Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2011"— Zapis prezentacji:

1 Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2011

2 Wykonanie dochodów budżetu za 2011 r.

3 Udział dochodów powiatu w dochodach ogółem

4 Zestawienie wykonania dochodów budżetu Rodzaj dochoduPlan na dzień r. Kwota wykonania planu na dzień r. Wykonanie w % w stosunku do całości wykonanych dochodów I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu , ,9977,7616 II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa , ,64102,1811 III. Subwencja ,00 100,0046 z tego: -część oświatowa ,00 100,0037 -cześć wyrównawcza ,00 100,002 -cześć równoważąca ,00 100,007 - część uzupełniająca28 715,00 100,000 IV. Dotacje celowe , ,4096,8827 z tego: -dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , ,0299,749 -dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień , ,3895,3817 Razem: , ,0395,10100

5 Wykonanie planu wydatków Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień roku Plan po zmianach. Stan na Wykonanie na dzień Udział % do całości Wydatków Wydatki ogółem , Wydatki bieżące w tym ,40 82 wydatki jednostek budżetowych w tym ,21 73 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,64 53 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,57 20 dotacje i subwencje ,00 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,66 3 Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej ,80 1 obsługa długu ,73 3 wydatki majątowe w tym ,71 18 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,71 18

6 Ile? Na co?

7 Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień r. Rodzaj zobowiązania Nazwa wierzyciela Kwota zadłużenia 123 Kredyt długoterminowyBank Millenium S.A Kredyt termomodernizacyjny Bank Ochrony Środowiska S.A Kredyt obrotowyBank Spółdzielczy Wołczyn Kredyt inwestycyjnyBank Millenium S.A Obligacje komunalneNordea Bank Polska S.A Obligacje komunalneNordea Bank Polska S.A Razem

8 Wartość majątku trwałego powiatu kluczborskiego – grunty i nieruchomości zł Brutto Wartość ta wzrosła w stosunku do 2010 roku o kwotę zł w skutek : Przejęcia majątku PKS Kluczbork oraz zaktualizowania jego wartości Przejęcia majątku PKS Kluczbork oraz zaktualizowania jego wartości Poniesienia nakładów na zadanie pn.”Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach oświatowych” Poniesienia nakładów na zadanie pn.”Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach oświatowych” Poniesienia nakładów na przebudowę i modernizację dróg powiatowych Poniesienia nakładów na przebudowę i modernizację dróg powiatowych Zaktualizowania wartości majątku w budynkach szpitala Zaktualizowania wartości majątku w budynkach szpitala

9 DROGI – najważniejsze inwestycje i remonty Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od do 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od do 360, nr 2121O ul. Waryńskiego. Koszt zadania zł w tym dofinansowanie z RPO WO ,79zł

10 Remont drogi powiatowej nr 1330O Chudoba - Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km ,5 Koszt zadania ,79 w tym dofinansowanie z NPPDL zł

11 Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km i DP 1330O na odcinku o długości 6,280 KOSZT ZADANIA : ,97 zł w tym dofinansowanie z NPPDL zł -w 2011 roku wydatkowano ,97 zł - w 2012 roku wydatkowano ,00 zł

12 Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego Prace prowadzone były w następujących jednostkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego w Prace prowadzone były w następujących jednostkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego w - Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku - Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku - Zespole Szkół Ogólnokształcących - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku ( budynek szkoły i budynek internatu) - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku (budynek szkoły i budynek warsztatów) - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU w Kluczborku

13 Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego (m.in. montaż solarów, budowa kotłowni ekologicznej, termomodernizacje) Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego (m.in. montaż solarów, budowa kotłowni ekologicznej, termomodernizacje)

14 Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku na Powiatowe Centrum Rehabilitacji KOSZT ZADANIA 3,65 mln zł w 2010 r zł w 2011 r zł w 2012 r zł

15 KOSZT ZADANIA : 3,37 mln KOSZT ZADANIA : 3,37 mln w tym dofinansowanie 2,7 mln w tym dofinansowanie 2,7 mln w 2010 r. wydatkowano 481 tys zł W 2011 r mln zł W tys zł Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”

16 Aktywizacja bezrobotnych ,75 zł - - Staże - - Szkolenia - - Roboty publiczne - - Prace interwencyjne - - Zwrot kosztów przejazdu - - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - - Dotacje dla pracodawców - - Studia podyplomowe

