Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona własnej pozycji rynkowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona własnej pozycji rynkowej"— Zapis prezentacji:

1 Ochrona własnej pozycji rynkowej
Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

2 Ramy systemowe Ochrona własnej pozycji to naturalny cel każdego przedsiębiorcy Tak jak dążenie do wyprzedzenia konkurencji Do bycia największym, a najchętniej monopolistą Prawo antymonopolowe – ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

3 Win-win Prawo własności przemysłowej – podstawa prawna monopoli
Nagradzana innowacja, inwestycje, wytworzone oznaczenia identyfikujące Win-win Państwo i Przedsiębiorca Patent – monopol na innowację v. postęp, upublicznienie zgłoszenia Znak towarowy – monopol na oznaczenie – ochrona konsumenta przed wprowadzenie w błąd, a znaku przed pogorszeniem renomy

4 Patenty w farmacji Substancja czynna Mieszanina substancji czynnych
Nowe formy polimorficzne Metody wytwarzania Postać farmaceutyczną Nowe wskazania

5 Farmacja Evergreening – ciągłe odświeżanie
Metody wydłużenia wyłączności: SPC (TS UE C-130/11, Neurim), wyłączność danych, wyłączność rynkowa, oznaczenie sieroce – a wyłączność rynkowa na dane oświadczenie, wydłużenie wyłączności za badania pediatryczne – szereg instrumentów prawnych do ochrony własnej pozycji rynkowej

6 Evergreening Gąszcz patentów udzielonych na rzecz firmy Servier lub jej podmiotów zależnych, dotyczących peryndoprylu (według stanu na luty 2008 r.)* EP B – wygasł wraz z upływem ważności SPC 21 czerwca 2003 r. (data obowiązująca w Wielkiej Brytanii) – molekuła (substancja czynna API); EP B – forma polimorficzna alfa soli tert-butylowej peryndoprylu – unieważniony w Wielkiej Brytanii; EP B – forma polimorficzna beta soli tert-butylowej peryndoprylu; EP B – forma polimorficzna gamma soli tert-butylowej peryndoprylu EP B – sól argininowa peryndoprylu – wprowadzona do obrotu na wielu rynkach Europy Środkowej i Wschodniej EP B – kompozycja peryndoprylu z lekiem moczopędnym (indapamidem) EP B – kompozycja peryndoprylu w postaci leku ODT (ulegającego rozpadowi w jamie ustnej); EP B – termoformowana kompozycja farmaceutyczna peryndoprylu o kontrolowanym uwalnianiu; EP B – sposób otrzymywania peryndoprylu 10. EP B – sposób otrzymywania peryndoprylu 11. EP B – sposób otrzymywania peryndoprylu 12. EP B – sposób otrzymywania peryndoprylu 13. EP B – sposób otrzymywania peryndoprylu 14. EP B – sposób otrzymywania peryndoprylu 15. EP B – sposób otrzymywania peryndoprylu 16. EP B – sposób otrzymywania peryndoprylu 17. EP B – sposób otrzymywania peryndoprylu 18. EP B – sposób otrzymywania peryndoprylu 19. EP B – sposób otrzymywania peryndoprylu 20. EP B – sposób otrzymywania peryndoprylu 21. EP B – sposób otrzymywania peryndoprylu

7 Evergreening 22. EP 1 371 659 B – sposób otrzymywania peryndoprylu
*Źródło: Raport pt. „Bariery związane z patentami utrudniające wprowadzenie leków generycznych na rynek Unii Europejskiej”, pod redakcją Kristof Roox;

8 Raport KE 2008 r. – sprawozdanie z badania sektora farmaceutycznego
W tym zakresie w wyniku badania stwierdzono, że pojedyncze leki są chronione nawet przez niemal 100 rodzin patentów dotyczących jednego produktu, co może oznaczać nawet przyznanych patentów lub rozpatrywanych wniosków patentowych we wszystkich państwach członkowskich. Na podstawie próby leków przeanalizowanych w latach 2000–2007 w sprawozdaniu oszacowano, że oszczędności wynikające z wprowadzenia leków generycznych mogłyby być o 20 % wyższe, gdyby miało ono miejsce natychmiast po utracie wyłączności przez lek innowacyjny.

9 pay-for-delay Komisja Europejska v. Lundbeck
Oświadczenie o zastrzeżeniach z 25 lipca 2012 r. Zarzuty KE: dokonywanie bezpośrednich wpłat na rzecz konkurentów; skupowanie zasobów produktów generycznych w celu ich zniszczenia; gwarantowanie korzyści w ramach umów dystrybucyjnych;

10 Znaki towarowe Dokonywanie zgłoszeń znaków w wielu klasach
Składanie sprzeciwów UE - liberalne podejście do wymogu „używania znaku” istotna część terytorium UE”, a to może być nawet tylko część jednego państwa członkowskiego Sprawa przed TS UE (C 149/11 Leno) – czy rzeczywiste używanie w Holandii wystarczy do spełnienia wymogu rzeczywistego używania w UE?

11 Znaki towarowe Opinia Rzecznika Generalnego
Artykuł 15 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że (i) używanie wspólnotowego znaku towarowego w granicach jednego tylko państwa członkowskiego niekoniecznie wystarczy samo w sobie do tego, by mógł on zostać uznany za rzeczywiście używany, jednak (ii) możliwe jest, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności faktycznych, że używanie wspólnotowego znaku towarowego na obszarze odpowiadającym terytorium jednego państwa członkowskiego będzie stanowić rzeczywiste używanie we Wspólnocie. Rzeczywiste używanie we Wspólnocie w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 to takie używanie, które przy uwzględnieniu szczególnych cech odnośnego rynku jest ilościowo wystarczające, by zachować lub wykreować udziały w tym rynku dla towarów i usług oznaczonych wspólnotowym znakiem towarowym.

12 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Ochrona własnej pozycji rynkowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google