Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr in ż. Piotr LUBI Ń SKI Politechnika Pozna ń ska ul. Strzelecka 11 pok.312

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr in ż. Piotr LUBI Ń SKI Politechnika Pozna ń ska ul. Strzelecka 11 pok.312"— Zapis prezentacji:

1 dr in ż. Piotr LUBI Ń SKI Politechnika Pozna ń ska ul. Strzelecka 11 pok.312 www.fem.put.poznan.pl Piotr.Lubinski@PUT.Poznan.PL

2 PODSTAWOWA Pfohl H.Ch. Systemy logistyczne, ILiM Pozna ń 2001 UZUPE Ł NIAJ Ą CA Pfohl H.Ch. Zarządzanie logistyką, ILiM Pozna ń 2000 Boszko J., Wstęp do inżynierii zarządzania, WSKiZ Pozna ń 1999 Bednarek S., Doskonalenie systemów zarządzania, Warszawa Difin 2007 Wróblewski K.J., Podstawy sterowania przepływem produkcji, WNT Warszawa 1993 Lis St., Podstawy projektowania systemów produkcji rytmicznej, PWN Warszawa 1978 Santarek K., Lis St., Projektowanie rozmieszczenia stanowisk roboczych, PWN Warszawa 1980 mat. konf. Postępy nauk o zarządzaniu w przedsiębiorstwie, Szko ł a Wy ż sza im. Paw ł a W ł odkowica w P ł ocku, P ł ock 200 Fertsch M., Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach, ILiM Pozna ń 2003 Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie – podstawy kierowania przedsiębiorstwem, koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc ł awskiej, Wroc ł aw 1995

3 - rozwój historyczny i stan obecny logistyki - obs ł uga zamówie ń - zarz ą dzanie zapasami - planowanie potrzeb materia ł owych - magazyn - opakowanie - transport

4 Logistyka to wspomagaj ą ce zarz ą dzanie dzia ł ania planistyczne, kontrolne i regulacyjne, które podczas okresu u ż ytkowania produktu zapewniaj ą wydajne wykorzystanie zasobów i adekwatn ą skuteczno ść elementów logistycznych podczas wszystkich faz okresu u ż ytkowania, tak ż e dzi ę ki ingerowaniu we w ł a ś ciwym czasie w system zapewnia si ę efektywne sterowanie zu ż yciem zasobów Society of Logistics Engineers (SOLE) Logistyka jest procesem koordynacji wszystkich czynno ś ci niematerialnych, które musz ą zosta ć przeprowadzone dla wykonania us ł ugi w sposób efektywny pod wzgl ę dem kosztów i zgodny z wymaganiami klienta definicja zorientowana na us ł ugi

5 Logistyka jest poj ę ciem obejmuj ą cym organizacj ę planowanie realizacj ę kontrol ę przep ł ywu towarów od ich wytworzenia i nabycia, poprzez produkcj ę i dystrybucj ę, a ż do finalnego odbiorcy, której celem jest zaspokojenie wymaga ń rynku, przy minimalnych kosztach i przy minimalnym zaanga ż owaniu kapita ł u European Logistics Association (ELA)

6 historia logistyki termin logistyka staro ż ytny Egipt, Grecja, Rzym okre ś lenie ga łę zi logiki matematycznej (symbole) XIX Francja, gen. Henri de Jomini czasy wspó ł czesne (po II wojnie ś wiatowej) faza fizycznej dystrybucji (markety w USA 1940-50) faza integracji przep ł ywów w przedsi ę biorstwie faza in ż ynierii logistycznej (systemów logistycznych) faza ł a ń cuchów dostaw faza sieci logistycznych (e-logistyki), telematyka

