Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Lidia Kaliszczak Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Lidia Kaliszczak Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii"— Zapis prezentacji:

1 Dr Lidia Kaliszczak Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii
Zachowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia gospodarczego w Polsce Dr Lidia Kaliszczak Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii

2 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
stanowią instytucjonalny wymiar przedsiębiorczości, która w powszechnym odbiorze kojarzona jest przede wszystkim z urzeczywistnianiem pomysłu „na swój własny biznes”.

3 MMSP a przedsiębiorczość
Sektor MSP jest uznawany za ważny atrybut konkurencyjnej gospodarki. Dowodzi się bowiem, iż właśnie w tych firmach, zarządzanych głównie przez samego właściciela w najpełniejszy sposób odzwierciedlona jest idea ryzyka działalności, kreatywności i umiejętności dostrzegania szans (tzw. kirznerowska „czujność” przedsiębiorcy).

4 Czy wiesz, żę… Co godzinę w Polsce rejestrowanych jest 166 firm,
czyli jeden podmiot gospodarczy powstaje co 22 sekundy* (* zakładając, że rejestracja jest możliwa 5 dni tygodniu, 8 godzin dziennie)

5 Uwarunkowania zachowań MMSP - PKB
Zachowania przedsiębiorców od 2008 roku do chwili obecnej w znacznej mierze determinuje ogólnoświatowy kryzys finansowo-gospodarczy 2009 r, - załamanie gospodarcze lepsze lata 2010−2011, po nich znów gorszy rok 2012, znacznie lepszy rok 2013 z wyraźną poprawą koniunktury.

6 Dynamika wzrostu PKB w Polsce i na świecie w latach 2004–2013 (w %)

7 Skutki spowolnienia gospodarczego
okresowe zmniejszenie liczby przedsiębiorstw, spadek wielkości inwestycji, pogorszenie wskaźników dotyczących przeżywalności przedsiębiorstw.

8 Gorsza koniunktura zmusza do:
rewizji celów, zmian w organizacji i działaniu, które mogą być doraźne, pozwalające przetrwać najtrudniejszy okres, ale mogą też zadecydować o długookresowej konkurencyjności przedsiębiorstwa.

9 Skutki spowolnienia gospodarczego
Już ponad sto lat temu Joseph Schumpeter wskazywał na istotę tzw. twórczej destrukcji: kryzysy niszczą, ale też tworzą – nowe, efektywniejsze przedsiębiorstwa.

10 przejawy adaptacji rynkowej małych i średnich przedsiębiorstw
Liczba przedsiębiorstw aktywnych w Polsce ogółem i w grupach według wielkości w latach 2004–2011 (w tys.)

11 Liczba przedsiębiorstw nowo powstałych i zlikwidowanych (w tys
Liczba przedsiębiorstw nowo powstałych i zlikwidowanych (w tys.) oraz współczynnik przeżycia pierwszego roku działalności (%) w Polsce w latach 2003–2012.

12 Kryzys – czy może być pozytywny???
Ponad połowa przedsiębiorców uważa, że kryzys można wykorzystać do poszukiwania nowych możliwości rozwoju. W taką możliwość wierzy także 25% przedsiębiorstw, które są obecnie w gorszej sytuacji finansowej, co ogólnie można przyjąć za zjawisko pozytywne, gdyż widać, że firmy te są nastawione na odbudowę i wykorzystanie sytuacji panującej na rynku.

