Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOGISTYKA dr inż. Piotr LUBIŃSKI Politechnika Poznańska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOGISTYKA dr inż. Piotr LUBIŃSKI Politechnika Poznańska"— Zapis prezentacji:

1 LOGISTYKA dr inż. Piotr LUBIŃSKI Politechnika Poznańska
ul. Strzelecka 11 pok.312

2 literatura i czasopisma
PODSTAWOWA Pfohl H.Ch. Systemy logistyczne, ILiM Poznań 2001 UZUPEŁNIAJĄCA Pfohl H.Ch. Zarządzanie logistyką, ILiM Poznań 2000 Boszko J., Wstęp do inżynierii zarządzania, WSKiZ Poznań 1999 Bednarek S., Doskonalenie systemów zarządzania, Warszawa Difin 2007 Wróblewski K.J., Podstawy sterowania przepływem produkcji, WNT Warszawa 1993 Lis St., Podstawy projektowania systemów produkcji rytmicznej, PWN Warszawa 1978 Santarek K., Lis St., Projektowanie rozmieszczenia stanowisk roboczych, PWN Warszawa 1980 mat. konf. Postępy nauk o zarządzaniu w przedsiębiorstwie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 200 Fertsch M., Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach, ILiM Poznań 2003 Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie – podstawy kierowania przedsiębiorstwem, koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995

3 plan zajęć rozwój historyczny i stan obecny logistyki obsługa zamówień
zarządzanie zapasami planowanie potrzeb materiałowych magazyn opakowanie transport

4 LOGISTYKA – wprowadzenie
Logistyka to wspomagające zarządzanie działania planistyczne, kontrolne i regulacyjne, które podczas okresu użytkowania produktu zapewniają wydajne wykorzystanie zasobów i adekwatną skuteczność elementów logistycznych podczas wszystkich faz okresu użytkowania, tak że dzięki ingerowaniu we właściwym czasie w system zapewnia się efektywne sterowanie zużyciem zasobów Society of Logistics Engineers (SOLE) Logistyka jest procesem koordynacji wszystkich czynności niematerialnych, które muszą zostać przeprowadzone dla wykonania usługi w sposób efektywny pod względem kosztów i zgodny z wymaganiami klienta definicja zorientowana na usługi

5 LOGISTYKA - wprowadzenie
Logistyka jest pojęciem obejmującym organizację planowanie realizację kontrolę przepływu towarów od ich wytworzenia i nabycia, poprzez produkcję i dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy, której celem jest zaspokojenie wymagań rynku, przy minimalnych kosztach i przy minimalnym zaangażowaniu kapitału European Logistics Association (ELA)

6 LOGISTYKA – wprowadzenie
historia logistyki termin logistyka starożytny Egipt, Grecja, Rzym określenie gałęzi logiki matematycznej (symbole) XIX Francja, gen. Henri de Jomini czasy współczesne (po II wojnie światowej) faza fizycznej dystrybucji (markety w USA ) faza integracji przepływów w przedsiębiorstwie faza inżynierii logistycznej (systemów logistycznych) faza łańcuchów dostaw faza sieci logistycznych (e-logistyki), telematyka

7 LOGISTYKA – wprowadzenie
logistyka w przedsiębiorstwach wywodzi się z logistyki militarnej „..w teorii wojskowości określenie teorii i praktyki działalności wojskowej w zakresie zaopatrywania, dowozu i komunikacji, administracji, konserwacji, remontu, ewakuacji rannych i chorych, wykorzystania zasobów miejscowych, realizacji przedsięwzięć budowlanych oraz inwestycji wojskowych; bada całokształt możliwości i zdolności państwa w zakresie zabezpieczenia działań wojennych, planuje i realizuje związane z tym przedsięwzięcia..” zajmuje się głównie przepływem towarów i towarzyszących im przepływów informacji oraz ludzi decyzje logistyczne uwzględniają cele technologiczne, ekonomiczne, ekologiczne i socjalne przedsiębiorstwo – organizacja gospodarcza wydzielona ekonomicznie, organizacyjnie i prawnie (RED BULL?)