7 logistyka w przedsi ę biorstwach wywodzi si ę z logistyki militarnej..w teorii wojskowo ś ci okre ś lenie teorii i praktyki dzia ł alno ś ci wojskowej w zakresie zaopatrywania, dowozu i komunikacji, administracji, konserwacji, remontu, ewakuacji rannych i chorych, wykorzystania zasobów miejscowych, realizacji przedsi ę wzi ęć budowlanych oraz inwestycji wojskowych; bada ca ł okszta ł t mo ż liwo ś ci i zdolno ś ci pa ń stwa w zakresie zabezpieczenia dzia ł a ń wojennych, planuje i realizuje zwi ą zane z tym przedsi ę wzi ę cia.. zajmuje si ę g ł ównie przep ł ywem towarów i towarzysz ą cych im przep ł ywów informacji oraz ludzi decyzje logistyczne uwzgl ę dniaj ą cele technologiczne, ekonomiczne, ekologiczne i socjalne przedsi ę biorstwo – organizacja gospodarcza wydzielona ekonomicznie, organizacyjnie i prawnie (RED BULL?)

8 systemy logistyczne system cel systemu ka ż dy system istnieje lub jest wyró ż niany ze wzgl ę du na okre ś lony cel zbiór elementów systemu sk ł adowe systemu wyró ż niane wed ł ug przyj ę tego kryterium zbiór relacji pomi ę dzy elementami systemu oddzia ł ywania pomi ę dzy elementami systemu; transformacje i przep ł yw energii, materii czy informacji system logistyczny sztuczny, stworzony przez cz ł owieka jego celem jest przemieszczanie dóbr jest systemem techniczno-spo ł ecznym realizowany mechanizm transformacji polega na zmianie miejsca, w którym obecnie znajduje si ę dobro (lub osoba) na miejsce, w którym dane dobro (lub osoba) powinno (chce) znale źć si ę pierwsza zasada logistyki Ka ż de przemieszczenie dóbr powinno by ć zawsze poprzedzone przep ł ywem informacji (kiedy, gdzie, ile zamierzamy przemie ś ci ć ) a ka ż de przemieszczenie dóbr powinno wywo ł a ć przep ł yw informacji (kiedy, gdzie, ile zosta ł o przemieszczone)

9 logistyka organizacji nie b ę d ą cych przedsi ę biorstwami w dos ł ownym tego s ł owa znaczeniu szkó ł szpitali miast.. makrologistyka - zmiana skali stosowania praw logistyki, typowe zagadnienia makrologistyki: infrastruktura: po łą czenia drogowe, linie kolejowe, przej ś cia graniczne, mosty i tunele.. (PL:Wis ł a, EU: pasma górskie) telekomunikacja i informatyka: kompatybilno ść systemów (GSM?) regulacje prawne: harmonizacja przepisów obowi ą zuj ą cych na ró ż nych obszarach (PL-UE) Transport EU-GB oraz EU-USA (charakterystyka szlaków transportowych i przepisów) Przep ł yw towarów pomi ę dzy kontynentami (FIAT: Ameryka Po ł udniowa-Europa, MAN) Ograniczenia osadzone w tradycji, religii, kulturze odleg ł ych regionów.

10 model logistyki przedsi ę biorstwa (rysunek) obszary w przedsi ę biorstwie (g ł ówne) logistyka zaopatrzenia (kompletacja dostaw) logistyka procesu podstawowego (produkcji?) logistyka dystrybucji (polityka i kana ł y dystrybucji) otoczenie przedsi ę biorstwa rynek zaopatrzenia (zazwyczaj wielu, rozproszonych dostawców) rynek zbytu rynek odpadów (przed, w trakcie i po zako ń czeniu produkcji) przep ł ywy informacji towarów p ł atno ś ci (automatyczny?) revers logistics - logistyka wtórnego zagospodarowania Samochody osobowe: sprzeda ż = demonta ż Przemys ł lotniczy i farmaceutyczny nie stosuje zasad wtórnego wykorzystania. Utrzymanie sta ł ej ceny wytworzenia z pocz ą tku lat 90: ok. 7 000 Euro/kompakt; problemy BMW). Monopolistyczna pozycja MB w handlu pojazdami pozbawionymi wad fizycznych i prawnych.

