Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecin, dnia 15 marca 2016 r.

2 www.wup.pl Oś priorytetowa VIII EDUKACJA Działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej.

3 www.wup.pl DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Alokacja15 000 000,00 zł Rezerwa na odwołania750 000,00 zł Wsparcie finansowe EFS15 000 000,00 zł Wkład własnymin. 15% Dofinansowanie ze środków UE85%

4 www.wup.pl WYMAGANE REZULTATY – WSKAŹNIKI REZULTATU Wskaźniki rezultatu dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia. WSKAŹNIKI REZULTATU Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach konkursu Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 92% uczestników projektu

5 www.wup.pl WYMAGANE REZULTATY – WSKAŹNIKI PRODUKTU Wskaźniki produktu dotyczą realizowanych działań. WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach konkursu Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej 2 020 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie2 083 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie673

6 www.wup.pl WYMAGANE REZULTATY – WSKAŹNIKI REZULTATU WSKAŹNIKI PROGRAMOWY REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO ZGODNY Z SOOP Nazwa wskaźnika Wzrost liczby dzieci objętych wsparciem w ramach edukacji przedszkolnej % LDP – dzieci korzystające z nowo utworzonych miejsc opieki i edukacji przedszkolnej (pełnosprawne) LDNP - dzieci korzystające z nowo utworzonych miejsc opieki i edukacji przedszkolnej (niepełnosprawne) LDWP – liczba dzieci w wieku przedszkolnym WLD= [(LDP + LDNP)/LDWP]*100% Wartość bazowa 0%

7 www.wup.pl ETAPY OCENY WNIOSKOW O DOFINANSOWANIE OCENA BRAKÓW FORMALNYCH 14 dni OCENA WNIOSKÓW ETAP I - KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI - KRYTERIA WYKONALNOŚCI - KRTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 70 dni Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej – ok. 120 dni Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – 23 sierpnia 2016 r. (+ max. 60 dni) ETAP II - KRYTERIA JAKOŚCI - KRYTERIA PREMIUJĄCE ETAP III - KRYTERIA STRATEGICZNE 50 dni

8 www.wup.pl BRAKI FORMALNE Przykładowe braki formalne: - różna suma kontrolna na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; - brak pieczęci na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; - brak podpisu osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy; - niezgodny podpis na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy w odniesieniu do wskazanych w wersji elektronicznej wniosku osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy. W razie stwierdzenia braków formalnych IOK wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania; W przypadku uzupełnienia wniosku w zakresie innym niż wskazane braki formalne wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

9 www.wup.pl I ETAP OCENY Celem tego etapu oceny jest wyselekcjonowanie projektów wpisujących się w założenia danego konkursu, wytypowania tych których realizacja jest zasadna, założenia - realne, a zobowiązania oparte zostały o adekwatne założenia. Ocena ta ma doprowadzić do wyeliminowania niespójności w dokumentacji aplikacyjnej oraz skorygowania elementów niezgodnych z instrukcją wypełniania wniosku.

10 www.wup.pl KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania Odzwierciedlenie celu szczegółowego, tj. zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci. 2. Zgodność z typem projektu typ projektu oraz grupa docelowa 3. Zgodność z wymogami pomocy publicznej Projekt jest zgodny z regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis. W projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014 – 2020 pomoc publiczna może wystąpić na dwóch poziomach tj.: - I poziom tj. beneficjent wsparcia jest jednocześnie beneficjentem pomocy; - II poziom tj. beneficjent wsparcia nie jest jednocześnie beneficjentem pomocy. 4. Zgodność z zasadami horyzontalnymi zasada równości szans kobiet i mężczyzn (standard minimum) zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zasada racjonalnych usprawnień) koncepcja zrównoważonego rozwoju 5. Kwalifikowalność Beneficjenta/ Partnera Beneficjent oraz Partnerzy są podmiotem uprawionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania/typów projektów zgodnie z SOOP RPO WZ 2014-2020. I ETAP OCENY

11 www.wup.pl KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI cd. 6. Wymogi organizacyjne 1.Biuro/ siedziba na terenie woj. zachodniopomorskiego; 2.Beneficjent składa nie więcej niż 1 wniosek. 7. Zgodność wsparcia 1.Skierowanie do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskim; 2.Beneficjent nie ubiegał się o wsparcie w ramach Działania 8.5; 3.Dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w ośrodku wychowania przedszkolnego, w którym w takim samym zakresie nie były finansowane ze środków EFS od co najmniej 12 miesięcy od złożenia wniosku (Typ projektu 3); 4.Obligatoryjne zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez 2 lata od zakończenia projektu (Typ projektu 1); 5.Działania w typach projektu 3,4,5 mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienia działań w 1 i/lub 2 typie projektu; 6.Ośrodek wychowania przedszkolnego może wydłużać czas pracy maksymalnie o 2h w stosunku do czasu pracy określonego przez organ prowadzący, dla grupy min 10% dzieci uczęszczających do danej placówki jednak nie mniej niż 5 dzieci; 7.Wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 15% wydatków kwalifikowanych. I ETAP OCENY

