Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 14 czerwca 2016 r.

2 Oś priorytetowa VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

3 Oś priorytetowa VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Świadczenie usług społecznych (m.in. pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych) w celu zwiększenia ich dostępności w tym: 1.Rozwój usług asystenckich (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób niesamodzielnych) w tym: a)wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez wsparcie dla usług opiekuńczych i specjalistycznych usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz usług asystenckich; b)inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków, przewóz osoby niesamodzielnej lub personelu sprawującego opiekę związany bezpośrednio z usługami świadczonymi osobie niesamodzielnej w ramach projektu);

4 Oś priorytetowa VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 1. Rozwój usług asystenckich (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób niesamodzielnych) w tym: c) wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach opiekuńczych np. teleopieki, systemów przywoławczych; d) sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób; e) poradnictwo, w tym psychologiczne oraz umożliwienie edukacji, w tym szkoleń, praktyk i wymiany doświadczeń dla opiekunów faktycznych (w tym pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych).

5 Oś priorytetowa VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Wsparcie w ramach projektu nie spowoduje: a) zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub opiekuńczych przez beneficjenta; b) zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania przez beneficjentów usług asystenckich lub opiekuńczych.

6 Oś priorytetowa VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 2. Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej w tym: a) działania prewencyjne mające na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej; b) działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo- wychowawczych powyżej 14 dzieci do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych poniżej 14 dzieci.

7 Oś priorytetowa VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 2. Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej w tym: c) rozwój placówek wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowych placówek wsparcia dziennego, jak również w ramach istniejących placówek rozwój istniejących placówek wsparcia dziennego; d) kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;

8 Oś priorytetowa VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 2. Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej w tym: e) wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych w celu zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w celu umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych; f) rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego obejmującego: - poradnictwo pedagogiczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka, - poradnictwo prawne, w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego, - działania, które zmierzają do zażegnania problemów, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych.

9 Oś priorytetowa VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 3. Wsparcie dla świadczenia i rozwoju usług w mieszkaniach wspomaganych w tym tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych możliwe jest tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu.

10 DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Alokacja ,00 zł Rezerwa na odwołania ,05 zł Wsparcie finansowe EFS ,84 zł Wkład własny5% Dofinansowanie ze środków UE85%

11 WSKAŹNIKI KLUCZOWE (WLWK) Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu [szt.]. WSKAŹNIK REZULTATU WSKAŹNIK PRODUKTU Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [osoby].

12 ETAPY OCENY WNIOSKOW O DOFINANSOWANIE Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej – ok. 120 dni Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – 29 listopada 2016 r. (+ maksymalnie 60 dni) FAZA II KRYTERIUM STRATEGICZNE OCENA BRAKÓW FORMALNYCH 14 dni FAZA I 1.KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 2.KRYTERIA WYKONALNOŚCI 3.KRYTERIA JAKOŚCI 4.KRYTERIA PREMIUJĄCE 5.KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 120 dni

13 BRAKI FORMALNE Przykładowe braki formalne: - różna suma kontrolna na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; - brak pieczęci na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; - brak podpisu osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy; - niezgodny podpis na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy w odniesieniu do wskazanych w wersji elektronicznej wniosku osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy. W razie stwierdzenia braków formalnych IOK wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania; W przypadku uzupełnienia wniosku w zakresie innym niż wskazane braki formalne wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

14 KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania Odzwierciedlenie celu szczegółowego, tj. aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększającej ich zatrudnienie. 2. Zgodność z typem projektu typ projektu grupa docelowa 3. Zgodność z wymogami pomocy publicznej Projekt jest zgodny z regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata Zgodność z zasadami horyzontalnymi zasada równości szans kobiet i mężczyzn (standard minimum) zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zasada racjonalnych usprawnień) koncepcja zrównoważonego rozwoju 5. Kwalifikowalność Beneficjenta/ Partnera Beneficjent oraz Partnerzy Beneficjent oraz Partner/rzy (o ile dotyczy) nie podlega/ją wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. I FAZA OCENY

15 KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 6. Uproszczone metody rozliczania wydatków - Projekt, w którym łączna wartość środków publicznych nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości EUR; - Koszty pośrednie rozliczane są w oparciu o stawki ryczałtowe, zgodne z limitami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata Poprawność wypełnienia wniosku Wypełnienie wniosku w języku polskim. 8. Wymogi organizacyjne - Złożenie maksymalnie jednego wniosku o dofinansowanie projektu; - Prowadzenie biura projektu na terenie województwa. I FAZA OCENY

16 I FAZA OCENY KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 9. Zgodność wsparcia 1.Skierowanie projektu do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego. 2.Wkład własny wniesiony w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych. 3.W przypadku realizacji usług społecznych, Beneficjent oraz partner (jeśli dotyczy) nie może być podmiotem leczniczym. 4.Trwałość miejsc świadczenia usług asystenckich – przynajmniej 2 lata. 5.Trwałość projektu – czas trwania projektu (co najmniej 2 lata). 6.Trwałość świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych – co najmniej 2 lata. 7.Wsparcie miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich ze środków EFS stworzonych przez danego beneficjenta trwa nie dłużej niż 3 lata. 8.W projekcie obejmującym działania prowadzące do powstania rodzinnych form pieczy zastępczej realizowane jest kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach.