8 LOGISTYKA – wprowadzenie
systemy logistyczne system cel systemu każdy system istnieje lub jest wyróżniany ze względu na określony cel zbiór elementów systemu składowe systemu wyróżniane według przyjętego kryterium zbiór relacji pomiędzy elementami systemu oddziaływania pomiędzy elementami systemu; transformacje i przepływ energii, materii czy informacji system logistyczny sztuczny, stworzony przez człowieka jego celem jest przemieszczanie dóbr jest systemem techniczno-społecznym realizowany mechanizm transformacji polega na zmianie miejsca, w którym obecnie znajduje się dobro (lub osoba) na miejsce, w którym dane dobro (lub osoba) powinno (chce) znaleźć się pierwsza zasada logistyki Każde przemieszczenie dóbr powinno być zawsze poprzedzone przepływem informacji (kiedy, gdzie, ile zamierzamy przemieścić) a każde przemieszczenie dóbr powinno wywołać przepływ informacji (kiedy, gdzie, ile zostało przemieszczone)

9 LOGISTYKA – wprowadzenie
logistyka organizacji nie będących przedsiębiorstwami w dosłownym tego słowa znaczeniu szkół szpitali miast.. makrologistyka - zmiana skali stosowania praw logistyki, typowe zagadnienia makrologistyki: infrastruktura: połączenia drogowe, linie kolejowe, przejścia graniczne, mosty i tunele.. (PL:Wisła, EU: pasma górskie) telekomunikacja i informatyka: kompatybilność systemów (GSM?) regulacje prawne: harmonizacja przepisów obowiązujących na różnych obszarach (PL-UE) Transport EU-GB oraz EU-USA (charakterystyka szlaków transportowych i przepisów) Przepływ towarów pomiędzy kontynentami (FIAT: Ameryka Południowa-Europa, MAN) Ograniczenia osadzone w tradycji, religii, kulturze odległych regionów.

10 LOGISTYKA – wprowadzenie
model logistyki przedsiębiorstwa (rysunek) obszary w przedsiębiorstwie (główne) logistyka zaopatrzenia (kompletacja dostaw) logistyka procesu podstawowego (produkcji?) logistyka dystrybucji (polityka i kanały dystrybucji) otoczenie przedsiębiorstwa rynek zaopatrzenia (zazwyczaj wielu, rozproszonych dostawców) rynek zbytu rynek odpadów (przed, w trakcie i po zakończeniu produkcji) przepływy informacji towarów płatności (automatyczny?) revers logistics - logistyka wtórnego zagospodarowania Samochody osobowe: sprzedaż = demontaż Przemysł lotniczy i farmaceutyczny nie stosuje zasad wtórnego wykorzystania. Utrzymanie stałej ceny wytworzenia z początku lat 90: ok Euro/kompakt; problemy BMW). Monopolistyczna pozycja MB w handlu pojazdami pozbawionymi wad fizycznych i prawnych.

11 LOGISTYKA – wprowadzenie
Procesy logistyczne obsługa zamówień zarządzanie zapasami planowanie zapotrzebowania materiałowego magazyn opakowanie transport

12 LOGISTYKA – wprowadzenie
obsługa zamówień zamówienie to podstawa przepływu informacji wywołującej przepływ towaru zamówienia wewnętrzne i zewnętrzne zamówienia sporządzone ręczne i maszynowo

13 LOGISTYKA – wprowadzenie
zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) wszelkie decyzje mające wpływ na wielkość zapasów magazynowych podstawowe funkcje zapasu: wykorzystanie efektu skali przy zakupie, transporcie, produkcji.. kompensowanie różnic pomiędzy podażą a popytem (sezonowość..) ułatwiają specjalizację różnych zakładów jednego przedsiębiorstwa służą spekulacji zabezpieczają przed niepewnością

14 LOGISTYKA – wprowadzenie
planowanie zapotrzebowania materiałowego dotyczy materiałów, półfabrykatów i elementów gotowych (z zakupu) niezbędnych do realizacji przyjętego planu produkcji podstawy przygotowania planu zapotrzebowania główny harmonogram produkcji/montażu struktura wyrobu stany zapasów na poszczególnych poziomach złożoności wyrobu

15 LOGISTYKA – wprowadzenie
magazyn stanowi węzeł w logistycznej sieci zależności można wyróżnić punkty dostawy i odbioru rozdziału i koncentracji strefy w magazynie: przyjęcia przechowywania kompletacji wydania

