Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

European Commission Secretariat-General 1 Strategia EUROPA 2020 Nowa Strategia Europejska na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "European Commission Secretariat-General 1 Strategia EUROPA 2020 Nowa Strategia Europejska na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia."— Zapis prezentacji:

1 European Commission Secretariat-General 1 Strategia EUROPA 2020 Nowa Strategia Europejska na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia

2 European Commission Secretariat-General 2 Diagnoza Kryzys gospodarczy: odwrócenie tendencji wzrostowej osiągniętej od 2000 r. i wyeksponowanie strukturalnych słabości gospodarki unijnej : –Powolne tempo wzrostu –Luka wydajnościowa –Wysokie bezrobocie –Znaczny poziom zadłużenia publicznego i ograniczone pole manewru w polityce fiskalnej Sytuacja gospodarcza się stopniowo poprawia, ale : –Ożywienie jest wciąż słabe –Nasilają się wyzwania globalne : konkurencja ze strony innych gospodarek rozwiniętych i tzw. wschodzących gospodarek, nierównowaga finansowa w skali globalnej, zmiany klimatyczne i presja surowcowa 2

3 European Commission Secretariat-General 3 Dlaczego Strategia Europejska ? Ponadto kryzys w Grecji, jak nigdy dotąd wykazał współzależności gospodarek w strefie euro Kryzys gospodarczy pokazał, jak silnie powiązane są gospodarki poszczególnych krajów Jeśli chcemy zwalczyć kryzys w skali globalnej, musimy działać w sposób bardziej skoordynowany Tylko UE ma masę krytyczną, która może wywrzeć wpływ na stan gospodarki poprzez: - zintensyfikowanie działań we wszystkich dziedzinach polityki i i stworzenie dźwigni na wyjście z kryzysu w sposób zintegrowany, - wymianę najlepszych praktyk 3

4 European Commission Secretariat-General 4 4 Europa 2020: EU po kryzysie Europa potrzebuje powrotu na drogę wzrostu gospodarczego: dlatego priorytet krótkookresowy – skuteczne wyjście z kryzysu Pytanie o wizję długookresową: gdzie Europa powinna być w roku 2020? – nie ma czasu do stracenia jeśli chodzi o sprostanie istniejącym wyzwaniom

5 European Commission Secretariat-General 5 Europa 2020 jako kontynuacja Strategii Lizbońskiej, ale nie powielająca jej niedoskonałości Zbyt wiele ambitnych celów szczegółowych, których nie udało się odpowiednio monitorować oraz które były planowane z niewielkim udziałem państw członkowskich Mało efektywny system przygotowywania krajowych programów reform i nie wywiązywanie się państw członkowskich z deklaracji Brak zrozumienia i poparcia społecznego dla SL (niski poziom wiedzy na jej temat)

6 European Commission Secretariat-General 6 Europa 2020: podejście holistyczne Konsolidacja fiskalna Reformy strukturalne: transformacja krajowych gospodarek w celu kreowania wzrostu i nowych miejsc pracy Mocny i bezpieczny sektor finansowy Nowa Strategia Europa 2020 – powrót do wzrostu, ale wzrostu nowego typu: - inteligentny, zrównoważony i promujący włączenie społeczne -wyrażający się w wysokim poziomie zatrudnienia oraz społecznej i terytorialnej spójności Trzeba to robić jednocześnie

7 European Commission Secretariat-General 7 Europa 2020: realizacja reform 3 tematyczne priorytety 5 unijnych wskaźników – przekładanych na wskaźniki krajowe 7 flagowych inicjatyw – realizowanych na szczeblu UE i państw członkowskich Mobilizacja istniejących instrumentów UE: Jednolity rynek Wymiar zewnętrzny Pakt Stabilności i Wzrostu Budżet UE, budżety krajowe i nowe instrumenty finansowe 7

8 European Commission Secretariat-General 8 Europa 2020: 3 łączące się priorytety 1.) Inteligentny wzrost: rozwój gospodarczy bazujący na wiedzy i innowacyjności 2.) Zrównoważony wzrost: promujący wydajniejszą, bardziej zieloną i konkurencyjną gospodarkę 3.) Wzrost promujący włączenie społeczne: tzn. charakteryzujący się wysokim poziomem zatrudnienia, sprzyjający spójności społecznej i terytorialnej 8

9 European Commission Secretariat-General 9 Europa 2020: 5 głównych wskaźników do osiągnięcia Do roku 2020 : 75 % stopa zatrudnienia (% ludności w wieku lat) 3% nakładów na B&R (% PKB UE) 20/20/20 cele klimatyczno-energetyczne (z 30% redukcją emisji CO2, jeśli będą ku temu warunki) Poniżej 10% wcześniej opuszczających system edukacji i przynajmniej 40% populacji w wieku kończącej edukację ponadgimnazjalną lub ekwiwalentną; Wydobycie przynajmniej 20 milionów ludzi z zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 9

10 European Commission Secretariat-General 10 Narzędzia UE wspierające Strategię Europa 2020 Jednolity rynek Handel i polityka zewnętrzna Finansowe wsparcie UE Unijne dźwignie dla wzrostu i zatrudnienia Flagowe inicjatywy UE Monitorowanie i wytyczanie kierunków przez UE Nadzór makroekonom. i fiskalny Roczne badanie wzrostu Roczne wytyczne w zakresie polityki gospodarczej Unia Innowacyjna (Październik 2010) Nowe kwalifikacje I zatrudnienie (Listopad 2010) Agenda Cyfrowa (Maj 2010) Młodzież w działaniu (Wrzesień 2010) Nowa polityka przemysłowa ( Październik 2010) Platforma przeciw ubóstwu (Grudzień 2010) Wydajność zasobów (początek 2011)

11 European Commission Secretariat-General 11 Europa 2020: Mocniejsze ramy zarządcze (governance) Rada Europejska jako forum decyzyjne dla Strategii « Semestr Europejski » w celu koordynacji polityki gospodarczej: jednoczesne przedstawianie do konsultacji Narodowych Planów Reform/Planów Stabilności i Konwergencji Silny proces monitorowania przez Komisję/Radę: badanie rocznego wzrostu, rekomendacje dla poszczególnych krajów, system ostrzegania

12 European Commission Secretariat-General 12 Europa 2020: efektywna implementacja Komisja zaproponowała instrumenty na poziomie UE w celu poprawy ram funkcjonowania gospodarki: pogłębienie jednolitego rynku, nową strategię w sprawie handlu, przegląd zagadnień związanych z budżetem (nowa perspektywa finansowa) Kraje UE: projekty Narodowych Planów Reform do 12 listopada i ich finalne wersje do kwietnia 2011 r. Komisja przyjmie dokumenty ws. pozostałych inicjatyw flagowych w kolejnych miesiącach Więcej informacji i dokumentów: lub:


Pobierz ppt "European Commission Secretariat-General 1 Strategia EUROPA 2020 Nowa Strategia Europejska na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google