Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr in ż. Piotr LUBI Ń SKI Politechnika Pozna ń ska ul. Strzelecka 11 pok.312

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr in ż. Piotr LUBI Ń SKI Politechnika Pozna ń ska ul. Strzelecka 11 pok.312"— Zapis prezentacji:

1 dr in ż. Piotr LUBI Ń SKI Politechnika Pozna ń ska ul. Strzelecka 11 pok.312 www.fem.put.poznan.pl Piotr.Lubinski@PUT.Poznan.PL

2 Logistyka zaopatrzenia Logistyka produkcji Logistyka dystrybucji Logistyka cz ęś ci zamiennych Logistyka wtórnego zagospodarowania

3 Jest to system logistyczny zwi ą zany z rynkiem, stanowi po łą czenie pomi ę dzy logistyk ą dystrybucji dostawców i logistyk ą produkcji w przedsi ę biorstwie odbiorcy; przedmiotem dzia ł a ń logistyki zaopatrzenia s ą towary (surowce, materia ł y pomocnicze i eksploatacyjne, cz ęś ci z zakupu i towary nabywane w handlu), które nale ż y udost ę pni ć przedsi ę biorstwu/przygotowa ć, zgodnie z jego zapotrzebowaniem

4 My ś lenie kategoriami systemowymi – wyj ś cie poza granice jednego przedsi ę biorstwa My ś lenie kategoriami kosztów ogólnych Trzy zasady zewn ę trznego zaopatrzenia: - zaopatrzenie indywidualne - zaopatrzenie z zapasu - dostawa zsynchronizowana z produkcj ą lub zu ż yciem

5 Zaopatrzenie indywidualne niskie zaanga ż owanie kapita ł u niskie koszt magazynowania mo ż liwo ść wyst ą pienia opó ź nie ń dostaw – mo ż e to by ć przyczyn ą : opó ź nie ń produkcji s ł abszego wykorzystania potencja ł u wyd ł u ż enia czasu dostaw stosowana do towarów dost ę pnych od r ę ki

6 Zaopatrzenie z zapasu nabywanie wi ę kszych ilo ś ci wi ę ksze zaanga ż owanie kapita ł u wi ę ksze koszty magazynowe problem optymalnej wielko ś ci zamówienia (jedno zamówienie – wiele dostaw?)

7 Dostawa zsynchronizowana z produkcj ą lub zu ż yciem dostawa w terminach zaopatrzenie dzienne (z pojazdów na produkcj ę ) zapasy zabezpieczaj ą ce - niskie koszty konieczno ść wysokiej niezawodno ś ci dostawców ś cis ł a wspó ł praca dostawca-odbiorca (zmiany w programie produkcji) konieczno ść istnienia/dzia ł ania systemu planowania i sterowania dostawami zaawansowana integracja informatyczna trzy p ł aszczyzny: uzgodnienia ramowe – warunki wspó ł pracy zamówienia ramowe – zapotrzebowanie (tydzie ń, dzie ń ) dostawa na wezwanie – ilo ś ci, terminy, punkty dostawy

8 Polityka produktu Polityka kontraktacji (polityka warunków) Polityka komunikacji Polityka zakupów

9 Kszta ł towanie produktu Program zaopatrzenia okre ś la jakie grupy towarów b ę d ą sprowadzane do przedsi ę biorstwa w okresie obj ę tym planem: jakie rodzaje towarów w jakich ilo ś ciach w jakim czasie uwzgl ę dniamy zmiany: w konstrukcji materia ł owe grupa detali - podzespó ł Problem make-or-bay Koncepcja modular sourcing – dostawy oparte o gotowe modu ł y zamiast kompletu wielu detali (np. surowe – gotowe klapy do autobusów) Wspó ł praca z logistyk ą produkcji – wielko ś ci i terminy zapotrzebowania na wyroby gotowe s ą podstaw ą tworzenia planów potrzeb materia ł owych (surowce, podzespo ł y..)

