Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy formalizm zdusza innowacyjność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy formalizm zdusza innowacyjność"— Zapis prezentacji:

1 Czy formalizm zdusza innowacyjność
Czy formalizm zdusza innowacyjność? Jak skutecznie poruszać się w gąszczu przepisów aby uzyskać publiczne fundusze B+R” na przykładzie Projektu ”Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią "od widelca do zagrody” Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach POIG Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie Projekty rozwojowe Okres realizacji Projektu: Wartość Projektu: ,69 zł Lider Projektu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kierownik Projektu – Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Wierzbicka

2 1. Opracowanie właściwej strategii (”Konsument jest najważniejszy”)
Plan Prezentacji ”Czy formalizm zdusza innowacyjność? Jak skutecznie poruszać się w gąszczu przepisów aby uzyskać publiczne fundusze B+R”. Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce – Wdrażanie innowacji: przekształcanie wiedzy w zysk”, 1. Opracowanie właściwej strategii (”Konsument jest najważniejszy”) 2. Analiza sektora aby nastąpiła identyfikacja celi dla projektu i przekształcenia wiedzy w zysk 3. Opracowanie nowego holistycznego podejścia do łańcucha żywnościowego 4. Opracowanie efektywnego i rozszerzającego Studium Wykonalności 5. Innowacyjne aspekty Projektu w Studium Wykonalności 6. Przykładowy plan realizacji zadań NA KAŻDY ROK 7. Przykładowe wskaźniki realizacji Projektu ProOptiBeef – wskaźniki produktu 8. Przykładowe wskaźniki realizacji Projektu ProOptiBeef Wskaźniki rezultatu 9. Sprawozdawczość kwartalna w Projekcie i rozliczenia w ramach Konsorcjum 10. Weryfikacja planów realizacji każdego zadania NA DANY ROK 11. Coroczne prognozowanie osiągnięcia sukcesu Projektu 12. Współpraca uczestników łańcucha dostaw (przyklady) - grupy producentów, klastry, systemy jakości w sektorze wołowiny, badania i rozwój, transfer wiedzy. 13. „Czy formalizm zdusza innowacyjność?” 1/3

3 1. Opracowanie właściwej strategii (”Konsument jest najważniejszy”)
Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce – Wdrażanie innowacji: przekształcanie wiedzy w zysk”, 1. Opracowanie właściwej strategii (”Konsument jest najważniejszy”) Przyjęto założenie dla Projektu, że najważniejsze jest zwiększenie poziomu innowacyjności polskiego sektora wołowiny poprzez kompleksowe badania i stworzenie nowej wiedzy opracowanej w ujęciu holistycznym w obszarze nauk związanych z jakością mięsa wołowego, co w konsekwencji pozwoli na stworzenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie optymalizacji procesu produkcyjnego i dystrybucji oraz wzrostu popytu na mięso wołowe jak również nastąpi przekształcenie wiedzy w zysk.

4 2. Analiza sektora aby nastąpiła identyfikacja celi dla projektu
i przekształcenia wiedzy w zysk OBRAZ SEKTORA WOŁOWINY Konsumpcja w Polsce - 2,1 kg per capita (EU – 15kg/per capita) Eksport to prawie 80% produkcji Cena ćwierci wołowych - w UE jest wyższa o 17% Nadwyżka w handlu wołowiną - 3, 5 mld PLN w 2012 roku.

5 3. Opracowanie nowego holistycznego podejścia do łańcucha żywnościowego

6 S – SGGW; U - UWM; P - PZPBM
Zadania w Projekcie Tytuł zadania badawczego S U P 1 Analiza popytu na mięso wołowe w Polsce X 2 Ocena efektywności opasania bydła i jego wartości rzeźnej 2A Ocena efektywności europejskiej genetyki bydła ras mięsnych w systemach krzyżowalniczych z populacją bydła mlecznego polskich ras PCB, PCZB, POL-HF – w warunkach polowych 3 Zmiany biochemiczne i ocena właściwości technologicznych mięsa 4 Charakterystyka wartości odżywczej oraz ocena cech jakościowych metodami sensorycznymi i instrumentalnymi 5 Modelowanie procesów S – SGGW; U - UWM; P - PZPBM

