Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wup.pl Działanie 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierajacych ekonomię społeczną zgodnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wup.pl Działanie 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierajacych ekonomię społeczną zgodnie."— Zapis prezentacji:

1 www.wup.pl Działanie 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierajacych ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej

2 www.wup.pl Proponowane zmiany zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego… Usługi wsparcia ekonomii społecznej są realizowane w ramach projektów wyłącznie przez OWES przy czym: o dofinansowanie w ramach RPO może ubiegać się podmiot lub partnerstwo świadczący łącznie wszystkie rodzaje usług wsparcia ekonomii społecznej wskazane w KPRES nieposiadający akredytacji, o ile uzyskają taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku gdy w trakcie realizacji projektu OWES utracił akredytację z przyczyn od niego niezależnych lub gdy jego akredytacja wygasła, OWES ten kontynuuje udzielanie wsparcia w ramach projektu pod warunkiem, że wystąpi z wnioskiem o przyznanie akredytacji niezwłocznie po jej utracie i ponownie ją uzyska. Wydatki poniesione przez beneficjenta od momentu utraty akredytacji przez OWES są kwalifikowalne pod warunkiem ponownego uzyskania akredytacji przez ten OWES.

3 www.wup.pl Najczęściej zadawane pytania Pyt.: Czy pole D 9 Zamówienia publiczne, we wniosku o dofinansowanie dotyczy projektów, w ramach których przewidziano jedynie stosowanie pzp, czy należy wypełnić je także w przypadku projektów, w ramach których przewidziano zamówienia publiczne w rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków…, tzn. zgodnie z pzp oraz zasadą konkurencyjności? Odp.: Informacje w przedmiotowym polu należy zawrzeć w odniesieniu do zamówień publicznych w rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków… Zapisy Instrukcji w tym zakresie zostaną doprecyzowane przy najbliższej jej aktualizacji.

4 www.wup.pl Najczęściej zadawane pytania Pyt.: Czy z uwagi na zakres obowiązków pełnionych przez kierownika OWES zgodnie ze Standardami działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, tj.: planowanie działań OWES, organizację pracy OWES, kierowanie kadrą OWES, odpowiedzialność za jakość usług świadczonych przez OWES, reprezentowanie OWES, kontrolowanie wykonywania działań OWES koszty związane z jego zatrudnieniem należy wskazać w ramach kosztów pośrednich, czy bezpośrednich projektu? Odp.: W przedstawionej sytuacji koszty wynagrodzenia kierownika OWES należy wykazać w ramach kosztów pośrednich. W przypadku, gdy pełni funkcję kierownika projektu jest to koszt kierownika, gdy zaś nie pełni tej funkcji, a wykonuje działania w zakresie przedstawionym w pytaniu - w ramach kosztu zarządu. Koszt kierownika OWES może być ujęty w ramach kosztów bezpośrednich jedynie w przypadku realizacji działań merytorycznych projektu, w zakresie i części odpowiadającej tym zadaniom.

5 www.wup.pl Najczęściej zadawane pytania Pyt.: Czy istnieje limit znaków dla całego wniosku? Odp.: Limity podane są dla poszczególnych pól, nie zaś dla całego wniosku.

6 www.wup.pl Najczęściej zadawane pytania Pyt.: Do której godziny w ostatnim dniu naboru można publikować wniosek? Odp.: System SL2014 pozwala na publikację wniosku również po upływie terminu określonego w Regulaminie konkursu. Jednakże ocenie podlegać będą jedynie te wnioski, które zostaną złożone zgodnie z zapisami w/w Regulaminu, tzn. do końca dnia 19.02.2016 r.

7 www.wup.pl Najczęściej zadawane pytania Pyt.: Czy w ramach pierwszego typu operacji, tj. usług animacyjnych można przeprowadzać działania upowszechniające wiedzę o ekonomii społecznej poprzez publikację biuletynów, artykułów w mediach? Odp.: Należy pamiętać, iż zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków… wydatki na działania świadomościowe są niekwalifikowalne chyba, że wynikają z zatwierdzonego w PO typu projektu. Nie dotyczy to działań informacyjno – promocyjnych projektu ujętych w ramach kosztów pośrednich.

