Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO NA ROK 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO NA ROK 2015."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO NA ROK 2015

2 Udział dochodów bieżących i dochodów majątkowych w dochodach ogółem

3 Struktura % dochodów na 2015 rok wg źródeł I Dotacje celowe z budżetu na zadania administracji rządowej i własne11 210 052 II Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa15 033 619 III Subwencja ogólna36 668 869 IV Dochody z majątku powiatu444 675 V Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.5 425 806 VI Dotacje i środki na programy z udziałem środków UE1 899 673 VII Pozostałe dochody - razem5 288 306

4 Udział wydatków bieżących i wydatków majątkowych w wydatkach ogółem IWydatki bieżące63 780 970 IIWydatki majątkowe9 894 830 Wydatki ogółem73 675 800

5 Struktura % wydatków na 2015 rok wg działów I Transport i łączność10 609 976 II Administracja publiczna9 293 211 III Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa4 353 029 IV Obsługa długu publicznego, w tym poręczenia i gwarancje1 402 966 V Oświata i wychowanie28 477 562 VI Ochrona zdrowia2 730 041 VII Pomoc społeczna4 464 751 VIII Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej1 997 354 IX Edukacyjna opieka wychowawcza5 352 840 X Pozostałe działy - razem4 994 070

6 Planowany wynik budżetu powiatu na 2015 rok

7 Planowane rozchody w 2015 r. Lp. Rodzaj zadłużenia Cel Pożyczkodawca /kredytodawca § Kwota rozchodów w 2015 r. (z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek) 1Kredyt Spłata zobowiązań SP ZOZ w Bolesławcu w związku z restrukturyzacją NORDEA BANK POLSKA S.A. 992500 000 2Pożyczka Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien II LO w Bolesławcu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 99289 800 3Pożyczka Spłata zobowiązań SP ZOZ w Bolesławcu w związku z restrukturyzacją Gmina Miejska Bolesławiec992150 000 4Kredyt Pokrycie planowanego deficytu w 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 9921 277 400 5Kredyt Pokrycie planowanego deficytu w 2011 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A. we Wrocławiu 992278 000 Rozchody razem 2 295 200 Przeznaczenie nadwyżki budżetu powiatu na rok 2015

8 Wydatki bieżące powiatu bolesławieckiego na 2015 rok

9 Wydatki majątkowe powiatu bolesławieckiego na 2015 rok

10 Zadania inwestycyjne planowane na rok 2015

11 Wydatki inwestycyjne na 2015 r Lp.Wydatki inwestycyjne Wartość kosztorysowa / szacunkowa Poniesione nakłady w 2014 r. Planowane nakłady na 2015 r. ogółem w tym środki z budżetu I Zadania polegające na budownictwie 32 011 429 1 692 213 9 094 830 IIDotacje na inwestycje 300 000 - IIIRezerwy na inwestycje - - 500 000 O g ó ł e m32 311 4291 692 2139 894 830

12 Finansowanie zadań inwestycyjnych w 2015 r.

13 Finansowanie zadań inwestycyjnych drogowych (bez dotacji) w 2015 r.

14 Relacja wydatków na obsługę długu i rozchodów do dochodów ogółem – 2015 r. (art.243 ust. 1 ufp)

15 Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu powiatu w roku 2015

16 Relacja planowanego długu na koniec 2015 roku do planowanych dochodów ogółem


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO NA ROK 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google