Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy formalizm zdusza innowacyjność? Jak skutecznie poruszać się w gąszczu przepisów aby uzyskać publiczne fundusze B+R na przykładzie Projektu Optymalizacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy formalizm zdusza innowacyjność? Jak skutecznie poruszać się w gąszczu przepisów aby uzyskać publiczne fundusze B+R na przykładzie Projektu Optymalizacja."— Zapis prezentacji:

1 Czy formalizm zdusza innowacyjność? Jak skutecznie poruszać się w gąszczu przepisów aby uzyskać publiczne fundusze B+R na przykładzie Projektu Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią "od widelca do zagrody Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach POIG Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe Okres realizacji Projektu: 01.10.2009- 30.06.2015 Wartość Projektu: 39 524 338,69 zł Lider Projektu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kierownik Projektu – Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Wierzbicka

2 2 Plan Prezentacji Czy formalizm zdusza innowacyjność? Jak skutecznie poruszać się w gąszczu przepisów aby uzyskać publiczne fundusze B+R. Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce – Wdrażanie innowacji: przekształcanie wiedzy w zysk, 1. Opracowanie właściwej strategii (Konsument jest najważniejszy) 2. Analiza sektora aby nastąpiła identyfikacja celi dla projektu i przekształcenia wiedzy w zysk 3. Opracowanie nowego holistycznego podejścia do łańcucha żywnościowego 4. Opracowanie efektywnego i rozszerzającego Studium Wykonalności 5. Innowacyjne aspekty Projektu w Studium Wykonalności 6. Przykładowy plan realizacji zadań NA KAŻDY ROK 7. Przykładowe wskaźniki realizacji Projektu ProOptiBeef – wskaźniki produktu 8. Przykładowe wskaźniki realizacji Projektu ProOptiBeef Wskaźniki rezultatu 9. Sprawozdawczość kwartalna w Projekcie i rozliczenia w ramach Konsorcjum 10. Weryfikacja planów realizacji każdego zadania NA DANY ROK 11. Coroczne prognozowanie osiągnięcia sukcesu Projektu 12. Współpraca uczestników łańcucha dostaw (przyklady) - grupy producentów, klastry, systemy jakości w sektorze wołowiny, badania i rozwój, transfer wiedzy. 13. Czy formalizm zdusza innowacyjność? 1/3

3 Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce – Wdrażanie innowacji: przekształcanie wiedzy w zysk, 1. Opracowanie właściwej strategii (Konsument jest najważniejszy) Przyjęto założenie dla Projektu, że najważniejsze jest zwiększenie poziomu innowacyjności polskiego sektora wołowiny poprzez kompleksowe badania i stworzenie nowej wiedzy opracowanej w ujęciu holistycznym w obszarze nauk związanych z jakością mięsa wołowego, co w konsekwencji pozwoli na stworzenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie optymalizacji procesu produkcyjnego i dystrybucji oraz wzrostu popytu na mięso wołowe jak również nastąpi przekształcenie wiedzy w zysk. 3

4 OBRAZ SEKTORA WOŁOWINY Konsumpcja w Polsce - 2,1 kg per capita (EU – 15kg/per capita) Eksport to prawie 80% produkcji Cena ćwierci wołowych - w UE jest wyższa o 17% Nadwyżka w handlu wołowiną - 3, 5 mld PLN w 2012 roku. 4 2. Analiza sektora aby nastąpiła identyfikacja celi dla projektu i przekształcenia wiedzy w zysk

5 3. Opracowanie nowego holistycznego podejścia do łańcucha żywnościowego 5

6 Tytuł zadania badawczegoSUP 1 Analiza popytu na mięso wołowe w PolsceX 2 Ocena efektywności opasania bydła i jego wartości rzeźnejX 2A2A Ocena efektywności europejskiej genetyki bydła ras mięsnych w systemach krzyżowalniczych z populacją bydła mlecznego polskich ras PCB, PCZB, POL-HF – w warunkach polowych XX 3 Zmiany biochemiczne i ocena właściwości technologicznych mięsaX 4 Charakterystyka wartości odżywczej oraz ocena cech jakościowych metodami sensorycznymi i instrumentalnymi XX 5 Modelowanie procesówXX Zadania w Projekcie S – SGGW; U - UWM; P - PZPBM 6

