Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie logistyczne wykład 4-6

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie logistyczne wykład 4-6"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie logistyczne wykład 4-6
dr inż. Piotr LUBIŃSKI Politechnika Poznańska ul. Strzelecka 11 pok.312

2 Podsystemy logistyki Logistyka zaopatrzenia Logistyka produkcji Logistyka dystrybucji Logistyka części zamiennych Logistyka wtórnego zagospodarowania

3 Logistyka zaopatrzenia DEFINICJA
Jest to system logistyczny związany z rynkiem, stanowi połączenie pomiędzy logistyką dystrybucji dostawców i logistyką produkcji w przedsiębiorstwie odbiorcy; przedmiotem działań logistyki zaopatrzenia są towary (surowce, materiały pomocnicze i eksploatacyjne, części z zakupu i towary nabywane w handlu), które należy udostępnić przedsiębiorstwu/przygotować, zgodnie z jego zapotrzebowaniem

4 Logistyka zaopatrzenia KONCEPCJA
Myślenie kategoriami systemowymi – wyjście poza granice jednego przedsiębiorstwa Myślenie kategoriami kosztów ogólnych Trzy zasady zewnętrznego zaopatrzenia: - zaopatrzenie indywidualne - zaopatrzenie z zapasu - dostawa zsynchronizowana z produkcją lub zużyciem

5 Logistyka zaopatrzenia
Zaopatrzenie indywidualne niskie zaangażowanie kapitału niskie koszt magazynowania możliwość wystąpienia opóźnień dostaw – może to być przyczyną: opóźnień produkcji słabszego wykorzystania potencjału wydłużenia czasu dostaw stosowana do towarów dostępnych „od ręki”

6 Logistyka zaopatrzenia
Zaopatrzenie z zapasu nabywanie większych ilości większe zaangażowanie kapitału większe koszty magazynowe problem optymalnej wielkości zamówienia (jedno zamówienie – wiele dostaw?)

7 Logistyka zaopatrzenia
Dostawa zsynchronizowana z produkcją lub zużyciem dostawa w terminach zaopatrzenie dzienne (z pojazdów na produkcję) zapasy zabezpieczające - niskie koszty konieczność wysokiej niezawodności dostawców ścisła współpraca dostawca-odbiorca (zmiany w programie produkcji) konieczność istnienia/działania systemu planowania i sterowania dostawami zaawansowana integracja informatyczna trzy płaszczyzny: uzgodnienia ramowe – warunki współpracy zamówienia ramowe – zapotrzebowanie (tydzień, dzień) dostawa na wezwanie – ilości, terminy, punkty dostawy

8 Instrumenty polityki zaopatrzenia
Polityka produktu Polityka kontraktacji (polityka warunków) Polityka komunikacji Polityka zakupów

9 Instrumenty polityki zaopatrzenia POLITYKA PRODUKTU
Kształtowanie produktu Program zaopatrzenia określa jakie grupy towarów będą sprowadzane do przedsiębiorstwa w okresie objętym planem: jakie rodzaje towarów w jakich ilościach w jakim czasie uwzględniamy zmiany: w konstrukcji materiałowe grupa detali - podzespół Problem „make-or-bay” Koncepcja „modular sourcing” – dostawy oparte o gotowe moduły zamiast kompletu wielu detali (np. surowe – gotowe klapy do autobusów) Współpraca z logistyką produkcji – wielkości i terminy zapotrzebowania na wyroby gotowe są podstawą tworzenia planów potrzeb materiałowych (surowce, podzespoły..)

10 Instrumenty polityki zaopatrzenia POLITYKA KONTRAKTACJI
Określa związek pomiędzy ceną nabycia towaru a zakresem świadczeń od strony dostawcy (możliwość powiązania transportu dystrybucyjnego i zaopatrzeniowego) Istotne znaczenie podczas negocjacji rabaty wielkość partii dostawy terminy dostaw i ich wielkość w przedziałach czasu transakcje barterowe

