Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

2 ERASMUS + 1 stycznia 2014 roku rozpoczął się nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe życie" i jego programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Grundtvig i Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu, Erasmus Mundus, Jean Monnet, Tempus. Alfa, Edulink.

3 Dlaczego takie zmiany? Uproszczenie sposobu wnioskowania, zasad finansowych i sprawozdawczości (beneficjent). Obniżenie kosztów administrowania (NAs, EACEA, KE). Lepsza synergia pomiędzy edukacją formalną, nieformalną, pozaformalną. Podkreślenie związku programu ze strategiami UE i zwiększenie efektywności ich wdrażania.

4 Strategiczne kierunki rozwoju A.Na poziomie UE a.Europa 2020 b.Edukacja i szkolenia 2020 c.Europejska współpraca w obszarze młodzieży (2010-2018) B.Na poziomie państw członkowskich (PL) a.Długookresowa strategia rozwoju kraju b.Strategia rozwoju kraju 2020 c.Strategia rozwoju kapitału społecznego d.Strategia rozwoju kapitału ludzkiego e.Perspektywa uczenia się przez całe życie 2030

5 Cele – Europa 2020 Zatrudnienie 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę (w PL 71%) Badania i rozwój na inwestycje w badania i rozwój powinniśmy przeznaczać 3 proc. PKB Unii (w PL 1,7%) Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające)

6 Cele – Europa 2020 (2) Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii 20 proc. energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych; efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 proc. Edukacja Ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację do poziomu poniżej 10 proc. (w PL 4,5%); co najmniej 40 proc. osób w wieku 30-34 powinno mieć wykształcenie wyższe (w PL 45%). Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln. (w PL o 1,5 mln).

7 Edukacja i szkolenia 2020 - cele Cztery strategiczne cele dla zakresu ramowego: realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności; poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia; promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej; zwiększanie kreatywności i innowacyjności, w tym przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia.

8 Edukacja i szkolenia 2020 - wskaźniki odniesienia Uczestnictwo dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie - średnio co najmniej 15 % dorosłych. Osiąganie słabych wyników w zakresie podstawowych umiejętności – odsetek 15-latków osiągających słabe wyniki w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych powinien wynosić poniżej 15%. Wykształcenie wyższe - odsetek osób w przedziale wiekowym 30–34 posiadających wyższe wykształcenie powinien wynosić co najmniej 40%. Przedwczesne kończenie nauki - odsetek osób przedwcześnie kończących naukę powinien wynosić poniżej 10%. Edukacja przedszkolna – co najmniej 95 % dzieci w przedziale wiekowym od czterech lat do wieku podjęcia obowiązku szkolnego powinno być objętych edukacją przedszkolną.

9 Cele ilościowe programu (1) 2 mln studentów szkół wyższych będzie mogło studiować lub szkolić się za granicą; 450 tys. spośród nich odbędzie staże; 650 tys. uczestników szkolenia zawodowego i uczniów zawodu otrzyma stypendia pozwalające uczyć się, szkolić lub pracować za granicą; 800 tys. nauczycieli, wykładowców, szkoleniowców, pracowników szkolnictwa i osób pracujących z młodzieżą będzie mogło nauczać lub szkolić się za granicą; 200 tys. studentów studiów magisterskich odbywających stacjonarne studia magisterskie w innym państwie skorzysta z systemu gwarancji kredytowych; ponad 500 tys. młodych osób będzie mogło odbyć wolontariat za granicą lub wziąć udział w wymianie młodzieży;

10 Cele ilościowe programu (2) 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw otrzyma środki finansowe na utworzenie 25 tys. partnerstw strategicznych, które promować mają wymianę doświadczeń i powiązania z rynkiem pracy; 3,5 tys. instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw otrzyma wsparcie na utworzenie ponad 300 sojuszy na rzecz wiedzy i sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych, zwiększających szanse na zatrudnienie, promujących innowacyjność i przedsiębiorczość; Wsparcie obejmie także 600 partnerstw w dziedzinie sportu, w tym niekomercyjne imprezy europejskie.

11 Efektywność i skuteczność programu Wartość dodana UE: inwestycje na poziomie europejskim przynoszące efekty dla wszystkich państw uczestniczących; Większy nacisk położony mobilność i jej wpływ na osoby, instytucje, systemy oraz zmniejszanie bezrobocia; Synergia z innymi narzędziami finansowania.