7 określenie metod i zakresów rozwiązania zidentyfikowanych problemów w danej dziedzinie wraz z możliwością zastosowania równoległego alternatywnych metod na bieżąco porównywanych z metodami stosowanymi w Europie i Świecie opracowanie standardów weryfikujących szanse urzeczywistnienia Projektu i jego późniejszego funkcjonowania. Główny cel Studium wykonalności Wskazanie czy dany Projekt jest możliwy do zrealizowania, biorąc pod uwagę m. in. Opinię społeczną oraz techniczny i ekonomiczny punkt widzenia, a także oddziaływanie na środowisko naturalne. 4. Opracowanie efektywnego i rozszerzającego Studium Wykonalności Studium wykonalności ma dostarczyć informacji dotyczących: poprawności przyjętej metodyki i narzędzi badań, poziomu naukowego Projektu, zgodności z celami Programu Operacyjnego, możliwości wdrożenia i wykorzystania wyników w gospodarce. 7

8 5. Innowacyjne aspekty Projektu w Studium Wykonalności Wyniki przeprowadzonych szerokich i najnowszych analiz wraz z Rekomendacjami uzasadniającymi potrzeby realizacji Projektu gospodarcza istotna potrzeba realizacji Projektu (wpływ wyników Projektu na rozwój współpracy między sferą B+R a gospodarką, na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw) najnowszy stan wiedzy w dziedzinie nauki objętej tematyką Projektu i identyfikacja kluczowych potrzeb badawczych zdefiniowane ważne cele Projektu na podstawie matrycy logicznej weryfikowalna wykonalność ekonomiczno-finansowa potwierdzona wykonalność instytucjonalna akceptacja przez interesariuszy gospodarczych przyjmowanych założeń potwierdzany przemysłowo sposób wdrażania Projektu wskazane powiązania Projektu z innymi programami badawczymi i inwestycyjnymi lub inicjatywami UE logiczny, interaktywny plan wdrożenia i finansowania przedsięwzięcia jasne harmonogramy rzeczowo-finansowe i wynikające z nich etapy osiągania rezultatów 8

9 9 Przykładowy Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu

10 Przykładowy Wykres Gantta- kamienie milowe 10

11 11 Przykładowy WBS(Work Brake Structure) w Projekcie ProOptiBeef VIVIIVIII Lp.Zadanie / Task Odpow. / Resp. Start / Start Koniec / Finish 6-5 6-126-196-26 7-3 7-107-177-247-31 8-7 8-148-218-28 1 Metaanaliza danych ilościowych (GfK, GUS, CATI) 01-lip- 10 30-wrz- 10 1.1 Identyfikacja rozbieżności i zbieżności w wynikach z trzech źródeł Wykona wca 1 01-lip-10 31-sie- 10 1.2 Identyfikacja obszarów do dalszej eksploracji badaniami jakościowymi Wykona wca 2 01-wrz- 10 30-wrz- 10 2 Badania sensoryczne na próbie n=900 wg metodyki MSA 01-lip- 10 23-gru- 10 2.1 Przygotowanie założeń metodologicznych (określenie metody doboru próby badawczej, rekrutacji, przygotowanie planu realizacji badania, sposób interpretacji statystycznej mat. źródłowego) i przygotowanie organizacyjne Wykona wca 3 01-lip-10 31-sie- 10 2.2 Wybór i przygotowanie miejsca przeprowadzenia badania, zamówienie mat. badawczego, nabór i przeszkolenie personelu obsługującego badanie Wykona wca 4 01-sie- 10 01-paź- 10

12 Work Brake Structure (WBS) na przykładzie Zadania 1 Badania możliwości zwiększenia popytu STAN HISTORYCZNY I OBECNY BADANIE WARTOSCI WIELKOŚCI RYNKU ROZPOZNANIE BARIER ROZWOJU POPYTUPROJEKCIA STANU OCZEKIWANEGO INTERAKTYWNY SYSTEM INFORMATYCZNY DOSTĘPNY ON- LINE Fotografia zachowań konsumentw w Polsce na przestrzeni 25 lat KonsumenciWytyczne do komunkatów marketnigowych Badania konsumenckie wg metodyki MSA, zbieranie danych do budowy modelu Analiza gospodarstw domowych -fotografia stanu istniejącegpo Przetwórcy - Ubojnie, zakłady rozbioru Wytyczne dla projektowania kampanii marketingowych Budowa modelu predykcji satysfakcji konsumenta Analiza Personix - CATI fotografia postaw konsumentów wobec wołowiny, Kupcy, hurtownicy, detaliści, kierownicy stoisk mięsnych itp - zweryfikować metodą delficką kogo badać Instrukcje dla uczestników łańcucha dostaw 12

