Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ManagEnergy Warsztaty poświęcone tworzeniu kompetencji Wprowadzenie do planowania SEAP Przygotowanie: EC Network.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ManagEnergy Warsztaty poświęcone tworzeniu kompetencji Wprowadzenie do planowania SEAP Przygotowanie: EC Network."— Zapis prezentacji:

1 ManagEnergy Warsztaty poświęcone tworzeniu kompetencji Wprowadzenie do planowania SEAP Przygotowanie: EC Network

2 Kierunki planowania zrównoważonej energetyki na poziomie lokalnym Zintegrowane planowanie obejmujące nie tylko zrównoważoną podaż energii i zrównoważony popyt na energię, lecz również uwzględniające związane z tym wyzwania Adaptacja do zmian klimatycznych, zaopatrzenie w wodę, gospodarka odpadami, transport miejski, rewitalizacja obszarów miejskich itp. Wyzwania: Przyspieszony rozwój miast oznacza zwiększony nacisk na struktury miejskie Potrzeba efektywności i zrównoważonego rozwoju Rosnące wymagania dotyczące poprawy jakości życia

3 Koordynacja z planowaniem na poziomie gminy Zintegrowane planowanie energetyczne wymaga ścisłej koordynacji z systemem planowania na poziomie gminy Rosnące znaczenie inicjatyw UE w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju i promocji, w tym programu Inteligentna Energia – Europa 2012: Działania wspierające wymianę doświadczeń i rozwoju kompetencji pomiędzy krajowymi/regionalnymi związkami urbanistycznymi w celu włączenia aspektów dotyczącej zrównoważonej energetyki do strategii planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i regionalnym.

4 Porozumienie między Burmistrzami UE: czym jest Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) Jest to kluczowy dokument wskazujący, w jaki sposób sygnatariusz PmB zamierza osiągnąć cel obniżenia emisji CO 2 do 2020 roku. Określa działania i środki niezbędne do osiągnięcia postawionych celów, łącznie z harmonogramami oraz podziałem odpowiedzialności.

5 Porozumienie między burmistrzami UE: czym jest Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) SEAP winien zostać opracowany zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w Przewodniku SEAP (SEAP Guidebook) Przewodnik SEAP powstał przy pomocy licznych miejskich sieci współpracy, miast, regionów, instytucji badawczych, konsultantów, agencji ds. energii i in. Dostępny pod adresem:

6 Porozumienie między Burmistrzami UE: Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) FazyTreść 1.Rozpoczęcie- Polityczne zaangażowanie - Mobilizacja środków i organizacja zasobów 2.Planowanie-Ocena obecnych ram i potencjału (łącznie ze stanowiącą punkt odniesienia inwentaryzacją CO 2 ) - Nadanie priorytetu działaniom SEAP - Plan Działań 3.Wdrożenie- Finansowanie, zarządzanie projektami i in. 4. Monitorowanie- Stałe monitorowanie postępów SEAP obejmuje swoim zakresem cały geograficzny obszar miasta i powinien zawierać środki przeznaczone zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego. Plan powinien dotyczyć obszarów, na których władze lokalne mają do odegrania szczególną rolę.

7 Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) Rozpoczęcie Należy zapewnić zaangażowanie polityczne (a następnie sygnowanie Porozumienia między Burmistrzami) Ustalenie wizji: Dokąd chcemy dotrzeć? Nawiązanie współpracy z zainteresowanymi stronami Organizacja procesu, łącznie z dostosowaniem gminnej struktury administracyjnej i alokacją dostatecznych zasobów

8 Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) Rozpoczęcie – wizja Polityczne wsparcie i całokształt procesu można zbudować wokół wspólnej wizji przyszłości – np. w jaki sposób gmina powinna funkcjonować jako społeczność o zrównoważonym systemie energetycznym. Prace związane z SEAP można traktować jako systemowe podejście do stopniowego zbliżania obecnej sytuacji do powyższej wizji. Wspomniana wizja może służyć jako czynnik jednoczący wszystkie zainteresowane strony, tj. wszystko i wszystkich od czołowych polityków poprzez obywateli po grupy interesu. Można również posługiwać się taką wizją w działaniach marketingowych gminy w stosunku do reszty świata.