11 Procesy logistyczne obs ł uga zamówie ń zarz ą dzanie zapasami planowanie zapotrzebowania materia ł owego magazyn opakowanie transport

12 obs ł uga zamówie ń zamówienie to podstawa przep ł ywu informacji wywo ł uj ą cej przep ł yw towaru zamówienia wewn ę trzne i zewn ę trzne zamówienia sporz ą dzone r ę czne i maszynowo

13 zarz ą dzanie zapasami (gospodarka magazynowa) wszelkie decyzje maj ą ce wp ł yw na wielko ść zapasów magazynowych podstawowe funkcje zapasu: wykorzystanie efektu skali przy zakupie, transporcie, produkcji.. kompensowanie ró ż nic pomi ę dzy poda żą a popytem (sezonowo ść..) u ł atwiaj ą specjalizacj ę ró ż nych zak ł adów jednego przedsi ę biorstwa s ł u żą spekulacji zabezpieczaj ą przed niepewno ś ci ą

14 planowanie zapotrzebowania materia ł owego dotyczy materia ł ów, pó ł fabrykatów i elementów gotowych (z zakupu) niezb ę dnych do realizacji przyj ę tego planu produkcji podstawy przygotowania planu zapotrzebowania g ł ówny harmonogram produkcji/monta ż u struktura wyrobu stany zapasów na poszczególnych poziomach z ł o ż ono ś ci wyrobu

15 magazyn stanowi w ę ze ł w logistycznej sieci zale ż no ś ci mo ż na wyró ż ni ć punkty dostawy i odbioru rozdzia ł u i koncentracji strefy w magazynie: przyj ę cia przechowywania kompletacji wydania

16 opakowanie daj ą ca oddzieli ć si ę pow ł oka zapakowanego towaru zasadnicze funkcje opakowania: produkcyjne (u ł atwia/umo ż liwia proces produkcji) – kontener, paleta.. marketingowe (rozró ż nienie towarów konkurencji, no ś nik reklamy..) zastosowawcze (jednorazowe/wielokrotne, inne zastosowania np. kontener) logistyczne (ochronne, magazynowe, manipulacyjne, informacyjne)

17 transport po żą dana zmiana miejsca transportowanych towarów przy u ż yciu ś rodków transportu rozró ż niamy transport wewn ą trzzak ł adowy i zewn ę trzny daleki i bliski funkcje transportu zewn ę trznego pierwotne (przewozowe i prze ł adunkowe) wtórne (zabezpieczenie dróg, funkcje odpowiedzialno ś ci..)

18 PODSYTEMY PROCESY LOGISTYKA ZAOPATRZENIA LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA DYSTRYBUCJI LOG. CZ ĘŚ CI ZAMIENNYCH LOG. WTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA OBS Ł UGA ZAMÓWIE Ń ZARZ Ą DZANIE ZAPASAMI M R P ? MAGAZYN OPAKOWANIE TRANSPORT

19

20 Czym ró ż ni ą si ę : materia ł y pomocnicze do produkcji (wyposa ż enie stanowiska pracy, aby mog ł o dzia ł a ć : materia ł y eksploatacyjne stanowiska, ta ś my klej ą ce, papier, folie ochronne, szczotki..) materia ł y bezpo ś rednie do produkcji (materia ł i montowane elementy z zakupu tworz ą ce wyrób – maj ą nadany numer materia ł u lub cz ęś ci w specyfikacji wyrobu, cz ę sto wyst ę puj ą w katalogu cz ęś ci wymiennych)

21 ZAMÓWIENIE..jest zbiorem informacji przekazanych dostawcy przez odbiorc ę w celu nabycia po żą danego towaru (lub us ł ugi) w wybranym miejscu i czasie..jest ono te ż podstaw ą przep ł ywu informacji i towarów w systemie logistycznym..zwykle jest poprzedzone zapytaniem ofertowym lub procesem negocjacji kontraktu

22 podstawowe rodzaje zamówie ń : wewn ę trzne – łą cz ą one wewn ą trzorganizacyjne podsystemy logistyczne (np. logistyka zaopatrzenia z logistyk ą produkcji) zewn ę trzne – łą cz ą one podsystem logistyki zaopatrzenia odbiorców z podsystemem logistyki dystrybucji dostawców