16 LOGISTYKA – wprowadzenie
opakowanie dająca oddzielić się powłoka zapakowanego towaru zasadnicze funkcje opakowania: produkcyjne (ułatwia/umożliwia proces produkcji) – kontener, paleta.. marketingowe (rozróżnienie towarów konkurencji, nośnik reklamy..) zastosowawcze (jednorazowe/wielokrotne, inne zastosowania np. kontener) logistyczne (ochronne, magazynowe, manipulacyjne, informacyjne)

17 LOGISTYKA – wprowadzenie
transport pożądana zmiana miejsca transportowanych towarów przy użyciu środków transportu rozróżniamy transport wewnątrzzakładowy i zewnętrzny daleki i bliski funkcje transportu zewnętrznego pierwotne (przewozowe i przeładunkowe) wtórne (zabezpieczenie dróg, funkcje odpowiedzialności..)

18 LOGISTYKA – wprowadzenie macierz logistyczna
PODSYTEMY PROCESY LOGISTYKA ZAOPATRZENIA LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA DYSTRYBUCJI LOG. CZĘŚCI ZAMIENNYCH LOG. WTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ ZARZĄDZANIE ZAPASAMI M R P ? MAGAZYN OPAKOWANIE TRANSPORT

19 OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ

20 Errata do projektu Czym różnią się: materiały pomocnicze do produkcji
(wyposażenie stanowiska pracy, aby mogło działać: materiały eksploatacyjne stanowiska, taśmy klejące, papier, folie ochronne, szczotki..) materiały bezpośrednie do produkcji (materiał i montowane elementy z zakupu tworzące wyrób – mają nadany numer materiału lub części w specyfikacji wyrobu, często występują w katalogu części wymiennych)

21 OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ ZAMÓWIENIE ..jest zbiorem informacji przekazanych dostawcy przez odbiorcę w celu nabycia pożądanego towaru (lub usługi) w wybranym miejscu i czasie ..jest ono też podstawą przepływu informacji i towarów w systemie logistycznym ..zwykle jest poprzedzone zapytaniem ofertowym lub procesem negocjacji kontraktu

22 OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ podstawowe rodzaje zamówień:
wewnętrzne – łączą one wewnątrzorganizacyjne podsystemy logistyczne (np. logistyka zaopatrzenia z logistyką produkcji) zewnętrzne – łączą one podsystem logistyki zaopatrzenia odbiorców z podsystemem logistyki dystrybucji dostawców

23 OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ konieczność opracowania zamówień wynika z bardzo dużej różnorodności treści i formy przesyłanych różnymi kanałami (osobiście, telefonicznie, telex/telefax, list, dysk, płyta CD, modem..) płaszczyzna handlowa i techniczna opracowania zamówienia, rozróżniamy podejście ze sfery logistyki dystrybucji oraz z dziedziny logistyki produkcji

24 OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ podstawowe funkcje opracowania zamówienia
planowanie – zapewnienie przepływu informacji przed przepływem materiału sterowanie – zapewnienie przepływu informacji równolegle do przepływu towaru kontrola – zapewnienie przepływu informacji po przepływie towaru

25 OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ Główne etapy realizacji procesu obsługi zamówień (fazy opracowania zamówień) przyjęcie zamówienia opracowanie zamówienia przetworzenie zamówienia monitorowanie realizacji zamówienia kompletacja i wysyłka monitorowanie realizacji dostawy fakturowanie (końcowe?) serwis – obsługa posprzedażna

26 OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ przyjęcie zamówienia
odbywa się w punkcie przyjmowania zamówień w przedsiębiorstwie lub przez pracowników w terenie, w regionalnym biurze sprzedaży.. może zostać przekazane osobiście, telefonicznie, telefaxem, przez sieć informatyczną.. dla uniknięcia błędów stosuje się różne, często kosztowne rozwiązania (tabela do wypełnienia przez zamawiającego, przedstawiciel regionalny wypełnia zamówienie w imieniu Klienta..) pożądane jest zaprowadzenie rejestru wszystkich zamówień, nadesłanych różnymi kanałami

27 OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ opracowanie zamówienia
najprościej mówiąc to uzupełnienie brakujących informacji i nadanie całości określonej, obowiązującej w przedsiębiorstwie formy kontrolowane są co najmniej warunki cenowe, sposób dostawy oraz wiarygodność zamawiającego; po tych czynnościach zamówienie można wprowadzić do systemu logistycznego równolegle do tych czynności można uruchomić proces planowania produkcji (lub świadczenia usług)

