Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO NA ROK 2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO NA ROK 2015"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO NA ROK 2015

2 Udział dochodów bieżących i dochodów majątkowych w dochodach ogółem

3 Struktura % dochodów na 2015 rok wg źródeł
I Dotacje celowe z budżetu na zadania administracji rządowej i własne II Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa III Subwencja ogólna IV Dochody z majątku powiatu V Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t. VI Dotacje i środki na programy z udziałem środków UE VII Pozostałe dochody - razem

4 Udział wydatków bieżących i wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Wydatki ogółem

5 Struktura % wydatków na 2015 rok wg działów
Transport i łączność II Administracja publiczna III Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa IV Obsługa długu publicznego, w tym poręczenia i gwarancje V Oświata i wychowanie VI Ochrona zdrowia VII Pomoc społeczna VIII Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej IX Edukacyjna opieka wychowawcza X Pozostałe działy - razem

6 Planowany wynik budżetu powiatu na 2015 rok

7 Przeznaczenie nadwyżki budżetu powiatu na rok 2015
Planowane rozchody w 2015 r. Lp. Rodzaj zadłużenia Cel Pożyczkodawca /kredytodawca Kwota rozchodów w 2015 r (z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek) 1 Kredyt Spłata zobowiązań SP ZOZ w Bolesławcu w związku z restrukturyzacją NORDEA BANK POLSKA S.A. 992 2 Pożyczka Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien II LO w Bolesławcu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 89 800 3 Spłata zobowiązań SP ZOZ w Bolesławcu w związku z restrukturyzacją Gmina Miejska Bolesławiec 4 Pokrycie planowanego deficytu w 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 5 Pokrycie planowanego deficytu w 2011 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A we Wrocławiu Rozchody razem

8 Wydatki bieżące powiatu bolesławieckiego na 2015 rok

9 Wydatki majątkowe powiatu bolesławieckiego na 2015 rok

10 Zadania inwestycyjne planowane na rok 2015

11 Wydatki inwestycyjne na 2015 r
Lp. Wydatki inwestycyjne Wartość kosztorysowa / szacunkowa Poniesione nakłady w 2014 r. Planowane nakłady na 2015 r. ogółem w tym środki z budżetu I Zadania polegające na budownictwie II Dotacje na inwestycje - III Rezerwy na inwestycje O g ó ł e m

12 Finansowanie zadań inwestycyjnych w 2015 r.

13 Finansowanie zadań inwestycyjnych drogowych (bez dotacji) w 2015 r.

14 Relacja wydatków na obsługę długu i rozchodów do dochodów ogółem – 2015 r. (art.243 ust. 1 ufp)

15 Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu powiatu w roku 2015

16 Relacja planowanego długu na koniec 2015 roku do planowanych dochodów ogółem


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO NA ROK 2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google