Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Erasmus+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Wspiera on edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Erasmus+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Wspiera on edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej."— Zapis prezentacji:

1 Erasmus+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Wspiera on edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: •„Uczenie się przez całe życie" i jego programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Grundtvig i Leonardo da Vinci, •„Młodzież w działaniu”, • Erasmus Mundus, • Jean Monnet, • Tempus, • Alfa, • Edulink.

2 Cele programu Erasmus+
Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: spełnienia celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza strategii „Edukacja i szkolenia 2020” (ET 2020), rozwoju krajów partnerskich w obszarze edukacji na poziomie wyższym, spełnienia celów współpracy europejskiej w obszarze młodzieży, spełnienia celów związanych z rozwojem europejskiego wymiaru sportu, promowania wartości europejskich takich jak godność ludzka, wolność, demokracja, równość, respektowanie prawa i praw obywatelskich.

3 Ważne cechy programu Erasmus+
Program zwraca szczególną uwagę na: uznawanie nabytych umiejętności i kwalifikacji, upowszechnienie i wykorzystanie rezultatów projektów, otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych, dokumentów i mediów wyprodukowanych w programie, międzynarodowy wymiar, wielojęzyczność, równe szanse i włączenie (dostęp do programu wszelkich grup z mniejszymi możliwościami i wymagających szczególnego wsparcia) ochronę i bezpieczeństwo uczestników programu

4 „Edukacja i szkolenia 2020” - cele
Cztery strategiczne cele dla zakresu ramowego: realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności, poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia, promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej, zwiększanie kreatywności i innowacyjności, w tym przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia.

5 „Edukacja i szkolenia 2020” - wskaźniki odniesienia
Edukacja dorosłych: Uczestnictwo dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie - średnio w Europie co najmniej 15% dorosłych (obecnie 9%). Dla Polski cel - co najmniej 10%, obecnie 4,5%. Wykształcenie wyższe - odsetek osób w przedziale wiekowym 30–34 posiadających wyższe wykształcenie powinien wynosić co najmniej 40%. Przedwczesne kończenie nauki - odsetek osób przedwcześnie kończących naukę powinien wynosić poniżej 10%. Edukacja przedszkolna – co najmniej 95% dzieci w przedziale wiekowym od czterech lat do wieku podjęcia obowiązku szkolnego powinno być objętych edukacją przedszkolną.

6 Efektywność i skuteczność programu
Bardzo ważny jest wpływ działań na osoby uczestniczące, organizacje, grupy docelowe oraz rozwój europejskich i krajowych strategii i polityk w obszarze edukacji; Wartość dodana UE: projekty/inwestycje na poziomie europejskim przynoszące efekty dla wszystkich państw uczestniczących; Większy nacisk położony na mobilność i jej wpływ na osoby, instytucje, systemy oraz wspieranie zatrudnienia;

7 Uczestnicy programu Erasmus+
A. Kraje programu (programme countries) a. 28 państw członkowskich UE b. Islandia, Liechtenstein, Norwegia c. Turcja d. Była jugosłowiańska republika Macedonii B. Kraje partnerskie (partner countries) a. Szwajcaria b. Kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Rosja c. Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)

8 2014–2020 ERASMUS+ Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież AKCJA 1 „Wyjazdy w celach edukacyjnych” AKCJA 2 „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk” AKCJA 3 „Wsparcie dla reform w obszarze edukacji” oraz zarządzanych centralnie: Jean Monnet Sport

9 Edukacja dorosłych Najistotniejsze dla sektora edukacji dorosłych cele akcji programu: Podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności, zwłaszcza tych niezbędnych do bycia aktywnym członkiem społeczeństwa i na rynku pracy Wspieranie działań na rzecz podnoszenia jakości, innowacji i nadawania wymiaru międzynarodowego w organizacjach edukacyjnych Promowanie idei uczenia się przez całe życie w kontekście wspierania strategii krajowych, w tym uznawania efektów uczenia się Działania na rzecz poprawy nauczania i uczenia się języków obcych oraz promowania wielojęzyczności i świadomości międzykulturowej

