Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie ekonomi społecznej w Regionalnym Programie Operacyjnym Lubuskie 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie ekonomi społecznej w Regionalnym Programie Operacyjnym Lubuskie 2020."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie ekonomi społecznej w Regionalnym Programie Operacyjnym Lubuskie 2020

2 Ekonomia społeczna ? Ekonomia społeczna jest innowacyjnym sposobem rozwiązywania problemów indywidualnych i zbiorowych, jako specyficzny rodzaj działalności gospodarczej, ma na celu między innymi pobudzenie do działania i angażowanie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem.

3 Od innych metod różni ją stosowanie narzędzi, które można nazwać „ekonomicznymi” czy „biznesowymi”. Można określić ją jako zestaw działań polegających na mobilizowaniu, przygotowaniu i wspieraniu aktywności, zaradności ekonomicznej i przedsiębiorczości osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych

4 Diagnoza ekonomii społecznej w województwie lubuskim pokazuje, że są to organizacje, które liczą niewielu członków (prawie 60% gromadzi mniej niż 30 osób) oraz stosunkowo młode (59,5% badanych podmiotów ekonomii społecznej w województwie lubuskim istnieje nie dłużej niż 10 lat). Ich skala oddziaływania skoncentrowana jest do terenu jednego lub dwóch powiatów (ponad 50%).

5 Niezbędnymi warunkami rozwoju ekonomii społecznej w regionie jest zapewnienie skutecznego systemu wsparcia oferującego kompleksową pomoc nowopowstającym i już istniejącym podmiotom ekonomii społecznej. W ramach systemu szczególny nacisk powinien być położony na nawiązywanie trwałej współpracy z potencjalnymi zleceniodawcami oraz wprowadzenie do polityki poszczególnych instytucji publicznych zagadnień związanych z ekonomią społeczną (np. poprzez stosowanie tzw. „klauzul społecznych”).

6 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna. Celem głównym OP 7. jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego i niwelowanie dysproporcji społecznych. Alokacja środków 68 226 384,00 EUR

7 Realizacja OP 7 przyczyni się do osiągnięcia celu głównego UP: poprawa spójności społecznej i terytorialnej. Cele szczegółowe: wzrost szans na zatrudnienie dla osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym; ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego spowodowanego dysproporcjami w dostępie do usług, włączenie społeczności zamieszkujących obszary peryferyjne i zdegradowane.

8 Priorytet inwestycyjnyCel szczegółowy OP 7 PI 9.(i) Wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. PI 9.(iv) Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. PI 9.(v) Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w regionie.

9 Priorytet inwestycyjny 9.(i) Cel szczegółowy: Wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

10 Działania planowane do realizacji w PI 9.i Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty. Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej. Działanie 7.9 Programy aktywnej integracji realizowane przez ZIT Zielona Góra

11 Typy projektów: programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej; realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie poprzez kontrakt socjalny, program aktywności lokalnej, program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;

12 Typy projektów: programy aktywizacji i integracji społecznej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia, kursy zawodowe, poradnictwo, staże, subsydiowane zatrudnienie oraz wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym; programy tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych placówkach oraz testujące długookresowe źródła finansowania.

13 Priorytet inwestycyjny 9.(iv) Cel szczegółowy: Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

14 Działania planowane do realizacji w PI 9.(iv) Działanie 7.5 Usługi społeczne i zdrowotne.

15 Typy projektów: usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą w systemie opieki zastępczej w celu jej deinstytucjonalizacji, poprzez m.in. kształcenie i doskonalenie kompetencji osób sprawujących pieczę zastępczą oraz rozwój usług, towarzyszących procesowi usamodzielniania; wsparcie rozwoju usług opiekuńczych skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym niepełnosprawnych, starszych i dzieci), również poprzez tworzenie mieszkań chronionych/wspomaganych;

16 Typy projektów: wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (wyłącznie w połączeniu z całym procesem reintegracji społeczno- zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym).

17 Priorytet inwestycyjny 9.(v) Cel szczegółowy: Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w regionie.

18 Działania planowane do realizacji w PI 9.v Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej. Działanie 7.7 Wsparcie dla tworzenia nowych oraz wzmocnienie istniejących podmiotów ekonomii społecznej..

19 Typy projektów: świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych, biznesowych i promocyjnych dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej oraz podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES, zgodnie z KPRES przez ośrodki wspierania ekonomii społecznej,

20 Typy projektów: koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie oraz tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej przez ROPS,, tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości społecznej poprzez m.in. wsparcie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej.

21 Dziękuję za uwagę Małgorzata Jażdżewska Z-ca Dyrektora Departamentu ds. wyboru projektów oraz Równowagi Społecznej EFS


Pobierz ppt "Wsparcie ekonomi społecznej w Regionalnym Programie Operacyjnym Lubuskie 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google