8 www.wup.pl Najczęściej zadawane pytania Pyt.: W jakim miejscu wniosku o dofinansowanie należy opisać pomoc publiczną udzielaną przedsiębiorstwom społecznym? Odp: Zgodnie ze stanowiskiem IZ we wniosku o dofinansowanie należy wykazać pomoc publiczną/pomoc de minimis jedynie w przypadku, gdy to wnioskodawca jest beneficjentem pomocy. Zatem w przypadku opisanym w pytaniu nie należy identyfikować projektu jako objętego zasadami pomocy publicznej, jednak we wniosku o dofinansowanie należy wykazać wydatki na poziomi odpowiadającym dofinansowaniu. Ponadto, należy pamiętać, iż Wnioskodawca zobowiązany jest realizować projekt/ udzielać wsparcia zgodnie z prawodawstwem krajowym, co oznacza, iż zobowiązany jest udzielać informacji dot. pomocy publicznej/ de minimis odpowiednim podmiotom/organom. W związku z tym w części G 9 lub 10 wniosku Wnioskodawca winien wskazać, iż będzie on udzielam w ramach projektu pomoc publiczna/de minimis zgodnie z prawodawstwem krajowym, a także wskazane we wniosku koszty są poprawne pod względem intensywności wsparcia.

9 www.wup.pl Najczęściej zadawane pytania Pyt: Jakiego okresu dotyczą zakładane wartości wskaźników zawarte w Regulaminie konkursu? Odp.: W Regulaminie konkursu wskazano wartości docelowe wskaźników dotyczą danego projektu realizowanego na wskazanym w opisie kryterium obszarze terytorialnym.

10 www.wup.pl Najczęściej zadawane pytania Pyt.: Proszę o doprecyzowanie korelacji pomiędzy wskazaniem w typie operacji c - działań skierowanych do istniejących podmiotów ekonomii społecznej, a wskaźnikami obrazowującymi zmiany w przedsiębiorstwach społecznych. Odp.: Pojęcie podmiot ekonomii społecznej jest szersze niż pojecie przedsiębiorstwa społecznego, które się w nim zawiera. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego… dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu inwestycyjnego 9v, w przypadku usług biznesowych realizowanych w ramach typu operacji c zobowiązano Projektodawców do osiągnięcia wskaźników dotyczących przedsiębiorstw społecznych, zgodnie z definicją przedsiębiorstwa społecznego w rozumieniu w/w Wytycznych. Przedmiotowe wskaźniki wynikają również z akredytacji.

11 www.wup.pl Najczęściej zadawane pytania Pyt.: Jaki w polu A 4.1 wniosku o dofinansowanie projektu - Typ obszaru realizacji - należy zaznaczyć obszar w ramach Działania 7.3? Odp. Należy wskazać dominujący dla obszaru realizacji typ obszaru. W przypadku braku możliwości wyboru odpowiadającego obszarowi realizacji należy wybrać "nie dotyczy".

12 www.wup.pl Najczęściej zadawane pytania Pyt.: Czy wnioskodawcą w projekcie musi być lider Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, czy też wnioskodawcą może być partner wchodzący w konsorcjum Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej? Odp.: Wnioskodawcą może być OWES, który uzyskał akredytację właściwego ministra lub złożył wniosek o akredytację. W przypadku, gdy akredytację uzyskało konsorcjum wnioskodawcą będzie konsorcjum, zgodnie z uzyskanym świadectwem akredytacji.

13 www.wup.pl Najczęściej zadawane pytania Pyt.: Czy w przypadku projektu partnerskiego należy podzielić koszty pośrednie pomiędzy partnerów? Odp.: Tak. Należy tego dokonać w proporcjach dopowiadających kosztom pośrednim ponoszonym przez partnerów projektu, zgodnie z zapisami umowy partnerskiej. Należy pamiętać, iż ogólna kwota kosztów pośrednich nie może przekroczyć wartości odpowiadającej właściwemu % kosztów.

14 www.wup.pl Najczęściej zadawane pytania Pyt.: Czy w ramach projektu można wnieść wkład własny ze źródeł Funduszu Pracy? Odp.: Tak. Jednakże należy pamiętać, iż w ramach budżetu projektu mogą wykazany być jedynie te wydatki, które wynikają z operacji w ramach danego Działania.

15 www.wup.pl Najczęściej zadawane pytania Pyt.: Czy wskaźnik określony w Regulaminie konkursu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)” należy mierzyć od ogółu uczestników, czy uczestników będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym? Odp.: Przedmiotowy wskaźnik należ mierzyć w odniesieniu do osób będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

16 www.wup.pl Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: sekretariat@wup.pl


Pobierz ppt "Www.wup.pl Działanie 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierajacych ekonomię społeczną zgodnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google