Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miejski w Modliborzycach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miejski w Modliborzycach"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miejski w Modliborzycach
MODEL LOKALNEJ WSPÓŁPRACY - PILOTAŻ Projekt systemowy „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt pn. „ KOMPLEKSOWE FORMY REINTEGRACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ W ŚRODOWISKU LOKALNYM”
realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna PO KL

3 Cel główny – uzyskanie w gminie synergii działań instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji społeczno-zawodowej grup wykluczonych społecznie, wzmacniającej jakość i efektywność świadczonych usług, poprzez tworzenie Modelu Lokalnej Współpracy (MLW)

4 Cele szczegółowe 1. Zwiększenie stopnia koordynacji usług reintegracji społeczno – zawodowej oraz wzrost poziomu współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za pomoc i reintegrację społeczną a publicznymi służbami zatrudnienia poprzez: stworzenie Modelu Lokalnej Współpracy (MLW), utworzenie Regionalnych Platform Współpracy(RPW)

5 Cele szczegółowe – c.d. Wzrost świadomości społecznej w zakresie synergicznego działania instytucji odpowiedzialnych za aktywizację społeczno- zawodową w gminie poprzez: promowanie dobrych praktyk organizacja kampanii informacyjno- promocyjnej

6 Grupy docelowe MLW (Interesariusze)
Pracownicy socjalny – 15 os Urzędnicy zatrudnieni w administracji publicznej- 20 os Organizacje pozarządowe – 7 os.

7 Zadania : Prezentacja Modelu Lokalnej Współpracy oraz działań pilotażowych w gminie: Listy intencyjne Wójta/Burmistrza do podmiotów na obszarze gminy Spotkanie mieszkańców z przedstawicielami PCPR i PUP Funkcjonowanie Modelu Lokalnej Współpracy: Utworzenie Biblioteczki Gminnego MLW Wyznaczenie „przejściowego” koordynatora MLW Wyznaczenie wykonawcy Katalogu Lokalnych Interesariuszy MLW Tworzenie wstępnego Katalogu Lokalnych Interesariuszy MLW Kodowanie Katalogu Lokalnych Interesariuszy MLW (zwolennik, neutralny, przeciwnik) Organizacja pierwszego składu reprezentacji Zespołu Synergii Lokalnej MLW w gminie

8 Zadania – c.d Funkcjonowanie MLW-c.d:
Realizacja zadań przez Zespół Synergii Lokalnej: Ustalenie ostatecznej listy interesariuszy Przygotowanie informacji o korelacji pomiędzy ustawą o zatrudnieniu socjalnym a innymi ustawami i przepisami prawa ,wskazanie preferowanego trybu utworzenia podmiotu zatrudnienia socjalnego w Gminie Analiza ekonomiczno-organizacyjna Gminy oraz społeczno-demograficzna mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym

9 Zadania – c.d Funkcjonowanie MLW-c.d:
- Przygotowanie scenariusza oddziaływań na Interesariuszy Wewnętrznych i Zewnętrznych

10 Zadania – c.d Negocjacje z Interesariuszami „Neutralnymi” i „Przeciwnymi” Określenie ryzyk wynikających z nie włączenia się określonych Interesariuszy

11 Zadania – c.d 3. Przygotowanie wariantów utworzenia podmiotów zatrudnienia socjalnego w gminie Przygotowanie wstępnej wersji dokumentu pn. „Pakt na rzecz MLW” z uwzględnieniem misji, deklaracji przystąpienia do Paktu oraz regulaminu Paktu

12 Zadania – c.d Przygotowanie wariantu utworzenia podmiotu zatrudnienia socjalnego: - KIS, CIS Spółdzielnia socjalna * Monitoring pilotażowy- system informacji dla Interesariuszy: - Informacje dla Interesariuszy oraz Burmistrza i Rady Gminy (co drugi miesiąc)

13 ZAKŁADANE REZULTATY MLW
REZULTATY TWARDE REZULTATY MIĘKKIE Zwiększenie umiejętności pracy zespołowej Zwiększenie wiedzy w obszarze ekonomii społecznej Zwiększenie kompetencji w zakresie współpracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społ. Zwiększenie motywacji do podejmowania działań innowacyjnych w obszarze lokalnej polityki społecznej Przeszkolenie 15 pracowników socjalnych w zakresie MLW Przeszkolenie 20 urzędników zatrudnionych w administracji publicznej w zakresie MLW Przeszkolenie 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie MLW

14 PRODUKTY raporty cząstkowe z przebiegu pilotażu MLW x 4
raport końcowy z przebiegu pilotażu MLW x 1 certyfikaty ze szkolenia z zakresu wdrażania MLW x42 Pakt na Rzecz Modelu Lokalnej Współpracy x1 Zespół Synergii Lokalnej x1

15 Dziękuję za uwagę! Bożena Skowrońska GOPS Modliborzyce


Pobierz ppt "Urząd Miejski w Modliborzycach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google