23 konieczno ść opracowania zamówie ń wynika z bardzo du ż ej ró ż norodno ś ci tre ś ci i formy przesy ł anych ró ż nymi kana ł ami (osobi ś cie, telefonicznie, telex/telefax, list, dysk, p ł yta CD, modem..) p ł aszczyzna handlowa i techniczna opracowania zamówienia, rozró ż niamy podej ś cie ze sfery logistyki dystrybucji oraz z dziedziny logistyki produkcji

24 podstawowe funkcje opracowania zamówienia planowanie – zapewnienie przep ł ywu informacji przed przep ł ywem materia ł u sterowanie – zapewnienie przep ł ywu informacji równolegle do przep ł ywu towaru kontrola – zapewnienie przep ł ywu informacji po przep ł ywie towaru

25 G ł ówne etapy realizacji procesu obs ł ugi zamówie ń (fazy opracowania zamówie ń ) przyj ę cie zamówienia opracowanie zamówienia przetworzenie zamówienia monitorowanie realizacji zamówienia kompletacja i wysy ł ka monitorowanie realizacji dostawy fakturowanie (ko ń cowe?) serwis – obs ł uga posprzeda ż na

26 przyj ę cie zamówienia odbywa si ę w punkcie przyjmowania zamówie ń w przedsi ę biorstwie lub przez pracowników w terenie, w regionalnym biurze sprzeda ż y.. mo ż e zosta ć przekazane osobi ś cie, telefonicznie, telefaxem, przez sie ć informatyczn ą.. dla unikni ę cia b łę dów stosuje si ę ró ż ne, cz ę sto kosztowne rozwi ą zania (tabela do wype ł nienia przez zamawiaj ą cego, przedstawiciel regionalny wype ł nia zamówienie w imieniu Klienta..) po żą dane jest zaprowadzenie rejestru wszystkich zamówie ń, nades ł anych ró ż nymi kana ł ami

27 opracowanie zamówienia najpro ś ciej mówi ą c to uzupe ł nienie brakuj ą cych informacji i nadanie ca ł o ś ci okre ś lonej, obowi ą zuj ą cej w przedsi ę biorstwie formy kontrolowane s ą co najmniej warunki cenowe, sposób dostawy oraz wiarygodno ść zamawiaj ą cego; po tych czynno ś ciach zamówienie mo ż na wprowadzi ć do systemu logistycznego równolegle do tych czynno ś ci mo ż na uruchomi ć proces planowania produkcji (lub ś wiadczenia us ł ug)

28 przetworzenie zamówienia (r ę czne lub automatyczne) na potwierdzenie zamówienia generowany jest komplet dokumentów wewn ę trznych dla realizacji zamówienia (normalne lub pilne lub inne) mo ż liwe równoleg ł e fakturowanie (tzw. fakturowanie wst ę pne) i przygotowanie dokumentów wysy ł kowych (etykiety, listy przewozowe..) wyznacza si ę optymalny ś rodek transportu oraz drog ę transportow ą

29 fakturowanie ko ń cowe nast ę puje po skompletowaniu przesy ł ki cz ę sto łą czy si ę z dodatkowymi kosztami osobnego przes ł ania faktury pozwala ograniczy ć wielko ść zapasów magazynowych lub konieczno ść bie żą cej/ci ą g ł ej aktualizacji stanów zapasów po ka ż dej transakcji

30 formy opracowania zamówie ń r ę czne pisania z przebitk ą kopiowanie zestawu magazynowego maszynowe wsadowe w czasie rzeczywistym automatyczne (Audi+DB+VW – wspólny dostawca elementów)

31 numer i data zamówienia adres i symbol klienta dane rozszerzone o kliencie (bran ż a, pozycja w kanale zbytu..) sprzedawca i dziedzina sprzeda ż y nazwa i symbol przedmiotu sprzeda ż y ilo ść i cena brutto warunki sprzeda ż y i rabaty, termin p ł atno ś ci ś rodki transportu, koszty i odpowiedzialno ść w transporcie termin dostawy miejsce dostawy (adres wysy ł kowy)

