Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO UCZYĆ SIĘ MATEMATYKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO UCZYĆ SIĘ MATEMATYKI."— Zapis prezentacji:

1 10 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO UCZYĆ SIĘ MATEMATYKI

2 1. LICZBY a tu m.in. 4 podstawowe dzia ł ania: dodawanie, odejmowanie, mno ż enie i dzielenie. Nie poradzisz sobie bez nich na co dzie ń. W sklepie Ci ę oszukaj ą. Nie b ę dziesz umia ł wype ł ni ć druku przekazu pocztowego. Bez znajomo ś ci praw dzia ł a ń nawet kalkulator mo ż e Ci ę zawie ść. Liczby s ą w ca ł ym realnym ś wiecie, szczególnie w obecnych czasach: w zegarze, kalendarzu, pieni ą dzach. Ju ż tylko nieliczni mog ą stosowa ć w swoim ż yciu powiedzenia:"Szcz ęś liwi czasu nie mierz ą " lub"Pieni ą dze szcz ęś cia nie daj ą ".

3 2. PROCENTY Je ś li chcesz w przysz ł o ś ci pracowa ć, to b ę dziesz ich potrzebowa ł na ka ż dym kroku w swoim ż yciu zawodowym. B ę dziesz musia ł rozlicza ć si ę z urz ę dem skarbowym, a wi ę c trzeba b ę dzie policzy ć podatek - to same procenty. U ż ywaj ą c kalkulatora, te ż trzeba wiedzie ć jak go wykorzysta ć. Procenty, to równie ż lokaty bankowe i kredyty, a tak ż e wyprzeda ż e w sklepach. Nie pozwól, by kto ś w Twoim doros ł ym ż yciu manipulowa ł Tob ą i decydowa ł o Twoich pieni ą dzach.

4 3. PROPORCJE Moje ulubione narz ę dzie. Potrzebuje ich przede wszystkim gospodyni domowa. Wszystkie przepisy kulinarne to swego rodzaju proporcjonalne rozk ł ady zawarto ś ci ró ż nych produktów w przygotowywanej potrawie. Szczególne problemy mo ż na napotka ć w sytuacji, gdy trzeba przygotowa ć np. roztwór soli do kiszenia ogórków lub roztwór octu do marynowania grzybów. A prawdziwa trudno ść jest wtedy, gdy ocet, który posiadamy jest o innym st ęż eniu, ni ż ten u ż yty w przepisie. Za pomoc ą proporcji mo ż na rozwi ą za ć wiele innych problemów. Ja bardzo lubi ę ich u ż ywa ć do wszelkiego rodzaju oblicze ń procentowych.

5 4. FUNKCJE Zdawa ł oby si ę, ż e takie niepraktyczne. Ale to dzi ę ki funkcji liniowej i jej wykresowi mo ż esz si ę dowiedzie ć, który z pakietów Telekomunikacji Polskiej b ę dzie dla Ciebie najkorzystniejszy i nie dokonasz wyboru "na oko". A co si ę z tym wi ąż e -zaoszcz ę dzisz pieni ą dze.

6 5. POLA Po prostu niezb ę dne. Nie znam osoby doros ł ej, która kiedykolwiek w ż yciu nie robi ł a remontu mieszkania lub domu. A co tu mówi ć, gdy buduje si ę dom! Pole musi Ci si ę kojarzy ć z polem powierzchni ś cian domu lub z polem pod ł ogi. Zdarzy si ę na pewno sytuacja, gdy b ę dziesz musia ł podj ąć decyzj ę, ile farby potrzebujesz do pomalowania ś cian, albo ile potrzebujesz glazury, czy terakoty. Gdy posi ą dziesz t ę podstawow ą wiedz ę, wtedy starczy Ci czasu na to, by zaj ąć si ę jeszcze tym, co lubisz. Bo przecie ż ż ycie, to nie tylko matematyka.

7 6. MATEMATYKA KSZTAŁCI Matematyka kszta ł ci i rozwija: Umiej ę tno ść operowania najprostszymi obiektami abstrakcyjnymi; liczbami, zmiennymi, wyra ż eniami algebraicznymi, zbiorami oraz funkcjami. Umiej ę tno ść projektowania oblicze ń i ich wykonywania. Umiej ę tno ść odczytywania i interpretowania informacji zawieraj ą cych elementy matematyczne (np.; tabele, wykresy, diagramy z ró ż nych ź róde ł ). Budowanie modeli matematycznych czyli umiej ę tno ść matematyzacji realnych problemów i ich rozwi ą zywania: umiej ę tno ść poprawnego formu ł owania problemów, umiej ę tno ść prawid ł owego stawiania pyta ń i znajdowania poprawnej odpowiedzi, umiej ę tno ść pos ł ugiwania si ę j ę zykiem symbolicznym, umiej ę tno ść dostrzegania i opisywania zale ż no ś ci pomi ę dzy ró ż nymi wielko ś ciami, umiej ę tno ść rozumowania przez analogi ę, umiej ę tno ść prawid ł owego wyci ą gania wniosków i uogólniania ich, umiej ę tno ść dostrzegania ró ż nych aspektów w tej samej sytuacji, umiej ę tno ść dostrzegania przypadków szczególnych, umiej ę tno ść analizowania i kontrolowania rozwi ą za ń, Dok ł adno ść, precyzj ę, porz ą dek i elegancj ę w wyra ż aniu my ś li potrzebn ą do dobrej wspó ł pracy z innymi lud ź mi oraz efektywnym komunikowaniu si ę z nimi. Wytrwa ł o ść i samodzielno ść w pokonywaniu i rozwi ą zywaniu problemów. Systematyczno ść i pracowito ść. Staranno ść i dok ł adno ść. Matematyka pomo ż e zdawa ć egzaminy nie tylko w szkole ś redniej Matematyka czyni bystrzejszym,