10 Edukacja dorosłych Najistotniejsze dla sektora edukacji dorosłych priorytety strategiczne programu: rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych, takich jak kompetencje językowe, informatyczne, przedsiębiorczość rozszerzanie wykorzystania TIK w nauczaniu i uczeniu się promowanie narzędzi uznawania kwalifikacji przystosowanie zasad finansowania i inwestowania w edukację do nowych potrzeb i rozwijanie nowych podejść w tym zakresie

11 Wspieranie mobilności kadry edukacji dorosłych
Edukacja dorosłych Akcja 1 - Mobilność kadry edukacji dorosłych. Cele akcji: Wspieranie mobilności kadry edukacji dorosłych Wspieranie profesjonalnego rozwoju kadry edukacji dorosłych Rozwijanie kompetencji językowych kadry edukacji dorosłych Podnoszenie świadomości międzykulturowej i rozwijanie współpracy międzynarodowej Zwiększanie możliwości, atrakcyjności i wymiaru międzynarodowego organizacji działających w obszarze edukacji dorosłych – lepsze dostosowanie do potrzeb osób zaangażowanych w proces edukacji dorosłych Wzmacnianie synergii i wymiany między edukacją formalną, pozaformalną i nieformalną, edukacją w kierunku zatrudnienia i przedsiębiorczości Zapewnianie uznawania umiejętności i kompetencji nabytych podczas wyjazdu

12 Edukacja dorosłych Działania wspierane w ramach akcji:
Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych / szkoleń w obszarze edukacji dorosłych w zagranicznej organizacji partnerskiej Wyjazdy w celu udziału w kursach i innego typu formach szkoleniowych oraz pobytach typu job shadowing/obserwacja pracy w organizacji zajmującej się edukacją dorosłych Organizacje uczestniczące w projekcie (min. 2): Organizacja wysyłająca – odpowiada za selekcję uczestników projektu i ich wysłanie Organizacja/e goszcząca – odpowiada za goszczenie uczestników i zapewnienie im programu szkolenia (opcjonalnie) Koordynator konsorcjum – kieruje krajowym konsorcjum min. 3 partnerskich organizacji wysyłających

13 Edukacja dorosłych Czas trwania projektu: 1 rok lub 2 lata (określany na etapie wnioskowania) Czas trwania działania: od 2 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży) Kraje uprawnione: tylko kraje programu Grupy docelowe: kadra edukacji dorosłych – pracownicy/członkowie organizacji wspierający uczenie się dorosłych Partnerzy projektu: organizacje prywatne lub publiczne aktywne w obszarze edukacji dorosłych, np. stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, władze lokalne (organizacje prowadzące działania edukacyjne na rzecz dorosłych słuchaczy) Procedura wnioskowania: do Narodowej Agencji w kraju, w którym organizacja wysyłająca ma siedzibę Liczba możliwych wniosków: jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek w danej rundzie selekcyjnej (można natomiast uczestniczyć w różnych konsorcjach) Język projektu: język jednego z krajów programu

14 Edukacja dorosłych Europejski Plan Rozwoju (European Development Plan) organizacji wnioskującej musi być opracowany przed złożeniem wniosku i w nim opisany bardzo ważny jest opis potrzeb organizacji - jej kadry i słuchaczy oraz obszarów do poprawy z nim muszą być zintegrowane mobilności zaplanowane w ramach projektu jego ocena stanowi jeden z najistotniejszych elementów oceny wniosku. Mobility Agreement – porozumienie między organizacją wysyłającą, goszczącą i uczestnikami mobilności, zawierane przed rozpoczęciem mobilności (nieobowiązkowe, ale zalecane) W przypadku konsorcjum krajowego – podpisanie tzw. mandate: porozumienia o współpracy