12 Budżet Programu 2014-2020 – 14,7 mld EUR 2014 – 1,8 mld EUR 2014 – 102 mln EUR dla Polski HE 44,8 mln EUR

13 Uczestnicy programu Erasmus+ A.Kraje uczestniczące w programie (programme countries) a.28 państw członkowskich UE b.Islandia, Liechtenstein, Norwegia c.Szwajcaria d.Turcja e.Była republika Jugosławii Macedonia B.Kraje partnerskie (partner countries) a.Kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Rosja b.Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru(sektora)

14 2014–2020 oraz 2 rodzaje działań specjalnych zarządzanych centralnie: Jean Monnet Sport ERASMUS + Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież AKCJA 1AKCJA 2AKCJA 3 Wyjazdy w celach edukacyjnych Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Wsparcie dla reform w obszarze edukacji

15 Changing lives. Opening minds. SZKOLNICTWO WYŻSZE KA1 wyjazdy w celach edukacyjnych

16 SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 1 – KA1 Działania wymienione w Przewodniku po programie: Mobilność studentów i pracowników uczelni (Mobility for learners and staff) (credit mobility). Narodowe Agencje programu Erasmus+ (zdecentralizowane) Wspólne studia magisterskie (Joint Master Degrees); udział w innowacyjnych programach wspólnych studiów drugiego stopnia z możliwością uzyskania stypendium na pokrycie kosztów kształcenia i utrzymania podczas pobytu w innym kraju (degree mobility). EACEA (scentralizowane) System gwarancji spłaty pożyczek zaciągniętych w celu zrealizowania studiów drugiego stopnia za granicą i zdobycia dyplomu ich ukończenia (Master Degree Mobility) (degree mobility). Europejski Bank Inwestycyjny (scentralizowane)

17 SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 1 – KA1 Mobilność studentów i pracowników Rodzaje mobilności: Wyjazdy studentów W celu zrealizowania części studiów w uczelni partnerskiej za granicą; W celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie; Wyjazdy absolwentów w celu odbycia praktyki za granicą (rekrutacja na ostatnim roku studiów). Wyjazdy pracowników W celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej (+ przyjazdy specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskich uczelni); W celach szkoleniowych.

18 Wysokość dofinansowania (stypendia) Wyjazdy na studia: od 3 do 12 miesięcy Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w euro Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500 Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 400 Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 300 Osoby posiadające stypendium socjalne dostają dodatkowo 200 euro miesięcznie

19 Wysokość dofinansowania (stypendia) Wyjazdy na praktyki: od 2 do 12 miesięcy Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w euro Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 600 Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 500 Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 400

20 SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 1 – KA1 Wyjazdy studentów - nowości Możliwość wielokrotnych wyjazdów Do łącznej długości pobytów za granicą nie przekraczającej 12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów; Teoretycznie jedna osoba może spędzić 36 miesięcy za granicą w ramach credit mobility (12 miesięcy x 3 cykle studiów). Wyjazdy nowych absolwentów na praktyki W przeciągu12 miesięcy od zakończenia studiów; Rekrutacja na ostatnim roku studiów. Mobilność międzynarodowa z wybranymi krajami partnerskimi (opóźniony start)

21 Wysokość dofinansowania (stypendia) Wyjazdy pracowników: od 2 dni do 2 miesięcy Kraje należące do danej grupyDzienna wartość stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni* Grupa 1 – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania 130 Grupa 2 – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy 110 Grupa 3 – Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja 100 Grupa 4 – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia 80 *Zastosowanie w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni. W przypadku pobytów dłuższych w 15-stym i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14-stu dni.

22 SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Główne działania: Wdrażanie innowacyjnych i projakościowych zmian w szkołach wyższych (związanych z programami kształcenia oraz rozwiązaniami instytucjonalnymi), Współpraca z przedsiębiorstwami (otoczeniem zewnętrznym) w celu lepszego dostosowania programów kształcenia do potrzeb społeczeństwa, Wprowadzanie zróżnicowanych metod i narzędzi dydaktycznych (np. z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych), Uelastycznienie sposobu studiowania (np. zastosowania różnorodnych form kształcenia (niestacjonarne, modułowe, połączone z nauką w miejscu pracy).