13 Podzadanie 1.3 Opracowanie konstrukcji komunikatów marketingowych oraz metodyki kampanii informacyjno- edukacyjnej, w odniesieniu do mięsa wołowego o podwyższonej jakości, celem zwiększenia jego spożycia poprzez dostosowanie oferty podażowej do oczekiwań konsumentów oraz wzrostu poziomu ich satysfakcji Cel: rozpoznanie barier w łańcuchu dostaw mięsa wołowego i określenie możliwości zwiększenia udziału mięsa wołowego w łańcuchu dostaw. Zadanie: Nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem badań. Analiza i opracowanie wyników. Przygotowanie publikacji z badania. Opis grupyPróba Szacowana wartość Netto Char. próby Metoda 1 Category Managment Osoby zarządzające kategorią mięs w super/hipermarketach; niewielka i trudnodost. gr. 51 000Celowa Delphi lub wyw. tele scen. 1 2 Kupcy w sieciach Osoby odpowiedzialne za zakupy mięs do super/hipermarket.; niewielka i trudnodost. gr. 51 000Celowa Delphi lub wyw. tele scen. 1 3 Kierownicy stoisk w marketach Osoby zarządzające stoiskiem mięsn. w danym hiper/super; wpływ. na person. sprzed. 202 400Cel-los.Ankieta P&P 1 4 Obsługa klientów w marketachOsoby obsługujące klientów na stoiskach mięsnych w hiper/super.202 400Cel-los.Ankieta P&P 2 5 Management hurtowni Osoby odpowiedz. za zakupy do hurtowni mięsa (też platf. dystryb.- zakup. np. Makton) 1005 500Cel-los.CATI 1 6 Sprzedawcy PSD niesieć. Sprzedawcy stoisk mięsnych sklepów wielobranż./spoż. z wydziel. stoiskami mięsnymi 10012 000Cel-los.Ankieta P&P 2 7 Sprzedawcy PSD siećSprzedawcy stoisk mięsnych sklepów detalicznych sieciowych506 000Cel-los.Ankieta P&P 2 8 Sprzedawcy w skl. mięsn. niesieć. Sprzedawcy w sklepach mięsnych niezrzeszonych10012 000Cel-los.Ankieta P&P 2 9 Sprzedawcy w skl. mięsn. siećSprzedawcy w sklepach mięsnych sieciowych303 600CelowaAnkieta P&P 2 11 Szef Kuchni Kucharze w restauracjach sieciowych i niesieciowych; klasy premium i casual 15010 000Cel-los.CATI 2 13 Management platf. dystr. HoReCa Osoby odpowiedzialne za dobór asortymentu w firmie Farutex, Hugli51 000Celowa Delphi lub wyw. tele scen. 1 58556 900 13 Przykład Work Brake Structure (WBS) w aspekcie kosztów 1/3

14 1.2Analiza specyfiki zachowań konsumentów wobec mięsa wołowego. Analiza specyfiki zachowań konsumentów wobec mięsa wołowego, z uwzględnieniem zwyczajów kulinarnych, preferencji nabywczych oraz elementów składowych jakości warunkujących decyzje nabywcze oraz opracowanie rekomendacji pod adresem producentów mięsa wołowego 14 Przykład Work Brake Structure (WBS) w aspekcie kosztów 2/3

15 Działania/kamienie milowe Zadania badawcze Jan Kowalski 1070 156 1.3 Opracowanie konstrukcji komunikatów marketingowych oraz metodyki kampanii informacyjno- edukacyjnej, w odniesieniu do mięsa wołowego o podwyższonej jakości, celem zwiększenia jego spożycia poprzez dostosowanie oferty podażowej do oczekiwań konsumentów oraz wzrostu poziomu ich satysfakcji Cel: rozpoznanie barier w łańcuchu dostaw mięsa wołowego i określenie możliwości zwiększenia udziału mięsa wołowego w łańcuchu dostaw. Cel: rozpoznanie barier w łańcuchu dostaw mięsa wołowego i określenie możliwości zwiększenia udziału mięsa wołowego w łańcuchu dostaw. Zadania: Opracowanie wytycznych metodycznych do badań uczestników łańcucha dostaw mięsa wołowego. Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia usługi badawczej (SIWZ). Nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem badań metodą burzy mózgów i metoda delficką. Analiza i opracowanie wyników. Przygotowanie publikacji z badania. WPP 1.3 Opracowanie konstrukcji komunikatów marketingowych oraz metodyki kampanii informacyjno- edukacyjnej, w odniesieniu do mięsa wołowego o podwyższonej jakości, celem zwiększenia jego spożycia poprzez dostosowanie oferty podażowej do oczekiwań konsumentów oraz wzrostu poziomu ich satysfakcji Cel: zweryfikowanie wyników badań jakościowych, a tym samym uogólnienie wniosków na temat postaw konsumentów wobec mięsa wołowego oraz dokonanie ich segmentacji. Zadania: Opracowanie koncepcji badań ilościowych, których celem będzie określenie typologii konsumentów wołowiny. Opracowanie projektu narzędzia do badań, opracowanie kryteriów doboru próby badawczej, przeprowadzenie badań pilotażowych, przygotowanie ostatecznej wersji narzędzia badawczego. Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia usługi badawczej (SIWZ). Nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem badań ilościowych. Analiza i opracowanie wyników. Przygotowanie raportu z badania. PWP 15 Przykład Work Brake Structure (WBS) w aspekcie kosztów 3/3

