Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych, metody badawcze i modele eksplanacyjne. Czynniki kształtujące środowisko międzynarodowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych, metody badawcze i modele eksplanacyjne. Czynniki kształtujące środowisko międzynarodowe."— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych, metody badawcze i modele eksplanacyjne. Czynniki kształtujące środowisko międzynarodowe

2 międzynarodowe stosunki polityczne Pojęcie stosunki międzynarodowe w dwóch ujęciach: – dziedzina życia społeczeństw (rzeczywiste stosunki między ich uczestnikami), – dziedzina badań lub dydaktyka (na poziomie akademickim) (dopiero około wieku XIX), gałąź wiedzy, czyli nauka o stosunkach międzynarodowych.

3 międzynarodowe stosunki polityczne DEFINICJA: międzynarodowe stosunki polityczne to transgraniczne interakcje podmiotów polityki w środowisku poliarchicznym. (T. Łoś-Nowak) POLIARCHIZM jest rozumiany jako rządy wielu podmiotów, co nie oznacza "anarchizmu", czyli bezrządu panującego w środowisku międzynarodowym. Poliarchia, czyli wielość władz. Towarzyszy temu policentryzm, czyli wielość istniejących ośrodków oddziaływania, a działania żywiołowe przeważają nad działaniami zorganizowanymi.

4 międzynarodowe stosunki polityczne Międzynarodowe stosunki polityczne są częścią stosunków międzynarodowych. Międzynarodowe stosunki polityczne to współzależności transgraniczne związane z kształtowaniem się władzy i zakresem jej sprawowania. Pojęcie polityka wywodzi się greckich terminów politike co znaczy sztuka rządzenia państwem oraz politea, terminu określającego organizację ludzką pozostającą pod określoną władzą, przede wszystkim państwową. Wśród wielu definicji polityki jedną z najsłynniejszych jest niewątpliwie definicja Maxa Webera: Polityka to dążenie do udziału we władzy lub wywierania wpływu na podział władzy, czy to pomiędzy państwami, czy też w obrębie państwa między grupami ludzi, jakie ono obejmuje.

5 Czy możliwa jest władza międzynarodowa? Władza jest to współzależność zapisana symbolicznie W = (a:b), (a:bc), ab:cd). (a:b) – relacja (o charakterze jednostronnej zależności) między jednostkami, np. premier - wicepremier; (a:bc) – relacja między jednostką a grupą, np. premier-rząd; (ab:cd) – relacja między grupami, np. pomiędzy organizacjami międzynarodowymi, przy czym jedna strona podejmuje decyzję, druga ją wykonuje przy zachowaniu nadzoru ze strony organu (osoby) decydującej. Lubomir W. Zyblikiewicz - zastanawiając się, czy w stosunku do 'władzy' można zastosować przymiotnik 'międzynarodowa' – stwierdza, że dychotomiczny podział, przeciwstawiający sobie światy polityki międzynarodowej polityce wewnętrznej, jest już nie do utrzymania

6 Teoria stosunków międzynarodowych Ogólna teoria stosunków międzynarodowych to usystematyzowany treściowo i formalnie system warunkowo sformułowanych twierdzeń wyjaśniających, które odnoszą się do funkcjonowania i ewolucji systemów międzynarodowych.

7 Teoria stosunków międzynarodowych Modele eksplanacyjne: – model eksplanacji idealistycznej – model eksplanacji realistycznej – model eksplanacji behawioralnej – model eksplanacji postbehawioralnej

8 Wielkie debaty w nauce o stosunkach międzynarodowych

9 Paradygmaty teoretyczne

10 Klasyfikacja stosunków międzynarodowych kryterium CHRONOLOGICZNE: - okres historyczny (od starożytności do 1648 roku), - okres klasyczny (od 1648 do Rewolucji październikowej 1917 r.), - okres współczesny. kryterium FUNKCJONALNE: - stosunki rywalizacji, - stosunki współpracy (------ INTEGRACJA).

11 Cechy środowiska międzynarodowego POLIARCHIA PLURALIZM ZŁOŻONOŚĆ ŻYWIOŁOWOŚĆ * przyśpieszenie historyczne * systematyczny wzrost liczby uczestników życia międzynarod.; * globalizacja i wzrost współzależności m. stronami sm. * wyścig zbrojeń; * zmieniające się definicje i funkcje wojny; * rozszerzania się pojęcia bezpieczeństwa; * erozja państwowocentrycznej struktury stosunków międz. * zmierzch ideologii; * kształtowanie się nowego ładu międz.

