Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS edukacja szkolna Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS edukacja szkolna Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie."— Zapis prezentacji:

1 Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS edukacja szkolna Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

2 Cele realizowane przez Program COMENIUS Decyzja nr 1720/2006/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca Program Uczenia się przez całe życie. Cele szczegółowe: Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej; Pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. PROGRAM COMENIUS

3 Cele realizowane przez Program COMENIUS Cele operacyjne: Poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów; Zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych; Wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK) treści, usług, metodologii uczenia; Wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli; Wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania szkołami; PROGRAM COMENIUS

4 Kraje uprawnione do udziału w programie Comenius Kraje UE: 27 państw członkowskich Unii Europejskiej; Kraje EFTA i EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria; Kraj kandydujący: Turcja, Chorwacja. PROGRAM COMENIUS

5 Odbiorcy oferty Programu Comenius Nauczyciele oraz studenci kierunków nauczycielskich Szkoły i placówki realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki PROGRAM COMENIUS

6 Jakie przedsięwzięcia można realizować w ramach programu Comenius? Projekty edukacyjne realizowane w ramach międzynarodowej współpracy między szkołami i placówkami edukacyjnymi ; Indywidualne mobilności uczniów i nauczycieli PROGRAM COMENIUS

7 Program Comenius – struktura PROGRAM COMENIUS Partnerskie Projekty Regio: skoncentrowane na promowaniu współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie, która umożliwić ma wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów. Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół: skoncentrowane na nauce języka, zawierające dwustronną wymianę klas/uczniów, trwającą minimum 10 dni. Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół: skoncentrowane na udziale uczniów, nauczycieli i kadry zarządzającej szkołą/placówką oświatową.

8 Program Comenius – struktura PROGRAM COMENIUS Asystentura Comeniusa: praktyki zawodowe studentów kierunków pedagogicznych realizowane za granicą – ok.100 beneficjentów rocznie. Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe: indywidualne wyjazdy nauczycieli zainteresowanych nawiązaniem współpracy międzynarodowej i stworzeniem projektu w ramach Comeniusa. Indywidualne Wyjazdy Uczniów: mały Erasmus – wyjazdy zagraniczne uczniów powyżej 14 roku życia służące poznaniu języka, kultury i specyfiki innych krajów europejskich. Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej: kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą (np. wizytatorzy, inspektorzy) ok.500 - 600 beneficjentów rocznie.

9 Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

10 Projekty wielostronne Projekty realizowane przez grupy partnerskie składające się z minimum trzech szkół/przedszkoli z trzech różnych krajów uprawnionych do uczestnictwa w programie; mogą się koncentrować wokół zadań wykonywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli lub wymiany doświadczeń i działań nauczycieli związanych z dydaktyką, profilaktyką, wychowaniem, zarządzaniem placówką. PROGRAM COMENIUS

11 Projekty dwustronne Projekty realizowane przez dwie szkoły z dwóch różnych krajów uprawnionych do uczestnictwa w programie, w harmonogramie działań muszą zawierać co najmniej dwie 10-dniowe wizyty grup uczniowskich nie mniejszych niż 10-osobowe, w obu partnerskich szkołach. Projekty dwustronne można realizować z uczniami w wieku ponad 12 lat. Ich zasadniczym celem jest rozwijanie umiejętności językowych młodzieży. PROGRAM COMENIUS

12 Wizyta przygotowawcza: Taka wizyta umożliwia partnerom potencjalnego projektu spotkanie mające na celu: dopracowanie założeń, celów i metodologii projektu; określenie roli i zadań partnerów; opracowanie budżetu i planu pracy; wspólne wypełnienie wniosku o dofinansowanie projektu. PROGRAM COMENIUS

13 Seminarium kontaktowe: Seminaria organizują Narodowe Agencje krajów uczestniczących w programie Uczenie się przez całe życie Służą: uzyskaniu informacji o możliwościach współpracy europejskiej w dziedzinie, której dotyczy seminarium; poznaniu osób z innych krajów europejskich, utworzenie z nimi grupy partnerskiej; uzyskaniu konkretnych informacji i wskazówek dotyczących opracowania projektu (podział obowiązków i zadań w projekcie, opracowywania procedury oceny projektu i rozpowszechnienia jego wyników itp.); uzyskaniu praktycznych informacji np. dotyczących procedur, wypełniania formularzy wniosków PROGRAM COMENIUS

14 Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS Partnerskie Projekty Regio Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

15 Partnerstwa Comenius Regio W każdym, z dwóch regionów, do realizacji projektu muszą być zaangażowane: PROGRAM COMENIUS co najmniej jedna inna organizacja np. PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI jednostka samorządu terytorialnego, kuratorium oświaty co najmniej jedna szkoła lub przedszkole Inne organizacje realizujące projekt to również: organizacje pozarządowe, muzea, biblioteki, kluby sportowe, przedsiębiorstwa itd.

