Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa Strategia Europejska na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa Strategia Europejska na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia"— Zapis prezentacji:

1 Nowa Strategia Europejska na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia
Strategia EUROPA 2020 Nowa Strategia Europejska na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia

2 Diagnoza Kryzys gospodarczy: odwrócenie tendencji wzrostowej osiągniętej od 2000 r. i wyeksponowanie strukturalnych słabości gospodarki unijnej: Powolne tempo wzrostu Luka wydajnościowa Wysokie bezrobocie Znaczny poziom zadłużenia publicznego i ograniczone pole manewru w polityce fiskalnej Sytuacja gospodarcza się stopniowo poprawia, ale: Ożywienie jest wciąż słabe Nasilają się wyzwania globalne: konkurencja ze strony innych gospodarek rozwiniętych i tzw. wschodzących gospodarek, nierównowaga finansowa w skali globalnej, zmiany klimatyczne i presja surowcowa 2

3 Dlaczego Strategia Europejska?
● Kryzys gospodarczy pokazał, jak silnie powiązane są gospodarki poszczególnych krajów Jeśli chcemy zwalczyć kryzys w skali globalnej, musimy działać w sposób bardziej skoordynowany Ponadto kryzys w Grecji, jak nigdy dotąd wykazał współzależności gospodarek w strefie euro Tylko UE ma masę krytyczną, która może wywrzeć wpływ na stan gospodarki poprzez: - zintensyfikowanie działań we wszystkich dziedzinach polityki i i stworzenie dźwigni na wyjście z kryzysu w sposób zintegrowany, - wymianę najlepszych praktyk 3

4 Europa 2020: EU po kryzysie Europa potrzebuje powrotu na drogę wzrostu gospodarczego: dlatego priorytet krótkookresowy – skuteczne wyjście z kryzysu Pytanie o wizję długookresową: gdzie Europa powinna być w roku 2020? – nie ma czasu do stracenia jeśli chodzi o sprostanie istniejącym wyzwaniom 4

5 Europa 2020 jako kontynuacja Strategii Lizbońskiej, ale nie powielająca jej niedoskonałości
Zbyt wiele ambitnych celów szczegółowych, których nie udało się odpowiednio monitorować oraz które były planowane z niewielkim udziałem państw członkowskich Mało efektywny system przygotowywania krajowych programów reform i nie wywiązywanie się państw członkowskich z deklaracji Brak zrozumienia i poparcia społecznego dla SL (niski poziom wiedzy na jej temat)

6 Europa 2020: podejście holistyczne
Konsolidacja fiskalna Reformy strukturalne: transformacja krajowych gospodarek w celu kreowania wzrostu i nowych miejsc pracy Mocny i bezpieczny sektor finansowy Nowa Strategia “Europa 2020” – powrót do wzrostu, ale wzrostu nowego typu: - inteligentny, zrównoważony i promujący włączenie społeczne wyrażający się w wysokim poziomie zatrudnienia oraz społecznej i terytorialnej spójności Trzeba to robić jednocześnie

7 Europa 2020: realizacja reform
3 tematyczne priorytety 5 unijnych wskaźników – przekładanych na wskaźniki krajowe 7 flagowych inicjatyw – realizowanych na szczeblu UE i państw członkowskich Mobilizacja istniejących instrumentów UE: Jednolity rynek Wymiar zewnętrzny Pakt Stabilności i Wzrostu Budżet UE, budżety krajowe i nowe instrumenty finansowe 7

8 Europa 2020: 3 łączące się priorytety
1.) Inteligentny wzrost: rozwój gospodarczy bazujący na wiedzy i innowacyjności 2.) Zrównoważony wzrost: promujący wydajniejszą, bardziej zieloną i konkurencyjną gospodarkę 3.) Wzrost promujący włączenie społeczne: tzn. charakteryzujący się wysokim poziomem zatrudnienia, sprzyjający spójności społecznej i terytorialnej 8

9 Europa 2020: 5 głównych wskaźników do osiągnięcia
Do roku 2020: 75 % stopa zatrudnienia (% ludności w wieku lat) 3% nakładów na B&R (% PKB UE) “20/20/20” cele klimatyczno-energetyczne (z 30% redukcją emisji CO2, jeśli będą ku temu warunki) Poniżej 10% wcześniej opuszczających system edukacji i przynajmniej 40% populacji w wieku kończącej edukację ponadgimnazjalną lub ekwiwalentną; Wydobycie przynajmniej 20 milionów ludzi z zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 9

10 Narzędzia UE wspierające Strategię Europa 2020
Monitorowanie i wytyczanie kierunków przez UE Nadzór makroekonom. i fiskalny Roczne badanie wzrostu Roczne wytyczne w zakresie polityki gospodarczej Flagowe inicjatywy UE Agenda Cyfrowa (Maj 2010) Młodzież w działaniu (Wrzesień 2010) Unia Innowacyjna (Październik 2010) Nowa polityka przemysłowa (Październik 2010) Nowe kwalifikacje I zatrudnienie (Listopad 2010) Platforma przeciw ubóstwu (Grudzień 2010) Wydajność zasobów (początek 2011) Unijne dźwignie dla wzrostu i zatrudnienia Jednolity rynek Handel i polityka zewnętrzna Finansowe wsparcie UE

11 Europa 2020: Mocniejsze ramy zarządcze (governance)
Rada Europejska jako forum decyzyjne dla Strategii « Semestr Europejski » w celu koordynacji polityki gospodarczej: jednoczesne przedstawianie do konsultacji Narodowych Planów Reform/Planów Stabilności i Konwergencji Silny proces monitorowania przez Komisję/Radę: badanie rocznego wzrostu, rekomendacje dla poszczególnych krajów, system ostrzegania

12 Europa 2020: efektywna implementacja
Komisja zaproponowała instrumenty na poziomie UE w celu poprawy ram funkcjonowania gospodarki: pogłębienie jednolitego rynku, nową strategię w sprawie handlu, przegląd zagadnień związanych z budżetem (nowa perspektywa finansowa) Kraje UE: projekty Narodowych Planów Reform do 12 listopada i ich finalne wersje do kwietnia 2011 r. Komisja przyjmie dokumenty ws. pozostałych inicjatyw flagowych w kolejnych miesiącach Więcej informacji i dokumentów: lub:


Pobierz ppt "Nowa Strategia Europejska na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google