12 Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe SYSTEMATYKA CZYNNIKÓW Według kryterium czasowego czynniki stosunków międzynarodowych dzielimy na: historyczne, aktualne i potencjalne. Odzwierciedlają one relacje między teraźniejszością a przeszłością i przyszłością oraz wskazują na sposoby ukierunkowania i wykorzystania tych związków. Według kryterium przestrzennego czynniki stosunków międzynarodowych dzielą się na: narodowe (lub państwowe) i międzynarodowe (lub pozanarodowe). Czynniki międzynarodowe można podzielić na podstawie ich zasięgu terytorialnego na: lokalne, regionalne, kontynentalne i globalne. Według kryterium strukturalnego wyodrębnia się czynniki obiektywne (materialne, rzeczywiste) i subiektywne (moralne, świadomościowe). Cz. obiektywne obejmują a) czynniki naturalne (człowiek, obszar, klimat, środowisko, zasoby naturalne) i czynniki b) stworzone przez człowieka (gospodarka, technika, systemy i partie polityczne). Cz. subiektywne obejmują idee, poglądy, koncepcje, doktryny, programy polityczne, religie.

13 Czynniki warunkujące i realizujące Kryterium dynamiki i intensywności oddziaływań (inaczej siły i zasięgu): – czynniki warunkujące procesy oddziaływań międzynarodowych (mają wpływ pośredni, bo tworzą przesłanki i warunkują procesy działań i oddziaływań podmiotów stosunków międzynarodowych); – czynniki realizujące te procesy (mają wpływ bezpośredni, bo inicjują i organizują te procesy oraz je kontrolują). Czynniki obu grup są współzależne.

14 Czynniki warunkujące i realizujące Czynniki WARUNKUJĄCE : 1) geograficzne; 2) demograficzne; 3) narodowe; 4) ideologiczne; 5) religijne. Ich działanie i wpływ przejawia się w dłuższych okresach czasu. Do grupy elementów REALIZUJĄCE: 1) ekonomiczno-techniczne; 2) militarne; 3) organizacyjno-społeczne; 4) osobowościowe. Wpływ ujawnia się w krótszych okresach czasu. Dynamika i intensywność wpływu tych czynników na stosunki międzynarodowe są zmienne: Wolniej i słabiej oddziałują czynniki warunkujące, które wpływają głównie na ewolucję stosunków międzynarodowych. Dynamika czynników realizujących jest większa podobnie jak ich intensywność, a ich oddziaływanie jest widoczne po krótszym czasie.

15 Formy stosunków międzynarodowych Forma stosunków międzynarodowych stanowi obiektywnie istniejący sposób uzewnętrzniania się struktury tych stosunków i ich treści. Podstawową płaszczyznę działalności międzynarodowej stanowi szeroko rozumiana aktywność dyplomatyczna korzystająca z 4 form stosunków międzynarodowych. Są to: 1) dyplomatyczne misje specjalne, 2) stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne (poselstwa i ambasady), 3) konferencje międzynarodowe, 4) organizacje międzynarodowe. Ewolucję form stosunków międzynarodowych (2 tendencje): a) formy doraźne przekształcały się w formy istniejące stale. b) formy dwustronne przekształcały się w formy wielostronne.

16 LITERATURA L. W. Zyblikiewicz: Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa [w:] E. Cziomer, L. Zyblikiewicz: Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych. Kraków 2000, s. 11-23. L. W. Zyblikiewicz: Metody badań stosunków międzynarodowych [w:] E. Cziomer, L. Zyblikiewicz, Zarys… jw., s. 24-34. A. Gałganek: Geneza stosunków międzynarodowych i ich teoria [w:] W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz (red.): Stosunki międzynarodowe, Wrocław 2000, s. 11-24. J. Bryła: Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe [w:] W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz (red.): Stosunki… jw., s. 25-41. T. Łoś-Nowak: Stosunki międzynarodowe. Wrocław 1997, R I (Stosunki międzynarodowe), s. 11-19, R II (Teoria stosunków międzynarodowych), s. 20-29. R. Bierzanek: Współczesne stosunki międzynarodowe, Warszawa 1972, RII. Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe, s. 27-104.


Pobierz ppt "Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych, metody badawcze i modele eksplanacyjne. Czynniki kształtujące środowisko międzynarodowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google