7 4. Opracowanie efektywnego i rozszerzającego Studium Wykonalności
określenie metod i zakresów rozwiązania zidentyfikowanych problemów w danej dziedzinie wraz z możliwością zastosowania równoległego alternatywnych metod na bieżąco porównywanych z metodami stosowanymi w Europie i Świecie opracowanie standardów weryfikujących szanse urzeczywistnienia Projektu i jego późniejszego funkcjonowania. Główny cel Studium wykonalności Wskazanie czy dany Projekt jest możliwy do zrealizowania, biorąc pod uwagę m. in. Opinię społeczną oraz techniczny i ekonomiczny punkt widzenia, a także oddziaływanie na środowisko naturalne. Studium wykonalności ma dostarczyć informacji dotyczących: poprawności przyjętej metodyki i narzędzi badań, poziomu naukowego Projektu, zgodności z celami Programu Operacyjnego, możliwości wdrożenia i wykorzystania wyników w gospodarce.

8 5. Innowacyjne aspekty Projektu w Studium Wykonalności
Wyniki przeprowadzonych szerokich i najnowszych analiz wraz z Rekomendacjami uzasadniającymi potrzeby realizacji Projektu gospodarcza istotna potrzeba realizacji Projektu (wpływ wyników Projektu na rozwój współpracy między sferą B+R a gospodarką, na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw) najnowszy stan wiedzy w dziedzinie nauki objętej tematyką Projektu i identyfikacja kluczowych potrzeb badawczych zdefiniowane ważne cele Projektu na podstawie matrycy logicznej weryfikowalna wykonalność ekonomiczno-finansowa potwierdzona wykonalność instytucjonalna akceptacja przez interesariuszy gospodarczych przyjmowanych założeń potwierdzany przemysłowo sposób wdrażania Projektu wskazane powiązania Projektu z innymi programami badawczymi i inwestycyjnymi lub inicjatywami UE logiczny, interaktywny plan wdrożenia i finansowania przedsięwzięcia jasne harmonogramy rzeczowo-finansowe i wynikające z nich etapy osiągania rezultatów

9 Przykładowy Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu

10 Przykładowy Wykres Gantt’a- kamienie milowe

11 Przykładowy WBS(Work Brake Structure) w Projekcie ProOptiBeef
VI VII VIII Lp. Zadanie / Task Odpow. / Resp. Start / Start Koniec / Finish 6-5 6-12 6-19 6-26 7-3 7-10 7-17 7-24 7-31 8-7 8-14 8-21 8-28 1 Metaanaliza danych ilościowych (GfK, GUS, CATI) 01-lip-10 30-wrz-10 1.1 Identyfikacja rozbieżności i zbieżności w wynikach z trzech źródeł Wykonawca 1 31-sie-10 1.2 Identyfikacja obszarów do dalszej eksploracji badaniami jakościowymi Wykonawca 2 01-wrz-10 2 Badania sensoryczne na próbie n=900 wg metodyki MSA 23-gru-10 2.1 Przygotowanie założeń metodologicznych (określenie metody doboru próby badawczej, rekrutacji, przygotowanie planu realizacji badania, sposób interpretacji statystycznej mat. źródłowego) i przygotowanie organizacyjne Wykonawca 3 2.2 Wybór i przygotowanie miejsca przeprowadzenia badania, zamówienie mat. badawczego, nabór i przeszkolenie personelu obsługującego badanie Wykonawca 4 01-sie-10 01-paź-10

12 Work Brake Structure (WBS) na przykładzie Zadania 1
Badania możliwości zwiększenia popytu STAN HISTORYCZNY I OBECNY BADANIE WARTOSCI WIELKOŚCI RYNKU ROZPOZNANIE BARIER ROZWOJU POPYTU PROJEKCIA STANU OCZEKIWANEGO INTERAKTYWNY SYSTEM INFORMATYCZNY DOSTĘPNY ON-LINE Fotografia zachowań konsumentw w Polsce na przestrzeni 25 lat Konsumenci Wytyczne do komunkatów marketnigowych Badania konsumenckie wg metodyki MSA, zbieranie danych do budowy modelu Analiza gospodarstw domowych -fotografia stanu istniejącegpo Przetwórcy - Ubojnie, zakłady rozbioru Wytyczne dla projektowania kampanii marketingowych Budowa modelu predykcji satysfakcji konsumenta Analiza Personix - CATI fotografia postaw konsumentów wobec wołowiny, Kupcy, hurtownicy, detaliści, kierownicy stoisk mięsnych itp - zweryfikować metodą delficką kogo badać Instrukcje dla uczestników łańcucha dostaw

