Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasada i organizacja statystyki publicznej „Cz ł owiek – najlepsza inwestycja”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasada i organizacja statystyki publicznej „Cz ł owiek – najlepsza inwestycja”"— Zapis prezentacji:

1 Zasada i organizacja statystyki publicznej „Cz ł owiek – najlepsza inwestycja”

2 Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach statystyki jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wykonujący swoje zadania przy pomocy służb statystyki publicznej.

3 GUS Główny Urząd Statystyczny jest urzędem administracji rządowej obsługującym Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem. Prezes kieruje Urzędem przy pomocy Wiceprezesów, Dyrektora Generalnego, Radców Generalnych i dyrektorów komórek organizacyjnych GUS.

4 Służby statystyki publicznej stanowią: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, podlegli mu Dyrektorzy szesnastu Wojewódzkich Urzędów Statystycznych jednostki obsługi statystyki publicznej utworzone na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

5 statystyka publiczna Statystyka publiczna jest systemem : Zbierania danych o badanej zbiorowości, Opracowania i przechowywania zebranych danych, Rozpowszechniania wyników badań.

6 Zasada i organizacja statystyki publicznej art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. stwierdza, iż statystyka publiczna zapewnia rzetelne obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego.

7 Zasada i organizacja statystyki publicznej Podstawowe zadanie, jakim jest dostarczanie informacji statystycznych, jest możliwe do zrealizowania dzięki prowadzonym badaniom statystycznym. Zakres i program badań jest ustalany w drodze rozporządzenia Rady Ministrów na wniosek Rady Statystyki, która jest organem opiniodawczo- doradczym Prezesa Rady Ministrów w dziedzinie statystyki.

8 Zasada i organizacja statystyki publicznej Zdania statystyki publicznej realizują służby statystyki publicznej. W skład tych służb wchodzą: 1.Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach statystyki, 2.Dyrektorzy Wojewódzkich Urzędów Statystycznych, 3.Dyrektorzy jednostek podporządkowanych Prezesowi GUS. Do tych jednostek zalicza się: Centralną Bibliotekę Statystyczną, Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej Zakład Wydawnictw Statystycznych, Ośrodek Szkolenia Kadr Statystyki

9 Organizowanie i prowadzenie badań statystycznych oraz ustalenie ich metodologii Przeprowadzanie spisów powszechnych Udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych, Opracowywanie standardowych klasyfikacji, nomenklatur i definicji podstawowych kategorii, ustalanie wzajemnych relacji między nimi oraz ich interpretacja, Opracowywanie i ogłaszanie prognoz demograficznych oraz statystycznych, gospodarczych i społecznych. Do zada ń s ł u ż b statystyki publicznej nale ż y:

10 zada ń s ł u ż b statystyki publicznej nale ż y c.d. Przedstawianie Prezydentowi, Sejmowi i Senatowi, organom administracji rządowej, Najwyższej Izbie Kontroli, Narodowemu Bankowi Polskiemu, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym instytucjom rządowym wynikowych informacji statystycznych w zakresie, terminach i formach określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, Prowadzenie Krajowych Rejestrów Urzędowych: podmiotów gospodarki narodowej i podziału terytorialnego kraju Współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie statystyki organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów.

11 zada ń s ł u ż b statystyki publicznej nale ż y c.d. Prowadzenie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie metodologii badań statystycznych i standardów klasyfikacyjnych oraz zastosowań metod matematycznych i informatyki w statystyce. Popularyzacja wiedzy o statystyce.

12 W skład Głównego Urzędu Statystycznego wchodzą następujące komórki organizacyjne: Gabinet Prezesa Departament Programowania i Koordynacji Badań Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów Departament Studiów Makroekonomicznych Departament Opracowań Zbiorczych Departament Badań Demograficznych Departament Badań Społecznych Departament Pracy Departament Warunków Życia Departament Rachunków Narodowych Departament Badań Regionalnych i Środowiska Departament Przedsiębiorstw Departament Finansów Departament Produkcji Departament Handlu i Usług Departament Rolnictwa Departament Informacji Departament Informatyki Statystycznej Departament Europejskiego Systemu Statystycznego i Współpracy Międzynarodowej Departament Administracyjno-Budżetowy, Biuro Dyrektora Generalnego Departament Kadr i Szkolenia

13 c.d. Lp. Urząd Statystyczny Ośrodek / Centrum 1Białystok Ośrodek Statystyki Ochrony Środowiska 2Bydgoszcz Ośrodek Statystyki Inwestycji i Środków Trwałych 3Gdańsk Ośrodek Statystyki Edukacji 4Katowice Centralny Ośrodek Rachunków regionalnych Ośrodek Projektowania i Baz Danych 5Kielce Centrum Badań Szarej Gospodarki 6Kraków Ośrodek Statystyki Kultury 7Lublin Ośrodek Statystyki Mieszkaniowej i Komunalnej 8Łódź Centrum Realizacji Badań Statystycznych Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych 9Olsztyn Ośrodek Badań Ekonomiczno-Rolniczych i Infrastruktury wsi Ośrodek Projektowania i Baz Danych Ośrodek Statystyki Transportu Drogowego 10Opole Ośrodek Statystyki Pracy 11Poznań Centrum Statystyki Miast 12Rzeszów Ośrodek Statystyki Kultury Fizycznej 13Szczecin Centrum Statystyki Morskiej 14Warszawa Ośrodek Źródeł Danych Administracyjnych 15Wrocław Ośrodek Statystyki Regionalnej 16Zielona Góra Ośrodek Statystyki Obszarów Transgranicznych

14 System statystyki reguluje w Polsce ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Zasada i organizacja statystyki publicznej „Cz ł owiek – najlepsza inwestycja”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google