Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Równowaga rynkowa Mechanizm funkcjonowania rynku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Równowaga rynkowa Mechanizm funkcjonowania rynku."— Zapis prezentacji:

1

2 Równowaga rynkowa

3 Mechanizm funkcjonowania rynku

4 Rynek: Transakcje zawierane pomi ę dzy kupuj ą cymi i sprzedaj ą cymi Mechanizm, za pomoc ą którego konsumenci i producenci ustalaj ą ilo ść sprzedanych dóbr Zespół warunków umo ż liwiaj ą cych wymian ę mi ę dzy sprzedawcami a nabywcami

5 Rodzaje rynku Ze wzgl ę du na zasi ę g terytorialny: - lokalny, regionalny, krajowy, mi ę dzynarodowy - Ze wzgl ę du na przedmiot obrotu: - Np. Samochodowy, pracy, dóbr i usług, towarowy, pieni ęż ny, itp.

6 Rodzaje rynku Ze wzgl ę du na swobod ę dokonywania transakcji na rynku: rynek wolny – swoboda obrotu, podj ę cia działalno ś ci, minimalizacja ogranicze ń dost ę pu do poszczególnych rynków mi ę dzynarodowych. rynek reglamentowany szary rynek - posiadanie reglamentowanych dóbr jest legalne, ale obrót nimi poza wyznaczonym systemem reglamentacji jest zakazany. czarny rynek - obrót warto ś ciami, których posiadanie jest nielegalne lub ograniczone do pewnych organizacji, zakazany jest tak ż e obrót tymi warto ś ciami.

7 Rodzaje rynku Ze wzgl ę du na skal ę lub wielko ść transakcji hurtowy detaliczny

8 Popyt Ilo ść dóbr, jak ą chc ą i mog ą kupi ć konsumenci w danym czasie, przy ró ż nych poziomach ceny i przy zało ż eniu ceteris paribus

9 Popyt Cena (P) Ilość (D)

10 Prawo popytu Wraz ze wzrostem ceny wielko ść popytu. I odwrotnie.

11 Wyjątki od prawa popytu 1. Dobra podstawowe w trudnych okresach 2. Efekt snoba

12 Determinanty popytu  Moda  Dochód (d): - Dobra normalne  d  D - Dobra ni ż szego rz ę du  d   D  Ceny innych dóbr: - Dobra substytucyjne  Px   Dy  - Dobra komplementarne Px   Dy 

13 Determinanty popytu Wiek, płe ć Klimat, pora roku Oczekiwane zmiany cen Sytuacja gospodarcza Inne

14 Popyt a wielkość popytu 1. Popyt – ilo ść, jak ą kupi ą konsumenci przy ró ż nych poziomach ceny 2. Wielko ść popytu – ilo ść, jak ą kupi ą konsumenci przy jednej, konkretnej cenie 3. Zmiana popytu 4. Zmiana wielko ś ci popytu

15 Podaż Ilo ść dóbr zaoferowanych przez producentów przy ró ż nych poziomach ceny przy zało ż eniu ceteris paribus

16 Prawo podaży Wraz ze wzrostem ceny ilo ść zaoferowana ro ś nie

17 Krzywa podaży Cena (P) Ilość (D)

18 Determinanty podaży Ceny surowców Technologia Liczba producentów Wyczerpywanie si ę zapasów

19 Podaż a wielkość podaży Poda ż – ilo ść zaoferowanych dóbr przy ró ż nych poziomach ceny Wielko ść poda ż y – ilo ść zaoferowanych dóbr przy jednej, konkretnej cenie Zmiany poda ż y a zmiany wielko ś ci poda ż y

20 Popyt (Demand) – funkcja przedstawiaj ą ca kształtowanie si ę relacji pomi ę dzy cen ą dobra, a ilo ś ci ą (liczb ą sztuk) jak ą konsumenci chc ą i mog ą naby ć w okre ś lonym czasie, przy zało ż eniu niezmienno ś ci innych elementów charakteryzuj ą cych sytuacj ę rynkow ą (ceteris paribus). Wykresem tej funkcji jest tzw. Krzywa popytu.

21

22 Popyt a „wielko ść popytu” Popyt to cała funkcja, natomiast wielko ść popytu to ilo ść dobra, jak ą konsumenci chc ą naby ć przy danej cenie. "Wielko ść popytu przy cenie p" jest wi ę c konkretnym elementem funkcji, któremu na krzywej popytu odpowiada jeden punkt.

23 Równowaga rynkowa: definicja Równowaga rynkowa wyst ę puje wtedy, gdy wielko ść zapotrzebowania jest równa ilo ś ci oferowanej. Na rynku nie wyst ę puje niedobór dobra, nie wyst ę puje te ż jego nadwy ż ka Ka ż dy, kto chce kupi ć dobro po cenie rynkowej, kupi je, a ka ż dy kto chce je po tej cenie sprzeda ć, b ę dzie mógł to zrobi ć. Kiedy rynek jest w równowadze, nie działaj ą naturalne siły, które mogłyby zmieni ć cen ę dobra i wielko ść jego sprzeda ż y.

