Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecin, dnia 21 kwietnia 2016 r.

2 www.wup.pl Oś priorytetowa VIII EDUKACJA Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

3 www.wup.pl DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Alokacja 29 328 000,00 zł Rezerwa na odwołania 1 466 400,00 zł Wsparcie finansowe EFS 26 240 842,11 zł Wsparcie finansowe krajowe3 087 157,89 zł Dofinansowanie ze środków UE85% Środki budżetu państwa10% Wkład własny 5%

4 www.wup.pl WSKAŹNIKI REZULTATU Wskaźniki rezultatu dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia. WSKAŹNIKI REZULTATU Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach Działania 8.3 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu (osoby)85% Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (osoby) 92% Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (szt.) 97% Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych (szt.) 97%

5 www.wup.pl WSKAŹNIKI PRODUKTU Wskaźniki produktu dotyczą realizowanych działań. WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach Działania 8.3 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie (osoby) 2455 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (osoby)1336 Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie (osoby)648 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (szt.) 30 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie (szt.) 74

6 www.wup.pl ETAPY OCENY WNIOSKOW O DOFINANSOWANIE OCENA BRAKÓW FORMALNYCH 14 dni OCENA WNIOSKÓW ETAP I - KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI - KRYTERIA WYKONALNOŚCI - KRTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 70 dni Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej – ok. 120 dni (+ max. 60 dni) ETAP II - KRYTERIA JAKOŚCI (40% MAX. LICZBY PUNKTÓW) ETAP III - KRYTERIA JAKOŚCI (60% MAX. LICZBY PUNKTÓW) 38 dni 14 dni

7 www.wup.pl BRAKI FORMALNE Przykładowe braki formalne: - niespójna suma kontrolna na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; - brak pieczęci wnioskodawcy i ew. partnera na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; - brak podpisu osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy; - niezgodny podpis na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy w odniesieniu do wskazanych w wersji elektronicznej wniosku osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy. W razie stwierdzenia braków formalnych IOK wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania; W przypadku uzupełnienia wniosku w zakresie innym niż wskazane braki formalne wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

8 www.wup.pl KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania Odzwierciedlenie celu szczegółowego, tj. doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia 2. Zgodność z typem projektu typ projektu oraz grupa docelowa 3. Zgodność z wymogami pomocy publicznej Projekt jest zgodny z regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis. W projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014 – 2020 pomoc publiczna może wystąpić na dwóch poziomach tj.: - I poziom tj. beneficjent wsparcia jest jednocześnie beneficjentem pomocy; - II poziom tj. beneficjent wsparcia nie jest jednocześnie beneficjentem pomocy. 4. Zgodność z zasadami horyzontalnymi zasada równości szans kobiet i mężczyzn (standard minimum) zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zasada racjonalnych usprawnień) koncepcja zrównoważonego rozwoju 5. Kwalifikowalność Beneficjenta/Partnera Beneficjent jest podmiotem uprawionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania/typów projektów zgodnie z SOOP RPO WZ 2014-2020. I ETAP OCENY

9 www.wup.pl KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI cd. 6. Wymogi organizacyjne 1.Biuro/ siedziba na terenie woj. zachodniopomorskiego; 2.Beneficjent składa nie więcej niż 1 wniosek na daną placówkę. 7. Zgodność wsparcia 1.Projekt zlokalizowany na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego; 2.Skierowanie do osób zamieszkujących obszar województwa zachodniopomorskiego; 3.Wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 5% wartości projektu; 4.Deklaracja o nieubieganiu się na takie same działania dla tej samej placówki w ramach Działania 8.5; 5.Wynik egzaminów zewnętrznych nie wyższy niż średnia dla województwa z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu; 6.Obligatoryjnie zaplanowana realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 100% uczniów z projektu; 7.Działania z Typu 2 realizowane tylko wspólnie z działaniami z Typu 1; 8.Typ projektu 3 realizowany na podstawie zatwierdzonej diagnozy indywidualnego zapotrzebowania szkoły/placówki systemu oświaty; 9.Typ projektu 1 realizowany na podstawie zatwierdzonej diagnozy poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności u uczniów/słuchaczy; 10.Typ projektu 2 realizowany na podstawie diagnozy stopnia przygotowania nauczycieli do stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności. I ETAP OCENY

10 www.wup.pl KRYTERIA WYKONALNOŚCI 1. Zgodność prawna Prawodawstwo wspólnotowe i krajowe, w szczególności ustawa z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Zdolność organizacyjno-operacyjna organizacja doświadczenie potencjał kadrowy potencjał techniczny 3. Zdolność finansowa Odpowiednia kondycja finansowa Beneficjenta gwarantująca osiągnięcie deklarowanych produktów lub rezultatów zgodnie z planem finansowym. Beneficjent zapewnia środki finansowe do utrzymania projektu w okresie trwałości (jeśli dotyczy). I ETAP OCENY