10 Okre ś la zwi ą zek pomi ę dzy cen ą nabycia towaru a zakresem ś wiadcze ń od strony dostawcy (mo ż liwo ść powi ą zania transportu dystrybucyjnego i zaopatrzeniowego) Istotne znaczenie podczas negocjacji rabaty wielko ść partii dostawy terminy dostaw i ich wielko ść w przedzia ł ach czasu transakcje barterowe

11 EXW – sprzeda ż loco zak ł ad, zleceniodawca (kupuj ą cy) okre ś la wszystkie us ł ugi logistyczne, przejmuje wszystkie powsta ł e koszty logistyczne; nadawca (sprzedaj ą cy) ko ń czy na za ł adunku ś rodka transportu; ZASADA SAMODZIELNEGO SPROWADZANIA FOB – sprzedaj ą cy odpowiada za towar a ż do jego przej ę cia przez statek; przekazanie towaru (RYZYKA i KOSZTÓW) nast ę puje na burcie statku w porcie nadania, FLA – odmiana FOB z dowolnym przewo ź nikiem, w transporcie lotniczym towar przekazany jest wcze ś niej ni ż na burcie samolotu CIF – sprzedaj ą cy odpowiada za wszystko a ż do portu przeznaczenia, dalej kupuj ą cy – PODZIA Ł KOSZTÓW LOGISTYCZNYCH CPT – odpowiedzialno ść sprzedaj ą cego a ż do stacji przeznaczenia odbiorcy ustalonej w umowie DDP – wszystko: c ł o, transport, dokumenty celne i przewozowe po stronie sprzedaj ą cego, koszty tych dzia ł a ń w cenie wyrobu; ZASADA DOSTARCZANIA PRZEZ DOSTAWC Ę

12 Polityka komunikacji ma wyja ś ni ć dostawcy istot ę i zamierzenia polityki zaopatrzenia pozyskanie zdolno ś ci wytwórczych pozyskanie woli ś wiadczenia dostaw zapewnienia oferentów co do wywi ą zywania si ę z zawartych umów instrumenty polityki komunikacji Dni dostawców (aktualnych i potencjalnych)

13 Zwi ą zek pomi ę dzy kana ł ami zaopatrzenia a logistyk ą zaopatrzenia Dotyczy ustalenia dróg zaopatrzenia, zakupy: - bezpo ś rednie - przez po ś redników - przez hurtownie - u detalistów Problem liczby dostawców i ich geografii Koncepcje single sourcing i duble sourcing (just-in-time) Koncepcja global sourcing - ró ż nice cen - kursy walut - mniejsze ryzyko strajkowe - mniejsza niezawodno ść dostaw - wy ż sze koszty dostaw/transportu - wi ę ksza z ł o ż ono ść systemów fizycznych i informatycznych - koszty koordynacji - rola i miejsce Spedytora (Operatora Logistycznego)

14 Jest zlokalizowana pomi ę dzy logistyk ą zaopatrzenia i logistyk ą dystrybucji, łą czy je ze sob ą, obejmuje wszystkie czynno ś ci, które zwi ą zane s ą z zaopatrzeniem procesu produkcji w stosowne towary (surowce, materia ł y pomocnicze i eksploatacyjne oraz pó ł wyroby i cz ęś ci z zakupu) z przekazywaniem pó ł wyrobów oraz wyrobów gotowych do obszaru zbytu

15 W przesz ł o ś ci – planowanie oddzielnych etapów produkcji, bez wzajemnego dostosowania ; konieczno ść kompensacji zapotrzebowania poszczególnych etapów przez tworzenie buforów Jedna dostawa do zaopatrzenia produkcji bezpo ś rednio do pierwszego etapu produkcji – decyzje produkcyjne maj ą bezpo ś redni wp ł yw na logistyk ę zaopatrzenia Konieczno ść spojrzenia systemowego My ś lenie kategori ą kosztów uchwycenie istotnych sk ł adników kosztów w logistyce produkcji obni ż enie kosztów produkcji i zapasów zmniejszenie partii produkcyjnej cz ę sta zmiana asortymentu cz ę ste przezbrajanie (koszty zapasu a koszty procesy)

16 LOGISTYKA PRODUKCJI to SYSTEM PRODUKCYJNY oraz SYSTEM PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJ Ą Struktura procesu a liczba i rozmieszczenie magazynów w przep ł ywie materia ł ów i towarów (warunki techniczne i ekonomiczne)

17 Podstawowe typy organizacyjne produkcji: PRODUKCJA WARSZTATOWA PRODUKCJA POTOKOWA PRODUKCJA GNIAZDOWA Typy produkcji zorientowane na program produkcyjny: PRODUKCJA MASOWA PRODUKCJA SERYJNA PRODUKCJA JEDNOSTKOWA