28 OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ przetworzenie zamówienia (ręczne lub automatyczne) na potwierdzenie zamówienia generowany jest komplet dokumentów wewnętrznych dla realizacji zamówienia (normalne lub pilne lub inne) możliwe równoległe fakturowanie (tzw. fakturowanie wstępne) i przygotowanie dokumentów wysyłkowych (etykiety, listy przewozowe..) wyznacza się optymalny środek transportu oraz drogę transportową

29 OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ fakturowanie końcowe
następuje po skompletowaniu przesyłki często łączy się z dodatkowymi kosztami osobnego przesłania faktury pozwala ograniczyć wielkość zapasów magazynowych lub konieczność bieżącej/ciągłej aktualizacji stanów zapasów po każdej transakcji

30 OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ formy opracowania zamówień ręczne maszynowe
pisania z przebitką kopiowanie zestawu magazynowego maszynowe wsadowe w czasie rzeczywistym automatyczne (Audi+DB+VW – „wspólny” dostawca elementów)

31 przykład etapów opracowania i realizacji zamówienia TAXI lub pizzy
numer i data zamówienia adres i symbol klienta dane rozszerzone o kliencie (branża, pozycja w kanale zbytu..) sprzedawca i dziedzina sprzedaży nazwa i symbol przedmiotu sprzedaży ilość i cena brutto warunki sprzedaży i rabaty, termin płatności środki transportu, koszty i odpowiedzialność w transporcie termin dostawy miejsce dostawy (adres wysyłkowy)

32 przykład kartoteki klienta w systemie informatycznym wspomagającym zakupy
- identyfikator Klienta - nazwisko/nazwę Klienta - adres Klienta (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica nr, województwo, nr telefonu, nr telefaxu, adres poczty elektronicznej…) - adres wysyłkowy (jeżeli dostawy realizowane są na inny niż w/w) - dane personalne osoby kontaktowej u Klienta - stanowisko służbowe osoby kontaktowej (+ inne dane rozszerzone) - nr telefonu, faksu, adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej - sposób dostawy (w jaki sposób towar jest dostarczany Klientowi) - lokalizacja Klienta (jeśli są oni klasyfikowani w układzie geograficznym) - szczególne warunki dostawy (np. wymagany sprzęt do rozładunku, szczególny rodzaj opakowania czy oznakowania – lub jego brak..) - identyfikator pracownika odpowiadającego w firmie za kontakty z danym Klientem - warunki płatności - rabaty i upusty - informacje o banku Klienta - ocena wypłacalności Klienta - wielkości zakupów dokonanych przez Klienta w określonych przedziałach czasu

33 Dziękując za uwagę życzę Państwu.. ..DOBREGO DNIA

34 Zadanie 1 Opisz krótko wybrane przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowego (max 2 strony) Opracuj zestaw informacji potrzebnych do wygenerowania zamówienia zakupowego (formularz zamówienia) Opracuj zestaw informacji potrzebnych do potwierdzenia dostawy (formularz potwierdzenia dostawy) Opracuj procedurę obsługi zamówienia w wybranym przedsiębiorstwie dla wersji tradycyjnego obiegu informacji oraz przy użyciu systemu informatycznego (schemat blokowy 2 szt.)

35 GOSPODARKA MAGAZYNOWA
STEROWANIE ZAPASAMI GOSPODARKA MAGAZYNOWA

36 STEROWANIE ZAPASAMI Pojęcie ZAPAS jest często używane w różnych kontekstach, w wielu obszarach zarówno życia jak i współczesnej nauki; każdy z tych obszarów wypracował własną definicję uwzględniając specyfikę zastosowania zapasy nienaruszalne w wojsku piąte koło u wozu zapas w księgowości i finansach zapas w sterowaniu produkcją i w logistyce

37 STEROWANIE ZAPASAMI STEROWANIE ZAPASAMI
..celowo zgromadzona ilość dobra materialnego przekraczająca chwilowe zapotrzebowanie (występujące w danej jednostce terminowania) odniesione do konkretnego materiału lub wyrobu finalnego jest efektem celowej działalności istotnym jest rozróżnienie zapasu w gospodarce magazynowej od pozostałych kategorii zapasu (np. w księgowości – traktowanego całościowo, w mierniku uogólnionym, jako wynik działalności prowadzonej w określonym przedziale czasu)