17 Środki pozyskane z zewnątrz r. – 7,9 mln zł

18 Remont drogi nr 1330O Chudoba- Zagwiździe” Dofinansowanie: zł z (NPPDL „schetynówki”) Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O Dofinansowanie: zł (NPPDL „schetynówki”) Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 ( ulice Jagiellońska, Moniuszki, Grunwaldzka, Waryńskiego) Dofinansowanie : ,79 zł (RPO WO) Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości Dofinansowanie: ,97 zł (RPO WO) Środki pozyskane m.in. na:

19 „Dobry start” Dofinansowanie: zł Poprawa dostępu do zatrudnienia i wspieranie aktywności zawodowej Dofinansowanie: zł Utworzenie LPI Dofinansowanie: zł

20 ŚRODKI POZABUDŻETOWE ALGORYTM ( Koszty opieki, koszty badań lekarskich i koszty KRUS) – zł ALGORYTM ( Koszty opieki, koszty badań lekarskich i koszty KRUS) – zł POKL działanie – szkolenia, środki na rozpoczęcie działalności, staże – zł POKL działanie – szkolenia, środki na rozpoczęcie działalności, staże – zł 45/50 PLUS – szkolenia roboty publiczne i staże – zł 45/50 PLUS – szkolenia roboty publiczne i staże – zł Usuwanie skutków powodzi I i II etap – zł Usuwanie skutków powodzi I i II etap – zł PFRON – środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych – zł PFRON – środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych – zł

21 PRZEJĘCIE PKS Odchudzenie rady nadzorczej i uzyskane z tego tytułu oszczędności, wygrane przetargi na dowóz uczniów w gminach, umowa o dowozie uczniów z gminą Byczyna i gminą Kluczbork– to tylko część działań podjętych przez nowego właściciela Odchudzenie rady nadzorczej i uzyskane z tego tytułu oszczędności, wygrane przetargi na dowóz uczniów w gminach, umowa o dowozie uczniów z gminą Byczyna i gminą Kluczbork– to tylko część działań podjętych przez nowego właściciela PKS Kluczbork Sp. zoo jest własnością powiatu od 18 marca 2010 r. W 2011 roku Powiat Kluczborski decyzją Wojewody Opolskiego otrzymał grunty.

22 ZOBOWIĄZANIA SP ZOZ ZOZ W Kluczborku W dniu Zarząd Powiatu podjął uchwałę o przejęciu zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Kluczborku W dniu Zarząd Powiatu podjął uchwałę o przejęciu zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Kluczborku w wysokości ,50 zł Był to krok niezbędny do złożenia w Ministerstwie Zdrowia wniosku o dotację na spłatę zobowiązań po przekształcanym SP ZOZ oraz wystąpienia z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o częściowe umorzenie składek płatnika wraz z odsetkami, a także o zawarcie umowy ugody na pozostałe do spłaty zobowiązania

23 Plan działania na 2012 rok dotyczący spłaty zobowiązań po SP ZOZ Zobowiązania przyjęte od SP ZOZ w Kluczborku - kwota ,50 zł Minus umorzenia wynikające z art.191 pkt 2 ustawy z dnia o działalności leczniczej - kwota ,84 zł Minus umorzenie kosztów egzekucji od zobowiązań Wynikające z art. 192 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia o działalności leczniczej - kwota ,00 zł Minus zapłacone i umorzone przez wierzycieli zobowiązania w wyniku podpisanych ugód - kwota ,23 zł Minus spłacona powiatowi pożyczka ze środków otrzymanych z budżetu państwa w postaci dotacji celowej- kwota zł z budżetu państwa w postaci dotacji celowej- kwota zł Minus spłata zobowiązań wobec ZUS- kwota ,21 zł Minus spłacone zobowiązania wobec wierzycieli cywilno-prawnych- kwota ,05 zł Do spłaty pozostanie- kwota ,96 zł

24 Ranking powiatów W prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich rankingu na 379 powiatów – kluczborski plasował się przez lata miedzy 130 W prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich rankingu na 379 powiatów – kluczborski plasował się przez lata miedzy 130 a 140 miejscem. a 140 miejscem rok zakończyliśmy na 27 miejscu 2009 rok zakończyliśmy na 27 miejscu 2010 rok – zajęliśmy 16 miejsce 2010 rok – zajęliśmy 16 miejsce 2011 rok – zajęliśmy 31 miejsce 2011 rok – zajęliśmy 31 miejsce W województwie opolskim kolejny rok znajdowaliśmy się na czele listy W województwie opolskim kolejny rok znajdowaliśmy się na czele listy

25 Dziękujemy za uwagę !!!


Pobierz ppt "Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google