11 Instrumenty polityki zaopatrzenia POLITYKA KONTRAKTACJI – REGUŁY HANDLOWE
EXW – sprzedaż loco zakład, zleceniodawca (kupujący) określa wszystkie usługi logistyczne, przejmuje wszystkie powstałe koszty logistyczne; nadawca (sprzedający) „kończy” na załadunku środka transportu; ZASADA SAMODZIELNEGO SPROWADZANIA FOB – sprzedający „odpowiada” za towar aż do jego przejęcia przez statek; przekazanie towaru (RYZYKA i KOSZTÓW) następuje na burcie statku w porcie nadania, FLA – odmiana FOB z dowolnym przewoźnikiem, w transporcie lotniczym towar przekazany jest wcześniej niż „na burcie samolotu” CIF – sprzedający „odpowiada” za wszystko aż do portu przeznaczenia, dalej kupujący – PODZIAŁ KOSZTÓW LOGISTYCZNYCH CPT – odpowiedzialność sprzedającego aż do stacji przeznaczenia odbiorcy ustalonej w umowie DDP – wszystko: cło, transport, dokumenty celne i przewozowe po stronie sprzedającego, koszty tych działań w cenie wyrobu; ZASADA DOSTARCZANIA PRZEZ DOSTAWCĘ

12 Instrumenty polityki zaopatrzenia POLITYKA KOMUNIKACJI
Polityka komunikacji ma wyjaśnić dostawcy istotę i zamierzenia polityki zaopatrzenia pozyskanie zdolności wytwórczych pozyskanie woli świadczenia dostaw zapewnienia oferentów co do wywiązywania się z zawartych umów instrumenty polityki komunikacji „Dni dostawców” (aktualnych i potencjalnych)

13 Instrumenty polityki zaopatrzenia POLITYKA ZAKUPÓW
Związek pomiędzy kanałami zaopatrzenia a logistyką zaopatrzenia Dotyczy ustalenia dróg zaopatrzenia, zakupy: - bezpośrednie - przez pośredników - przez hurtownie - u detalistów Problem liczby dostawców i ich „geografii” Koncepcje „single sourcing” i duble sourcing” (just-in-time) Koncepcja „global sourcing” - różnice cen - kursy walut - mniejsze ryzyko strajkowe - mniejsza niezawodność dostaw - wyższe koszty dostaw/transportu - większa złożoność systemów fizycznych i informatycznych - koszty koordynacji - rola i miejsce Spedytora (Operatora Logistycznego)

14 Logistyka produkcji DEFINICJA
Jest zlokalizowana pomiędzy logistyką zaopatrzenia i logistyką dystrybucji, łączy je ze sobą, obejmuje wszystkie czynności, które związane są z zaopatrzeniem procesu produkcji w stosowne towary (surowce, materiały pomocnicze i eksploatacyjne oraz półwyroby i części z zakupu) z przekazywaniem półwyrobów oraz wyrobów gotowych do obszaru zbytu

15 Logistyka produkcji KONCEPCJA
W przeszłości – planowanie oddzielnych etapów produkcji, bez wzajemnego dostosowania ; konieczność kompensacji zapotrzebowania poszczególnych etapów przez tworzenie buforów Jedna dostawa do zaopatrzenia produkcji bezpośrednio do pierwszego etapu produkcji – decyzje produkcyjne mają bezpośredni wpływ na logistykę zaopatrzenia Konieczność spojrzenia systemowego Myślenie kategorią kosztów uchwycenie istotnych składników kosztów w logistyce produkcji obniżenie kosztów produkcji i zapasów zmniejszenie partii produkcyjnej częsta zmiana asortymentu częste przezbrajanie (koszty zapasu a koszty procesy)

16 Logistyka produkcji WPŁYW PRODUKCJI NA LOGISTYKĘ PRODUKCJI
LOGISTYKA PRODUKCJI to SYSTEM PRODUKCYJNY oraz SYSTEM PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ Struktura procesu a liczba i rozmieszczenie magazynów w przepływie materiałów i towarów (warunki techniczne i ekonomiczne)

17 Logistyka produkcji TYPY ORGANIZACYJNE PRODUKCJI
Podstawowe typy organizacyjne produkcji: PRODUKCJA WARSZTATOWA PRODUKCJA POTOKOWA PRODUKCJA GNIAZDOWA Typy produkcji zorientowane na program produkcyjny: PRODUKCJA MASOWA PRODUKCJA SERYJNA PRODUKCJA JEDNOSTKOWA