9 Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) Dostosowanie gminnej struktury administracyjnej Strukturę administracyjną należy dostosować w ten sposób, by wygospodarować dostateczne środki finansowe i zasoby ludzkie na wdrożenie SEAP. W tym kontekście ważne jest zdefiniowanie zrównoważonej energetyki jako pojęcia przekrojowego i odpowiednie zorganizowanie działań SEAP.

10 Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) Dostosowanie gminnej struktury administracyjnej – zasoby Zasoby wewnętrzne: należy zintegrować pracę istniejącego wydziału / istniejącej struktury Utworzenie nowego wydziału, działającego na rzecz wszystkich sektorów (wg przewodnika SEAP: 1 roboczo-rok / mieszkańców) Zasoby zewnętrzne: konsultanci, uczelnie wyższe, zainteresowane strony, przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) i in. Współpraca z innymi gminami, docelowo mianowanie wspólnego koordynatora Wsparcie ze strony regionalnych agencji ds. energii / struktur wsparcia

11 Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) Zainteresowane strony Strony zainteresowane to podmioty, na których interesy bądź sferę działalności wpływa SEAP których działalność wpływa na zakres SEAP które posiadają lub kontrolują źródła informacji, zasoby i specjalistyczną wiedzę potrzebne do opracowania i wdrożenia SEAP których udział jest niezbędny dla pomyślnego wdrożenia SEAP

12 Dostosowanie gminnej struktury administracyjnej – przykład organizacji Ogólna komisja koordynacyjna składająca się z czołowych polityków i kierowników na poziomie gmin reprezentujących odpowiednie sektory. Grupa robocza lub sekretariat działający międzywydziałowo i międzysektorowo. Zespół doradców reprezentujący wszystkie zainteresowane strony. Grupy robocze wyznaczone do konkretnych działań, odpowiednie wydziały na poziomie gmin i zainteresowanych stron.

13 Planowanie SEAP – Ocena obecnych ram Odpowiada to Przeglądowi Stanu Odniesienia (Baseline Review) opisanemu w przewodniku SEAP i obejmuje stanowiącą punkt odniesienia inwentaryzacją emisji CO 2 (Baseline Emission Inventory/BEI). Celem przeglądu stanu odniesienia jest nakreślenie przejrzystego obrazu sytuacji wyjściowej: gdzie się znajdujemy?. Jest to ocena obecnej sytuacji gminy w odniesieniu do energii i klimatu, a także punkt wyjścia w procesie SEAP. Od tego punktu możliwe jest ustalanie odpowiednich poziomów docelowych i określanie stosownych działań, które należy podjąć, by osiągnąć stan nakreślony w ogólnej wizji: dokąd chcemy dotrzeć?.

14 Ocena obecnych ram – Stanowiąca punkt odniesienia inwentaryzacja emisji CO 2 (CO 2 Baseline Emission Inventory/BEI) Gdzie się znajdujemy w odniesieniu do emisji CO 2 ? Stanowiąca punkt odniesienia inwentaryzacja emisji CO 2 (BEI) określa ilość emisji CO 2 (lub równoważnych) na podstawie zużycia energii na obszarze geograficznym określonym przez sygnatariusza. Kalkulacja stanu odniesienia powinna zawierać scenariusz zakładający normalne funkcjonowanie (business as usual – BAU), tj. prognozowany poziom emisji CO 2 do 2020 r. w przypadku niewdrożenia SEAP Taki scenariusz BAU winien uwzględniać spodziewany rozwój miejski i przemysłowy.

15 Ocena obecnych ram – Stanowiąca punkt odniesienia inwentaryzacja emisji CO 2 (BEI) Gdzie się znajdujemy w zakresie działań SEAP? Określenie i analiza odpowiednich polityk i regulacji prawnych, a także ich wpływu na kwestie energii i klimatu. Ustalenie istniejących planów i przedsięwzięć. Rozpoznanie odnośnych grup interesu i zainteresowanych stron, Analiza aktualnej sytuacji rynkowej: konsumentów, wzorców konsumpcji, struktur cenowych, typowych problemów rynkowych, prognoz wzrostu. Studium Potencjału: oszczędności energii, energia odnawialna. Wnioski: katalog możliwych środków i ocena ewentualnej realizacji tych środków w związku z istniejącymi barierami i czynnikami. W razie potrzeby wnioski mogą zawierać wstępne analizy wykonalności.