12 www.wup.pl KRYTERIA WYKONALNOŚCI 1. Zgodność prawna Prawodawstwo wspólnotowe i krajowe, w szczególności ustawa z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Zdolność organizacyjno-operacyjna organizacja doświadczenie potencjał kadrowy potencjał techniczny 3. Zdolność finansowa Odpowiednia kondycja finansowa Beneficjenta określana na podstawie łącznego obrotu za rok kalendarzowy, równego lub wyższego od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, w których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe. Beneficjent zapewnia środki finansowe do utrzymania projektu w okresie trwałości. I ETAP OCENY

13 www.wup.pl KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 1. Kompletność wniosku Wniosek jest zgodny z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminem (LSI2014 + pisemny wniosek o przyznanie pomocy) 2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; Katalog wydatków, limit, zasada kwalifikowalności określone w Regulaminie; Poziom wydatków w ramach cross financingu oraz śr. trwałych jest zgodny z poziomem tych wydatków w Regulaminie. 3. Możliwość oceny merytorycznej wniosku Spójność załączników z wnioskiem oraz ich odpowiednia jakość (poprawność, wiarygodność, rzetelność). 4. Intensywność wsparcia Maksymalny poziom dofinansowania - 85% ze środków UE. 5. Celowość partnerstwa Art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; Należy udowodnić, że projekt realizowany w partnerstwie wnosi określoną wartość dodaną (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe). I ETAP OCENY

14 www.wup.pl KRYTERIA JAKOŚCI 1. Odpowiedniość/ Adekwatność/ Trafność Spójność projektu z analizą sytuacji problemowej zawartą we wniosku Skala punktów: 1-5; waga:6 2. Skuteczność/ Efektywność Stopień w jakim projekt przyczyni się do rozwiązania lub złagodzenia sytuacji problemowej wskazanej we wniosku Stopień/poziom osiągnięcia zakładanych rezultatów w odniesieniu do zaplanowanych kosztów Skala punktów: 1-5; waga:6 4. Użyteczność Trafność doboru form wsparcia w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów grupy docelowej (zasada równości szans i niedyskryminacji) Skala punktów: 1-5; waga: 6 5. Trwałość Stopień wpływu zaplanowanych w projekcie rezultatów na uzyskanie trwałej zmiany sytuacji grup docelowych Skala punktów: 1-5; waga:2 W ramach tego etapu oceny projekty są oceniane pod względem spełniania kryteriów jakości oraz przyznania premii punktowej za spełnienie kryteriów premiujących. II ETAP OCENY

15 www.wup.pl KRYTERIA PREMIUJĄCE 1. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do grupy docelowej, której minimum 10% stanowią dzieci z niepełnosprawnościami. - w ramach kryterium premiowane są projekty skierowane w szczególności do dzieci z niepełnosprawnościami, przyczyniające się do zwiększenia ich udziału w wychowaniu przedszkolnym. Dzieci z niepełnosprawnościami stanowią minimum 10% odbiorców wsparcia. Liczba punktów: 10 2. W ramach wsparcia na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego zaplanowano działania służące poprawie kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej. - dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich kadra potrzebują wzmożonego wsparcia, ukierunkowanego zarówno na rzecz podnoszenia kompetencji personelu, jak i uatrakcyjnienia zaplecza samej siedziby; - polepszenie warunków w placówkach, jakości pracy edukacyjnej, unowocześnienie metod pracy w zakresie pedagogiki specjalnej wpłynie pozytywnie na rozwój dzieci, przebywających w placówkach specjalnych i integracyjnych. Liczba punktów: 5 II ETAP OCENY

16 www.wup.pl KRYTERIA PREMIUJĄCE cd. 3. Organ prowadzący ośrodek wychowania przedszkolnego nie otrzymał wsparcia w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w ramach PO KL 2007-2013. Wprowadzenie przedmiotowego kryterium ma na celu ukierunkowanie wsparcia na ośrodki wychowania przedszkolnego niekorzystające do tej pory ze środków EFS dostępnych w ramach procedury konkursowej w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL i służyć ma wyrównywaniu szans pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Liczba punktów: 10 4. Projekt przewiduje utworzenie przyzakładowego ośrodka wychowania przedszkolnego. Projekt przewiduje otwarcie Przyzakładowego Punktu Przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 –4 lata, co w konsekwencji spowoduje objęcie opieką większej liczby dzieci w tym wieku. Liczba punktów: 10 II ETAP OCENY