16 16 6. Przykładowy plan realizacji zadań NA KAŻDY ROK w ramach Projektu Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią od widelca do zagrody UDA-POIG.01.03.01-00-204/09-06 Okres realizacji: 01.01.2013-31.12.2013 Kierownik Zadania nr:…. 1.Opis planowanych badań w funkcji potrzeb gospodarczych i kosztów 2.Cele badawcze akceptowane przez branżę/ interesariuszy 3.Wskaźniki realizacji Zadania jakie zostaną osiągnięte 4.Metodyka zastosowana która pozwoli na innowacyjne wdrożenia 5.Materiały i surowce, oprogramowanie i licencje do zakupu ponad istniejące 6.Promocja w zdefiniowanych funkcjach celu 7.Inne działania informujące i zachęcające do wdrożeń rezultatów Projektu 8.Plan publikacji z wykazem tytułów czasopism i terminów złożeń manuskryptów 9.Podział prac z przyporządkowaniem imiennym osób odpowiedzialnych za realizację przyjętych celi badawczych 10.Plan finansowy z podziałem na kategorie i kwartały oraz realizowane cele

17 7. Przykładowe wskaźniki realizacji Projektu ProOptiBeef Wskaźniki produktu Nazwa wskaźnika Jednostka miary wskaźnika Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji Projektu Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie/decyzji o dofinansowanie 1234 Liczba instytucji (jednostek naukowych) objętych wsparciem szt.03 Liczba pracowników naukowych zaangażowanych w realizację Projektu osoby078 Liczba studentów zaangażowanych w realizację Projektu osoby08 Liczba doktorantów/ habilitantów zaangażowanych w realizację Projektu osoby034/6 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatatów EPC osoby052 Liczba jednostek naukowych współpracujących z jednostką naukową w trakcie realizacji Projektu szt.02 Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową w trakcie realizacji Projektu szt.07 Wartość aparatury naukowo-badawczej zakupionej w związku z realizowanym Projektem zł07 352 733,27 17

18 8. Przykładowe wskaźniki realizacji Projektu ProOptiBeef Wskaźniki rezultatu 18

19 19 9. Sprawozdawczość kwartalna w Projekcie i rozliczenia w ramach Konsorcjum Rozliczeń dokonuje Lider na podstawie umowy konsorcjum Rozliczenie między Konsorcjantami odbywa się za pomocą faktur lub równoważnych dokumentów księgowych; Wniosek o płatność wraz z pełną dokumentacją wydatków (zarówno Lidera jak też konsorcjantów); Lider jest odpowiedzialny za pozyskanie pełnej dokumentacji od Członków Konsorcjum i złożenie jej do IP/IW w celu rozliczenia.

20 10. Weryfikacja planów realizacji każdego zadania NA DANY ROK 20 Okres realizacji: 01.01.2013-31.12.2013 Kierownik Zadania nr:……… Zaplanowane/ Zrealizowane 1. Opis planowanych/ zrealizowanych badań 2. Cele badawcze zaplanowane / zrealizowane 3. Wskaźniki realizacji Zadania zaplanowane/ zrealizowane 4. Metodyka planowana do wykorzystania/ zastosowana do badań 5. Materiały i surowce, oprogramowanie i licencje planowane / wykorzystane 6. Promocja planowana / zrealizowana 7. Inne działania planowane/ zrealizowane 8. Plan publikacji planowane/ zrealizowane 9. Podział prac zaplanowany/ zrealizowany 10.Plan finansowy zaplanowany / zrealizowane wydatki

21 11. Coroczne prognozowanie osiągnięcia sukcesu Projektu 21 -Analiza danych osiągniętych przez realizujących Projekt (analiza osiągniętych przyjętych założeń i wskaźników), -Wprowadzenie do prognozy wyników i wskazań zewnętrznych ocen eksperckich, -Wskazanie potencjalnych zagrożeń osiągniecia założonych wskaźników produktu i rezultatu na podstawie analizy realizacji badań i wskaźników, -Wskazanie możliwości wprowadzania korekt i eliminacji zagrożeń, -Wprowadzanie kwartalnych analiz i prognozowania osiągnięcia sukcesu Projektu.