18 Rozmieszczenie stanowisk roboczych wed ł ug wykonywanych zabiegów WARSZTAT – jednostka grupuj ą ca maszyny wykonuj ą ce rodzajowo podobne zabiegi Zamówienia w ę druj ą pomi ę dzy warsztatami zgodnie z technologi ą Mo ż liwe powroty do warsztatów Przerywany transport materia ł ów Konieczno ść sk ł adowania po ś redniego – rozdzielnia robót Trudno ś ci zsynchronizowania robót i transportu Zró ż nicowanie produktów i wielko ś ci partii produkcyjnych i transportowych Problem dostosowania zapotrzebowania i struktury zdolno ś ci produkcyjnych Konkurencja celów dylemat planowania: Czas realizacji zamówienia Wykorzystanie zdolno ś ci produkcyjnych

19 Rozmieszczenie systemów roboczych wed ł ug podobie ń stwa technologii obrabianych wyrobów; podobna kolejno ść operacji – zasada przep ł ywu Produkcja seryjna, rytm produkcji Ci ą g ł y transport materia ł u Wymóg dost ę pno ś ci materia ł u Przestoje - konieczno ść zapasów buforowych uszkodzenia narz ę dzi przerwy w pracy personelu Wysokie wymagania niezawodno ś ci ś rodków transportu i prze ł adunku Mo ż liwa wysoka automatyzacja systemów i ś rodków transportu (palety produkcyjne)

20 Przestrzenne grupowanie jednostek produkcyjnych o ró ż nych funkcjach – umo ż liwia to kompletn ą obróbk ę okre ś lonej grupy (rodziny cz ęś ci) podobnych wyrobów Elastyczny System Produkcyjny/Monta ż owy Grupowanie przestrzenne: skracanie dróg transportowych uproszczenie systemów transportu zwi ę kszenie przejrzysto ś ci procesu przebiegu produkcji uproszczenie planowania i sterowania produkcj ą redukcja czasu oczekiwania zamówie ń redukcja zapasów redukcja cykli produkcyjnych

21 Zadaniem logistyki produkcji jest zaopatrywanie jednostek produkcyjnych przez d ł ugi czas w takie okre ś lone materia ł y Produkcja MASOWA wysoka mechanizacja/automatyzacja kolejno ść rodzajów produkowanych wyrobów wielko ść serii produkcyjnych

22 Produkcja SERYJNA powa ż niejszy problem przezbrajania obrabiarek wa ż ne planowanie wielko ś ci serii produkcyjnych wi ę ksza elastyczno ść systemów logistycznych Produkcja JEDNOSTKOWA najwi ę ksza elastyczno ść systemu logistycznego ci ą g ł e zmiany materia ł u do produkcji: rodzajowe ilo ś ciowe

23 ZASADA SPROWADZANIAZASADA DOSTARCZANIA Sterowanie zapotrzebowaniemSterowanie zu ż yciem Samodzielne zaopatrywanie (pobieranie z magazynu) Zaopatrywanie z magazynu (obs ł uga z magazynu) Plan produkcjiPodstawa: zu ż ycie materia ł u w jednostce produkcyjnej Kwity pobrania, pobranie materia ł u Zassanie materia ł u przez stanowiska robocze zale ż nie od zlecenia Kompletacja w magazynie (na zlecenie) Zakup materia ł u niezale ż ny od zlece ń Przekazanie do produkcjiSystem 2 i 1 pojemnika

24 Pozostaje w ś cis ł ym zwi ą zku z typami produkcji; przedmiotem planowania uk ł adu systemu produkcji jest ustalenie przestrzennego rozlokowania zwi ą zanych z okre ś lonym miejscem podsystemów produkcyjnych na z regu ł y z góry okre ś lonej powierzchni, na której ma odbywa ć si ę produkcja Stopnie szczegó ł owo ś ci: Ustalenie wewn ą trzzak ł adowych miejsc dla segmentów produkcyjnych (wydzia ł y w ramach obszaru) Lokalizacja jednostek produkcyjnych w segmentach (maszyny, stanowiska na wydziale) oraz uporz ą dkowanie magazynów

