Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2011"— Zapis prezentacji:

1 Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2011 www.powiatkluczborski.pl

2 Wykonanie dochodów budżetu za 2011 r. www.powiatkluczborski.pl

3 Udział dochodów powiatu w dochodach ogółem www.powiatkluczborski.pl

4 Zestawienie wykonania dochodów budżetu www.powiatkluczborski.pl Rodzaj dochoduPlan na dzień 31.12.2011r. Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2011r. Wykonanie w % w stosunku do całości wykonanych dochodów 12345 I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu. 13 103 130,0010 189 555,9977,7616 II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 7 138 273,007 293 663,64102,1811 III. Subwencja29 670 262,00 100,0046 z tego: -część oświatowa23 538 314,00 100,0037 -cześć wyrównawcza1 566 741,00 100,002 -cześć równoważąca4 536 492,00 100,007 - część uzupełniająca28 715,00 100,000 IV. Dotacje celowe17 639 359,0017 089 299,4096,8827 z tego: -dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 6 058 150,006 042 585,0299,749 -dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień 11 581 209,0011 046 714,3895,3817 Razem:67 551 024,0064 242 781,0395,10100

5 Wykonanie planu wydatków www.powiatkluczborski.pl Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31.12.2011 roku Plan po zmianach. Stan na 31.12.2011 Wykonanie na dzień 31.12.2011 Udział % do całości Wydatków 123 4 Wydatki ogółem 70 598 34168 568 683,11 100 Wydatki bieżące w tym 57 006 03555 914 734,40 82 wydatki jednostek budżetowych w tym51 342 74950 377 541,21 73 wynagrodzenia i składki od nich naliczane37 561 06336 957 013,64 53 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań13 781 68613 420 527,57 20 dotacje i subwencje1 100 2951 076 136,00 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych1 937 7731 899 937,66 3 Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej686 030623 427,80 1 obsługa długu1 939 1881 937 691,73 3 wydatki majątowe w tym13 592 30612 653 948,71 18 inwestycje i zakupy inwestycyjne13 592 30612 653 948,71 18

6 Ile? Na co? www.powiatkluczborski.pl

7 Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2011 r. www.powiatkluczborski.pl Rodzaj zobowiązania Nazwa wierzyciela Kwota zadłużenia 123 Kredyt długoterminowyBank Millenium S.A.1.828.000 Kredyt termomodernizacyjny Bank Ochrony Środowiska S.A.2.113.763 Kredyt obrotowyBank Spółdzielczy Wołczyn11.520.732 Kredyt inwestycyjnyBank Millenium S.A.4.285.712 Obligacje komunalneNordea Bank Polska S.A.8.400.000 Obligacje komunalneNordea Bank Polska S.A.3.300.000 Razem36.847.176

8 Wartość majątku trwałego powiatu kluczborskiego – grunty i nieruchomości 139.114.666 zł Brutto Wartość ta wzrosła w stosunku do 2010 roku o kwotę 55.764.414 zł w skutek : Przejęcia majątku PKS Kluczbork oraz zaktualizowania jego wartości Przejęcia majątku PKS Kluczbork oraz zaktualizowania jego wartości Poniesienia nakładów na zadanie pn.”Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach oświatowych” Poniesienia nakładów na zadanie pn.”Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach oświatowych” Poniesienia nakładów na przebudowę i modernizację dróg powiatowych Poniesienia nakładów na przebudowę i modernizację dróg powiatowych Zaktualizowania wartości majątku w budynkach szpitala Zaktualizowania wartości majątku w budynkach szpitala

9 DROGI – najważniejsze inwestycje i remonty www.powiatkluczborski.pl Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 2121O ul. Waryńskiego. Koszt zadania 1.674.140.94 zł w tym dofinansowanie z RPO WO 1.434.426,79zł

10 www.powiatkluczborski.pl Remont drogi powiatowej nr 1330O Chudoba - Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5 Koszt zadania 703.964,79 w tym dofinansowanie z NPPDL 351.368 zł

11 www.powiatkluczborski.pl Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007- 1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280 KOSZT ZADANIA : 6.014.513,97 zł w tym dofinansowanie z NPPDL 2.849.995 zł -w 2011 roku wydatkowano 4.562.994,97 zł - w 2012 roku wydatkowano 1.451.519,00 zł

12 Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego Prace prowadzone były w następujących jednostkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego w Prace prowadzone były w następujących jednostkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego w - Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku - Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku - Zespole Szkół Ogólnokształcących - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku ( budynek szkoły i budynek internatu) - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku (budynek szkoły i budynek warsztatów) - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU w Kluczborku

13 Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego (m.in. montaż solarów, budowa kotłowni ekologicznej, termomodernizacje) Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego (m.in. montaż solarów, budowa kotłowni ekologicznej, termomodernizacje) www.powiatkluczborski.pl

14 Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku na Powiatowe Centrum Rehabilitacji KOSZT ZADANIA 3,65 mln zł w 2010 r.900.000 zł w 2011 r. 61.925 zł w 2012 r. 2.691.251 zł www.powiatkluczborski.pl

15 KOSZT ZADANIA : 3,37 mln KOSZT ZADANIA : 3,37 mln w tym dofinansowanie 2,7 mln w tym dofinansowanie 2,7 mln w 2010 r. wydatkowano 481 tys zł W 2011 r. 2.33 mln zł W 2012 565 tys zł www.powiatkluczborski.pl Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”