38 STEROWANIE ZAPASAMI W obszarze zarządzania zapasami wyróżniamy dwa podstawowe cele tworzenia zapasu zapewnienie ciągłości działalności operacyjnej (produkcja, remonty, dystrybucja..) utrzymanie określonego poziomu obsługi odbiorców w przypadku występowania wahań zapotrzebowania

39 STEROWANIE ZAPASAMI tworzenie zapasu nie jest obiektywną koniecznością dla zapewnienia normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, nie jest też jednym z celów jego działalności (za wyjątkiem przedsiębiorstw zajmujących się usługowo magazynowaniem) (Boeing - WSK Mielec) powstanie zapasu jest wynikiem świadomej decyzji menedżera w określonych warunkach, w każdej sytuacji przez odpowiednie działania konieczność utrzymywania zapasu może zostać ograniczona lub całkowicie wyeliminowana (np. szczegółowe harmonogramowanie dostaw) (aktualne zapasy na stacjach benzynowych)

40 STEROWANIE ZAPASAMI podstawowym kryterium przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu zapasu są koszty, praktycznie każda decyzja podejmowana w przedsiębiorstwie powinna być ekonomicznie uzasadniona (uwaga na aktualne strategie logistyczne i ewentualne poważne straty teraźniejsze i w przyszłości) (WZMot Poznań) zapas tworzymy tylko wtedy, gdy wybór innego rozwiązania prowadzi do podniesienia kosztów całkowitych przedsiębiorstwa fundamentalna zasada substytucyjności zapasu i działań organizacyjnych jest często zapominana w praktyce

41 STEROWANIE ZAPASAMI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI.. ..to dyscyplina szczegółowa logistyki zajmująca się metodami i technikami planowania i kontroli zapasu główny problem dyscypliny zwanej zarządzanie zapasami to jak postępować z istniejącym zapasem, a nie zastanawiać się czy tworzyć zapas czy poszukiwać innych rozwiązań

42 Obszar zainteresowania zarządzania zapasami
STEROWANIE ZAPASAMI Obszar zainteresowania zarządzania zapasami techniki śledzenia, pomiaru i korygowania wielkości zapasu w funkcji zmian w czasie którym podlega zapotrzebowanie to różne praktyczne sposoby ewidencji i kontroli oraz rozliczania zużycia zapasów zasady i procedury podejmowania decyzji o: asortymencie – co zamawiać? wielkości – ile zamawiać? terminie – kiedy zamawiać?

43 STEROWANIE ZAPASAMI Celem zarządzania zapasami czyli praktycznego stosowania technik, zasad i procedur jest minimalizacja kosztu utrzymania zapasu w odniesieniu do każdej pozycji asortymentowej lub co najmniej ich grup osiągnięcie i utrzymanie założonego poziomu obsługi klienta (przy pomocy zarządzania zapasami)

44 ..ze względu na postać materiału/wyrobu będącego zapasem
STEROWANIE ZAPASAMI forma zapasu.. ..ze względu na postać materiału/wyrobu będącego zapasem surowce półfabrykaty wyroby gotowe (zaangażowane koszty - „zbywalność”) miejsce występowania zapasu.. ..z uwagi na przynależność zapasu do podsystemu logistycznego przedsiębiorstwa (jako dysponenta zapasu) sfera zaopatrzenia sfera procesu podstawowego - zapas w produkcji (manipulacji), zapas w tranzycie (roboty w toku, transport) sfera dystrybucji (zaangażowane koszty – czas dostawy)

45 klasyfikacja zapasów według rodzajów zapas antycypowany
STEROWANIE ZAPASAMI klasyfikacja zapasów według rodzajów zapas antycypowany zapas sezonowy (Wavim) zapas promocyjny (popularne auta) zapas spekulacyjny (ropa naftowa - gotowe paliwa) zapas obrotowy zapas zabezpieczający Z=Zwe+Zsyst+Zwy zapas części zamiennych zapas w tranzycie roboty w toku transport daleki

46 warunki poprawności modelu: zapotrzebowanie ma charakter ciągły
STEROWANIE ZAPASAMI podstawowy model zapasów obrazuje wielkość zapasu i jego zmienność w czasie warunki poprawności modelu: zapotrzebowanie ma charakter ciągły partia dostawy jest wielokrotnie liczniejsza od partii pobrania (graniczny stosunek wynosi około 10:1) elementy podstawowego modelu zapasu: zapas obrotowy zapas zabezpieczający zapas informacyjny zapas średni zapas dysponowany partia dostawy i pobrania cykl dostawy (długotrwałość dostawy)

