Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów."— Zapis prezentacji:

1 Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

2 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168, poz. 1324 ze zm. w: 2013 r. poz. 560 z dnia 10 maja 2013 r.). Załącznik: Wymagania wobec szkół i placówek… Wymaganie: Respektowane są normy społeczne

3 Wieloaspektowość bezpieczeństwa Bezpieczeństwo fizyczne: – bezpieczne warunki pracy i nauki, – przestrzeganie zasad bhp, przeciwpożarowych, – przestrzeganie regulaminów i procedur szkolnych, – niwelowanie zachowań agresywnych wśród przedstawicieli wszystkich organów szkoły, – właściwa organizacja wycieczek, wyjść poza teren szkoły, – opieka nad uczniami niepełnosprawnymi, – opieka nad uczniem przewlekle chorym, – udzielanie pierwszej pomocy.

4 Dokumenty wewnątrzszkolne normujące działania związane z bezpieczeństwem Statut szkoły z systemem oceniania zachowania. Programy: Wychowawczy i Profilaktyki. Regulaminy: – wycieczek, – dyżurów międzylekcyjnych, – świetlicy szkolnej, – szkolnych pracowni przedmiotowych (komputerowej, chemicznej, przyrodniczej, fizycznej, sali gimnastycznej), – korzystania z boiska szkolnego, placu zabaw.

5 Procedury: – obowiązku szkolnego, – postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo, – postępowania w sytuacji wystąpienia wypadku, – udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, – podawania leków uczniom przewlekle chorym, – zwalniania uczniów z zająć lekcyjnych, – usprawiedliwiania nieobecności. Dokumenty wewnątrzszkolne normujące działania związane z bezpieczeństwem

6 BEZPIECZEŃSTWO Odpowiedzialność organów szkoły/placówki za bezpieczeństwo Nauczyciele Uczniowie Dyrektor Pracownicy niepedagogiczni Rodzice

7 Dyrektor Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Odpowiada za racjonalnie ułożony i realizowany plan zajęć. Organizuje szkolenia okresowe pracowników. Odpowiada za przestrzeganie prawa i przepisów wewnętrznych przez pracowników. Odpowiada za prawidłowe organizowanie turystyki i krajoznawstwa. Odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie placówki.

8 Nauczyciele Sprawują opiekę nad uczniem podczas całego pobytu w placówce (zajęcia edukacyjne, przerwy międzylekcyjne, zajęcia pozalekcyjne, czas przed i po lekcjach). Sprawują opiekę nad uczniem podczas wycieczek i wyjść poza teren szkoły. Zapoznają podopiecznych z zasadami przestrzegania bezpieczeństwa na terenie placówki i poza nią. Przestrzegają respektowania prawa wewnątrzszkolnego przez uczniów. Współtworzą model wychowawczy zapisany w Programie Wychowawczym. Wspierają dziecko poprzez realizowanie zapisów zawartych w Programie Profilaktyki.

9 Rodzice Tworzą Radę Rodziców, która: współdecyduje o treściach zawartych w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki, występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw związanych ze szkołą lub placówką, opiniuje program poprawy efektywności wychowania.

10 Pracownicy niepedagogiczni Zgłaszają pracodawcy o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia. Współpracują z nauczycielami w celu zachowania zasad bezpieczeństwa wśród uczniów. Podejmują działania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.

11 Uczniowie Tworzą Samorząd Uczniowski, podejmujący inicjatywy w kierunku działań wychowawczych. Przestrzegają prawa wewnątrzszkolnego normującego zachowanie na terenie placówki i poza nią. Nie akceptują niewłaściwego zachowania wśród rówieśników. Promują prawidłowe wzorce postępowania.

12 A.Współtworzenie wraz z Radą Rodziców zapisów w programach wychowawczym i profilaktyki. B.Uchwalenie w porozumieniu przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną obu programów. C.Zaplanowanie przez wychowawców działań wychowawczych dla poszczególnych oddziałów na podstawie zatwierdzonych dokumentów. D.Opracowanie planu pracy szkoły wraz z harmonogramem działań. Działania podejmowane w celu spełnienia wymagania na poziom B: Respektowane są normy społeczne W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, modyfikuje.

13 E.Realizacja przez wszystkie organy szkoły zaplanowanych działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa w szkole. F.Analiza podejmowanych działań wychowawczych związanych z bezpieczeństwem: Ocena skuteczności: Zmniejszona liczba wypadków. Mniejsza ilość zarejestrowanych zachowań agresywnych. Mniejsza ilość nieusprawiedliwionych nieobecności uczniów. Lepsze oceny zachowania. Pozytywne odpowiedzi na pytania ankietowe (wywiad) dotyczące odczuć uczniów, rodziców, nauczycieli związanych z poczuciem bezpieczeństwa. Inne dane.

14 Sposoby diagnozowania zachowań uczniów: Opracowanie i wdrożenie karty zdarzenia w sytuacjach trudnych wychowawczo (w załączniku).(w załączniku) Prowadzenie obserwacji i zapisywanie miesięcznych raportów wychowawczych w teczce wychowawcy (do wglądu przez dyrektora i pedagoga). Przykłady działań podejmowanych w celu wyeliminowania zagrożeń i wzmacniania pozytywnych zachowań (w tym nagrody i kary statutowe).

15 G.Opracowanie programu poprawy efektywności wychowania w sytuacji kiedy podejmowane działania wychowawcze nie przyniosły zaplanowanych rezultatów Nie jest to dokument obowiązkowy ale jest dużym wsparciem do działań w kolejnym roku szkolnym. Przy ewaluacji zewnętrznej dokument ten i jego efektywność są podstawą do podwyższenia oceny. H.Przygotowanie raportu dla dyrektor szkoły w celu kontroli realizacji założeń związanych z efektywnością działań na rzecz bezpieczeństwa w szkole/placówce.

16 Pytania kluczowe: W jakim stopniu rodzice są włączeni do współpracy w planowanie i realizację działań wychowawczych? Jakie efekty przyniosły przeprowadzone działania wychowawcze? Jaki jest stopień poczucia bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów i ich rodziców? Ewaluacja wymagania: Respektowane są normy społeczne

17 Wskaźniki: – poczucia bezpieczeństwa w szkole jest na wysokim poziomie, – działania wychowawcze podejmowane w szkole są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów i z ich udziałem oraz ich rodziców, – na bieżąco analizowane są i oceniane efekty pracy wychowawczej, – uczniowie przestrzegają zasad obowiązujących w kontaktach rówieśniczych, – uczniowie przestrzegają regulaminów obowiązujących w szkole, – nauczyciele systematycznie prowadzą dokumentację działań wychowawczych, Ewaluacja wymagania: Respektowane są normy społeczne

18 Wskaźniki cd.: – nauczyciele swoją postawą motywują uczniów do właściwych zachowań, – zmniejszyła się liczba zachowań agresywnych, – zmniejszyła się liczba uczniów doświadczających aktów przemocy, – absolwenci szkoły wykazują zachowania zgodne ze wzorcem wychowanka, – Samorząd Uczniowski podejmuje efektywne działania, – Samorząd Uczniowski inicjuje działania angażujące społeczność uczniowską. Ewaluacja wymagania: Respektowane są normy społeczne


Pobierz ppt "Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google