13 Przykład Work Brake Structure (WBS) w aspekcie kosztów 1/3
Podzadanie 1.3 Opracowanie konstrukcji komunikatów marketingowych oraz metodyki kampanii informacyjno-edukacyjnej, w odniesieniu do mięsa wołowego o podwyższonej jakości, celem zwiększenia jego spożycia poprzez dostosowanie oferty podażowej do oczekiwań konsumentów oraz wzrostu poziomu ich satysfakcji Cel: rozpoznanie barier w łańcuchu dostaw mięsa wołowego i określenie możliwości zwiększenia udziału mięsa wołowego w łańcuchu dostaw. Zadanie: • Nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem badań. • Analiza i opracowanie wyników. • Przygotowanie publikacji z badania. Opis grupy Próba Szacowana wartość Netto Char. próby Metoda 1 Category Managment Osoby zarządzające kategorią mięs w super/hipermarketach; niewielka i trudnodost. gr. 5 1 000 Celowa Delphi lub wyw. tele scen. 1 2 Kupcy w sieciach Osoby odpowiedzialne za zakupy mięs do super/hipermarket.; niewielka i trudnodost. gr. 3 Kierownicy stoisk w marketach Osoby zarządzające stoiskiem mięsn. w danym hiper/super; wpływ. na person. sprzed. 20 2 400 Cel-los. Ankieta P&P 1 4 Obsługa klientów w marketach Osoby obsługujące klientów na stoiskach mięsnych w hiper/super. Ankieta P&P 2 Management hurtowni Osoby odpowiedz. za zakupy do hurtowni mięsa (też platf. dystryb.-zakup. np. Makton) 100 5 500 CATI 1 6 Sprzedawcy PSD niesieć. Sprzedawcy stoisk mięsnych sklepów wielobranż./spoż. z wydziel. stoiskami mięsnymi 12 000 7 Sprzedawcy PSD sieć Sprzedawcy stoisk mięsnych sklepów detalicznych sieciowych 50 6 000 8 Sprzedawcy w skl. mięsn. niesieć. Sprzedawcy w sklepach mięsnych niezrzeszonych 9 Sprzedawcy w skl. mięsn. sieć Sprzedawcy w sklepach mięsnych sieciowych 30 3 600 11 Szef Kuchni Kucharze w restauracjach sieciowych i niesieciowych; klasy premium i casual 150 10 000 CATI 2 13 Management platf. dystr. HoReCa Osoby odpowiedzialne za dobór asortymentu w firmie Farutex, Hugli 585 56 900

14 Przykład Work Brake Structure (WBS) w aspekcie kosztów 2/3
1.2 Analiza specyfiki zachowań konsumentów wobec mięsa wołowego. Analiza specyfiki zachowań konsumentów wobec mięsa wołowego, z uwzględnieniem zwyczajów kulinarnych, preferencji nabywczych oraz elementów składowych jakości warunkujących decyzje nabywcze oraz opracowanie rekomendacji pod adresem producentów mięsa wołowego

15 Działania/kamienie milowe
Przykład Work Brake Structure (WBS) w aspekcie kosztów 3/3 Działania/kamienie milowe Zadania badawcze Jan Kowalski 1070 156 1.3 Opracowanie konstrukcji komunikatów marketingowych oraz metodyki kampanii informacyjno-edukacyjnej, w odniesieniu do mięsa wołowego o podwyższonej jakości, celem zwiększenia jego spożycia poprzez dostosowanie oferty podażowej do oczekiwań konsumentów oraz wzrostu poziomu ich satysfakcji Cel: rozpoznanie barier w łańcuchu dostaw mięsa wołowego i określenie możliwości zwiększenia udziału mięsa wołowego w łańcuchu dostaw. Cel: rozpoznanie barier w łańcuchu dostaw mięsa wołowego i określenie możliwości zwiększenia udziału mięsa wołowego w łańcuchu dostaw. Zadania: • Opracowanie wytycznych metodycznych do badań uczestników łańcucha dostaw mięsa wołowego. • Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia usługi badawczej (SIWZ). • Nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem badań metodą burzy mózgów i metoda delficką. • Analiza i opracowanie wyników. • Przygotowanie publikacji z badania. W P Cel: zweryfikowanie wyników badań jakościowych, a tym samym uogólnienie wniosków na temat postaw konsumentów wobec mięsa wołowego oraz dokonanie ich segmentacji. Zadania: • Opracowanie koncepcji badań ilościowych, których celem będzie określenie typologii konsumentów wołowiny. Opracowanie projektu narzędzia do badań, opracowanie kryteriów doboru próby badawczej, przeprowadzenie badań pilotażowych, przygotowanie ostatecznej wersji narzędzia badawczego. • Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia usługi badawczej (SIWZ). • Nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem badań ilościowych. • Analiza i opracowanie wyników. • Przygotowanie raportu z badania.