15 Edukacja dorosłych Kryteria oceny jakościowej
(30 pkt.) Zgodność projektu z celami i priorytetami akcji Mobilność kadry edukacji dorosłych i obszaru edukacji dorosłych, potrzebami uczestników i Europejskim Planem Rozwoju (40 pkt.) Jakość projektu - jego założeń, planu działania i praktycznych rozwiązań zastosowanych na każdym etapie realizacji (30 pkt.) Wpływ projektu (na organizację, jej ofertę, pracowników i słuchaczy) i upowszechnianie rezultatów Warunek akceptacji wniosku: uzyskanie minimum 60 pkt. (na 100) oraz minimum 50% w każdym z ocenianych obszarów

16 Edukacja dorosłych Ogólne zasady dofinansowania
Dofinansowanie głównie w postaci stawek kosztów jednostkowych (unit costs) Brak określonego maksymalnego możliwego do uzyskania dofinansowania – uzależnione głównie od liczby uczestników, długości trwania wyjazdów i krajów docelowych W przypadku projektów powyżej EUR badane zdolności finansowej organizacji wnioskującej (możliwe ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia realizacji umowy)

17 Edukacja dorosłych Zasady dofinansowania :
Koszty podróży wg stawek kosztów jednostkowych (unit costs), uzależnione od odległości między krajem wyjazdu a krajem przyjazdu (przysługuje od 100 km) 180 – 1100 EUR Wsparcie organizacyjne (związane m.in. z działaniami przygotowawczymi, monitoringiem i oceną wyników uczenia się) wg stawek kosztów jednostkowych (unit costs), uzależnione od liczby uczestników do 100 osób – 350 EUR powyżej 100 osób – 200 EUR

18 Edukacja dorosłych Zasady dofinansowania :
Wsparcie indywidualne (koszty utrzymania) wg stawek kosztów jednostkowych (unit costs), uzależnione od długości trwania wyjazdu i kraju docelowego Opłata za kurs (tylko w przypadku udziału w kursie) wg stawek kosztów jednostkowych (unit costs), uzależnione od długości trwania wyjazdu (przysługuje od 1 do 10 dni, wymaga uzasadnienia we wniosku) 70 – 700 EUR Specjalne potrzeby (dotyczy uczestników niepełnosprawnych) wg kosztów rzeczywistych (wymaga uzasadnienia we wniosku) 100% uprawnionych kosztów

19 Edukacja dorosłych Etapy projektu
1. PRZED WYJAZDEM - selekcja uczestników wyjazdów (jeśli dotyczy); ustalenia organizacyjne z instytucjami partnerskimi (szczególnie dotyczy wyjazdów na job shadowing i w celu prowadzenia zajęć); zawarcie tzw. Mobility Agreement; przygotowanie pedagogiczne/językowe/kulturowe uczestników wyjazdów; wsparcie merytoryczne i logistyczne przed wyjazdem. 2. WYJAZD 3. PO POWROCIE Z WYJAZDU - potwierdzenie zdobytych umiejętności (Europass - Mobilność); złożenie raportu końcowego; wykorzystanie zdobytych umiejętności na rzecz organizacji; działania upowszechniające.

20 Edukacja dorosłych Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne w obszarze edukacji dorosłych. Cele akcji: Poprawa jakości oferty edukacyjnej i jej właściwe odniesienie do potrzeb sektora edukacji dorosłych, Zwiększenie oferty dot. umiejętności kluczowych, w szczególności językowych, informatycznych i przedsiębiorczości, Promowanie innowacyjnych praktyk w edukacji dorosłych (TIK, Otwartych Zasobów Edukacyjnych, uczenie i mobilność tradycyjna i z użyciem TIK), Wspieranie współpracy między instytucjami z sektora edukacji dorosłych a władzami lokalnymi i regionalnymi, Rozwój profesjonalistów i organizacji działających w obszarze edukacji dorosłych, Zapewnianie równości i włączania w edukację dorosłych w odniesieniu do każdej grupy osób z mniejszymi możliwościami i wymagających szczególnego wsparcia,