17 www.wup.pl KRYTERIA STRATEGICZNE 1. Zrównoważony rozwój województwa Ocenie podlega wpływ projektu na realizację polityki rozwojowej województwa wynikającej ze: Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, wojewódzkich strategii i programów sektorowych, krajowych dokumentów strategicznych, w tym w szczególności Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. III ETAP OCENY Ocenę końcową stanowi: średnia arytmetyczna pkt. ogółem z dwóch ocen wniosku za spełnienie kryteriów jakości + 20% premii za spełnienie kryterium strategicznego + premii pkt. za spełnienie kryteriów premiujących.

18 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Koszty pośrednie w EFS rozliczane są wyłącznie stawkami ryczałtowymi liczonymi od wartości kosztów bezpośrednich: 25% - projekty o wartości do 1 mln zł włącznie, 20% - projekty o wartości powyżej 1 mln zł do 2 mln zł włącznie, 15% - projekty o wartości powyżej 2 mln zł do 5 mln zł włącznie, 10% - projekty o wartości powyżej 5 mln zł.

19 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Lista przykładowych kosztów pośrednich w projekcie: - koszty wynagrodzenia, delegacji służbowych, szkoleń osób, których zatrudnienie jest niezbędne do realizacji projektu tj. m.in. koordynatora projektu, kierownika projektu, personelu obsługowego; - koszty utrzymania powierzchni biurowych; - koszty obsługi księgowej; - koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu; - koszty prowadzenia rekrutacji; - amortyzacja lub zakup aktywów (sprzętu, mebli, wartości niematerialnych lub prawnych) na potrzeby zarządzania projektem; - działania informacyjno - promocyjne związane z realizacją projektu.

20 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – wkład własny Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych projektu i nie zostaną przekazane wnioskodawcy w postaci dofinansowania; wysokość wkładu własnego w konkursie nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16 wynosi nie mniej niż 15% wartości projektu; wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego; istnieje możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego na rzecz projektu - wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne; wkład własny może zostać wniesiony w ramach kosztów pośrednich.

21 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – cross-financing i środki trwałe Maksymalny poziom wydatków w ramach cross-financingu wynosi do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie; Cross-financing obejmuje wyłącznie: zakup nieruchomości, zakup infrastruktury nieprzenośnej oraz dostosowywanie budynków i adaptację pomieszczeń; Koszt zaplanowanych do poniesienia w projekcie wydatków na środki trwałe nie może przekraczać 20% wartości projektu; Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatku w ramach cross‐financingu. Środki trwałe to np. komputery, urządzenia biurowe, szafy na dokumenty, biurka, krzesła, tablice multimedialne itp.

22 www.wup.pl ZŁOŻENIE WNIOSKU Aby skutecznie złożyć dokumentacje aplikacyjną należy: 1. Opublikować wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów – do 25 kwietnia 2016 r. 2. Doręczyć do IOK pisemny wniosek o przyznanie pomocy: najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów tj. do 28 kwietnia 2016 r. dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do IOK na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, pok. 314 z dopiskiem: Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Konkurs nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16 Dokumenty są przyjmowane pod ww. adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00

23 www.wup.pl Informacja i promocja Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020; Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020; Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014- 2020 w zakresie informacji i promocji; Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020; Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

24 www.wup.pl Obowiązki informacyjne Benef icjent musi: oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich: wszystkie działania informacyjne i promocyjne; wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podaje do wiadomości publicznej; dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie; wydarzenia związane z projektem (np. odpowiednio oznaczać konferencje, szkolenia, targi itp.); umieścić plakat (lub tablicę informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu; umieścić opis projektu na stronie internetowej; dokumentować działania.

25 www.wup.pl Jak oznaczyć miejsce projektu? Plakat o wielkości minimum A3 musi być wyeksponowany w widocznym miejscu w trakcie realizacji projektu. Można go zdjąć dopiero po zakończeniu projektu (to znaczy po jego rozliczeniu).

26 www.wup.pl Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70- 383 Szczecin e-mail: efs@wup.plefs@wup.pl Tel. 9142 56 163/164 www.wup.pl Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie ul. Słowiańska 15 a 75-846 Koszalin e-mail: efskoszalin@wup.plefskoszalin@wup.pl Tel. 94 344 50 25/26 www.facebook.com/wupszczecin Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kuśnierska 12 b 800 34 44 34 gpi@wpz.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

27 www.wup.pl Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: sekretariat@wup.pl


Pobierz ppt "Www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google