32 - identyfikator Klienta - nazwisko/nazwę Klienta - adres Klienta (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica nr, województwo, nr telefonu, nr telefaxu, adres poczty elektronicznej…) - adres wysyłkowy (jeżeli dostawy realizowane są na inny niż w/w) - dane personalne osoby kontaktowej u Klienta - stanowisko służbowe osoby kontaktowej (+ inne dane rozszerzone) - nr telefonu, faksu, adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej - sposób dostawy (w jaki sposób towar jest dostarczany Klientowi) - lokalizacja Klienta (jeśli są oni klasyfikowani w układzie geograficznym) - szczególne warunki dostawy (np. wymagany sprzęt do rozładunku, szczególny rodzaj opakowania czy oznakowania – lub jego brak..) - identyfikator pracownika odpowiadającego w firmie za kontakty z danym Klientem - warunki płatności - rabaty i upusty - informacje o banku Klienta - ocena wypłacalności Klienta - wielkości zakupów dokonanych przez Klienta w określonych przedziałach czasu

33 Dzi ę kuj ą c za uwag ę ż ycz ę Pa ń stwu....DOBREGO DNIA

34 Opisz krótko wybrane przedsi ę biorstwo produkcyjno-us ł ugowego (max 2 strony) Opracuj zestaw informacji potrzebnych do wygenerowania zamówienia zakupowego (formularz zamówienia) Opracuj zestaw informacji potrzebnych do potwierdzenia dostawy (formularz potwierdzenia dostawy) Opracuj procedur ę obs ł ugi zamówienia w wybranym przedsi ę biorstwie dla wersji tradycyjnego obiegu informacji oraz przy u ż yciu systemu informatycznego (schemat blokowy 2 szt.)

35 STEROWANIE ZAPASAMI GOSPODARKA MAGAZYNOWA

36 Poj ę cie ZAPAS jest cz ę sto u ż ywane w ró ż nych kontekstach, w wielu obszarach zarówno ż ycia jak i wspó ł czesnej nauki; ka ż dy z tych obszarów wypracowa ł w ł asn ą definicj ę uwzgl ę dniaj ą c specyfik ę zastosowania zapasy nienaruszalne w wojsku pi ą te ko ł o u wozu zapas w ksi ę gowo ś ci i finansach zapas w sterowaniu produkcj ą i w logistyce

37 ZAPAS....celowo zgromadzona ilo ść dobra materialnego przekraczaj ą ca chwilowe zapotrzebowanie (wyst ę puj ą ce w danej jednostce terminowania) - odniesione do konkretnego materia ł u lub wyrobu finalnego - jest efektem celowej dzia ł alno ś ci - istotnym jest rozró ż nienie zapasu w gospodarce magazynowej od pozosta ł ych kategorii zapasu (np. w ksi ę gowo ś ci – traktowanego ca ł o ś ciowo, w mierniku uogólnionym, jako wynik dzia ł alno ś ci prowadzonej w okre ś lonym przedziale czasu)

38 W obszarze zarz ą dzania zapasami wyró ż niamy dwa podstawowe cele tworzenia zapasu zapewnienie ci ą g ł o ś ci dzia ł alno ś ci operacyjnej (produkcja, remonty, dystrybucja..) utrzymanie okre ś lonego poziomu obs ł ugi odbiorców w przypadku wyst ę powania waha ń zapotrzebowania

39 tworzenie zapasu nie jest obiektywn ą konieczno ś ci ą dla zapewnienia normalnego funkcjonowania przedsi ę biorstwa, nie jest te ż jednym z celów jego dzia ł alno ś ci (za wyj ą tkiem przedsi ę biorstw zajmuj ą cych si ę us ł ugowo magazynowaniem ) (Boeing - WSK Mielec) powstanie zapasu jest wynikiem ś wiadomej decyzji mened ż era w okre ś lonych warunkach, w ka ż dej sytuacji przez odpowiednie dzia ł ania konieczno ść utrzymywania zapasu mo ż e zosta ć ograniczona lub ca ł kowicie wyeliminowana (np. szczegó ł owe harmonogramowanie dostaw) (aktualne zapasy na stacjach benzynowych)