18 Logistyka produkcji PRODUKCJA WARSZTATOWA
Rozmieszczenie stanowisk roboczych według wykonywanych zabiegów WARSZTAT – jednostka grupująca maszyny wykonujące rodzajowo podobne zabiegi Zamówienia wędrują pomiędzy warsztatami zgodnie z technologią Możliwe powroty do warsztatów Przerywany transport materiałów Konieczność składowania pośredniego – rozdzielnia robót Trudności zsynchronizowania robót i transportu Zróżnicowanie produktów i wielkości partii produkcyjnych i transportowych Problem dostosowania zapotrzebowania i struktury zdolności produkcyjnych Konkurencja celów „dylemat planowania”: Czas realizacji zamówienia Wykorzystanie zdolności produkcyjnych

19 Logistyka produkcji PRODUKCJA POTOKOWA
Rozmieszczenie systemów roboczych według podobieństwa technologii obrabianych wyrobów; podobna kolejność operacji – zasada przepływu Produkcja seryjna, rytm produkcji Ciągły transport materiału Wymóg dostępności materiału Przestoje - konieczność zapasów buforowych uszkodzenia narzędzi przerwy w pracy personelu Wysokie wymagania niezawodności środków transportu i przeładunku Możliwa wysoka automatyzacja systemów i środków transportu (palety produkcyjne)

20 Logistyka produkcji PRODUKCJA GNIAZDOWA
Przestrzenne grupowanie jednostek produkcyjnych o różnych funkcjach – umożliwia to kompletną obróbkę określonej grupy (rodziny części) podobnych wyrobów Elastyczny System Produkcyjny/Montażowy Grupowanie przestrzenne: skracanie dróg transportowych uproszczenie systemów transportu zwiększenie przejrzystości procesu przebiegu produkcji uproszczenie planowania i sterowania produkcją redukcja czasu oczekiwania zamówień redukcja zapasów redukcja cykli produkcyjnych

21 Logistyka produkcji PRODUKCJA MASOWA
Zadaniem logistyki produkcji jest zaopatrywanie jednostek produkcyjnych przez długi czas w takie określone materiały Produkcja MASOWA wysoka mechanizacja/automatyzacja kolejność rodzajów produkowanych wyrobów wielkość serii produkcyjnych

22 Logistyka produkcji PRODUKCJA SERYJNA i JEDNOSTKOWA
poważniejszy problem przezbrajania obrabiarek ważne planowanie wielkości serii produkcyjnych większa elastyczność systemów logistycznych Produkcja JEDNOSTKOWA największa elastyczność systemu logistycznego ciągłe zmiany materiału do produkcji: rodzajowe ilościowe

23 Logistyka produkcji ZASADY ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWEGO
ZASADA SPROWADZANIA ZASADA DOSTARCZANIA Sterowanie zapotrzebowaniem Sterowanie zużyciem Samodzielne zaopatrywanie (pobieranie z magazynu) Zaopatrywanie z magazynu (obsługa z magazynu) Plan produkcji Podstawa: zużycie materiału w jednostce produkcyjnej Kwity pobrania, pobranie materiału „Zassanie” materiału przez stanowiska robocze zależnie od zlecenia Kompletacja w magazynie (na zlecenie) Zakup materiału niezależny od zleceń Przekazanie do produkcji System 2 i 1 pojemnika

24 Logistyka produkcji UKŁAD SYSTEMU PRODUKCJI
Pozostaje w ścisłym związku z typami produkcji; przedmiotem planowania układu systemu produkcji jest ustalenie przestrzennego rozlokowania związanych z określonym miejscem podsystemów produkcyjnych na z reguły z góry określonej powierzchni, na której ma odbywać się produkcja Stopnie szczegółowości: Ustalenie wewnątrzzakładowych miejsc dla segmentów produkcyjnych (wydziały w ramach obszaru) Lokalizacja jednostek produkcyjnych w segmentach (maszyny, stanowiska na wydziale) oraz uporządkowanie magazynów

25 Logistyka produkcji UKŁAD SYSTEMU PRODUKCJI
Cele rozplanowania układu systemu produkcji: Minimalizacja kosztu przepływu materiału Przejrzystość i jednolitość kierunku przepływu materiału Elastyczność (zmienne wymaganie produkcji) Stopień wykorzystania przestrzeni Produkcja warsztatowa: maksymalna szczegółowość planowania układu lokalizacja magazynu pośredniego (bufor) Produkcja potokowa: rozmieszczenie jednostek produkcyjnych zgodne z kolejnością obróbki przedmiotów – brak problemów planowania ważna rola magazynów buforowych (liczba, miejsce, powierzchnia) Produkcja jednostkowa: uwzględnić lokalizację gniazd i stanowisk w tych gniazdach istotny wpływ rodzaju wykorzystywanego środka transportu (np. stanowiska wzdłuż drogi automatycznego środka transportu)

