Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

i bezpieczeństwa uczniów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "i bezpieczeństwa uczniów"— Zapis prezentacji:

1 i bezpieczeństwa uczniów
Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

2 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168, poz ze zm. w: 2013 r. poz. 560 z dnia 10 maja 2013 r.). Załącznik: Wymagania wobec szkół i placówek… Wymaganie: „Respektowane są normy społeczne”

3 Wieloaspektowość bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo fizyczne: bezpieczne warunki pracy i nauki, przestrzeganie zasad bhp, przeciwpożarowych, przestrzeganie regulaminów i procedur szkolnych, niwelowanie zachowań agresywnych wśród przedstawicieli wszystkich organów szkoły, właściwa organizacja wycieczek, wyjść poza teren szkoły, opieka nad uczniami niepełnosprawnymi, opieka nad uczniem przewlekle chorym, udzielanie pierwszej pomocy.

4 Dokumenty wewnątrzszkolne normujące działania związane z bezpieczeństwem
Statut szkoły z systemem oceniania zachowania. Programy: Wychowawczy i Profilaktyki. Regulaminy: wycieczek, dyżurów międzylekcyjnych, świetlicy szkolnej, szkolnych pracowni przedmiotowych (komputerowej, chemicznej, przyrodniczej, fizycznej, sali gimnastycznej), korzystania z boiska szkolnego, placu zabaw.

5 Dokumenty wewnątrzszkolne normujące działania związane z bezpieczeństwem
Procedury: obowiązku szkolnego, postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo, postępowania w sytuacji wystąpienia wypadku, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podawania leków uczniom przewlekle chorym, zwalniania uczniów z zająć lekcyjnych, usprawiedliwiania nieobecności.

6 Odpowiedzialność organów szkoły/placówki za bezpieczeństwo
Dyrektor Rodzice BEZPIECZEŃSTWO Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni Uczniowie

7 Dyrektor Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki.
Odpowiada za racjonalnie ułożony i realizowany plan zajęć. Organizuje szkolenia okresowe pracowników. Odpowiada za przestrzeganie prawa i przepisów wewnętrznych przez pracowników. Odpowiada za prawidłowe organizowanie turystyki i krajoznawstwa. Odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie placówki.

8 Nauczyciele Sprawują opiekę nad uczniem podczas całego pobytu w placówce (zajęcia edukacyjne, przerwy międzylekcyjne, zajęcia pozalekcyjne, czas przed i po lekcjach). Sprawują opiekę nad uczniem podczas wycieczek i wyjść poza teren szkoły. Zapoznają podopiecznych z zasadami przestrzegania bezpieczeństwa na terenie placówki i poza nią. Przestrzegają respektowania prawa wewnątrzszkolnego przez uczniów. Współtworzą model wychowawczy zapisany w Programie Wychowawczym. Wspierają dziecko poprzez realizowanie zapisów zawartych w Programie Profilaktyki.

9 Rodzice Tworzą Radę Rodziców, która:
współdecyduje o treściach zawartych w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki, występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw związanych ze szkołą lub placówką, opiniuje program poprawy efektywności wychowania.

10 Pracownicy niepedagogiczni
Zgłaszają pracodawcy o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia. Współpracują z nauczycielami w celu zachowania zasad bezpieczeństwa wśród uczniów. Podejmują działania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.

11 Uczniowie Tworzą Samorząd Uczniowski, podejmujący inicjatywy w kierunku działań wychowawczych. Przestrzegają prawa wewnątrzszkolnego normującego zachowanie na terenie placówki i poza nią. Nie akceptują niewłaściwego zachowania wśród rówieśników. Promują prawidłowe wzorce postępowania.

12 Działania podejmowane w celu spełnienia wymagania na poziom B: Respektowane są normy społeczne
W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, modyfikuje. Współtworzenie wraz z Radą Rodziców zapisów w programach wychowawczym i profilaktyki. Uchwalenie w porozumieniu przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną obu programów. Zaplanowanie przez wychowawców działań wychowawczych dla poszczególnych oddziałów na podstawie zatwierdzonych dokumentów. Opracowanie planu pracy szkoły wraz z harmonogramem działań.

13 Realizacja przez wszystkie organy szkoły zaplanowanych działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa w szkole. Analiza podejmowanych działań wychowawczych związanych z bezpieczeństwem: Ocena skuteczności: Zmniejszona liczba wypadków. Mniejsza ilość zarejestrowanych zachowań agresywnych. Mniejsza ilość nieusprawiedliwionych nieobecności uczniów. Lepsze oceny zachowania. Pozytywne odpowiedzi na pytania ankietowe (wywiad) dotyczące odczuć uczniów, rodziców, nauczycieli związanych z poczuciem bezpieczeństwa. Inne dane.

14 Sposoby diagnozowania zachowań uczniów:
Opracowanie i wdrożenie karty zdarzenia w sytuacjach trudnych wychowawczo (w załączniku). Prowadzenie obserwacji i zapisywanie miesięcznych raportów wychowawczych w teczce wychowawcy (do wglądu przez dyrektora i pedagoga). Przykłady działań podejmowanych w celu wyeliminowania zagrożeń i wzmacniania pozytywnych zachowań (w tym nagrody i kary statutowe).

15 Opracowanie programu poprawy efektywności wychowania w sytuacji kiedy podejmowane działania wychowawcze nie przyniosły zaplanowanych rezultatów Nie jest to dokument obowiązkowy ale jest dużym wsparciem do działań w kolejnym roku szkolnym. Przy ewaluacji zewnętrznej dokument ten i jego efektywność są podstawą do podwyższenia oceny. Przygotowanie raportu dla dyrektor szkoły w celu kontroli realizacji założeń związanych z efektywnością działań na rzecz bezpieczeństwa w szkole/placówce.

16 Ewaluacja wymagania: Respektowane są normy społeczne
Pytania kluczowe: W jakim stopniu rodzice są włączeni do współpracy w planowanie i realizację działań wychowawczych? Jakie efekty przyniosły przeprowadzone działania wychowawcze? Jaki jest stopień poczucia bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów i ich rodziców?

17 Ewaluacja wymagania: Respektowane są normy społeczne
Wskaźniki: poczucia bezpieczeństwa w szkole jest na wysokim poziomie, działania wychowawcze podejmowane w szkole są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów i z ich udziałem oraz ich rodziców, na bieżąco analizowane są i oceniane efekty pracy wychowawczej, uczniowie przestrzegają zasad obowiązujących w kontaktach rówieśniczych, uczniowie przestrzegają regulaminów obowiązujących w szkole, nauczyciele systematycznie prowadzą dokumentację działań wychowawczych,

18 Ewaluacja wymagania: Respektowane są normy społeczne
Wskaźniki cd.: nauczyciele swoją postawą motywują uczniów do właściwych zachowań, zmniejszyła się liczba zachowań agresywnych, zmniejszyła się liczba uczniów doświadczających aktów przemocy, absolwenci szkoły wykazują zachowania zgodne ze wzorcem wychowanka, Samorząd Uczniowski podejmuje efektywne działania, Samorząd Uczniowski inicjuje działania angażujące społeczność uczniowską.


Pobierz ppt "i bezpieczeństwa uczniów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google