47 Co zamawiać? Ile zamawiać? STEROWANIE ZAPASAMI analizy marketingowe
analiza ABC(d) statystyki zużycia Ile zamawiać? wzór Wilsona stała wielkość partii partia na partię partia pokrywająca zapotrzebowanie stałego okresu stały rytm dostaw partia o minimalnym koszcie całkowitym partia o minimalnym koszcie jednostkowym

48 Dziękując za uwagę.. ..życzę DOBREGO DNIA

49 STEROWANIE ZAPASAMI SYSTEMY ZAMAWIANIA
Czynniki decydujące o wyborze i zastosowaniu systemu zamawiania: wielkość zapotrzebowania trend zapotrzebowania/popytu zmienność zapotrzebowania koszty jednostkowe wyrobu/pozycji magazynowanej koszty systemu dostępność danych

50 STEROWANIE ZAPASAMI SYSTEMY ZAMAWIANIA
System ciągłego przeglądu porównanie stanu zapasu dysponowanego z poziomem informacyjnym po każdej zmianie typu dostawa – pobranie kolejne zamówienie składane jest w chwili kiedy poziom zapasu dysponowanego osiągnie (lub zbliży się do) poziomu informacyjnego wielkość zamówienia zazwyczaj stała lub odpowiadająca prognozie zapotrzebowania (przy istotnej zmianie prognozy zmienić należy wielkość zapasu informacyjnego)

51 STEROWANIE ZAPASAMI SYSTEMY ZAMAWIANIA
System przeglądu okresowego porównanie poziomu zapasu dysponowanego z poziomem zapasu informacyjnego realizowane jest w stałych odstępach czasu system wymaga określenia długotrwałości okresu pomiędzy kolejnymi przeglądami maksymalnego poziomu zapasów zapasu zabezpieczającego wahania zapotrzebowania

52 STEROWANIE ZAPASAMI SYSTEMY ZAMAWIANIA
Porównanie systemów ciągłego przeglądu (SPC) i przeglądu okresowego (SPO) liczba zamówień i ich sumaryczna roczna wielkość podobne okresy czasowe pomiędzy zamówieniami różne (SPC) - stałe (SPO) ilości zamawiane stałe (SPC) - różne (SPO) wielkość zapasu zabezpieczającego niższa dla SPC - wyższa dla SPO (około 50%)

53 STEROWANIE ZAPASAMI SYSTEMY ZAMAWIANIA
System dwóch skrzynek system ten używany jest zazwyczaj do sterowania zapasami elementów tanich o relatywnie dużym zużyciu po określeniu poziomu zapasu informacyjnego następuje wyznaczenie partii dostawy (co najmniej równej zapasowi informacyjnemu) całość zapasu dzieli się na dwie oddzielnie składowane części: równą zapasowi informacyjnemu (zamkniętą) pozostałą część (dostępną dla pobierających) zaletą jest mała pracochłonność śledzenia stanu zapasów połączona z utrzymaniem względnie niskiego stanu zapasów wariantem jest podział zapasu na dwie równe części

54 STEROWANIE ZAPASAMI SYSTEMY ZAMAWIANIA
System minimum-maximum jest to odmiana sytemu ciągłego przeglądu istnieje ustalony poziom zapasu informacyjnego, ale zamiast optymalnej partii dostawy określa się zapas maksymalny wielkość zamówienia określa się jako różnicę pomiędzy poziomem maksymalnym a stanem bieżącym w chwili składania zamówienia zazwyczaj generowane są zmienne partie dostawy

55 STEROWANIE ZAPASAMI SYSTEMY ZAMAWIANIA
System odnawiania używany dla pozycji o niewielkim zapotrzebowaniu i nierzadko znaczących kosztach wielkość zamówienia ustalana jest według zasady „sztuka za sztukę” z uwzględnieniem przewidywanych zmian stanów w okresie realizacji zamówienia (zamawiamy „trochę więcej”?)

