Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne"— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
TYTUŁ PREZENTACJI Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wsparcie w ramach EFS r. • Katowice

2 Zgodnie z Zasadami realizacji ZIT w Polsce możliwa jest realizacja projektów w trybie konkursowym jak i pozakonkursowym. Każdy priorytet ZIT opisywany jest w Strategii ZIT typami przedsięwzięć i / lub projektami wraz ze wskazaniem, czy w ramach danego priorytetu przewiduje się wybór projektów w trybie konkursowym bądź pozakonkursowym.

3 W związku z podjęciem decyzji o minimalnym zakresie delegacji zadań na Związek ZIT w województwie śląskim, dokonuje on jedynie preselekcji projektów. W Strategii ZIT ważne jest przygotowanie zasad wyboru projektów, które będą przedmiotem uzgodnień pomiędzy Związkiem ZIT i IZ RPO i będą stanowić podstawę do opracowania szczegółowych kryteriów wyboru projektów.

4 Wymogi dla trybu pozakonkursowego: Wymogi dla trybu konkursowego:
Lista projektów strategicznych planowanych do realizacji w ramach ZIT realizowanych od 2014 do 2022 (zgodnie z przesłanym wzorem) Wymogi dla trybu konkursowego: Typy przedsięwzięć, które są przewidziane do realizacji w formule ZIT Alokacja, jaka wynika z tabeli finansowej Wskazanie jak w/w typy projektów przyczynią się do osiągnięcia celów i wskaźników RPO Harmonogram działań (Na dalszym etapie plany działań na lata , , ) W trybie konkursowym Związek ZIT dokonuje jedynie naboru projektów, weryfikację formalno-merytoryczną przeprowadza IZ RPO.

5 IZ RPO - ocena formalno – merytoryczna
Tryb konkursowy Strategia ZIT wraz z typami przedsięwzięć Związek ZIT –etap preselekcji projektów Plany działań wraz z listą projektów IZ RPO - ocena formalno – merytoryczna

6 Obligatoryjny tryb pozakonkursowy :
(lista projektów ZIT) Edukacja przedszkolna: wiązki EFS i EFRR Szkolnictwo zawodowe: wiązki EFS Rewitalizacja: wiązki EFS i EFRR w zakresie i 9.2.2

7 Edukacja przedszkolna Rewitalizacja
Szkolnictwo zawodowe Edukacja przedszkolna Rewitalizacja Tryb pozakonkursowy Wiązki EFS i EFRR (obligatoryjnie) Wiązki EFS (fakultatywnie) Tryb konkursowy brak

8 Rewitalizacja – (obligatoryjny zakres):
Poddziałanie Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych* (w przypadku, gdy realizatorem projektu jest jednostka organizacyjna pomocy społecznej także zakres wynikający z Poddziałania Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – dot. wyłącznie obszaru rewitalizacyjnego) Poddziałanie Rozwój usług społecznych Rewitalizacja – projekty EFS (fakultatywnie): Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia u osób pozostających bez pracy Poddziałanie Promocja samozatrudnienia Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa w tym zmiany profilu działalności Poddziałanie Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (w tym działania typu outplacement) Poddziałanie Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi oraz innymi osobami zależnymi osobom zatrudnionym Poddziałanie Działania uświadamiające, mające na celu zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz przełamujące bariery funkcjonujące na rynku pracy z perspektywy płci Poddziałanie 8.4 Zapobieganie wczesnemu przechodzeniu na emeryturę, obejmujące przekwalifikowanie pracowników Poddziałanie Kształcenie ustawiczne