8 7. MATEMATYKA UCZY PRACOWITOŚCI Matematyki watro uczyc sie poniewaz: -matematyka uczy nas pracowito ś ci i systematyczno ś ci - wykszta ł ca umiej ę tno ść odczytywania i interpretowania ró ż nych tabeli, wykresów, diagramów - matematyka kszta ł ci dok ł adno ść, precyzj ę i porz ą dek w wyra ż aniu mysli potrzebnej do wspó ł pracy z innymi lud ź mi -kszta ł ci wytrwa ł o ść i samodzielno ść w pokonywaniu problemów - nauka matematyki to trening dla twojego umys ł u -znajomo ść matematyki pozwala pracowa ć wydajniej a nie ci ęż ej -znajmosc matematyki daje nam mo ż liwo ś ci zdobycia dobrze p ł atnego zawodu np.architekt, lekarz - matematyka staje si ę coraz wa ż niejsza we wszystkich dziedzinach nauk, bez znajomo ś ci podstaw matematyki nie mo ż na marzyc o dobrym wykszta ł ceniu -bez wzorów i matematyki nie daliby ś my sobie rady nawet z prostymi rzeczami tj. zakupy, planowanie bud ż etu czy kieszonkowego -bez matematyki nie byliby ś my w stanie oceni ć odleg ł o ś ci mi ę dzy miastami, miejscowo ś ciami -bez matematyki nasze ż ycie by ł oby chaotyczne, pozbawione planu i porz ą dku. Matematyki warto si ę uczy ć by zyskac uznanie w oczach wychowawcy (bezcenne :P) i by nie nazwano was leserem (bolesne :P) Matematyka jest cool :)

9 8. STUDIA Po pierwsze powiem, ż e zgadzam si ę z tym, ż e warto uczy ć si ę matematyki. Ta dziedzina nauki otwiera bram ę do wielu kierunków studiów. Rozwija umiej ę tno ść logicznego my ś lenia. Matematyka kszta ł tuje w nas systematyczno ść, dok ł adno ść i pracowito ść. Pojawia si ę te ż ona w codziennym ż yciu. Obliczanie podatku, odleg ł o ś ci mi ę dzy miastami, czy sprawdzenie reszty w sklepie. Do tych wszystkich rzeczy potrzebna jest matematyka. Dzi ę ki niej mo ż emy dosta ć dobrze p ł atn ą prac ę, jak architekt czy in ż ynier. Poza tym to sympatyczny przedmiot.

10 9. LOGICZNE MYŚLENIE.Matematyka uczy nas logicznego my ś lenia i prawid ł owego rozwi ą zywania zada ń i spraw. 2.Matematyka jest kluczem do dobrze p ł atnego sukcesu zawodowego. 3.Matematyka nauczy nas dobrego kalkulowania oszcz ę dno ś ciami i prawid ł owym zagospodarowaniem nimi. 4.Matematyka u ł atwia nam nauk ę, poniewa ż stanowi baz ę dla innych przedmiotów 5.Matematyka otwiera nam drog ę na lepsze ż ycie, w którym jest niezb ę dna. 6.Matematyka u ł atwi nam zrozumienie niektórych zjawisk na ś wiecie, w którym technologia ci ą gle jest unowocze ś niana. 7.Matematyka umo ż liwia nam równie ż pokonywanie przeszkód, jakie stawia nam ś wiat. 8.Dzi ę ki nauce matematyki zyskujemy co ś, czego nie maj ą inni, którzy nie do ś wiadczaj ą jej w takim stopniu jak my. 9.Warto uczy ć si ę matematyki, aby nie mie ć nigdy problemu z policzeniem czegokolwiek, chocia ż by pieni ę dzy w sklepie. 10.Warto uczy ć si ę matematyki, aby wiedzie ć, ż e ś wiat opiera si ę na jej zasadach.

11 10. - ż eby by ć m ą drym - ż eby mie ć dobry zawód - ż eby móc podpowiada ć - ż eby by ć bogatym - ż eby dziewczyna uwa ż a ł a ci ę za fajnego - ż eby ś mia ł pomys ł na ż ycie - ż eby ś móg ł spe ł ni ć marzenia - ż eby mie ć dobre oceny semestrowe - ż eby mie ć dobre oceny cz ą stkowe - ż eby mie ć pasek - ż eby nie by ć uwa ż anym za g ł upka - Ż eby rodzice byli z cb dumni - ż eby nauczyciele ci ę lubili - ż eby ś by ł kim ś wa ż nym - ż eby nie ba ć si ę sprawdzianów

12 Ź ród ł a :Ź ród ł a : -encyklopedia -encyklopedia -podr ę czniki -podr ę czniki -zeszyty -zeszyty

13 PRZYGOTOWALI: PRZYGOTOWALI: Ka ź mirek Micha ł Ka ź mirek Micha ł Pacura Wojciech Pacura Wojciech


Pobierz ppt "10 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO UCZYĆ SIĘ MATEMATYKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google