23 SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 2 – KA2 Partnerstwa strategiczne (Transnational Strategic Partnerships) Narodowe Agencje programu Erasmus+ (zdecentralizowane) Termin składania wniosków 30.04.2014

24 Changing lives. Opening minds. EDUKACJA SZKOLNA

25 EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA 1 Mobilność kadry DLA KOGO: Dla kadry edukacyjnej (uczącej bądź też nie) pracującej w danej placówce oświatowej

26 EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA 1 Mobilność kadry Główne działania: Uczestnictwo w zorganizowanych kursach i szkoleniach za granicą nauczycieli oraz kadry, Job shadowing w zagranicznej szkole partnerskiej i innych organizacjach/instytucjach z sektora edukacji szkolnej. Możliwość nauczania np. danego przedmiotu w instytucji partnerskiej

27 EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA 1 Mobilność kadry CZAS TRWANIA PROJEKTU Od roku do dwóch lat (wnioskodawca wybiera czas jego trwania) CZAS TRWANIA DZIAŁANIA Od dwóch dni do dwóch miesięcy (nie wliczając w to dni na przejazd)

28 EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA 1 Mobilność kadry TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 17 MARCA 2014

29 EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Główne działania: Partnerstwa - współpraca między szkołami (obecnie PPS) lub / i innymi organizacjami np. prowadząca do rozwoju programów nauczania, wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji, nabywania podstawowych kompetencji życiowych, walki z przemocą w szkołach, Wymiany grup uczniów (obecnie WIUC) na dłuższe okresy oraz na kursy i szkolenia w ramach projektu mające na celu np. rozwój umiejętności językowych i świadomości międzykulturowej,

30 EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Główne działania (c.d.): Lokalne konsorcja (obecnie Regio) pomiędzy władzami lokalnymi /regionalnymi i szkołami w celu poprawy oferty edukacyjnej dla młodzieży. projekty eTwinning dla uczniów i warsztaty on-line z zakresu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, studentów i trenerów.

31 EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 kwietnia 2014

32 Changing lives. Opening minds. KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

33 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – AKCJA 1 Mobilność uczniów Główne działania: Praktyki i staże za granicą w firmach, centrach szkoleniowych, organizacjach publicznych, organizacjach pozarządowych itp. dla uczniów kształcących się zawodowo (obecnie akcja LdV-IVT). Czas trwania: od 2 tygodni do 12 miesięcy. Brak możliwości udziału osób bezrobotnych (obecnie PLM)

34 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – AKCJA 1 Mobilność kadry Główne działania: Praktyki zawodowe i job shadowing w instytucjach szkolenia zawodowego dla kadry odpowiedzialnej za kształcenie i szkolenie zawodowe (nauczyciele zawodu, instruktorzy, kierownicy praktyk, doradcy zawodowi, kadra zarządzająca instytucjami szkolnictwa zawodowego). Prowadzenie kursów i szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich. Czas trwania pobytu : od 2 dni do 2 miesięcy

35 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry Czas trwania projektu: 1 rok lub 2 lata Organizacje uczestniczące : Organizacja wysyłająca i organizacja przyjmująca 2 kraje Konsorcjum VET : min. 3 organizacje VET Termin aplikowania: 17 marca 2014 (godz. 12 czasu brukselskiego)

36 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – AKCJA 2 Strategiczne Partnerstwa Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (obecnie projekty wielostronne transferu innowacji w LdV). Wspieranie usystematyzowanej i długoterminowej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego a przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi a także uczelniami (obecnie projekty partnerskie w programie LdV). Opracowywanie programów nauczania w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Rozwój, testowanie i wdrażanie innowacyjnych metod w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (obecnie projekty transferu innowacji w LdV). Projekty promujące uczenie się w oparciu o pracę oraz promujące uczenie się w miejscu pracy.

37 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – AKCJA 2 Strategiczne Partnerstwa TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 kwietnia 2014

38 Changing lives. Opening minds. EDUKACJA DOROSŁYCH

39 EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 1 Mobilność kadry dla edukacji dorosłych Główne działania: Udział w zorganizowanych kursach i szkoleniach za granicą. Job shadowing w instytucjach sektora edukacji dorosłych za granicą. Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dorosłych słuchaczy. Prowadzenie szkolenia kadry dla edukacji dorosłych.