13 Które firmy są bardziej aktywne??
Generalnie bardziej aktywną postawę w czasach kryzysu przejawiają małe i średnie firmy (średnia ocena 3,4–3,5 na 5-stopniowej skali) niż mikroprzedsiębiorstwa (3,3) i przedsiębiorstwa działające na szerokich rynkach (3,6 wobec 3,3–3,4 wśród firm ograniczających się do rynku krajowego)

14 przekonanie o potrzebie określonych zachowań i działań w warunkach kryzysu
Wyszczególnienie Mikro; Małe; Średnie W czasach kryzysu firma taka jak moja musi być prowadzona jedynie opierając się na jasno sprecyzowanym planie działania

15 c.d. Wyszczególnienie Mikro; Małe; Średnie
- Państwo oraz inne instytucje publiczne powinny bardziej wspierać przedsiębiorstwa w czasach kryzysu - Boję się, że firma zbankrutuje, jeżeli kryzys potrwa dłużej

16 c.d. Wyszczególnienie Mikro; Małe; Średnie
W czasach kryzysu firma powinna się nastawić na przetrwanie i nie wprowadzać żadnych inwestycji

17 Negatywne skutki recesji
Najczęściej obserwowanym przez przedsiębiorców skutkiem obecnej sytuacji jest: mniejsza liczba zleceń (85% wskazań), spadek rentowności firmy (27%) opóźnione płatności (24%), czyli zjawiska typowe dla recesji.

18 Czy mmsp są przygotowane do funkcjonowania w warunkach recesji??
Brak długofalowych strategii – koncentracja na bieżącym wyniku finansowym, a nie budowaniu relacji z dostawcami Wyjątek stanowią firmy średnie i zajmujące się eksportem Większość przedsiębiorców nie dostrzega korzyści z precyzowania i określania celów, planów czy strategii działania

19 Dostosowanie przedsiębiorstw MSP do aktualnej sytuacji rynkowej obejmuje
redukcję kosztów, głównie o charakterze doraźnych oszczędności (średnio 41% wskazań), - obniżenie cen swoich produktów/ usług (19%); - ograniczenie wydatków na usługi telekomunikacyjne, telefony, Internet (17%); - ograniczenie wydatków inwestycyjnych, odłożenie inwestycji na później (14%); - wstrzymanie podwyżek dla pracowników (12%); - brak intensywniejszej promocji, reklamy (11%); - udzielanie rabatów dla klientów płacących terminowo (9%); - redukcja zatrudnienia, zwolnienia pracowników (4%); - zmiana formy zatrudnienia pracowników (3%).

20 Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA
Istotną rolę w zachowaniach przedsiębiorstw odgrywają nastroje społeczne, wynikające z oceny sytuacji gospodarczej kraju oraz kondycji własnej firmy. Poziom tych nastrojów można ocenić za pomocą wskaźnika KERNA

21

22 interpretacja Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA w 2013 roku wrósł do poziomu minus 47,81 pkt. i jest to najlepszy wynik od trzech lat. W stosunku do ubiegłego kwartału odczyt jest wyższy, aż o 13,02 pkt. Co ważne również, porównując do analogicznego okresu roku 2012 wartość KERNA podskoczyła o 27,71 pkt. Choć wskaźnik KERNA wciąż jest na minusie, jednak tak duże wzrosty dobrze prognozują.

23 Dostosowania MMSP województwie podkarpackim
dynamika zmian liczby przedsiębiorstw w poszczególnych grupach (2012/2008) mikroprzedsiębiorstwa: wzrost o 8,3%; - przedsiębiorstwa małe: spadek o 8,1%; - przedsiębiorstwa średnie: wzrost o 3,5%; - przedsiębiorstwa duże: spadek o 3,4%.

24 Skutki spowolnienia gospodarczego według przedsiębiorców W województwie podkarpackim (%).

25 Działania podjęte przez przedsiębiorców w warunkach spowolnienia gospodarczego (%).

26 Działania podjęte przez przedsiębiorców w celu redukcji kosztów (%)

27 Plany przedsiębiorców dotyczące poprawy sytuacji przedsiębiorstwa (%).

28 wnioski Sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polce w umiarkowanym stopniu odczuwa skutki spowolnienia gospodarczego Warunkiem przetrwania jest zmiana podejścia, opartego na działaniach krótkookresowych, w kierunku myślenia w kategoriach długofalowych.


Pobierz ppt "Dr Lidia Kaliszczak Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google