17 I FAZA OCENY KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 9. Zgodność wsparcia 9. W przypadku objęcia wsparciem osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ), niepowielanie działań które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. 10. Skierowanie wsparcia do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego. 11. Obligatoryjna realizacja podtypu 1a. 12. Realizacja typów projektu 2a i 2f łącznie. 13. wsparcie dla osób niesamodzielnych realizowane w ramach projektu odbywa się zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności”. 14. projekt prowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług społecznych prowadzonych przez danego wnioskodawcę w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Liczba miejsc świadczenia usług społecznych jest zwiększana wyłącznie w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności.

18 KRYTERIA WYKONALNOŚCI 1. Zgodność prawna Prawodawstwo wspólnotowe i krajowe, w szczególności ustawa z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Zdolność organizacyjno-operacyjna organizacja doświadczenie potencjał kadrowy potencjał techniczny 3. Zdolność finansowa Odpowiednia kondycja finansowa Beneficjenta określana na podstawie łącznego obrotu za rok kalendarzowy, równego lub wyższego od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, w których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe. I FAZA OCENY

19 KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 5. Celowość partnerstwa Art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej ; Należy udowodnić, że projekt realizowany w partnerstwie wnosi określoną wartość dodaną (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe). I FAZA OCENY

20 KRYTERIA JAKOŚCI 1. Odpowiedniość / Adekwatność / Trafność Spójność projektu z analizą sytuacji problemowej zawartą we wniosku. Skala punktów: 1-5; waga: 6 2. Skuteczność / Efektywność Stopień w jakim projekt przyczyni się do rozwiązania lub złagodzenia sytuacji problemowej wskazanej we wniosku, relacja nakład/rezultat. Skala punktów: 1-5; waga: 6 3. Użyteczność Trafność doboru form wsparcia w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów grupy docelowej (zasada równości szans i niedyskryminacji!). Skala punktów: 1-5; waga: 6 4. Trwałość Stopień wpływu zaplanowanych w projekcie rezultatów na uzyskanie trwałej zmiany sytuacji grup docelowych. Skala punktów: 1-5; waga: 2 I FAZA OCENY

21 KRYTERIA PREMIUJĄCE 1. W wyniku realizacji projektu 20 % opiekunów faktycznych podejmie zatrudnienie Zatrudnienie rozumiane jest jako: 1. Stosunek pracy (regulowany w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz z późn. zm.)); 2. Stosunek cywilnoprawny (regulowany ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)); 3. Podjęcie działalności gospodarczej (regulowane w szczególności ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)) zgodnie z warunkami określonymi w Dokumentacji konkursowej dla Działania Kryterium dot. typu projektu 1 oraz W projekcie zaplanowano realizację usług społecznych wyłącznie przez podmioty ekonomii społecznej Kryterium ma na celu włączanie usług podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcie zatrudnienia w istniejących i nowo powstających w Województwie podmiotach ekonomii społecznej. I FAZA OCENY

22 KRYTERIA PREMIUJĄCE 3. W projekcie zaplanowano realizację usług społecznych w partnerstwie administracji publicznej i podmiotu ekonomii społecznej. (Typ projektu 1 - 3). Kryterium ma na celu zachęcenie do kompleksowej współpracy instytucji działających w obszarze ekonomii społecznej oraz administracji publicznej 4. Minimum 50 % grupy docelowej projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek Przesłanki: - osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości - osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii - osoby z niepełnosprawnością I FAZA OCENY

23 KRYTERIA PREMIUJĄCE 4. Minimum 50 % grupy docelowej projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek Przesłanki: - rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością - osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - osoby niesamodzielne; - osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań - osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa I FAZA OCENY

24 KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 1. Spójność i kompletność zapisów - brak rozbieżnych informacji we wniosku o dofinansowanie; - przedstawienie wszystkich niezbędnych informacji. 2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków zgodność z dokumentami (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata , Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata , Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata ). 3. Wnioskowana kwota i poziom wsparcia są zgodne z zapisami Regulaminu konkursu. -maksymalny % poziomu dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych; - maksymalny poziom dofinansowania projektu z budżetu państwa wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych; - poziom dofinansowania nie wyższy niż 95%. I FAZA OCENY