40 EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 1 Mobilność kadry dla edukacji dorosłych Czas trwania projektu: 1 rok lub 2 lata (określany na etapie wnioskowania) Czas trwania działania: od 2 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży) Kraje uprawnione: kraje programu (minimum 2 kraje) Grupy docelowe: kadra dla edukacji dorosłych – pracownicy/członkowie organizacji edukacji dorosłych (nie ma wyjazdów słuchaczy tak jak było w kilku akcjach w LLP) Procedura wnioskowania: do Narodowej Agencji w kraju, w którym organizacja wysyłająca ma siedzibę Termin składania wniosków: 17 marca 2014 (do 12:00) Termin rozpoczęcia projektu: 1 lipca 2014

41 EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Główne działania: Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk między organizacjami z sektora edukacji dorosłych, Rozwój, testowanie i zatwierdzanie nowych programów nauczania, metod nauczania oraz innowacyjnych podejść do nauczania, Projekty dotyczące nabywania podstawowych umiejętności (czytania, pisania, liczenia i umiejętności informatycznych), Zwiększanie dostępu do edukacji dorosłych, Opracowywanie strategii współpracy między instytucjami z sektora edukacji dorosłych a władzami lokalnymi i regionalnymi.

42 EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Główne działania: Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk między organizacjami z sektora edukacji dorosłych, Rozwój, testowanie i zatwierdzanie nowych programów nauczania, metod nauczania oraz innowacyjnych podejść do nauczania, Projekty dotyczące nabywania podstawowych umiejętności (czytania, pisania, liczenia i umiejętności informatycznych), Zwiększanie dostępu do edukacji dorosłych, Opracowywanie strategii współpracy między instytucjami z sektora edukacji dorosłych a władzami lokalnymi i regionalnymi.

43 EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 3 Wsparcie dla reform Główne cele: Wspieranie krajowych reform politycznych (np. budowanie krajowych sieci i koalicji zainteresowanych grup), Wspieranie kampanii informacyjnych, które promują korzyści płynące z uczenia się zarówno dla osób fizycznych, jak i gospodarki oraz społeczeństwa, Wzajemne uczenie się pomiędzy decydentami wysokiego szczebla a praktykami, naukowcami i innymi zainteresowanymi grupami.

44 Changing lives. Opening minds. MŁODZIEŻ

45 MŁODZIEŻ – AKCJA 1 Mobilność młodzieży Projekty mobilności młodzieży (młodych ludzi i pracowników młodzieżowych): Wymiany młodzieży, Wolontariat Europejski (EVS), Szkolenia, seminaria kontaktowe, wizyty studyjne, Job shadowing lub staż w organizacji młodzieżowej za granicą, Projekty mobilności złożone przez krajowe/ regionalne instytucje publiczne i organizacje działające w zakresie odpowiedzialności społecznej, Projekty Wolontariatu Europejskiego realizowane przy dużych wydarzeniach międzynarodowych.

46 MŁODZIEŻ – AKCJA 1 Mobilność młodzieży Wymiany młodzieżowe; Umożliwia jednej lub kilku grupom młodzieży przyjęcie u siebie lub odwiedzenie grupy z innego kraju; Zakłada aktywne uczestnictwo młodych ludzi; Promuje równość, poszanowanie praw człowieka, tolerancję i niedyskryminacje;

47 MŁODZIEŻ – AKCJA 1 Mobilność młodzieży Wolontariat Europejski (EVS); To dobrowolna i nieodpłatna praca wolontariusza w pełnym wymiarze godzin, która odbywa się za granicą i przynosi korzyści społeczności lokalnej. Wolontariuszem może zostać osoba o silnej motywacji, w wieku 17 - 30 lat.

48 MŁODZIEŻ – AKCJA 1 Mobilność młodzieży Mobilność pracowników młodzieżowych. Oferuje szkolenia, seminaria i staże dla pracowników młodzieżowych; Umożliwia wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz zdobywanie nowych kompetencji; Beneficjentem może zostać młodzież oraz każda osoba pracująca z młodymi ludźmi bez względu na wiek.

