Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYNEK GOSPODARCZY. Analiza rynku, konkurencji: Aby ka ż dy biznes, bez wzgl ę du na wielko ść, czy obszar dzia ł ania, móg ł sprawnie funkcjonowa ć powinien.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYNEK GOSPODARCZY. Analiza rynku, konkurencji: Aby ka ż dy biznes, bez wzgl ę du na wielko ść, czy obszar dzia ł ania, móg ł sprawnie funkcjonowa ć powinien."— Zapis prezentacji:

1 RYNEK GOSPODARCZY

2 Analiza rynku, konkurencji: Aby ka ż dy biznes, bez wzgl ę du na wielko ść, czy obszar dzia ł ania, móg ł sprawnie funkcjonowa ć powinien nieustannie monitorowa ć, co dzieje si ę w jego otoczeniu. Najskuteczniejszym sposobem dokonania takiej analizy s ą badania podzielone na cztery obszary: Analiza rynku - Analiza rynku - jaka jest atrakcyjno ść rynku, wzgl ę dnie jego alternatywnych segmentów (wielko ść, wzrost, konkurencja, koszty wej ś cia, zyskowno ść ). Analiza nabywców Analiza nabywców - jakie wyst ę puj ą segmenty rynku i jakie s ą potrzeby ka ż dego z nich. Co motywuje nabywców do kupowania konkretnych produktów oferowanych przez przedsi ę biorstwo oraz w jaki sposób podejmuj ą decyzje zakupowe. Analiza konkurencji - Analiza konkurencji - kim s ą g ł ówni konkurenci i jaka jest ich strategia. Jaka jest pozycja konkurencyjna przedsi ę biorstwa oraz jakie jest prawdopodobie ń stwo pojawienia si ę nowych konkurentów. Analiza zewn ę trznego otoczenia - Analiza zewn ę trznego otoczenia - jakie mo ż na przewidzie ć zmiany w dziedzinie socjalnej, politycznej, ekonomicznej, technologicznej, które mog ą wp ł yn ąć na dzia ł alno ść przedsi ę biorstwa (pozytywne i negatywne). Nasza firma dla potrzeb ka ż dej firmy mo ż e przeprowadzi ć analiz ę rynkow ą kompletn ą, b ą d ź te ż w zale ż no ś ci od potrzeb jeden z powy ż szych obszarów

3 Rynek (w ekonomii ) – zespó ł mechanizmów umo ż liwiaj ą cy kontakt producentów z konsumentami. Rynek to ca ł okszta ł t transakcji kupna i sprzeda ż y oraz warunków w jakich one przebiegaj ą. Na rynku konkurencyjnym dokonuje si ę ustalenia ceny oraz ilo ś ci dóbr. To tak ż e okre ś lona zbiorowo ść podmiotów gospodaruj ą cych zainteresowanych dokonywaniem operacji kupna-sprzeda ż y okre ś lonych dóbr, warto ś ci lub us ł ug. Cz ęść zbiorowo ś ci reprezentuje poda ż (oferenci) za ś cz ęść popyt (nabywcy). Przeciwstawienie si ę popytu poda ż y w okre ś lonym miejscu oraz czasie prowadzi do ustalenia ceny warto ś ci b ę d ą cej przedmiotem obrotu – sprawia to i ż dochodz ą do skutku transakcje kupna sprzeda ż y.

4 Rodzaje rynku Rodzaje rynku Wed ł ug rodzaju dóbr b ę d ą cych przedmiotem obrotu: Rynek towarów Rynek dóbr konsumpcyjnych Rynek dóbr przemys ł owych Rynek us ł ug - obejmuje dobra które s ą konsumowane w trakcie ich produkcji, np.: us ł ugi spedycyjne, bankowe Rynek finansowy - obejmuje obrót pieni ą dzem, ś rodkami dewizowymi, akcjami, obligacjami, instrumentami pochodnymi, ubezpieczeniami. Rynek czynników produkcji (ziemi, pracy, kapita ł u) Wed ł ug zasi ę gu geograficznego: Lokalny - w bezpo ś rednim otoczeniu klienta Regionalny - do kontaktów mi ę dzy klientem a dostawcami dochodzi na wi ę kszym terenie, np. powiatu, województwa Narodowy (krajowy) - funkcjonuje w obr ę bie pa ń stwa Mi ę dzynarodowy - prowadzone s ą transakcje pomi ę dzy przynajmniej dwoma pa ń stwami Ś wiatowy - dotyczy wymian dóbr i us ł ug na obszarze ca ł ego ś wiata Wed ł ug g ł ównych miejsc produkcji i konsumpcji: Rynek pierwotny - g ł ówne miejsca produkcji Rynek centralny – g ł ówne miejsce obrotu i konsumpcji