16 Aktywizacja bezrobotnych 8 387 298,75 zł - - Staże - - Szkolenia - - Roboty publiczne - - Prace interwencyjne - - Zwrot kosztów przejazdu - - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - - Dotacje dla pracodawców - - Studia podyplomowe www.powiatkluczborski.pl

17 Środki pozyskane z zewnątrz www.powiatkluczborski.pl 2011 r. – 7,9 mln zł

18 Remont drogi nr 1330O Chudoba- Zagwiździe” Dofinansowanie: 351 368 zł z (NPPDL „schetynówki”) Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O Dofinansowanie: 2 850 000 zł (NPPDL „schetynówki”) Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 ( ulice Jagiellońska, Moniuszki, Grunwaldzka, Waryńskiego) Dofinansowanie :1.434.426,79 zł (RPO WO) Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości Dofinansowanie: 2.270.257,97 zł (RPO WO) Środki pozyskane m.in. na: www.powiatkluczborski.pl

19 „Dobry start” Dofinansowanie: 312 206 zł Poprawa dostępu do zatrudnienia i wspieranie aktywności zawodowej Dofinansowanie: 114 178 zł Utworzenie LPI Dofinansowanie: 66 088 zł www.powiatkluczborski.pl

20 ŚRODKI POZABUDŻETOWE ALGORYTM ( Koszty opieki, koszty badań lekarskich i koszty KRUS) – 1.904.990 zł ALGORYTM ( Koszty opieki, koszty badań lekarskich i koszty KRUS) – 1.904.990 zł POKL działanie 6.1.3 – szkolenia, środki na rozpoczęcie działalności, staże – 955.227 zł POKL działanie 6.1.3 – szkolenia, środki na rozpoczęcie działalności, staże – 955.227 zł 45/50 PLUS – szkolenia roboty publiczne i staże – 424.686 zł 45/50 PLUS – szkolenia roboty publiczne i staże – 424.686 zł Usuwanie skutków powodzi I i II etap – 632.690 zł Usuwanie skutków powodzi I i II etap – 632.690 zł PFRON – środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 877.327 zł PFRON – środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 877.327 zł

21 PRZEJĘCIE PKS Odchudzenie rady nadzorczej i uzyskane z tego tytułu oszczędności, wygrane przetargi na dowóz uczniów w gminach, umowa o dowozie uczniów z gminą Byczyna i gminą Kluczbork– to tylko część działań podjętych przez nowego właściciela Odchudzenie rady nadzorczej i uzyskane z tego tytułu oszczędności, wygrane przetargi na dowóz uczniów w gminach, umowa o dowozie uczniów z gminą Byczyna i gminą Kluczbork– to tylko część działań podjętych przez nowego właściciela www.powiatkluczborski.pl PKS Kluczbork Sp. zoo jest własnością powiatu od 18 marca 2010 r. W 2011 roku Powiat Kluczborski decyzją Wojewody Opolskiego otrzymał grunty.

22 ZOBOWIĄZANIA SP ZOZ ZOZ W Kluczborku W dniu 10.05.2012 Zarząd Powiatu podjął uchwałę o przejęciu zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Kluczborku W dniu 10.05.2012 Zarząd Powiatu podjął uchwałę o przejęciu zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Kluczborku w wysokości 13.849.987,50 zł Był to krok niezbędny do złożenia w Ministerstwie Zdrowia wniosku o dotację na spłatę zobowiązań po przekształcanym SP ZOZ oraz wystąpienia z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o częściowe umorzenie składek płatnika wraz z odsetkami, a także o zawarcie umowy ugody na pozostałe do spłaty zobowiązania www.powiatkluczborski.pl

23 Plan działania na 2012 rok dotyczący spłaty zobowiązań po SP ZOZ Zobowiązania przyjęte od SP ZOZ w Kluczborku - kwota 13.849.987,50 zł Minus umorzenia wynikające z art.191 pkt 2 ustawy z dnia 15.04.11 o działalności leczniczej - kwota 1.991.901,84 zł Minus umorzenie kosztów egzekucji od zobowiązań Wynikające z art. 192 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 15.04.11 o działalności leczniczej - kwota 374.552,00 zł Minus zapłacone i umorzone przez wierzycieli zobowiązania w wyniku podpisanych ugód - kwota 510.381,23 zł Minus spłacona powiatowi pożyczka ze środków otrzymanych z budżetu państwa w postaci dotacji celowej- kwota 3.741.202.21 zł z budżetu państwa w postaci dotacji celowej- kwota 3.741.202.21 zł Minus spłata zobowiązań wobec ZUS- kwota 3.541.202,21 zł Minus spłacone zobowiązania wobec wierzycieli cywilno-prawnych- kwota 1.133.827,05 zł Do spłaty pozostanie- kwota 2.556.920,96 zł

24 Ranking powiatów W prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich rankingu na 379 powiatów – kluczborski plasował się przez lata miedzy 130 W prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich rankingu na 379 powiatów – kluczborski plasował się przez lata miedzy 130 a 140 miejscem. a 140 miejscem. 2009 rok zakończyliśmy na 27 miejscu 2009 rok zakończyliśmy na 27 miejscu 2010 rok – zajęliśmy 16 miejsce 2010 rok – zajęliśmy 16 miejsce 2011 rok – zajęliśmy 31 miejsce 2011 rok – zajęliśmy 31 miejsce W województwie opolskim kolejny rok znajdowaliśmy się na czele listy W województwie opolskim kolejny rok znajdowaliśmy się na czele listy www.powiatkluczborski.pl

25 Dziękujemy za uwagę !!! www.powiatkluczborski.pl


Pobierz ppt "Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google