49 MŁODZIEŻ – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Główne działania: Wzmocnienie współpracy między organizacjami w celu wymiany praktyk, Rozwój, testowanie i wdrażanie innowacyjnych praktyk w dziedzinie młodzieży, edukacji i szkoleń, Walidacja kompetencji nabytych na drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego na poziomie krajowym, poprzez odniesienie ich do europejskich ram odniesienia oraz korzystanie z unijnych instrumentów dokumentacji (takich jak Europass i Youthpass),

50 MŁODZIEŻ – AKCJA 2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Główne działania: Wzmocnienie współpracy między organizacjami w celu wymiany praktyk, Rozwój, testowanie i wdrażanie innowacyjnych praktyk w dziedzinie młodzieży, edukacji i szkoleń, Walidacja kompetencji nabytych na drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego na poziomie krajowym, poprzez odniesienie ich do europejskich ram odniesienia oraz korzystanie z unijnych instrumentów dokumentacji (takich jak Europass i Youthpass),

51 MŁODZIEŻ – AKCJA 2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Główne działania (c.d.) Współpracy pomiędzy organizacjami młodzieżowymi a władzami publicznymi, Współpraca organizacji młodzieżowych z organizacjami sektora kształcenia i szkoleń, przedstawicielami biznesu i rynku pracy oraz organizacjami pozarządowymi, Podniesienie potencjału rad młodzieżowych oraz władz krajowych, regionalnych i lokalnych zajmujących się młodzieżą w krajach partnerskich.

52 MŁODZIEŻ – AKCJA 3 Wsparcie reform Główne działania: Wsparcie dla dialogu usystematyzowanego, Wsparcie dla Europejskiego Forum Młodzieży, Implementacja narzędzi przejrzystości i uznawalności kompetencji (Youthpass) Organizacja Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

53 Changing lives. Opening minds. KA2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE

54 Nowa inicjatywa budowana na programach: Uczenie się przez całe życie (akcje: Comenius Regio, Transfer Innowacji, Projekty partnerskie COM/GRU/LdV, projekty centralne, Tworzenie innowacji, Kursy intensywne) i MwD Akcja 2: Partnerstwa strategiczne

55 AKCJA 2 - Partnerstwa strategiczne -ukierunkowane na cele strategiczne, wyzwania i potrzeby konkretnego obszaru (szkolnictwo wyższe, edukacja i szkolenie zawodowe, edukacja szkolna itd.) lub kilku obszarów edukacji -promocja współpracy międzysektorowej (zagadnienie istotne dla wielu obszarów) -Silniejsze oddziaływanie na systemy -Modernizacje instytucjonalne -Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego młodzieży w Europie i poza Możliwości: innowacyjne praktyki (metody, narzędzia, programy nauczania, szkolenia, używanie technologii informatycznych) współpraca z różnymi partnerami (sektor publiczny, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie) wymiana doświadczeń i dobrych praktyk aktywne uczestnictwo w życiu publicznym i tworzenie nowych struktur społecznych

56 Możliwe działania mobilnościowe, szkoleniowe, dydaktyczne jeśli istnieje wartość dodana dla celów projektu mieszana mobilność (blended & virtual mobility) uczących się : do 2 miesięcy; Wymiany uczniów (5 dni – 2 miesiące) Dłuższe wyjazdy uczniów (od 2 do 12 miesięcy); Kursy intensywne (Intensive Study Programmes): 5 dni – 2 miesiące; Dłuższe pobyty szkoleniowe kadry (od 2 do 12 miesięcy) Krótkie wspólne działania szkoleniowe kadry (5 dni – 2 miesiące); Długoterminowa mobilność pracowników młodzieżowych (od 2 do 12 miesięcy).

