Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta programu Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta programu Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie."— Zapis prezentacji:

1 Oferta programu Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

2 Narodowa Agencja w Polsce PROGRAM COMENIUS Program Uczenie się przez całe życie Oferta programu Comenius dla szkół i przedszkoli

3 Struktura programu Uczenie się przez całe życie PROGRAM COMENIUS Comenius e - Twinning Edukacja szkolna Erasmus Szkoły wyższe Leonardo da Vinci Kształcenie i doskonalenie zawodowe Grundtvig Edukacja dorosłych Program międzysektorowy 4 rodzaje aktywności – rozwój polityki edukacyjnej; kształcenie językowe; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych; rozpowszechnianie przykładów dobrej praktyki Program Jean Monnet 3 rodzaje aktywności – Akcja Jean Monnet; europejskie instytucje; stowarzyszenia europejskie

4 Kraje uprawnione do udziału w programie Comenius Kraje UE 27 państw członkowskich Unii Europejskiej; Kraje EFTA i EOG Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Kraje kandydujące Turcja, Chorwacja; oraz Szwajcaria. PROGRAM COMENIUS

5 Cele szczegółowe programu Comenius Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród uczniów i kadry nauczycielskiej; PROGRAM COMENIUS

6 Cele szczegółowe programu Comenius Pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. PROGRAM COMENIUS

7 Odbiorcy oferty Programu Comenius PROGRAM COMENIUS Szkoły i placówki realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki Uczniowie Studenci kierunków nauczycielskich i nauczyciele, którzy nie podjęli jeszcze zatrudnienia Nauczyciele Dyrektorzy szkół i placówek

8 Struktura Programu C OMENIUS W izyty przygotowawcze i Seminaria Kontaktowe Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty Regio Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej Asystentura Comeniusa Wyjazdy Indywidualne Uczniów PROGRAM COMENIUS

9 udzielenie informacji o możliwościach współpracy europejskiej w dziedzinie, której dotyczy seminarium; umożliwienie kontaktu osobom z różnych krajów europejskich i utworzenie przez nie grupy partnerskiej; udzielenie konkretnych informacji i wskazówek dotyczących opracowania projektu udzielenie praktycznych informacji np. dotyczących procedur, wypełniania formularzy wniosków. PROGRAM COMENIUS Seminarium kontaktowe

10 Wizyta przygotowawcza Taka wizyta umożliwia partnerom potencjalnego projektu spotkanie mające na celu: dopracowanie założeń, celów i metodologii projektu; określenie roli i zadań partnerów; opracowanie budżetu i planu pracy; wspólne wypełnienie wniosku o dofinansowanie projektu. PROGRAM COMENIUS

11 Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół PROGRAM COMENIUS Projekty realizowane przez grupy partnerskie składające się z minimum trzech szkół/przedszkoli z trzech różnych krajów uprawnionych do uczestnictwa w programie; Projekty mogą się koncentrować wokół zadań wykonywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli i/lub wymiany doświadczeń i działań nauczycieli związanych z dydaktyką, profilaktyką, wychowaniem, zarządzaniem placówką.

12 Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół PROGRAM COMENIUS

13 Projekty dwustronne PROGRAM COMENIUS Projekty realizowane przez dwie szkoły z dwóch różnych krajów uprawnionych do uczestnictwa w programie, W harmonogramie działań muszą zawierać co najmniej dwie 10-dniowe wizyty grup uczniowskich nie mniejszych niż 10-osobowe, w obu partnerskich szkołach. Projekty dwustronne można realizować z uczniami w wieku ponad 12 lat. Ich zasadniczym celem jest rozwijanie umiejętności językowych młodzieży.

14 Np. uczestnictwo w eTwinningu http://www.etwinning.pl/ http://www.etwinning.pl/ Udział w innych akcjach programu Comenius Znalezienie partnerów – co może pomóc?

15 Np. forum internetowe na stronie www.comenius.org.pl Znalezienie partnerów – co może pomóc?

16 Np. baza projektów i produktów European Shared Treasure : http://www.europeansharedtreasure.eu/ http://www.europeansharedtreasure.eu/ http://www.europeansharedtreasure.eu Znalezienie partnerów – co może pomóc?

17 Np. Schools Online http://schoolsonline.britishcouncil.org/http://schoolsonline.britishcouncil.org/ Znalezienie partnerów – co może pomóc?

18 Cele realizowane przez akcję Comenius Regio Wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie, realizacja celów programu Comenius, a w konsekwencji wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów. Partnerstwa w ramach programu Comenius Regio dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej, w tym przygranicznej. PROGRAM COMENIUS

19 Partnerstwa Comenius Regio W każdym, z dwóch regionów, do realizacji projektu muszą być zaangażowane: PROGRAM COMENIUS co najmniej jedna inna organizacja np. PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI jednostka samorządu terytorialnego lub kuratorium oświaty co najmniej jedna szkoła lub przedszkole Inne organizacje realizujące projekt to również: organizacje pozarządowe, muzea, biblioteki, kluby sportowe, przedsiębiorstwa itd. Jeden z partnerów musi być członkiem UE.

20 Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej Celem akcji jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej, poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach odbywających się w krajach europejskich Kursy szkoleniowe mogą trwać od 5 dni do 6 tygodni. W tej grupie wyróżniamy: kursy językowe, kursy językowo- metodyczne, kursy tematyczne. PROGRAM COMENIUS

21 Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej Comenius umożliwia nauczycielom udział w kursach doskonalenia zawodowego oferowanych z katalogu kursów Comenius/Grundtvig. http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/ PROGRAM COMENIUS Beneficjenci mogą brać udział w: kursach szkoleniowych, konferencjach, seminariach, job-shadowing.

22 Asystentura Comeniusa Akcja skierowana jest do studentów kierunków nauczycielskich oraz do szkół /przedszkoli, które chciałyby gościć asystenta. PROGRAM COMENIUS Akcja obejmuje wyjazdy na praktykę pedagogiczno-zawodową trwającą od 13 do 45 tygodni.

23 Asystentura Comeniusa Rola asystenta: wsparcie w nauczaniu języka obcego; wsparcie w nauczaniu innego przedmiotu; pomaganie w przygotowaniu i realizacji Partnerskich Projektów Szkół Comeniusa; wzbogacanie programu nauczania o elementy wiedzy o Unii Europejskiej; PROGRAM COMENIUS pomaganie uczniom niepełnosprawnym oraz uczniom mającym trudności w nauce; promowanie informacji o swym kraju ojczystym.

24 GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJĘ I POMOC ? pracownicy Narodowej Agencji programu Comenius strona internetowa www.comenius.org.pl forum programu Comenius koordynatorzy wojewódzcy: http://comenius.org.pl/index.ph p/ida/56/ PROGRAM COMENIUS

25 Dziękuję za uwagę Joanna Skrzelińska jskrzelinska@frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie


Pobierz ppt "Oferta programu Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google