16 Ocena obecnych ram Ustalanie poziomów docelowych Oprócz ogólnej wizji stosowne może być również ustalenie szeregu celów pośrednich, na przykład: zmniejszenie emisji CO 2 o x % w ciągu 5 lat, zmniejszenie emisji CO 2 o x % do 2020 roku, zmniejszenie emisji CO 2 o 100 % do 2050 roku (jeżeli wizja obejmuje taką redukcję). Można również ustanowić cele dla poszczególnych sektorów (wg kryteriów SMART): Specific – konkretne (szczegółowe, określone) Measurable – mierzalne (%, Kwh, liczbowe itp.) Achievable – możliwe do osiągnięcia (przy danych przeszkodach, ryzyku itp.) Realistic – realistyczne (w stosunku do zasobów itp.) Time-depended – mające wykonalny i realistyczny termin.

17 Nadanie priorytetu działaniom SEAP Na podstawie analizy aktualnej sytuacji konieczne będzie nadanie priorytetu określonym opcjom zgodnie z przyjętymi kryteriami, a następnie przekształcenie ich w działania kluczowe. Takie nadanie priorytetowego znaczenia może być oparte na kryterium rentowności, gospodarności, oszczędności emisji CO 2, wykonalności, ryzyka, zatrudnienia, priorytetów politycznych itp. Ogólne działania kluczowe muszą stanowić wyraz planów i celów gminy: odzwierciedlać nadrzędny cel, by zapewnić spójność między celami a rzeczywistością

18 SEAP PmB – Działania kluczowe Dla każdego działania: Harmonogram Osoby/wydziały odpowiedzialne, zainteresowane strony itp. Finansowanie Plan monitorowania: dane, osoby/wydziały odpowiedzialne itp.

19 SEAP PmB – Działania kluczowe Na przykład, kluczowe działania mogą być podzielone następująco: Działania wdrażane w krótkim okresie – 3 do 5 lat: Środki obejmujące dojrzałe lub zbliżone technologie rynkowe, łącznie z przedsięwzięciami niezbędnymi i działaniami o największych natychmiastowych skutkach Działania wdrażane w średnim i długim okresie – do 2020 roku i w dłuższej perspektywie: Technologie znajdujące się w fazie przygotowawczej przed wprowadzeniem na rynek, wymagające pewnych dodatkowych badań i prezentacji. Technologie przyszłości (na długo przed wprowadzeniem na rynek), tj. technologie wymagające jeszcze znacznych nakładów na dalsze badania.

20 Monitorowanie SEAP PmB Regularne monitorowanie procesu SEAP stanowi dobre narzędzie dostosowywania planu działań do aktualnych warunków. Sygnatariusze Porozumienia między Burmistrzami zobowiązani są co dwa lata składać UE sprawozdania z postępów, łącznie ze stanowiącą punkt odniesienia inwentaryzacją emisji CO 2 – BEI (ewentualnie BEI można składać co cztery lata). Poza oceną redukcji emisji CO 2 można dokonywać pomiarów i monitorować realizację poszczególnych celów i poziomów docelowych ustanowionych dla różnych sektorów w stosunku do wspomnianych wskaźników SMART.

21 Forma SEAP PmB Sygnatariusze Porozumienia między Burmistrzami mogą wybrać dowolną formę swojego planu działań, jednak muszą zagwarantować zgodność takiego planu działań z ogólnymi zasadami określonymi w przewodniku SEAP.

22 SEAP PmB – Dziesięć kluczowych elementów, które należy mieć na uwadze Zatwierdzenie SEAP przez radę gminy (lub równoważny organ decyzyjny) Zobowiązanie do zmniejszenia emisji CO 2 o co najmniej 20% do 2020 roku Dostępność stanowiącej punkt odniesienia inwentaryzacji emisji CO 2 (BEI) Kompleksowe środki obejmujące kluczowe sektory działalności Strategie i działania przewidziane do 2020 roku Dostosowanie struktur miejskich i zapewnienie dostatecznych zasobów Mobilizacja społeczeństwa obywatelskiego (grup interesu i zainteresowanych stron) Identyfikacja zasadniczych źródeł finansowania Monitorowanie i składanie sprawozdań zgodnie z procedurami PmB Składanie SEAP i wypełnianie szablonów zgodnie z procedurami PmB

23 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "ManagEnergy Warsztaty poświęcone tworzeniu kompetencji Wprowadzenie do planowania SEAP Przygotowanie: EC Network."

Podobne prezentacje


Reklamy Google