9 Matryca dla EFS 8.5 zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Regionalny rynek pracy 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia u osób pozostających bez pracy 8.7 samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy 7.2.1 Promocja samozatrudnienia 8.8 równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 8.3.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi oraz innymi osobami zależnymi osobom zatrudnionym 8.3.3 Działania uświadamiające, mające na celu zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz przełamujące bariery funkcjonujące na rynku pracy z perspektywy płci 8.9 adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 8.1.1 Wsparcie dla przedsięrców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa w tym zmiany profilu działalności 8.1.2 Wspomaganie procesów adaptacyjncyh i modernizacyjnych w regionie (w tym działania typu outplacement) 8.10 aktywne i zdrowe starzenie się 8.4 Zapobieganie wczesnemu przechodzeniu na emeryturę, obejmujące przekwalfikowanie pracowników 9.4 aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności Włączenie społeczne 9.1.3 Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych 9.7 ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 9.2.2 Rozwój usług społecznych 10.1 ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 10.3 poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami Programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego Kształcenie ustawiczne

10 Działanie/typ projektu
Priorytet Alokacja pula A - ZIT PI Działanie/typ projektu Centralny pula A Centralny pula B1 Centralny suma A+B1 Południowy Północny Zachodni VII 8.5 7.1.1 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 8.7 7.2.1 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 VIII 8.9 8.1.1 ,00 8.1.2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 8.8 8.3.1 ,00 ,00 ,00 ,00 8.3.3 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 - 8.10 8.4 ,00 IX 9.4 9.1.3 ,00 ,75 ,50 ,75 9.7 9.2.2 ,88 ,00 ,24 ,12 ,76 XI 10.1 11.1.1 ,68 ,00 ,14 ,32 ,86 10.3 11.1.3 ,66 ,00 ,31 ,09 ,95 11.4.1 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 SUMA EFS ,22 ,00 ,44 ,03 ,32

11 Wymogi dla Strategii ZIT i listy projektów ZIT
1. Matryca wg priorytetów inwestycyjnych (zgodnie z logiką RPO WSL wersja 3.0) 2. Wzór listy zintegrowanych wiązek projektów planowanych do realizacji w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach RPO WSL 3. Szczegółowy opis projektu ZIT – fiszka – nr fiszki wpisuje Lider zgodnie z uporządkowaną listą projektów do ZIT 4. Wzór listy projektów 5. Ustalona z IZ RPO alokacja środków na poszczególne poddziałania (uwzględnienie wymogów ring- fencingów oraz koncentracji tematycznej ) 6. Przedłożenie Strategii ZIT zgodnie z Wytycznymi MRR i wymogami IZ RPO w ustalonym terminie – koniec listopada 2013

12 Pytania i zagadnienia do ustalenia
Który z funduszy (EFRR czy EFS) finansował będzie koszty zarządzania projektem, promocji itp. w projektach z zakresu edukacji przedszkolnej czy szkolnictwa zawodowego oraz rewitalizacji. Czy koszty te będą dzielone na dwa fundusze i powinny zostać zaplanowane w obu projektach? Strategiczne projekty komplementarne do ZIT do wsparcia w ramach programów operacyjnych czy to projekty z poprzedniej perspektywy czy planowane do wsparcia w latach czy zrealizowane, finansowane z różnych źródeł? Czy możliwe będzie sfinansowanie placów zabaw, o ile będą stanowiły część większego przedsięwzięcia - bardzo proszę o informację jaki procent w projekcie mogą stanowić place zabaw? Czy Powiatowy Urząd Pracy może być beneficjentem lub partnerem w ZIT. Jeśli tak to czy będzie to miało jakieś konsekwencje w ubieganiu się o środki spoza ZIT? W ramach ZIT przewidziano tzw. Konkursy dla projektów „miękkich”, w ramach planów działań jakie będzie związek ZIT przedstawiał. Czy informacja o tego typu naborach będzie musiała być ujęta w Strategii ZIT? Jak należy rozumieć listę gmin w zakresie upowszechnienia edukacji przedszkolnej ? J