25 Cele rozplanowania uk ł adu systemu produkcji: Minimalizacja kosztu przep ł ywu materia ł u Przejrzysto ść i jednolito ść kierunku przep ł ywu materia ł u Elastyczno ść (zmienne wymaganie produkcji) Stopie ń wykorzystania przestrzeni Produkcja warsztatowa: maksymalna szczegó ł owo ść planowania uk ł adu lokalizacja magazynu po ś redniego (bufor) Produkcja potokowa: rozmieszczenie jednostek produkcyjnych zgodne z kolejno ś ci ą obróbki przedmiotów – brak problemów planowania wa ż na rola magazynów buforowych (liczba, miejsce, powierzchnia) Produkcja jednostkowa: uwzgl ę dni ć lokalizacj ę gniazd i stanowisk w tych gniazdach istotny wp ł yw rodzaju wykorzystywanego ś rodka transportu (np. stanowiska wzd ł u ż drogi automatycznego ś rodka transportu)

26 TRANSPORT GOSPODARKA MAGAZYNOWA MAGAZYN OPAKOWANIE OBS Ł UGA /OPRACOWANIE ZAMÓWIE Ń

27 TRANSPORT - czynniki kszta ł tuj ą ce wewn ą trzzak ł adowy system transportu: materia ł intensywno ść transportu trasa transportu przepisy typ organizacji produkcji potokowa warsztatowa koszty elastyczno ść sprz ęż enie informatyczne (stacjonarne i mobilne) procesy prze ł adunkowe

28 GOSPODARKA MAGAZYNOWA zmniejszenie zapasów, w po łą czeniu ze zredukowaniem ś rednich cykli produkcyjnych stanowi w ł a ś ciwy cel dla logistyki produkcji; funkcje magazynów produkcyjnych: magazyn zorientowany na produkcj ę : funkcja kompensacyjna – bufor w ł a ń cuchu funkcja sortuj ą ca – bufor dyspozycyjny funkcja zabezpieczaj ą ca – bufor w przypadku zak ł óce ń magazyn zorientowany na zbyt: funkcja zapewniaj ą ca elastyczno ść funkcja skracaj ą ca czas dostaw funkcja substytucyjna

29 MAGAZYN mo ż liwie ma ł y Bufor – nie proces magazynowania lecz proces przemieszczania centralne magazyny pó ł fabrykatów – produkcja warsztatowa rozdzielnie robót zdecentralizowane magazyny – produkcja gniazdowa miejsca odk ł adcze przy stanowiskach

30 OPAKOWANIE – funkcje: magazynowa transportowa manipulacji zmechanizowanej zautomatyzowanej identyfikacji, samozliczeniowo ść problem dost ę pno ś ci: rozmieszczenie i ukierunkowanie detali cz ęś ciowo sk ł adana ś cianka

31 OBS Ł UGA/OPRACOWANIE ZAMÓWIE Ń - zapewnienie przep ł ywu informacji zwi ą zanych z przep ł ywem materia ł ów i towarów; realizacja przep ł ywu informacji, który towarzyszy fizycznemu zaopatrzeniu w materia ł y do produkcji, generuje to zamówienia dla transportu - rodzaj ś rodka transportu, - miejsce przej ę cia, - ilo ść towaru, - miejsce docelowe i magazynowania - ilo ść do magazynowania lub wydania Zamówienia wewn ę trzne: produkcyjne zwi ą zane z logistyk ą Nadawanie terminów dla zamówie ń produkcyjnych

32 OBS Ł UGA ZAMÓWIE Ń Rodzaje informacji: poprzedzaj ą ce towarzysz ą ce potwierdzaj ą ce Rosn ą ca integracja obszarów – przep ł yw informacji oparty o wspóln ą baz ę danych Rosn ą ce uzale ż nienie – funkcja jednego obszaru automatycznie wywo ł uje dzia ł ania innego Dla produkcji na indywidualne zlecenie/zamówienie proces obs ł ugi zamówienia obejmuje ś ledzenie drogi zamówienia przez system produkcyjny

33 Jest to system powi ą zany z rynkiem; łą czy logistyk ę produkcji przedsi ę biorstwa z logistyk ą zaopatrzenie nabywcy; obejmuje wszystkie czynno ś ci, które maj ą zwi ą zek z zaopatrzeniem klienta w wyroby handlowe (bezpo ś rednio z produkcji lub z magazynów zbytu)

34

35

36

37

38

39


Pobierz ppt "Dr in ż. Piotr LUBI Ń SKI Politechnika Pozna ń ska ul. Strzelecka 11 pok.312"

Podobne prezentacje


Reklamy Google