57 Strategiczne Partnerstwa: Kryteria 3 organizacje z trzech różnych państw uczestniczących w Programie Wyjątki : zaangażowanie minimum 2 krajów: -partnerstwo realizowane tylko przez szkoły (obecnie projekty partnerskie bilateralne Comenius); -partnerstwo realizowane w obszarze Młodzieży (SPs in the youth field); -Partnerstwo między instytucjami z danego regionu (obecnie projekty Comenius- Regio) : -min. 2 organizacje z państw biorących udział w Programie: z każdego regionu przynajmniej jedna szkoła i jedna instytucja działająca na polu edukacji, szkoleń) Kto może aplikować i uczestniczyć? -każda organizacja z kraju uczestniczącego w Programie (Programme Countries) -Aplikuje koordynator grupy partnerskiej do Narodowej Agencji swojego kraju -organizacje z krajów partnerskich (Partner Countries) mogą uczestniczyć w projektach jedynie jako partner

58 Strategiczne Partnerstwa: Kryteria Czas trwania projektów Młodzież: 6 miesięcy – 2 lata Pozostałe partnerstwa strategiczne: 2 lub 3 lata Terminy aplikowania: Młodzież: 30 kwietnia 2014 ( działania: 1.09.2014 - 28.02.2015) 1 października 2014 (działania: 1.02.2015-30.09.2015) Pozostałe partnerstwa strategiczne 30 kwietnia 2014 (godz. 12 czasu brukselskiego)

59 Przykłady projektów partnerstw strategicznych -partnerstwa pomiędzy uniwersytetami, ośrodkami nauki i kształcenia zawodowego, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką młodzieży, sektorami kreatywnymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami w celu ułatwienia przejścia od edukacji do zatrudnienia; -organizacje edukacyjne dla dorosłych współpracują z instytucjami szkolnictwa wyższego oraz instytucjami pożytku publicznego na rzecz zbudowania umiejętności matematycznych wśród grup wykluczonych społecznie; -partnerstwa pomiędzy organizacjami pożytku publicznego, związkami pracodawców a związkami zawodowymi w celu propagowania rozpoznania umiejętności miękkich, w kontekście przyszłych rozmów kwalifikacyjnych.

60 Changing lives. Opening minds. AKCJE ZARZĄDZANE CENTRALNIE

61 AKCJE ZARZĄDZANE CENTRALNIE SPORT Jakie działania są wspierane? WSPÓŁPRACA PARTNERSKA W DZIEDZINIE SPORTU (COLLABORATIVE PARTNERSHIPS) NIEKOMERCYJNE EUROPEJSKIE WYDARZENIA SPORTOWE (NOT-FOR-PROFIT EUROPEAN SPORT EVENTS)

62 Cele szczegółowe dla programu Erasmus+ w obszarze sportu: walka z transnarodowymi zagrożeniami dla sportu (m.in. doping, ustawianie wyników, agresja, rasizm) promocja oraz wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie

63 Jakie działania są wspierane w ramach akcji Partnerstwa na rzecz współpracy? sieci współpracy pomiędzy kluczowymi interesariuszami / grupami bezpośrednio zainteresowanymi; indentyfikacja i dzielenie się dobrymi praktykami; rozwój i realizacja modułów szkoleniowych i edukacyjnych; działania podnoszące świadomość wartości w sporcie i aktywności fizycznej odpowiednio do osobistego, społecznego i zawodowego rozwoju osób; konferencje, seminaria, spotkania, inne wydarzenia i działania podnoszące świadomość podtrzymujące efekty wymienionych działań;

64 Przykładowe organizacje mające prawo ubiegać się o dofinansowanie: Instytucje publiczne odpowiedzialne za sport na lokalnym, regionalnym lub krajowym poziomie; Komitety Olimpijskie czy narodowe federacje sportowe; Organizacje sportowe o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym a także międzynarodowym; Instytucje krajowych lig sportowych; Kluby sportowe; Organizacje i związki reprezentujące sportowców; Organizacje na rzecz promocji aktywności fizycznej;

65 Współpraca partnerska (Collaborative Partnership) w dziedzinie sportu musi być ponadnarodowa i powinna obejmować partnerów z co najmniej pięciu krajów uprawnionych w programie. Termin składania wniosków: 15 maja, do godziny 12:00 czasu brukselskiego.