21 Edukacja dorosłych Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne w obszarze edukacji dorosłych. Cele akcji: Zwiększanie dostępu do edukacji dorosłych i w konsekwencji do zatrudnienia, w tym poprzez właściwe doradztwo, Promowanie edukacji na rzecz aktywnego obywatelstwa i zatrudnienia (w tym przedsiębiorczości społecznej) Zwiększenia udziału w uczeniu się osób dorosłych i zatrudnienia przez rozwój usług doradczych i konsultacyjnych Rozpoznawanie i uznawanie kompetencji zdobytych drogą pozaformalną i nieformalną. Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez odniesienie się do strategicznych wyzwań, potrzeb i celów sektora edukacji dorosłych i innych sektorów

22 Edukacja dorosłych Czas trwania projektu: 2 lub 3 lata (określany na etapie wnioskowania) Kraje uprawnione: kraje programu (kraje UE, FYROM, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja) oraz kraje partnerskie (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) Skład partnerski: organizacje z minimum 3 krajów programu Uczestnicy: organizacje prywatne lub publiczne aktywne w obszarze edukacji dorosłych, np. stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, władze lokalne Kto składa wniosek: organizacja wnioskująca (koordynator) w imieniu całego partnerstwa, należy załączyć upoważnienia, tzw. „mandates” do wniosku Liczba możliwych wniosków: jedno konsorcjum może złożyć jeden wniosek, jedna organizacja może być w różnych projektach (te same działania mogą być dofinansowane tylko raz)

23 Edukacja dorosłych Język projektu: język jednego z krajów programu
Procedura wnioskowania: do Narodowej Agencji w kraju, w którym organizacja wnioskująca ma siedzibę Grupy docelowe: kadra edukacji dorosłych, dorośli słuchacze Kto podpisuje umowę finansową: organizacja wnioskująca (koordynator) Miejsce realizacji działań: kraje uczestniczące w projekcie

24 Edukacja dorosłych Przykładowe działania wspierane w ramach akcji
Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk między organizacjami z sektora edukacji dorosłych, Rozwój, testowanie i zatwierdzanie nowych programów nauczania, metod nauczania oraz innowacyjnych podejść do nauczania, Rozpoznawanie i uznawanie kompetencji zdobytych drogą pozaformalną i nieformalną. Rozwijanie współpracy między instytucjami z sektora edukacji dorosłych a władzami lokalnymi i regionalnymi Międzynarodowe działania wspierające rozwój przedsiębiorczości jako cechy umysłu oraz rozwój umiejętności w celu pobudzania aktywnego obywatelstwa i przedsiębiorczości, w tym społecznej Spotkania międzynarodowe partnerów dotyczące koordynacji i wdrażania projektu.

25 Edukacja dorosłych Ogólne zasady dofinansowania
Umowa finansowa podpisywana tylko z organizacją wnioskującą (koordynator projektu) Całość dofinansowania wypłacana organizacji wnioskującej, natomiast budżet we wniosku określa kwoty dofinansowania odrębnie dla każdego partnera Dofinansowanie w większości w postaci stawek kosztów jednostkowych (unit costs) Wypłata dofinansowania w 2 lub 3 ratach, zależnie od długości trwania projektu (2 lub 3 lata) Dla projektów powyżej EUR badana zdolność finansowa organizacji wnioskującej (możliwe ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia realizacji umowy) Maksymalne możliwe do uzyskania dofinansowanie: EUR / projekt ( EUR / rok)

26 Edukacja dorosłych Project management and implementation (zarządzanie projektem, aktywności lokalne, upowszechnianie, materiały szkoleniowe) wg stawek kosztów jednostkowych, dla organizacji uczestniczących w projekcie 500 EUR / miesiąc - organizacja koordynująca; 250 EUR / miesiąc - pozostałe organizacje. Maksymalnie 2750 EUR / miesiąc Transnational project meetings (spotkania robocze dot. koordynacji i wdrażania projektu) wg stawek kosztów jednostkowych, na uczestnika (stawka obejmuje koszty podróży i utrzymania) 575 EUR – odległość podróży od 100 km do 1999 km; 760 EUR – odległość podróży powyżej 2000 km. Maksymalnie EUR / rok Special needs support (dotyczy uczestników niepełnosprawnych) wg kosztów rzeczywistych (wymaga uzasadnienia we wniosku) 100% uprawnionych kosztów