5 Wed ł ug relacji popytu do poda ż y : Rynek nabywcy (je ś li poda ż jest wi ę ksza od popytu) Rynek sprzedawcy (je ś li popyt jest wi ę kszy od poda ż y) Wed ł ug swobody dokonywania transakcji na rynku Rynek wolny – swoboda obrotu, podj ę cia dzia ł alno ś ci, minimalizacja ogranicze ń dost ę pu do poszczególnych rynków mi ę dzynarodowych. Rynek reglamentowany Szary rynek - posiadanie reglamentowanych dóbr jest legalne, ale obrót nimi poza wyznaczonym systemem reglamentacji jest zakazany. Czarny rynek - obrót warto ś ciami, których posiadanie jest nielegalne lub ograniczone do pewnych organizacji, zakazany jest tak ż e obrót tymi warto ś ciami.

6 Wed ł ug zorganizowania rynków: Rynki formalne Rynki formalne u ł omne Rynki nieformalne Wed ł ug kryterium skali lub wielko ś ci transakcji: Hurtowy Detaliczny (pó ł hurt) Wed ł ug charakteru transakcji handlowej: Dóbr i us ł ug Produkcyjny - rynek elementów s ł u żą cych do dalszej produkcji (np. maszyn, urz ą dze ń ) lub elementów s ł u żą cych do dalszego przetworzenia, pó ł produktów (np. surowców, minera ł ów) Konsumpcyjny - zaspakaja bezpo ś rednio zapotrzebowanie konsumentów Kapita ł owy - np. ś rodków pieni ęż nych, papierów warto ś ciowych Pracy

7 Wed ł ug stopnia zaspokojenia potrzeb: Producenta - Jest to taka sytuacja na rynku w której warunki dyktuje producent. Wyst ę puje brak konkurencji (monopol), oczekiwania nabywców znacznie przewy ż szaj ą oferowan ą do sprzeda ż y ilo ść produktów (popyt jest wi ę kszy ni ż poda ż ), tote ż sprzedawcy nie zabiegaj ą o konsumenta, a nabywcy musz ą rywalizowa ć w ich zdobywaniu; konsekwencj ą takiego stanu rzeczy mo ż e by ć korupcja, wprowadzanie reglamentacji sprzeda ż y, przydzia ł ów, talonów i wreszcie dystrybucja za pomoc ą systemu kartkowego Konsumenta - Sytuacja przeciwna do rynku producenta, tzn. warunki dyktuje konsument (klient). Nieodzownym elementem tego rynku jest konkurencja. Ilo ść produktów przeznaczonych do sprzeda ż y przewy ż sza zapotrzebowanie klientów, przedsi ę biorstwa produkuj ą to, co znajduje aprobat ę nabywców i w ł a ś ciwie zaspokaja ich potrzeby, a pozyskanie klienta jest wynikiem marketingu

8 1.GOSPODARKA RYNKOWA system gospodarczy, w którym podzia ł wytworzonych produktów dokonuje si ę g ł ównie za po ś rednictwem rynku, przy niewielkim wp ł ywie pa ń stwa cechy gospodarki rynkowej:  Wolno ść rynkowa  Uwolniony system cen  W ł asno ść prywatna  Konkurencja 2.WOLNO ŚĆ GOSPODARCZA co, w jakich ilo ś ciach, w jaki sposób i dla kogo ma by ć produkowane – decyzja le ż y po stronie niezale ż nych podmiotów gospodarczych, kieruj ą cych si ę w ł asnym interesem decyzje s ą w pewien sposób modyfikowane przez pa ń stwo (stopy podatkowe, c ł a, kursy walutowe, system ubezpiecze ń, zakres opieki socjalnej) 3.W Ł ASNO ŚĆ PRYWATNA prywatna w ł asno ść czynników wytwórczych jest podstaw ą gospodarki rynkowej sprzyja to rozwojowi ekonomicznemu, ale powoduje nierówno ś ci spo ł eczne 4.FUNDAMENTY GOSPODARKI RYNKOWEJ w ł asno ść prywatna konkurencja system cen inne zach ę ty ekonomiczne:  Materialne zainteresowanie  Ni ż sze ceny w marketach

9 Przygotowały : Katarzyna Tarnowska Katarzyna Krowiak


Pobierz ppt "RYNEK GOSPODARCZY. Analiza rynku, konkurencji: Aby ka ż dy biznes, bez wzgl ę du na wielko ść, czy obszar dzia ł ania, móg ł sprawnie funkcjonowa ć powinien."

Podobne prezentacje


Reklamy Google