25 KRYTERIA STRATEGICZNE 1.Zrównoważony rozwój województwa. Ocenie podlega wpływ projektu na realizację polityki rozwojowej województwa wynikającej ze: Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, wojewódzkich strategii i programów sektorowych, krajowych Dokumentów strategicznych, w tym w szczególności Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Uwaga! Ocena strategiczna w perspektywie finansowej nie jest równoznaczna z oceną kryteriów strategicznych, którą Projektodawcy pamiętają z perspektywy w ramach PO KL. Obecnie rolę kryteriów strategicznych pełnią kryteria premiujące, zaś ocena strategiczna, o której mowa na niniejszym slajdzie, w zależności od decyzji IZ RPO może dojść do skutku lub nie. II FAZA OCENY

26 ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Koszty pośrednie w EFS rozliczane są wyłącznie stawkami ryczałtowymi liczonymi od wartości kosztów bezpośrednich: 25% - projekty o wartości do 1 mln zł włącznie, 20% - projekty o wartości powyżej 1 mln zł do 2 mln zł włącznie, 15% - projekty o wartości powyżej 2 mln zł do 5 mln zł włącznie, 10% - projekty o wartości powyżej 5 mln zł.

27 ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Lista przykładowych kosztów pośrednich w projekcie: - koszty wynagrodzenia, delegacji służbowych, szkoleń osób, których zatrudnienie jest niezbędne do realizacji projektu tj. m.in. koordynatora projektu, kierownika projektu, personelu obsługowego; - koszty utrzymania powierzchni biurowych; - koszty obsługi księgowej; - koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu; - koszty prowadzenia rekrutacji; - amortyzacja lub zakup aktywów (sprzętu, mebli, wartości niematerialnych lub prawnych) na potrzeby zarządzania projektem; - działania informacyjno - promocyjne związane z realizacją projektu.

28 ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – wkład własny Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych projektu i nie zostaną przekazane wnioskodawcy w postaci dofinansowania; wysokość wkładu własnego w konkursie nr RPZP IP K09/16 wynosi nie mniej niż 5% kwoty dofinansowania; wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego; istnieje możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego na rzecz projektu - wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne;

29 ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – cross-financing i środki trwałe Maksymalny poziom wydatków w ramach cross-financingu wynosi do 20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie; Cross-financing obejmuje wyłącznie: zakup nieruchomości, zakup infrastruktury nieprzenośnej oraz dostosowywanie budynków i adaptację pomieszczeń; Koszt zaplanowanych do poniesienia w projekcie wydatków na środki trwałe nie może przekraczać 20% wartości projektu; Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatku w ramach cross‐financingu. Środki trwałe to np. komputery, urządzenia biurowe, szafy na dokumenty, biurka, krzesła, tablice multimedialne itp.

30 ZŁOŻENIE WNIOSKU Aby skutecznie złożyć dokumentacje aplikacyjną należy: 1. Opublikować wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów – od 4 lipca do 1 sierpnia 2016 r. 2. Doręczyć do IOK pisemny wniosek o przyznanie pomocy wygenerowany z systemu LSI2014: najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów tj. do 4 sierpnia 2016 r. dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do IOK na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, Szczecin, pok. 006 w kancelarii urzędu z dopiskiem: Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego , Konkurs nr RPZP IP K09/16. Dokumenty są przyjmowane pod ww. adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

31 Informacja i promocja Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata ; Strategia komunikacji polityki spójności na lata ; Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności w zakresie informacji i promocji; Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata ; Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

32 Obowiązki informacyjne Benef icjent musi: oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich: wszystkie działania informacyjne i promocyjne; wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podaje do wiadomości publicznej; dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie; wydarzenia związane z projektem (np. odpowiednio oznaczać konferencje, szkolenia, targi itp.); umieścić plakat (lub tablicę informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu; umieścić opis projektu na stronie internetowej (jeśli posiada); dokumentować działania.

33 Jak oznaczyć miejsce projektu? Plakat o wielkości minimum A3 musi być wyeksponowany w widocznym miejscu w trakcie realizacji projektu. Można go zdjąć dopiero po zakończeniu projektu (to znaczy po jego rozliczeniu).

34 Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Biuro informacji i Promocji EFS w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, Szczecin Tel /164 Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie ul. Słowiańska 15 a Koszalin Tel /26 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kuśnierska 12 b Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

35 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza Szczecin tel fax


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google