27 Edukacja dorosłych Intellectual outputs (rezultaty i trwałe produkty intelektualne – materiały pedagogiczne, narzędzia, analizy, badania) wg stawek kosztów jednostkowych, na pracownika uzależnione od kategorii pracownika, kraju oraz czasu pracy EUR / dzień pracy Multiplier events (wydarzenia dot. upowszechniania i wdrażania rezultatów i produktów intelektualnych) wg stawek kosztów jednostkowych, na uczestnika 100 EUR - uczestnik lokalny, 200 EUR - uczestnik zagraniczny. Maksymalnie EUR / projekt Exceptional costs (m. in. podwykonawstwo) wg kosztów rzeczywistych (wymaga uzasadnienia we wniosku). Maksymalnie EUR / projekt

28 Edukacja dorosłych Kryteria oceny jakościowej
(30 pkt.) Zgodność projektu ze strategicznymi europejskimi celami i priorytetami w obszarze edukacji i w sektorze edukacji dorosłych. Zgodność projektu z celami i priorytetami akcji Partnerstwa strategiczne. (20 pkt.) Jakość projektu - jego planu działania, spójności celów z działaniami, działań z proponowanym budżetem, itd. (20 pkt.) Jakość partnerstwa i założeń dotyczących współpracy (30 pkt.) Wpływ projektu i upowszechnianie rezultatów, w tym wykorzystania rezultatów i produktów po zakończeniu projektu.

29 Edukacja dorosłych Kryteria oceny jakościowej Warunek akceptacji wniosku: uzyskanie minimum 60 pkt. (na 100) oraz minimum 50% w każdym z ocenianych obszarów. W ocenia obowiązuje zasada proporcjonalności: maksymalna liczbę punków może otrzymać zarówno niskobudżetowy projekt współpracy pomiędzy mniejszymi organizacjami jak i skomplikowany wysokobudżetowy projekt tworzący innowacyjne rezultaty.

30 Młodzież Edukacja pozaformalna w Erasmus+ Młodzież?
nauka poprzez praktykę; zaplanowane i zorganizowane działanie; towarzyszy i uzupełnia naukę w szkole; opiera się na dobrowolnym udziale; odbywa się poza szkołą, uczelnią; dzieje się w czasie wolnym od nauki.

31 Młodzież Akcja 1. „Mobilność młodzieży”
„Mobilność osób pracujących z młodzieżą” Akcja 2. „Partnerstwa Strategiczne” „Współpraca międzyagencyjna i szkolenia” Akcja 3. „Rozwój polityki młodzieżowej”

32 Młodzież Uczestnicy Erasmus+ Młodzież:
organizacje i instytucje non profit przedsiębiorstwa społeczne instytucje publiczne nieformalne grupy młodzieży instytucje/organizacje/inne podmioty działające w obszarze edukacji, szkoleń i rynku pracy

33 Młodzież Kraje uczestniczące w programie: 28 państw członkowskich UE
Islandia, Liechtenstein, Norwegia Turcja Była republika Jugosławii Macedonia Kraje partnerskie Kraje sąsiadujące z UE: Partnerstwo Wschodnie, Rosja, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie Pozostałe kraje (akcje centralne)

34 Młodzież Akcja 1 „Mobilność młodzieży” Wymiany młodzieży
Wspólne zaplanowane spotkanie młodzieży z rożnych krajów w celu poznania swoich kultur, przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania ciekawych przedsięwzięć, oparte na założeniach edukacji pozaformalnej. Czym nie jest wymiana młodzieży? wycieczką, wyjazdem akademickim wydarzeniem o charakterze rekreacyjnym festiwalem, działaniem nastawionym na zysk

35 Młodzież Liczba i profil uczestników
Działania realizowane pomiędzy krajami programu i przy udziale partnerów z krajów partnerskich sąsiadujących z UE Min. 2 grupy młodzieży z różnych krajów Wymiana 5-21 dni (nie licząc dni podróży) 13-30 lat 16-60 uczestników (nie licząc liderów) min. 4 osoby w grupie wiek liderów – bez ograniczeń