66 NIEKOMERCYJNE WYDARZENIA SPORTOWE CELE: wspieranie działań w obszarze sportu, strategii Unii Europejskiej w zakresie wykluczenia społecznego, równości szans, szczególnie Europejskiej Strategii na rzecz Równości Kobiet i Mężczyzn oraz Europejskiej Strategii w sprawie Niepełnosprawności; wspieranie realizacji wytycznych dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej aktywności fizycznej dla zachęcenia uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej; wspieranie możliwych działań związanych z organizacją Europejskiego Tygodnia Sportu;

67 Jakie działania są wspierane w ramach akcji niekomercyjne wydarzenia sportowe? Organizacje szkoleń dla sportowców, trenerów, organizatorów i wolontariuszy zaangażowanych w wydarzenia sportowe; Organizacje wydarzenia sportowego; organizacja imprez towarzyszących (konferencji, seminariów); Realizacja działań odnoszących się do istniejących (wcześniejszych) programów (ewaluacje, projekty planów na przyszłość);

68 Przykładowe instytucje uprawnione do składania wniosków: Instytucje publiczne odpowiedzialne za sport na lokalnym, regionalnym lub krajowym poziomie; Organizacje sportowe o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym a także międzynarodowym; Instytucja koordynująca krajowe wydarzenie organizowane w ramach sieci/struktury wydarzeń europejskich w zakresie sportu;

69 Termin składania wniosków: do 14 marca do godziny 12:00 czasu brukselskiego, dla projektów majacych się rozpocząć od 1 czerwca danego roku; do 15 maja do godziny 12:00 czasu brukselskiego, dla projektów mających rozpocząć swoją realizacje od 1 stycznia następnego roku ;

70 4 luty 2014 Erasmus+ sport Info Day: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/info-day-erasmus- plus-sport_en Więcej informacji znajduje się na stronach Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

71 AKCJE ZARZĄDZANE CENTRALNIE Jean Monnet Założenia i cele: Promowanie wysokiego poziomu szkolnictwa wyższego, Wzmocnienie współpracy i promowanie wyników badań na wysokim poziomie, Odkrywanie różnorodnych metodologii, promowanie międzynarodowej dyskusji i refleksji, Zwiększenie liczby nauczycieli wyspecjalizowanych w tematyce Unii Europejskiej oraz rozszerzenie oferty szkoleniowej w tym zakresie, Zachęcanie do udziału w badaniu procesu integracji europejskiej.

72 AKCJE ZARZĄDZANE CENTRALNIE Jean Monnet Działania: Moduły europejskie, Katedry Jaen Monnet, Centra doskonałości Jean Monnet Wsparcie instytucjonalne (np. studia europejskie, centra dokumentacji europejskiej), Sieci i projekty Jean Monnet (dialog polityka-akademia) Najbliższy termin składania wniosków: 26 marca 2014

73 SZKOLNICTWO WYŻSZE – KA 2 Sojusze na rzecz wiedzy Współpraca i innowacyjność 1)Badania 2)Szkolnictwo Wyższe 3)Biznes - opracowanie innowacyjnych technik nauczania, uczenia się i zarządzania -Aktywizowanie uczniów, studentów i kadry firm do zdobywania kompetencji w zakresie przedsiębiorczości -wzmocnienie przepływu informacji i wiedzy -wspieranie współpracy szkolnictwa wyższego z firmami prywatnymi

74 SZKOLNICTWO WYŻSZE – KA 2 Sojusze na rzecz wiedzy (2) Przewidywany wpływ/rezultaty -wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze szkolnictwa wyższego i w sektorze prywatnym; -wspieranie nowych rozwiązań w zakresie współpracy między szkolnictwem wyższym a sektorem prywatnym. Termin składania wniosków 03.04.2014 Wymagane partnerstwo: 6 organizacji (przynajmniej 2 uczelnie i 2 przedsiębiorstwa/firmy), z 3 krajów

75 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Sojusze na rzecz umiejętności Założenia ocena wymaganych umiejętności dla danego sektora współpraca ośrodków szkolenia zawodowego z rynkiem pracy gwarancja jakości programów zawodowych i zapewnienie przejrzystości kwalifikacji wywarcie trwałego wpływu na edukacje zawodową i szkolnictwo zorientowane wokół sektora ekonomicznego stworzenie innowacyjnych metod w szkolnictwie zawodowym usprawnienie przepływu informacji między interesariuszami promowanie uczenia się w miejscu pracy (work based learning) Termin składania wniosków 03.04.2014 Wymagane partnerstwo: 9 organizacji z 3 krajów

76 WIĘCEJ INFORMACJI www.ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm www.erasmusplus.org.pl

77 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google