40 podstawowym kryterium przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu zapasu s ą koszty, praktycznie ka ż da decyzja podejmowana w przedsi ę biorstwie powinna by ć ekonomicznie uzasadniona (uwaga na aktualne strategie logistyczne i ewentualne powa ż ne straty tera ź niejsze i w przysz ł o ś ci) (WZMot Pozna ń ) zapas tworzymy tylko wtedy, gdy wybór innego rozwi ą zania prowadzi do podniesienia kosztów ca ł kowitych przedsi ę biorstwa fundamentalna zasada substytucyjno ś ci zapasu i dzia ł a ń organizacyjnych jest cz ę sto zapominana w praktyce

41 ZARZ Ą DZANIE ZAPASAMI....to dyscyplina szczegó ł owa logistyki zajmuj ą ca si ę metodami i technikami planowania i kontroli zapasu g ł ówny problem dyscypliny zwanej zarz ą dzanie zapasami to jak post ę powa ć z istniej ą cym zapasem, a nie zastanawia ć si ę czy tworzy ć zapas czy poszukiwa ć innych rozwi ą za ń

42 Obszar zainteresowania zarz ą dzania zapasami techniki ś ledzenia, pomiaru i korygowania wielko ś ci zapasu w funkcji zmian w czasie którym podlega zapotrzebowanie to ró ż ne praktyczne sposoby ewidencji i kontroli oraz rozliczania zu ż ycia zapasów zasady i procedury podejmowania decyzji o: asortymencie – co zamawia ć ? wielko ś ci – ile zamawia ć ? terminie – kiedy zamawia ć ?

43 Celem zarz ą dzania zapasami czyli praktycznego stosowania technik, zasad i procedur jest minimalizacja kosztu utrzymania zapasu w odniesieniu do ka ż dej pozycji asortymentowej lub co najmniej ich grup osi ą gni ę cie i utrzymanie za ł o ż onego poziomu obs ł ugi klienta (przy pomocy zarz ą dzania zapasami)

44 forma zapasu....ze wzgl ę du na posta ć materia ł u/wyrobu b ę d ą cego zapasem surowce pó ł fabrykaty wyroby gotowe (zaanga ż owane koszty - zbywalno ść ) miejsce wyst ę powania zapasu....z uwagi na przynale ż no ść zapasu do podsystemu logistycznego przedsi ę biorstwa (jako dysponenta zapasu) sfera zaopatrzenia sfera procesu podstawowego - zapas w produkcji (manipulacji), zapas w tranzycie (roboty w toku, transport) sfera dystrybucji (zaanga ż owane koszty – czas dostawy)

45 klasyfikacja zapasów wed ł ug rodzajów zapas antycypowany zapas sezonowy (Wavim) zapas promocyjny (popularne auta) zapas spekulacyjny (ropa naftowa - gotowe paliwa) zapas obrotowy zapas zabezpieczaj ą cy Z=Z we +Z syst +Z wy zapas cz ęś ci zamiennych zapas w tranzycie roboty w toku transport daleki

46 podstawowy model zapasów obrazuje wielko ść zapasu i jego zmienno ść w czasie warunki poprawno ś ci modelu: zapotrzebowanie ma charakter ci ą g ł y partia dostawy jest wielokrotnie liczniejsza od partii pobrania (graniczny stosunek wynosi oko ł o 10:1) elementy podstawowego modelu zapasu: zapas obrotowy zapas zabezpieczaj ą cy zapas informacyjny zapas ś redni zapas dysponowany partia dostawy i pobrania cykl dostawy (d ł ugotrwa ł o ść dostawy)

47 Co zamawia ć ? analizy marketingowe analiza ABC(d) statystyki zu ż ycia Ile zamawia ć ? wzór Wilsona sta ł a wielko ść partii partia na parti ę partia pokrywaj ą ca zapotrzebowanie sta ł ego okresu sta ł y rytm dostaw partia o minimalnym koszcie ca ł kowitym partia o minimalnym koszcie jednostkowym

