Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Barbara Bojczuk Wykład 2. Planowanie przepływów materiałów jest jednym z głównych obszarów wspierających wytwarzanie produktów, wyrobów i usług. Etap.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Barbara Bojczuk Wykład 2. Planowanie przepływów materiałów jest jednym z głównych obszarów wspierających wytwarzanie produktów, wyrobów i usług. Etap."— Zapis prezentacji:

1 Barbara Bojczuk Wykład 2

2 Planowanie przepływów materiałów jest jednym z głównych obszarów wspierających wytwarzanie produktów, wyrobów i usług. Etap przepływu materiałów kończy się wraz z wytworzeniem wyrobu gotowego lub usługi i jest uwarunkowany marszrutą produkcyjną (ścieżka realizacji operacji produkcyjnych), w której zużyte są materiały.

3

4

5

6 Planowanie rozwoju kadr działu dystrybucji w najbliższym roku, ze względu na obsługiwany nowy rynek sprzedaży, Planowanie środków finansowych na najbliższy kwartał, na potrzeby zakupu materiałów w procesie zaopatrzenia, ze względu na zatwierdzony pan sprzedaży i produkcji, Planowanie inwestycji na II półrocze br. – zakup nowych regałów do magazynu głównego – aby obsłużyć świąteczny szczyt popytu pod koniec roku.

7 Planowanie przepływu materiałów jest elementem systemu planowania działalności przedsiębiorstwa. Przykładową strukturę planowania przepływu materiałów, zależności pomiędzy planowaniem długo-, średni-, krótkoterminowym oraz wzajemne oddziaływania poszczególnych rodzajów planów przedstawia rysunek.

8

9 Prognoza działalności przedsiębiorstwa – w jej ramach wykonywana jest ocena czynników otoczenia (ekonomiczna, technologiczna, społeczna) i działań konkurencji, które mogą wpłynąć na popyt na produkty przedsiębiorstwa, Plan sprzedaży i produkcji – obejmuje kojarzenie grup wyrobów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo z rynkami ich sprzedaży Asortymentowo – ilościowy plan produkcji – określa ilość zadania przyszłych okresów, łączną wielkość produkcji grup wyrobów przedsiębiorstwa złożoną w czasie, wymaganą na pokrycie popytu, Plan zapotrzebowania na zasoby – określa długoterminowe potrzeby zasobów przedsiębiorstwa (ludzi i wiedzy, mocy produkcyjnych, budynków i wyposażenia oraz systemów informatycznych) na podstawie planów sprzedaży i produkcji, Plan finsowy – zawiera zestawienie wielkości planowanych przychodów ze sprzedaży z kosztami produkcji i sprzedaży wyrobów oraz innych wydatków przedsiębiorstwa w okresie czasu objętym planem,

10 Główny harmonogram produkcji – zawiera terminy i liczbę partii produkcyjnych poszczególnych wyrobów średnim horyzoncie czasu, który jest jednocześnie podstawą wstępnego planu wykorzystania potencjału produkcyjnego, Wstępny plan wykorzystywania potencjału produkcyjnego – stanowi podstawę dopasowania harmonogramu produkcji do dostępnej w takim samym cyklu czasowym zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa oraz możliwości dostawców i kooperatorów. Plan ten jest narzędziem kontrolnym pozwalającym określić wąskie gardła przepływu materiałów i ograniczyć dostępności zasobów produkcyjnych, Zarządzanie popytem – obejmuje zarządzanie i porządkowanie danych zamówień zewnętrznych (od klienta) i wewnętrznych (działań promocyjnych), Plan potrzeb materiałowych – określa harmonogram zapotrzebowania materiałowego dla produktów, wytwarzanych zgodnie z przyjętym harmonogramem produkcji, Plan obciążeń potencjału (zasobów) – określa harmonogram obciążeń zdolności produkcyjnych niezbędnych do wykonania operacji produkcyjnych.

11 Planowanie przepływów materiałów ma na celu z jednej strony spełnienie wymagań klienta (oczekiwań rynku) i zapewnienie pozycji konkurencyjnej produktów przedsiębiorstwa na rynku, a z drugiej strony zapewnienie realizacji celów przedsiębiorstwa w zakresie przychodów ze sprzedaży | i poziomu kosztów oraz efektywnego wykorzystania zasobów produkcyjnych.

12 Założonego poziomu obsługi klienta, Akceptowanego (optymalnego) poziomu kosztów, Wzrostu zysku i wartości przedsiębiorstwa, Optymalnego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa.

13

14 Planowanie przepływu materiałów jest procesem podejmowania wielu decyzji prowadzących do osiągnięcia zamierzonego celu. Wynikiem procesu planowania jest plan przepływu materiałów – czyli zbiór uporządkowanych decyzji dotyczących osiągnięcia celu przepływu materiałów, wynikających z nich zadań oraz sposobów realizacji.

15

16 Do zadań planowania przepływu materiałów można zaliczyć: - Optymalizację i utrzymanie w równowadze: zapotrzebowania na produkty (popyt) – dostaw do klienta – potencjału produkcyjnego, - Zapewnienie wymaganego poziomu obsługi klienta i poziomu obsługi procesów wewnętrznych i zewnętrznych łańcuchu dostaw przy zapewnieniu najniższych możliwości kosztów i zapasów, - Zapewnienie wymaganego poziomu produkcyjności zasobów i efektywności działań oraz eliminowanie wąskich gardeł e przepływie materiałów, - Zagwarantowanie osiągnięcia założonych celów finansowych.

17 Przepływ materiałów w procesie zaopatrzenia czy produkcji może być ograniczony z wielu powodów: - Braku maszyn lub powierzchni produkcyjnej, - Brak wykwalifikowanych pracowników, - Brak powierzchni magazynowych, - Brak dostępności materiałów i realizacji dostaw, - Brak środków finansowych.

18 Problem pojawia się gdy przedsiębiorstwo nie jest w stanie zabezpieczyć popytu rynkowego. Najczęściej występującym problemem jest brak odpowiedniej wydajności zasobów i możliwości dostarczania wymaganej ilości produktu na rynku. Identyfikacja i eliminacja wąskich gardeł jest jednym z głównych zadań planowania przepływu materiałów w osiągnięciu celów przedsiębiorstwa. Wąskie gardła zakłócają płynność przepływu materiałów, powodując gromadzenie zapasów materiałów oraz przestoje w pracy zasobów.

19 Terminowe przygotowanie planów i harmonogramów wszystkich operacji produkcyjnych i dostaw oraz planów obciążenia zasobów, Określanie potrzeb materiałowych i zabezpieczenia ich pokrycia dla realizacji planów produkcji i sprzedaży Bieżące śledzenie i kontrola potrzeb, dysponowanie zasobami na pokrycie istniejących potrzeb zgodnie z obowiązującym harmonogramem, Optymalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa do realizacji opracowanych planów, Śledzenie i porównywanie rzeczywistego przepływu materiałów z planowanymi potrzebami oraz podejmowanie działań korygujących przepływ materiałów, Utworzenie odpowiedniej struktury organizacji, odpowiadającej potrzebom zarządzania przepływem materiałów.


Pobierz ppt "Barbara Bojczuk Wykład 2. Planowanie przepływów materiałów jest jednym z głównych obszarów wspierających wytwarzanie produktów, wyrobów i usług. Etap."

Podobne prezentacje


Reklamy Google