36 Młodzież Koszty podróży - stawka jednostkowa - linii prostej A-B
Koszty organizacyjne - stawka jednostkowa 34 EUR/os/dzień (PL) Wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami - koszty rzeczywiste 100% (koszty związane ze specjalnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ) Dodatkowe koszty wynikające ze specyfiki projektu - koszty rzeczywiste 100% (wizy, udział młodzieży z mniejszymi szansami, wizyta przygotowawcza )

37 Młodzież Akcja 1 „Mobilność młodzieży” Wolontariat Europejski
Młodzi ludzie wyjeżdżają do pracy przy rożnych projektach zagranicznych jako wolontariusze. Wolontariusze pomagają w społecznościach lokalnych a jednocześnie zdobywają nowe umiejętności i doświadczenie. Czym nie jest Wolontariat Europejski? okazjonalnym, nieustrukturyzowanym, dorywczym wolontariatem zastępstwem pracy etatowej stażem zawodowym praktyką studencką wyjazdem turystycznym, wypoczynkowym

38 Młodzież Liczba i profil uczestników Wiek 17-30 lat
Do 30 wolontariuszy w projekcie 2-12 miesięcy, indywidualnie lub grupowe 2 tygodnie-2 miesiące; indywidualne dla młodzieży z mniejszymi szansami lub grupowy pow. 10 wolontariuszy organizacja goszcząca, wysyłająca, koordynująca musi posiadać akredytację

39 Młodzież Koszty podróży - stawka jednostkowa, w linii prostej A-B
Koszty organizacyjne - stawka jednostkowa < 2 m-ce 18 EUR/dzień/wolontariusz; >2 m-ce 540 EUR/mc/wolontariusz Wsparcie indywidualne - stawka jednostkowa < 2 m-ce 3 EUR/dzień/wolontariusz ; >2 m-ce 85 EUR/mc/wolontariusz Wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami - koszty rzeczywiste 100% (koszty związane ze specjalnymi potrzebami osób niepełnosprawnych) Dodatkowe koszty wynikające ze specyfiki projektu - koszty rzeczywiste 100% (wizy, ubezpieczenie, udział młodzieży z mniejszymi szansami, wizyta przygotowawcza) Wsparcie językowe - stawka jednostkowa - wsparcie w zakresie nauki języka kraju goszczącego przed wyjazdem lub w trakcie pobytu > 2 m-ce

40 Młodzież Akcja 1 „Mobilność osób pracujących z młodzieżą”. CELE:
Rozwój osób pracujących z młodzieżą wymiana doświadczeń nawiązywanie nowych partnerstw pomiędzy instytucjami MOŻLIWE DZIAŁANIA: Seminaria (ang. Seminars) Kursy szkoleniowe (ang. Training Courses) Wydarzenia służące nawiązywaniu kontaktów (ang: Contact Making Activities) Wizyty studyjne (ang. Study Visitis) Staże typu podpatrywanie pracy (ang. job shadowing).

41 Młodzież Czas trwania: 2 dni do 2 miesięcy (nie licząc dni podróży).
Uczestnicy: 50 osób (w tym ewentualni eksperci, facylitatorzy, trenerzy etc. ) Nie ma ograniczeń wiekowych Partnerzy: Instytucje pracujące z młodzieżą, z Krajów Programu i Krajów Partnerskich

42 Młodzież Koszty podróży - stawka jednostkowa, w linii prostej A-B
Koszty organizacyjne - stawka jednostkowa 59 EUR/os/dzień (PL) Wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami - koszty rzeczywiste 100% (koszty związane ze specjalnymi potrzebami osób niepełnosprawnych) Dodatkowe koszty wynikające ze specyfiki projektu - koszty rzeczywiste 100% (wizy, szczepienia, formalności związane z pobytem w danym kraju)