24 Cena równowagi i ilość równowagi Cena równowagi (equilibrium price): cena, przy której wielko ść zapotrzebowania jest równa ilo ś ci oferowanej. Ilo ść równowagi: ilo ść dobra, jak ą sprzedaje si ę na rynku w stanie równowagi.

25 Równowaga rynkowa: ilustracja graficzna

26 Nierównowaga rynkowa: niedobór dobra Niedobór dobra (nadwy ż ka wielko ś ci zapotrzebowania) wyst ę puje przy cenie ni ż szej od ceny równowagi. Wówczas wielko ść zapotrzebowania przewy ż sza ilo ść oferowan ą.

27 Nierównowaga rynkowa: nadwyżka dobra Nadwy ż ka dobra (nadwy ż ka ilo ś ci oferowanej) wyst ę puje przy cenie wy ż szej od ceny równowagi rynkowej. Wówczas ilo ść oferowana jest wi ę ksza od wielko ś ci zapotrzebowania.

28 Cena maksymalna i minimalna Cena maksymalna – najwyższa, jaką można ustalić, chroni interesy konsumentów, Cena minimalna – najniższa, jaką można ustalić, chroni interesy producentów.

29 Cz ęść druga: niewidzialna r ę ka rynku

30 Rynek, który sam się oczyszcza: niewidzialna ręka Kiedy na rynku wyst ę puje nierównowaga, konkurencja mi ę dzy tymi, którzy chc ą kupi ć, a z drugiej strony mi ę dzy tymi, którzy chc ą sprzeda ć, wyzwala siły, które spowoduj ą zmian ę ceny w kierunku równowagi. Nie ma potrzeby kierowania rynkiem – sam znajdzie drog ę do równowagi. Kieruje nim niewidzialna r ę ka.

31 Niewidzialna ręka w warunkach niedoboru Niedobór oznacza, ż e cz ęść konsumentów, którzy zapłaciliby za dobro cen ę rynkow ą, nie dostanie go. Niektórzy z nich b ę d ą skłonni raczej zapłaci ć wi ę cej ni ż „odej ść z kwitkiem”. Rezultatem niedoboru jest presja na wzrost ceny.

32 Niewidzialna ręka w warunkach nadwyżki Nadwy ż ka oznacza, ż e cz ęść dóbr dostarczonych na rynek nie znajdzie nabywców. Sprzedawcy pogodz ą si ę z konieczno ś ci ą obni ż ki cen chc ą c unikn ąć zepsucia si ę niektórych dóbr („sell it or smell it”). B ę d ą tak ż e chcieli unikn ąć dodatkowych kosztów magazynowania dóbr lub transportowania ich z powrotem do producentów. Rezultatem nadwy ż ki jest presja na spadek cen.

33 Cz ęść trzecia: statyka porównawcza

34 Wpływ wzrostu popytu na sytuację na rynku Wzrost popytu (ceteris paribus) powoduje: wzrost ceny równowagi, wzrost ilo ś ci równowagi.

35 Ilustracja

36 Wpływ spadku popytu na sytuację na rynku Spadek popytu (ceteris paribus) powoduje: spadek ceny równowagi, spadek ilo ś ci równowagi.

37 Ilustracja

38 Wpływ wzrostu podaży na sytuację na rynku Wzrost poda ż y (ceteris paribus) powoduje: spadek ceny równowagi, wzrost ilo ś ci równowagi.

39 Ilustracja

40 Wpływ spadku podaży na sytuację na rynku Spadek poda ż y (ceteris paribus) powoduje: wzrost ceny równowagi, spadek ilo ś ci równowagi.

41 Ilustracja

42 Wpływ jednoczesnego wzrostu popytu i podaży Jednoczesny wzrost popytu i poda ż y powoduje: wzrost lub spadek ceny równowagi (zale ż y to od skali zmiany popytu w stosunku do skali zmiany poda ż y), wzrost ilo ś ci równowagi.

43 Ilustracja

44 Wpływ jednoczesnego spadku popytu i podaży Jednoczesny spadek popytu i poda ż y powoduje: wzrost lub spadek ceny równowagi (zale ż y to od skali zmiany popytu w stosunku do skali zmiany poda ż y), spadek ilo ś ci równowagi.

45 Ilustracja

46 Wpływ jednoczesnego wzrostu popytu i spadku podaży Jednoczesny wzrost popytu i spadek poda ż y powoduje: wzrost ceny równowagi, wzrost lub spadek ilo ś ci równowagi (zale ż y to od skali zmiany popytu w stosunku do skali zmiany poda ż y).

47 Ilustracja

48 Wpływ jednoczesnego spadku popytu i wzrostu podaży Jednoczesny spadek popytu i wzrost poda ż y powoduje: spadek ceny równowagi, wzrost lub spadek ilo ś ci równowagi (zale ż y to od skali zmiany popytu w stosunku do skali zmiany poda ż y).

49 Ilustracja


Pobierz ppt "Równowaga rynkowa Mechanizm funkcjonowania rynku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google