56 STEROWANIE ZAPASAMI PLANOWANIE ROZMIESZCZENIA ZAPASÓW
Aspekty brane pod uwagę podczas przeglądu towarów: czy towary będą składowane we wszystkich lokalizacjach? czy wybrane towary będą składowane w jednych lokalizacjach a pozostałe w innych? czy wybrane towary nie będą w ogóle przechowywane, lecz dostarczane bezpośrednio na wezwanie? Najważniejsze uwzględniane czynniki: popyt w miejscu lokalizacji koszt towaru zakładany poziom obsługi klienta (dostępność i czas dostawy)

57 STEROWANIE ZAPASAMI PLANOWANIE ROZMIESZCZENIA ZAPASÓW
Prawo pierwiastka kwadratowego związek pomiędzy poziomem zapasów bezpieczeństwa i liczbą składów jest oparty na prawie „pierwiastka kwadratowego”: Poziom zapasów bezpieczeństwa, wymaganych do zapewnienia żądanego poziomu usług, zmienia się według kwadratowego pierwiastka ich miejsc lokalizacji

58 Zadanie 2 Uwzględniając warunki zadania 1 proszę określić:
grupy towarowe do wspólnego przechowania cechy systemów magazynowych dostosowanych do wyznaczonych grup towarowych propozycje lokalizacji poszczególnych magazynów na planie przedsiębiorstwa dla wybranych trzech pozycji asortymentowych proszę dobrać systemy zamawiania (różne!) podjęte decyzje proszę krótko uzasadnić (kilka zdań) oszacować wielość zapotrzebowania na materiały podstawowe, dobrać system zamawiania i wyznaczyć wielkości partii dostaw oraz wielkości zapasów: maksymalnego, informacyjnego i zabezpieczającego

59 TRANSPORT DALEKI lp. RODZAJ TRANSPORTU CECHA / PARAMETR RDOGOWY
KOLEJOWY LOTNICZY WODNY RUROCIĄG 1 KOSZTY (1t/1km) ŚREDNIE WZROST NISKIE WYSOKIE B.NISKIE 2 PRĘDKOŚĆ ŚREDNIA do 95 SPADEK ŚREDNIA ok.80 B.DUŻA ok.1000 MAŁA DUŻA 3 CZĘSTOTLIWOŚĆ B.DOBRA ŚREDNIA OGRANICZONA - 4 DOSTĘPNOŚĆ B.DUŻA wg wielkości zapotrzebowania 5 NIEZAWODNOŚĆ

60 Wybór rodzaju środka transportu zależy od: klienta przedmiotu dostawy
TRANSPORT DALEKI Wybór rodzaju środka transportu zależy od: klienta przedmiotu dostawy powiązań z istniejącymi rozwiązaniami otoczenia

61 Wybór rodzaju środka transportu zależy od klienta
TRANSPORT DALEKI Wybór rodzaju środka transportu zależy od klienta położenie geograficzne (Europa – Azja) cechy lokalizacji punktu dostawy wielkość przewozu – jedna/kilka dużych czy systematyczne, wymagania co do terminowości ładunki powrotne (sieci dystrybucji) moralność płatnicza klienta (statki z pomocą)

62 Wybór rodzaju środka transportu zależy od przedmiotu dostawy
TRANSPORT DALEKI Wybór rodzaju środka transportu zależy od przedmiotu dostawy wielkość / kubatura masa wartość – wymagane/dostępne zabezpieczenia trwałość – pakowanie / ostrożność w przewozie starzenie się – czas trwałości / przydatności

63 Wybór rodzaju środka transportu zależy
TRANSPORT DALEKI Wybór rodzaju środka transportu zależy od powiązań z istniejącymi rozwiązaniami położenie dostawcy położenie magazynów miejsce dostawy warunki finansowe – na co nas stać? rozproszenie rynku i występujące możliwości stosowane rozwiązania w zakresie dostaw

64 Wybór rodzaju środka transportu zależy od otoczenia
TRANSPORT DALEKI Wybór rodzaju środka transportu zależy od otoczenia infrastruktura – drogi, kanały, lotniska, szlaki kolejowe stosowane rozwiązania w zakresie dystrybucji regulacje prawne i podatkowe (tr.drogowy–ponad 100 aktów prawnych) dostępność siły roboczej, specjalistów, serwisu.. technologia – czym dysponujemy, czym dysponuje dostawca i odbiorca warunki klimatyczne

65 Dziękując za uwagę.. ..życzę Dobrego Dnia


Pobierz ppt "LOGISTYKA dr inż. Piotr LUBIŃSKI Politechnika Poznańska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google