48 Dzi ę kuj ą c za uwag ę.... ż ycz ę DOBREGO DNIA

49 Czynniki decyduj ą ce o wyborze i zastosowaniu systemu zamawiania: - wielko ść zapotrzebowania - trend zapotrzebowania/popytu - zmienno ść zapotrzebowania - koszty jednostkowe wyrobu/pozycji magazynowanej - koszty systemu - dost ę pno ść danych

50 System ci ą g ł ego przegl ą du porównanie stanu zapasu dysponowanego z poziomem informacyjnym po ka ż dej zmianie typu dostawa – pobranie kolejne zamówienie sk ł adane jest w chwili kiedy poziom zapasu dysponowanego osi ą gnie (lub zbli ż y si ę do) poziomu informacyjnego wielko ść zamówienia zazwyczaj sta ł a lub odpowiadaj ą ca prognozie zapotrzebowania (przy istotnej zmianie prognozy zmieni ć nale ż y wielko ść zapasu informacyjnego)

51 System przegl ą du okresowego porównanie poziomu zapasu dysponowanego z poziomem zapasu informacyjnego realizowane jest w sta ł ych odst ę pach czasu system wymaga okre ś lenia d ł ugotrwa ł o ś ci okresu pomi ę dzy kolejnymi przegl ą dami maksymalnego poziomu zapasów zapasu zabezpieczaj ą cego wahania zapotrzebowania

52 Porównanie systemów ci ą g ł ego przegl ą du (SPC) i przegl ą du okresowego (SPO) liczba zamówie ń i ich sumaryczna roczna wielko ść podobne okresy czasowe pomi ę dzy zamówieniami ró ż ne (SPC) - sta ł e (SPO) ilo ś ci zamawiane sta ł e (SPC) - ró ż ne (SPO) wielko ść zapasu zabezpieczaj ą cego ni ż sza dla SPC - wy ż sza dla SPO (oko ł o 50%)

53 System dwóch skrzynek system ten u ż ywany jest zazwyczaj do sterowania zapasami elementów tanich o relatywnie du ż ym zu ż yciu po okre ś leniu poziomu zapasu informacyjnego nast ę puje wyznaczenie partii dostawy (co najmniej równej zapasowi informacyjnemu) ca ł o ść zapasu dzieli si ę na dwie oddzielnie sk ł adowane cz ęś ci: równ ą zapasowi informacyjnemu (zamkni ę t ą ) pozosta łą cz ęść (dost ę pn ą dla pobieraj ą cych) zalet ą jest ma ł a pracoch ł onno ść ś ledzenia stanu zapasów po łą czona z utrzymaniem wzgl ę dnie niskiego stanu zapasów wariantem jest podzia ł zapasu na dwie równe cz ęś ci

54 System minimum-maximum jest to odmiana sytemu ci ą g ł ego przegl ą du istnieje ustalony poziom zapasu informacyjnego, ale zamiast optymalnej partii dostawy okre ś la si ę zapas maksymalny wielko ść zamówienia okre ś la si ę jako ró ż nic ę pomi ę dzy poziomem maksymalnym a stanem bie żą cym w chwili sk ł adania zamówienia zazwyczaj generowane s ą zmienne partie dostawy

55 System odnawiania u ż ywany dla pozycji o niewielkim zapotrzebowaniu i nierzadko znacz ą cych kosztach wielko ść zamówienia ustalana jest wed ł ug zasady sztuka za sztuk ę z uwzgl ę dnieniem przewidywanych zmian stanów w okresie realizacji zamówienia (zamawiamy troch ę wi ę cej?)

56 Aspekty brane pod uwag ę podczas przegl ą du towarów: czy towary b ę d ą sk ł adowane we wszystkich lokalizacjach? czy wybrane towary b ę d ą sk ł adowane w jednych lokalizacjach a pozosta ł e w innych? czy wybrane towary nie b ę d ą w ogóle przechowywane, lecz dostarczane bezpo ś rednio na wezwanie? Najwa ż niejsze uwzgl ę dniane czynniki: popyt w miejscu lokalizacji koszt towaru zak ł adany poziom obs ł ugi klienta (dost ę pno ść i czas dostawy)