13 Harmonogram prac – propozycja aktualizacji
Prace nad Strategią ZIT w kontekście prac nad RPO i KPO Przekazanie RPO do KE – grudzień / styczeń 2013 r. Zawarcie odniesień do ZIT w RPO – grudzień / styczeń 2013 r. Zawiązanie związków ZIT – do grudnia 2013 r. Przekazanie wstępnych wersji Strategii ZIT do IZ RPO i MRR – grudzień 2013 r. identyfikacja projektów do realizacji w obszarach możliwych do wsparcia z krajowych programów operacyjnych przekazanie RDOŚ celem ustalenia konieczności i zakresu OOŚ Opiniowanie Strategii ZIT – od lutego 2014 r. Równoległe opiniowanie przez poszczególne IZ RPO Równoległa opinia poszczególnych Strategii ZIT przez MRR (projekty opiniowane we współpracy z IZ) Finalizacja prac nad Strategiami ZIT – do czerwca 2014 r. Zawarcie porozumień pomiędzy Związkiem ZIT a IZ RPO – do listopada 2014 r. 13 13

14 Opiniowanie Strategii ZIT – podejście MRR
14 14

15 Strategia ZIT – co najistotniejsze [1]
Co będzie opiniowane przez MRR: Czy projekty są ze sobą zintegrowane i komplementarne Czy Strategia ZIT: zawiera podstawę prawną strategii ZIT (decyzja organu wykonawczego Związku ZIT) – dot. ostatecznej wersji jest spójna z KPZK, KSRR, SRK (IZ RPO sprawdza spójność z dokumentami regionalnymi) zawiera syntetyczną diagnozę obszaru wsparcia, w tym odniesienie do wyzwań Strategii Europa 2020, czy pokazuje potencjały i bariery rozwojowe, czy wskazano koncentrację działań w wymiarze przestrzennym (np. obszary zdegradowane, poprzemysłowe etc. ) 15 15

16 Strategia ZIT – co najistotniejsze [2]
Czy Strategia ZIT : wskazuje cele do realizacji w ramach ZIT wynikające z diagnozy wskazuje działania służące przeciwdziałaniu zdiagnozowanym negatywnym zjawiskom lub poprawie istniejących potencjałów? zawiera opis, jak cele i priorytety ZIT przyczynią się do długotrwałej poprawy warunków gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, społecznych i demograficznych na danym obszarze czy opis priorytetów ZIT zawiera konkretne rozwiązania operacyjne (obszar objęty interwencją, typy projektów, rodzaje beneficjentów, wartości projektów) czy cele korespondują z z CT i PI oraz celami, PI i osiami priorytetowymi RPO? czy priorytety ZIT są opisane typami przedsięwzięć lub projektami wraz ze wskazaniem jak będą się one przyczyniać do osiągania wskaźników RPO? czy wskazano wskaźniki rezultatu i produktu na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 16 16

17 Strategia ZIT – co najistotniejsze [3]
Czy strategia zawiera opis zasad wyboru projektów, na podstawie której opracowane zostaną kryteria wyboru projektów Czy lista projektów strategicznych ZIT (do realizacji w trybie pozakonkursowym) zawiera projekty zintegrowane i strategiczne dla danego MOF (zobrazowane np. wpływem na realizację wskaźników Strategii ZIT) Czy opis projektów z listy projektów strategicznych ZIT zawiera wystarczające informacje (dopuszczalni beneficjenci, wartość projektu, termin realizacji) Czy plan finansowy wskazuje źródła finansowanie Strategii ZIT – w szczególności dot. współfinansowania Czy strategia zawiera wystarczający opis systemu wdrażania ZIT wraz z określeniem zadań, procedur zarządzania i procesu decyzyjnego Czy Strategia ZIT opisuje sposób zaangażowania lokalnych aktorów w jej realizację i czy poddana był konsultacjom społecznym Czy strategia przewiduje projekty komplementarne w krajowych PO w ramach PI 4.3, 4.5 – jeśli tak, to czy istnieją wymagane dokumenty dot. gospodarki niskoemisyjnej 17 17

18 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google