16 Jakie przedsięwzięcia można realizować w ramach Comenius Regio? Tematyka projektów Comenius Regio nie jest z góry określona. Projekty mogą dotyczyć wszelkich wspólnych w obu regionach problemów edukacji szkolnej. PROGRAM COMENIUS

17 Partnerstwa Comenius Regio pierwszy krok PROGRAM COMENIUS W celu utworzenia partnerstwa Comenius Regio należy zainicjować współpracę między różnymi instytucjami działającymi na rzecz oświaty w regionie władze lokalne biblioteka klub młodzieżowy szkoła

18 Partnerstwa Comenius Regio drugi krok PROGRAM COMENIUS znalezienie partnerów w innym kraju, w którym realizowany jest Program Uczenie się przez całe życie lokalne władze oświatowe biblioteka klub młodzieżowy szkoła lokalne władze oświatowe klub sportowy szkoła stowarzyszenie

19 Partnerstwa Comenius Regio trzeci krok PROGRAM COMENIUS władze lokalne biblioteka klub młodzieżowy szkoła nowe rozwiązania upowszechnianie rezultatów

20 Tytuły projektów realizowanych w ramach Comenius Regio Media elektroniczne – technologie informacyjno-komunikacyjne – know how Lokalnie dla edukacji. Polsko – niemiecka wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązywania problemów edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami Muzyka nie zna granic Od nadzoru pedagogicznego, zewnętrznych egzaminów do oceny jakości pracy szkół – wymiana doświadczeń w celu optymalizacji rozwoju szkół Systemy edukacji w Polsce i w Austrii w aspekcie zawodowym a rynek pracy PROGRAM COMENIUS

21 Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS Wyjazdy Indywidualne Uczniów Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

22 Wyjazdy Indywidualne uczniów Cele akcji Uczniowie umożliwienie uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych udziału w nauce i życiu w innym kraju europejskim rozwinięcie w nich zrozumienia dla różnorodności kulturowej i językowej nabycie przez nich kompetencji niezbędnych dla ich rozwoju osobistego Szkoły wzmocnienie wieloletniej współpracy pomiędzy szkołami, która przyczyni się do wzajemnego uznawania nauki w szkołach partnerskich wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej PROGRAM COMENIUS

23 Wyjazdy indywidualne uczniów Uczestnicy Uczniowie - szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które włączyły się w realizację Partnerskich Projektów Szkół Comeniusa Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, które: - aktualnie realizują Partnerski Projekt Szkół Comeniusa - zakończyły realizację Partnerskiego Projektu Szkół Comeniusa brak ograniczeń czasowych w odniesieniu do daty/roku zakończenia realizacji projektu (program Socrates/LLP) zalecane (ale nieobowiązkowe) są wzajemne wymiany uczniów pomiędzy szkołami/rodzinami goszczącymi PROGRAM COMENIUS

24 Wyjazdy indywidualne uczniów Kraje uczestniczące Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa mogą mieć miejsce wyłącznie pomiędzy szkołami tego samego Partnerskiego Projektu Szkół Comeniusa szkoły te muszą pochodzić z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy PROGRAM COMENIUS

25 Wyjazdy indywidualne uczniów Termin składania wniosków 1 grudnia 2011r. wnioski składają szkoły wysyłające do Narodowych Agencji w swoich krajach (decyduje data stempla pocztowego) wniosek musi być wypełniony i podpisany przez szkołę wysyłającą + list intencyjny od szkoły przyjmującej jeden, wspólny termin dla wszystkich uczestniczących krajów przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy obowiązkowo zapoznać się z treścią i wzorami dokumentów w Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa – Przewodnik 2012 PROGRAM COMENIUS

26 Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

27 Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej, poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach w krajach biorących udział w programie Uczenie się przez całe życie PROGRAM COMENIUS

28 Kandydat powinien być zatrudniony w jednej z wymienionych instytucji: przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum lub liceum ogólnokształcące szkoła ponad gimnazjalna o profilu zawodowym lub technicznym inna instytucja oświatowa* PROGRAM COMENIUS

29 Beneficjenci mogą brać udział w: kursach szkoleniowych, konferencjach lub seminariach, job-shadowing Kursy szkoleniowe mogą trwać od 5 dni roboczych do 6 tygodni. W tej grupie wyróżniamy: kursy językowe, kursy językowo-metodyczne, kursy tematyczne Konferencje i seminaria to krótsze formy doskonalenia, które trwają minimum 1 dzień. Job-shadowing to rodzaj praktyki zawodowej, odbywanej w instytucji oświatowej, polegającej na poznawaniu pracy na danym stanowisku poprzez obserwację zadań wykonywanych przez innych.

30 Oferta kursów: katalog kursów COM/GRU http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/ strona internetowa Narodowej Agencji kursy z wolnego rynku PROGRAM COMENIUS

31 Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS Asystentura Comeniusa Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

32 PROGRAM COMENIUS Asystentura Comeniusa to to Praktyki przyszłych nauczycieli w europejskich szkołach Trwające od 3 do 10 miesięcy

33 PROGRAM COMENIUS Instytucjami/ szkołami goszczącymi mogą być: przedszkola szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne szkoły specjalne Asystentura Comeniusa

34 PROGRAM COMENIUS Nauczanie języka obcego lub języka ojczystego Asystentura Comeniusa Zadania asystenta Comeniusa

35 PROGRAM COMENIUS Nauczanie innego przedmiotu niż język obcy Asystentura Comeniusa Zadania asystenta Comeniusa

36 PROGRAM COMENIUS Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Asystentura Comeniusa Zadania asystenta Comeniusa Kółka zainteresowań Projekty szkolne Comeniusa Kluby europejskie Promowanie informacji o swoim kraju ojczystym Praca z uczniami o specjalnych potrzebach

37 Informacje oraz pytania Michał Wodzisławski mwodzislawski@frse.org.pl www.comenius.org.pl Tel: 0-22 46 31 203 (350,352) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie


Pobierz ppt "Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS edukacja szkolna Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google