16 Okres realizacji: 01.01.2013-31.12.2013 Kierownik Zadania nr:….
6. Przykładowy plan realizacji zadań NA KAŻDY ROK w ramach Projektu Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody” UDA-POIG /09-06 Okres realizacji: Kierownik Zadania nr:…. Opis planowanych badań w funkcji potrzeb gospodarczych i kosztów Cele badawcze akceptowane przez branżę/ interesariuszy Wskaźniki realizacji Zadania jakie zostaną osiągnięte Metodyka zastosowana która pozwoli na innowacyjne wdrożenia Materiały i surowce, oprogramowanie i licencje do zakupu ponad istniejące Promocja w zdefiniowanych funkcjach celu Inne działania informujące i zachęcające do wdrożeń rezultatów Projektu Plan publikacji z wykazem tytułów czasopism i terminów złożeń manuskryptów Podział prac z przyporządkowaniem imiennym osób odpowiedzialnych za realizację przyjętych celi badawczych Plan finansowy z podziałem na kategorie i kwartały oraz realizowane cele

17 7. Przykładowe wskaźniki realizacji Projektu ProOptiBeef
Wskaźniki produktu Nazwa wskaźnika Jednostka miary wskaźnika Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji Projektu Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie/decyzji o dofinansowanie 1 2 3 4 Liczba instytucji (jednostek naukowych) objętych wsparciem szt. Liczba pracowników naukowych zaangażowanych w realizację Projektu osoby 78 Liczba studentów zaangażowanych w realizację Projektu 8 Liczba doktorantów/ habilitantów zaangażowanych w realizację Projektu 34/6 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatatów EPC 52 Liczba jednostek naukowych współpracujących z jednostką naukową w trakcie realizacji Projektu Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową w trakcie realizacji Projektu 7 Wartość aparatury naukowo-badawczej zakupionej w związku z realizowanym Projektem ,27

18 8. Przykładowe wskaźniki realizacji Projektu ProOptiBeef Wskaźniki rezultatu

19 9. Sprawozdawczość kwartalna w Projekcie i rozliczenia w ramach Konsorcjum
• Rozliczeń dokonuje Lider na podstawie umowy konsorcjum • Rozliczenie między Konsorcjantami odbywa się za pomocą faktur lub równoważnych dokumentów księgowych; • Wniosek o płatność wraz z pełną dokumentacją wydatków (zarówno Lidera jak też konsorcjantów); • Lider jest odpowiedzialny za pozyskanie pełnej dokumentacji od Członków Konsorcjum i złożenie jej do IP/IW w celu rozliczenia.

20 10. Weryfikacja planów realizacji każdego zadania NA DANY ROK
Okres realizacji: Kierownik Zadania nr:……… Zaplanowane/ Zrealizowane Opis planowanych/ zrealizowanych badań Cele badawcze zaplanowane / zrealizowane Wskaźniki realizacji Zadania zaplanowane/ zrealizowane Metodyka planowana do wykorzystania/ zastosowana do badań Materiały i surowce, oprogramowanie i licencje planowane / wykorzystane Promocja planowana / zrealizowana Inne działania planowane/ zrealizowane Plan publikacji planowane/ zrealizowane Podział prac zaplanowany/ zrealizowany Plan finansowy zaplanowany / zrealizowane wydatki

21 11. Coroczne prognozowanie osiągnięcia sukcesu Projektu
Analiza danych osiągniętych przez realizujących Projekt (analiza osiągniętych przyjętych założeń i wskaźników), Wprowadzenie do prognozy wyników i wskazań zewnętrznych ocen eksperckich, Wskazanie potencjalnych zagrożeń osiągniecia założonych wskaźników produktu i rezultatu na podstawie analizy realizacji badań i wskaźników, Wskazanie możliwości wprowadzania korekt i eliminacji zagrożeń, Wprowadzanie kwartalnych analiz i prognozowania osiągnięcia sukcesu Projektu.

