.4.1 1 997 800,00 5 530 000,00 7 527 800 510 650,00 469 700,00 521 850,00 83 794 650 SUMA EFS 47 829 986,22 52 147 900,00 99 977 886 12 225 639,44 11 245 242,03 12 493 782,32

11 Wymogi dla Strategii ZIT i listy projektów ZIT 1. Matryca wg priorytetów inwestycyjnych (zgodnie z logiką RPO WSL wersja 3.0) 2. Wzór listy zintegrowanych wiązek projektów planowanych do realizacji w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach RPO WSL 2014-2020 3. Szczegółowy opis projektu ZIT – fiszka – nr fiszki wpisuje Lider zgodnie z uporządkowaną listą projektów do ZIT 4. Wzór listy projektów 5. Ustalona z IZ RPO alokacja środków na poszczególne poddziałania (uwzględnienie wymogów ring- fencingów oraz koncentracji tematycznej ) 6. Przedłożenie Strategii ZIT zgodnie z Wytycznymi MRR i wymogami IZ RPO w ustalonym terminie – koniec listopada 2013

12 Pytania i zagadnienia do ustalenia 1.Który z funduszy (EFRR czy EFS) finansował będzie koszty zarządzania projektem, promocji itp. w projektach z zakresu edukacji przedszkolnej czy szkolnictwa zawodowego oraz rewitalizacji. Czy koszty te będą dzielone na dwa fundusze i powinny zostać zaplanowane w obu projektach? 2.Strategiczne projekty komplementarne do ZIT do wsparcia w ramach programów operacyjnych czy to projekty z poprzedniej perspektywy czy planowane do wsparcia w latach 2014-2020 czy zrealizowane, finansowane z różnych źródeł? 3.Czy możliwe będzie sfinansowanie placów zabaw, o ile będą stanowiły część większego przedsięwzięcia - bardzo proszę o informację jaki procent w projekcie mogą stanowić place zabaw? 4.Czy Powiatowy Urząd Pracy może być beneficjentem lub partnerem w ZIT. Jeśli tak to czy będzie to miało jakieś konsekwencje w ubieganiu się o środki spoza ZIT? 5.W ramach ZIT przewidziano tzw. Konkursy dla projektów miękkich, w ramach planów działań jakie będzie związek ZIT przedstawiał. Czy informacja o tego typu naborach będzie musiała być ujęta w Strategii ZIT? 6.Jak należy rozumieć listę gmin w zakresie upowszechnienia edukacji przedszkolnej ?

13 13 Harmonogram prac – propozycja aktualizacji Prace nad Strategią ZIT w kontekście prac nad RPO i KPO grudzień / styczeń 2013 r. Przekazanie RPO do KE – grudzień / styczeń 2013 r. grudzień / styczeń 2013 r. Zawarcie odniesień do ZIT w RPO – grudzień / styczeń 2013 r. do grudnia 2013 r. Zawiązanie związków ZIT – do grudnia 2013 r. grudzień 2013 r. Przekazanie wstępnych wersji Strategii ZIT do IZ RPO i MRR – grudzień 2013 r. identyfikacja projektów do realizacji w obszarach możliwych do wsparcia z krajowych programów operacyjnych przekazanie RDOŚ celem ustalenia konieczności i zakresu OOŚ od lutego 2014 r. Opiniowanie Strategii ZIT – od lutego 2014 r. Równoległe opiniowanie przez poszczególne IZ RPO Równoległa opinia poszczególnych Strategii ZIT przez MRR (projekty opiniowane we współpracy z IZ) do czerwca 2014 r. Finalizacja prac nad Strategiami ZIT – do czerwca 2014 r. do listopada 2014 r. Zawarcie porozumień pomiędzy Związkiem ZIT a IZ RPO – do listopada 2014 r.

14 14 Opiniowanie Strategii ZIT – podejście MRR

15 15 Strategia ZIT – co najistotniejsze [1] Co będzie opiniowane przez MRR: Czy projekty są ze sobą zintegrowane i komplementarne Czy Strategia ZIT: zawiera podstawę prawną strategii ZIT (decyzja organu wykonawczego Związku ZIT) – dot. ostatecznej wersji jest spójna z KPZK, KSRR, SRK (IZ RPO sprawdza spójność z dokumentami regionalnymi) zawiera syntetyczną diagnozę obszaru wsparcia, w tym odniesienie do wyzwań Strategii Europa 2020, czy pokazuje potencjały i bariery rozwojowe, czy wskazano koncentrację działań w wymiarze przestrzennym (np. obszary zdegradowane, poprzemysłowe etc. )

16 16 Strategia ZIT – co najistotniejsze [2] Czy Strategia ZIT : wskazuje cele do realizacji w ramach ZIT wynikające z diagnozy wskazuje działania służące przeciwdziałaniu zdiagnozowanym negatywnym zjawiskom lub poprawie istniejących potencjałów? zawiera opis, jak cele i priorytety ZIT przyczynią się do długotrwałej poprawy warunków gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, społecznych i demograficznych na danym obszarze czy opis priorytetów ZIT zawiera konkretne rozwiązania operacyjne (obszar objęty interwencją, typy projektów, rodzaje beneficjentów, wartości projektów) czy cele korespondują z z CT i PI oraz celami, PI i osiami priorytetowymi RPO? czy priorytety ZIT są opisane typami przedsięwzięć lub projektami wraz ze wskazaniem jak będą się one przyczyniać do osiągania wskaźników RPO? czy wskazano wskaźniki rezultatu i produktu na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych

17 17 Strategia ZIT – co najistotniejsze [3] Czy strategia zawiera opis zasad wyboru projektów, na podstawie której opracowane zostaną kryteria wyboru projektów Czy lista projektów strategicznych ZIT (do realizacji w trybie pozakonkursowym) zawiera projekty zintegrowane i strategiczne dla danego MOF (zobrazowane np. wpływem na realizację wskaźników Strategii ZIT) Czy opis projektów z listy projektów strategicznych ZIT zawiera wystarczające informacje (dopuszczalni beneficjenci, wartość projektu, termin realizacji) Czy plan finansowy wskazuje źródła finansowanie Strategii ZIT – w szczególności dot. współfinansowania Czy strategia zawiera wystarczający opis systemu wdrażania ZIT wraz z określeniem zadań, procedur zarządzania i procesu decyzyjnego Czy Strategia ZIT opisuje sposób zaangażowania lokalnych aktorów w jej realizację i czy poddana był konsultacjom społecznym Czy strategia przewiduje projekty komplementarne w krajowych PO w ramach PI 4.3, 4.5 – jeśli tak, to czy istnieją wymagane dokumenty dot. gospodarki niskoemisyjnej

18 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "TYTUŁ PREZENTACJI 6.11.2013 r. Katowice Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wsparcie w ramach EFS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google