22 22

23

24 Wskaźniki Projektu WSKAŹNIKI PRODUKTU 24

25 Wskaźniki Projektu - WSKAŹNIKI REZULTATU 25

26 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Meat Standards Australia Beef Cooperative Research Centre (CRC) 26

27 Przykład inicjatywy, która jest rezultatem realizacji Projektu ProOptiBeef W celu usprawnienia komunikacji przetłumaczono istotne elementy normy EKG/ONZ na wołowinę w tuszach i elementach handlowych. PZPBM zainicjował proces opracowania i opublikowania polskiej wersji językowej Normy EKG/ONZ we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych. PZPBM pozyskało środki na opracowanie tej publikacji z Funduszu promocji Mięsa Wołowego. w 2014 roku polski sektor wołowiny będzie dysponował standardem w językach: polskim, francuskim, angielskim, rosyjski, chiński, hiszpański. PZPBM pozyskało dodatkowe środki z UE na kampanię promocyjną wołowiny wysokiej jakości 27

28 12. Współpraca uczestników łańcucha dostaw (przyklady) - grupy producentów, klastry, systemy jakości w sektorze wołowiny, badania i rozwój, transfer wiedzy. Konferencja pt. Jakość oraz bezpieczeństwo w produkcji wołowiny - europejska oraz polska perspektywa (18 października 2012r.) Warsztat pt. Polska wołowina - wołowina z przyszłością (19 października 2012r.) Konferencja pt. Prokonsumencka gospodarka żywnościowa w krajach Unii Europejskiej realizowana w ramach projektu naukowego Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią od widelca do zagrody (12 i 13 września 2011 r.) 28

29 13. Czy formalizm zdusza innowacyjność? 1/3 Bez zbędnej zwłoki uzyskanie zgody od IP na wydłużenie okresu realizacji Projektu do 30.06.2015r. Bez nadmiernej konieczności uzasadniania dla uzyskanie zgody od IP na dokonanie przesunięć w HRF- zgodnie z wnioskami. Bez nadmiernego uzasadniania dla IP złożenie wniosku o zwiększenie kwoty dofinansowania Projektu o 2mln zł (cel: sfinansowanie kampanii edukacyjnej skierowanej do konsumentów). Nie z pełnym sukcesem (w aspekcie terminów) prowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z pzp). Trudności z poszerzaniem zakresów prac zamówionych w ramach pzp. Ryzykowne planowanie prac i ich szacowanie do zamówień publicznych na początku realizacji Projektu. 29

30 Kilkukrotna weryfikacja przez różne instytucje wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem. Bez nadmiernej konieczności uzasadniania dla uzyskanie zgody od IP na dokonanie przesunięć w HRF- zgodnie z wnioskami. Weryfikacja i ponowne sprawdzanie po weryfikacji przez IP realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z realizowanym projektem. Ponawiana weryfikacja przy każdej kontroli poza IP czy operacje gospodarcze są ujęte w wyodrębnionej dla Projektu ewidencji księgowej i poprawnie udokumentowane. 30 12. Czy formalizm zdusza innowacyjność? 2/3

31 12. Czy formalizm zdusza innowacyjność? 3/3 Wielokrotnie ponawiana weryfikacja tożsamych dokumentów przez różne instytucje w celu sprawdzenia osiągnięcia: celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową; poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej; płatności wydatków związanych z projektem; wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu; terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych projektu; sposobu monitorowania realizacji celów projektu; sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu; przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych; funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu; realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów. 31

32 Podsumowanie 1. Przyjęcie elektronicznego standardu weryfikacji dokumentacji z realizacji projektów w celu eliminacji wielokrotności sprawdzania uprzednio zweryfikowanych dokumentów. 2. Zredukowanie liczby podmiotów uprawnionych do kontroli w tym w szczególności do kontroli na miejscu ze względu na istotne obciążenia czasowe jakie występują podczas każdorazowej kontroli. 3.Przyjęcie formuły akceptacji wniosków pokontrolnych dla zweryfikowanych dokumentów i realizacja kontroli nie poddawanych dokumentów weryfikacji w celu eliminacji wielokrotności analiz tych samych dokumentów. 32

33 Dziękuję za uwagę 33


Pobierz ppt "Czy formalizm zdusza innowacyjność? Jak skutecznie poruszać się w gąszczu przepisów aby uzyskać publiczne fundusze B+R na przykładzie Projektu Optymalizacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google