22

23

24 Wskaźniki Projektu WSKAŹNIKI PRODUKTU

25 Wskaźniki Projektu - WSKAŹNIKI REZULTATU

26 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Beef Cooperative Research Centre (CRC) Meat Standards Australia

27 Przykład inicjatywy, która jest rezultatem realizacji Projektu ProOptiBeef
W celu usprawnienia komunikacji przetłumaczono istotne elementy normy EKG/ONZ na wołowinę w tuszach i elementach handlowych. PZPBM zainicjował proces opracowania i opublikowania polskiej wersji językowej Normy EKG/ONZ we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych. PZPBM pozyskało środki na opracowanie tej publikacji z Funduszu promocji Mięsa Wołowego. w 2014 roku polski sektor wołowiny będzie dysponował standardem w językach: polskim, francuskim, angielskim, rosyjski, chiński, hiszpański. PZPBM pozyskało dodatkowe środki z UE na kampanię promocyjną wołowiny wysokiej jakości

28 12. Współpraca uczestników łańcucha dostaw (przyklady) - grupy producentów, klastry, systemy jakości w sektorze wołowiny, badania i rozwój, transfer wiedzy. Konferencja pt. Jakość oraz bezpieczeństwo w produkcji wołowiny - europejska oraz polska perspektywa (18 października 2012r.) Warsztat pt. „Polska wołowina - wołowina z przyszłością” (19 października 2012r.) Konferencja pt. Prokonsumencka gospodarka żywnościowa w krajach Unii Europejskiej” realizowana w ramach projektu naukowego „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody” (12 i 13 września 2011 r.)

29 13. „Czy formalizm zdusza innowacyjność?” 1/3
Bez zbędnej zwłoki uzyskanie zgody od IP na wydłużenie okresu realizacji Projektu do r. Bez nadmiernej konieczności uzasadniania dla uzyskanie zgody od IP na dokonanie przesunięć w HRF- zgodnie z wnioskami. Bez nadmiernego uzasadniania dla IP złożenie wniosku o zwiększenie kwoty dofinansowania Projektu o 2mln zł (cel: sfinansowanie kampanii edukacyjnej skierowanej do konsumentów). Nie z pełnym sukcesem (w aspekcie terminów) prowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z pzp). Trudności z poszerzaniem zakresów prac zamówionych w ramach pzp. Ryzykowne planowanie prac i ich szacowanie do zamówień publicznych na początku realizacji Projektu.

30 12. „Czy formalizm zdusza innowacyjność?” 2/3
Kilkukrotna weryfikacja przez różne instytucje wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem. Bez nadmiernej konieczności uzasadniania dla uzyskanie zgody od IP na dokonanie przesunięć w HRF- zgodnie z wnioskami. Weryfikacja i ponowne sprawdzanie po weryfikacji przez IP realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z realizowanym projektem. Ponawiana weryfikacja przy każdej kontroli poza IP czy operacje gospodarcze są ujęte w wyodrębnionej dla Projektu ewidencji księgowej i poprawnie udokumentowane.

31 12. „Czy formalizm zdusza innowacyjność?” 3/3
Wielokrotnie ponawiana weryfikacja tożsamych dokumentów przez różne instytucje w celu sprawdzenia osiągnięcia: celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową; poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej; płatności wydatków związanych z projektem; wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu; terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych projektu; sposobu monitorowania realizacji celów projektu; sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu; przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych; funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu; realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

32 Podsumowanie Przyjęcie elektronicznego standardu weryfikacji dokumentacji z realizacji projektów w celu eliminacji wielokrotności sprawdzania uprzednio zweryfikowanych dokumentów. Zredukowanie liczby podmiotów uprawnionych do kontroli w tym w szczególności do kontroli na miejscu ze względu na istotne obciążenia czasowe jakie występują podczas każdorazowej kontroli. Przyjęcie formuły akceptacji wniosków pokontrolnych dla zweryfikowanych dokumentów i realizacja kontroli nie poddawanych dokumentów weryfikacji w celu eliminacji wielokrotności analiz tych samych dokumentów.

33 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Czy formalizm zdusza innowacyjność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google