26 Logistyka produkcji PODSYSTEMY FUNKCJONALNE LOGISTYKI PRODUKCJI
TRANSPORT GOSPODARKA MAGAZYNOWA MAGAZYN OPAKOWANIE OBSŁUGA /OPRACOWANIE ZAMÓWIEŃ

27 Logistyka produkcji PODSYSTEMY FUNKCJONALNE LOGISTYKI PRODUKCJI
TRANSPORT - czynniki kształtujące wewnątrzzakładowy system transportu: materiał intensywność transportu trasa transportu przepisy typ organizacji produkcji potokowa warsztatowa koszty elastyczność sprzężenie informatyczne (stacjonarne i mobilne) procesy przeładunkowe

28 Logistyka produkcji PODSYSTEMY FUNKCJONALNE LOGISTYKI PRODUKCJI
GOSPODARKA MAGAZYNOWA zmniejszenie zapasów, w połączeniu ze zredukowaniem średnich cykli produkcyjnych stanowi właściwy cel dla logistyki produkcji; funkcje magazynów produkcyjnych: magazyn zorientowany na produkcję: funkcja kompensacyjna – bufor w łańcuchu funkcja sortująca – bufor dyspozycyjny funkcja zabezpieczająca – bufor w przypadku zakłóceń magazyn zorientowany na zbyt: funkcja zapewniająca elastyczność funkcja skracająca czas dostaw funkcja substytucyjna

29 Logistyka produkcji PODSYSTEMY FUNKCJONALNE LOGISTYKI PRODUKCJI
MAGAZYN możliwie mały Bufor – nie proces magazynowania lecz proces przemieszczania centralne magazyny półfabrykatów – produkcja warsztatowa rozdzielnie robót zdecentralizowane magazyny – produkcja gniazdowa miejsca odkładcze przy stanowiskach

30 Logistyka produkcji PODSYSTEMY FUNKCJONALNE LOGISTYKI PRODUKCJI
OPAKOWANIE – funkcje: magazynowa transportowa manipulacji zmechanizowanej zautomatyzowanej identyfikacji, samozliczeniowość problem dostępności: rozmieszczenie i ukierunkowanie detali częściowo składana ścianka

31 Logistyka produkcji PODSYSTEMY FUNKCJONALNE LOGISTYKI PRODUKCJI
OBSŁUGA/OPRACOWANIE ZAMÓWIEŃ - zapewnienie przepływu informacji związanych z przepływem materiałów i towarów; realizacja przepływu informacji, który towarzyszy fizycznemu zaopatrzeniu w materiały do produkcji, generuje to zamówienia dla transportu - rodzaj środka transportu, - miejsce przejęcia, - ilość towaru, - miejsce docelowe i magazynowania - ilość do magazynowania lub wydania Zamówienia wewnętrzne: produkcyjne związane z logistyką Nadawanie terminów dla zamówień produkcyjnych

32 Logistyka produkcji PODSYSTEMY FUNKCJONALNE LOGISTYKI PRODUKCJI
OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ Rodzaje informacji: poprzedzające towarzyszące potwierdzające Rosnąca integracja obszarów – przepływ informacji oparty o wspólną bazę danych Rosnące uzależnienie – funkcja jednego obszaru automatycznie wywołuje działania innego Dla produkcji na indywidualne zlecenie/zamówienie proces obsługi zamówienia obejmuje śledzenie drogi zamówienia przez system produkcyjny

33 Logistyka dystrybucji DEFINICJA
Jest to system powiązany z rynkiem; łączy logistykę produkcji przedsiębiorstwa z logistyką zaopatrzenie nabywcy; obejmuje wszystkie czynności, które mają związek z zaopatrzeniem klienta w wyroby handlowe (bezpośrednio z produkcji lub z magazynów zbytu)

34

35 Struktury służby logistyki

36 Controling w logistyce

37

38

39


Pobierz ppt "Zarządzanie logistyczne wykład 4-6"

Podobne prezentacje


Reklamy Google