43 Przez młodzież, dla młodzieży, z młodzieżą
Akcja 2. „Partnerstwa Strategiczne” Dla kogo? Przez młodzież, dla młodzieży, z młodzieżą Organizacje, instytucje pracujące z młodzieżą osoby działające i pracujące w obszarze edukacji i szkoleń osoby pracujące z młodzieżą eksperci, specjaliści młodzi ludzie, studenci, uczniowie, wolontariusze (13-30 lat) młodzi ludzie, będący poza systemem edukacji, szkoleń i rynkiem pracy młodzież z mniejszymi szansami

44 Młodzież Czas: Od 6 do 24 miesięcy Ile krajów: Wystarczą dwa kraje
Ilu uczestników: Brak ograniczeń Kluczowe słowa Strategia, czyli plan działania Partnerstwo, czyli równe traktowanie się stron Innowacje, czyli nowatorstwo

45 Młodzież Wymiana metod pracy, dobrych praktyk.
Współpraca międzysektorowa = szansa na nowe rozwiązania. Wspólne wypracowywanie, sprawdzanie w praktyce nowatorskich podejść, metod i sposobów pracy w sektorze młodzieżowym. Wymierne efekty. Aktualizacja, odświeżenie, modernizacja. Zmiany systemowe. Cel: Odpowiedź na wyzwania współczesnego świata (bezrobocie młodzieży, dążenie do stabilności i wzrostu ekonomicznego, dążenie do zwiększenia uczestnictwa młodych w życiu publicznym)

46 Młodzież Długofalowe oddziaływanie, konkretne efekty.
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów. Szansa dla młodzieży lat na wypróbowanie swoich pomysłów, zaangażowanie obywatelskie i rozwijanie przedsiębiorczości. Działania podnoszące rozpoznawalność i uznawalność kompetencji i kwalifikacji zdobywanych w ramach edukacji pozaformalnej. Rozwijanie tzw. kluczowych kompetencji młodzieży (przedsiębiorczości = umiejętność skutecznego działania, umiejętności językowych i kompetencji związanych z technologiami informacyjnymi ICT ang. Information and Communication Technologies) wypracowanie metod, narzędzi i materiałów, które będą udostępniane na zasadach OER ang. Open Education Resources

47 Młodzież tworzenie sieci współpracy i wspólnych projektów przez:
organizacje młodzieżowe instytucje/organizacje/inne podmioty działające w obszarze edukacji i szkoleń instytucje/organizacje/inne podmioty działające w obszarze rynku pracy Grant na: Spotkania międzynarodowe Prowadzenie projektu Tzw. ”produkty intelektualne” Działania upowszechniające rezultaty Szkolenia

48 Młodzież Akcja 2. „Partnerstwa Strategiczne” Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe Działania służące przede wszystkim zwiększaniu i rozwijaniu: zaangażowania obywatelskiego młodzieży postawy przedsiębiorczej i umiejętności skutecznego działania młodzieży to projekt, który samodzielnie przygotowuje, organizuje i realizuje młodzież to możliwość sprawdzenia w praktyce swoich pomysłów to networking lokalnych inicjatyw realizowanych równolegle przez minimum 2 grupy młodzieży z minimum 2 różnych krajów

49 Młodzież Czemu może służyć projekt?
zwiększeniu aktywności obywatelskiej(m.in. organizowanie konsultacji, debat, konferencji, inicjatyw dot. tematyki europejskiej) działania podejmowane dla pożytku społeczności lokalnych (m.in. wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym np. osób starszych, niepełnosprawnych, migrantów, mniejszości społecznych) założeniu klubu młodzieżowego, organizacji lub przedsiębiorstwa społecznego przygotowaniu i przeprowadzeniu kursów i szkoleń dot. np. edukacji młodzieży w zakresie przedsiębiorczości organizowaniu wydarzeń kulturalnych i artystycznych

50 Młodzież TERMINY 30 kwietnia 2014
( – dla Akcji 1 i 3) ( – dla Akcji 2) 1 października 2014 ( – dla Akcji 1 i 3) ( – dla Akcji 2)


Pobierz ppt "Erasmus+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Wspiera on edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google