57 Prawo pierwiastka kwadratowego zwi ą zek pomi ę dzy poziomem zapasów bezpiecze ń stwa i liczb ą sk ł adów jest oparty na prawie pierwiastka kwadratowego: Poziom zapasów bezpiecze ń stwa, wymaganych do zapewnienia żą danego poziomu us ł ug, zmienia si ę wed ł ug kwadratowego pierwiastka ich miejsc lokalizacji

58 Uwzgl ę dniaj ą c warunki zadania 1 prosz ę okre ś li ć : grupy towarowe do wspólnego przechowania cechy systemów magazynowych dostosowanych do wyznaczonych grup towarowych propozycje lokalizacji poszczególnych magazynów na planie przedsi ę biorstwa dla wybranych trzech pozycji asortymentowych prosz ę dobra ć systemy zamawiania (ró ż ne!) podj ę te decyzje prosz ę krótko uzasadni ć (kilka zda ń ) oszacowa ć wielo ść zapotrzebowania na materia ł y podstawowe, dobra ć system zamawiania i wyznaczy ć wielko ś ci partii dostaw oraz wielko ś ci zapasów: maksymalnego, informacyjnego i zabezpieczaj ą cego

59 lp.RODZAJ TRANSPORTU CECHA / PARAMETR RDOGOWYKOLEJOWYLOTNICZYWODNYRUROCI Ą G 1KOSZTY (1t/1km) Ś REDNIE WZROST Ś REDNIE NISKIE WYSOKIENISKIE B.NISKIE 2PR Ę DKO ŚĆŚ REDNIA do 95 SPADEK Ś REDNIA ok.80 WZROST B.DU Ż A ok.1000 WZROST MA Ł ADU Ż A 3CZ Ę STOTLIWO ŚĆ B.DOBRADU Ż A Ś REDNIA DU Ż A OGRANICZONA - 4DOST Ę PNO ŚĆ B.DU Ż ADU Ż A Ś REDNIA DU Ż A OGRANICZONAwg wielko ś ci zapotrzebowania 5NIEZAWODNO ŚĆ B.DU Ż ADU Ż A B.DU Ż A OGRANICZONAB.DU Ż A

60 Wybór rodzaju ś rodka transportu zale ż y od: klienta przedmiotu dostawy powi ą za ń z istniej ą cymi rozwi ą zaniami otoczenia

61 Wybór rodzaju ś rodka transportu zale ż y od klienta po ł o ż enie geograficzne (Europa – Azja) cechy lokalizacji punktu dostawy wielko ść przewozu – jedna/kilka du ż ych czy systematyczne, wymagania co do terminowo ś ci ł adunki powrotne (sieci dystrybucji) moralno ść p ł atnicza klienta (statki z pomoc ą )

62 Wybór rodzaju ś rodka transportu zale ż y od przedmiotu dostawy wielko ść / kubatura masa warto ść – wymagane/dost ę pne zabezpieczenia trwa ł o ść – pakowanie / ostro ż no ść w przewozie starzenie si ę – czas trwa ł o ś ci / przydatno ś ci

63 Wybór rodzaju ś rodka transportu zale ż y od powi ą za ń z istniej ą cymi rozwi ą zaniami po ł o ż enie dostawcy po ł o ż enie magazynów miejsce dostawy warunki finansowe – na co nas sta ć ? rozproszenie rynku i wyst ę puj ą ce mo ż liwo ś ci stosowane rozwi ą zania w zakresie dostaw

64 Wybór rodzaju ś rodka transportu zale ż y od otoczenia infrastruktura – drogi, kana ł y, lotniska, szlaki kolejowe stosowane rozwi ą zania w zakresie dystrybucji regulacje prawne i podatkowe (tr.drogowy–ponad 100 aktów prawnych) dost ę pno ść si ł y roboczej, specjalistów, serwisu.. technologia – czym dysponujemy, czym dysponuje dostawca i odbiorca warunki klimatyczne

65 Dzi ę kuj ą c za uwag ę.... ż ycz ę Dobrego Dnia


Pobierz ppt "Dr in ż. Piotr LUBI Ń SKI Politechnika Pozna ń ska ul. Strzelecka 11 pok.312"

Podobne prezentacje


Reklamy Google