11 www.wup.pl KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 1. Kompletność wniosku Wniosek jest zgodny z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminem (LSI2014 + pisemny wniosek o przyznanie pomocy) 2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; Planowanie wydatków w sposób celowy, oszczędny, umożliwiający terminową realizację zadań; Poziom wydatków w ramach cross financingu oraz środków trwałych jest zgodny z poziomem tych wydatków wskazanym w Regulaminie. 3. Możliwość oceny merytorycznej wniosku Spójność załączników z wnioskiem oraz ich odpowiednia jakość (poprawność, wiarygodność, rzetelność). 4. Intensywność wsparcia Maksymalny poziom dofinansowania - 95%, w tym ze środków UE- 85% + 10% z budżetu państwa. 5. Celowość partnerstwa Art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; Należy udowodnić, że projekt realizowany w partnerstwie wnosi określoną wartość dodaną (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe). I ETAP OCENY

12 www.wup.pl KRYTERIA JAKOŚCI 1. Odpowiedniość/ Adekwatność/ Trafność Spójność projektu z analizą sytuacji problemowej zawartą we wniosku oraz w zakresie wskazanego opisu grupy docelowej. Skala punktów: 1-5; waga: 2 2. Skuteczność/ Efektywność Stopień w jakim projekt przyczyni się do rozwiązania lub złagodzenia sytuacji problemowej wskazanej we wniosku; Stopień/poziom osiągnięcia zakładanych rezultatów w odniesieniu do zaplanowanych kosztów. Skala punktów: 1-5; waga:3 3. Użyteczność Trafność doboru form wsparcia w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów grupy docelowej. Skala punktów: 1-5; waga: 2 4. Trwałość Stopień wpływu zaplanowanych w projekcie działań na uzyskanie trwałej zmiany sytuacji grup docelowych. Skala punktów: 1-5; waga:1 II ETAP OCENY - ocena dokonywana przez IP RPO WZ

13 www.wup.pl KRYTERIA JAKOŚCI 5. Odpowiedniość/ adekwatność/ trafność założeń Strategii ZIT Kategoria kryterium mająca na celu zapewnienie, aby wybrane do dofinansowania projekty w jak największym stopniu przyczyniały się do realizacji Strategii ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, została uszeregowana w następujący sposób: 5.1 Stopień realizacji wskaźników Strategii ZIT SOM Stopień w jakim projekt realizuje założone w Strategii wskaźniki, określone dla wskazanego działania. Skala punktów: 1-3; waga: 8 5.2 Potencjał rozwojowy projektu Oceniane będzie czy projekt jest kontynuacją lub uzupełnieniem zrealizowanych/trwających projektów bądź zaplanowanych projektów. Przedsięwzięcia wskazywane jako kontynuacja/uzupełnienie/rozwinięcie mogą wykazywać finansowanie z dowolnego źródła, ale muszą rozwiązywać problem zidentyfikowany w Strategii ZIT oraz być realizowane na obszarze/części obszaru funkcjonalnego SOM. Skala punktów: 1-3; waga: 2 III ETAP OCENY - ocena dokonywana przez IP ZIT RPO WZ

14 www.wup.pl KRYTERIA JAKOŚCI 5. Odpowiedniość/ adekwatność/ trafność założeń Strategii ZIT Kategoria kryterium mająca na celu zapewnienie, aby wybrane do dofinansowania projekty w jak największym stopniu przyczyniały się do realizacji Strategii ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, została uszeregowana w następujący sposób: 5.3 Zintegrowany i komplementarny charakter projektu Ocenie podlegać będzie stopień zintegrowania lub komplementarności projektu z innymi projektami zrealizowanymi, realizowanymi bądź planowanymi do realizacji w ramach Strategii ZIT SOM. Skala punktów: 1-3; waga: 6 5.4 Szczegółowy charakter projektu Ocenie podlegać będzie w jakim stopniu projekt umożliwi zastosowanie nowoczesnych metod i narzędzi z ukierunkowaniem na obszary wiejskie. Najwyżej punktowane będą projekty przyczyniające się do ograniczenia nierówności w dysproporcjach pomiędzy kształceniem w szkołach wiejskich i miejskich. Skala punktów: 1-3; waga: 4 III ETAP OCENY - ocena dokonywana przez IP ZIT RPO WZ

15 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Koszty pośrednie w EFS rozliczane są wyłącznie stawkami ryczałtowymi liczonymi od wartości kosztów bezpośrednich: 25% - projekty o wartości do 1 mln zł włącznie, 20% - projekty o wartości powyżej 1 mln zł do 2 mln zł włącznie, 15% - projekty o wartości powyżej 2 mln zł do 5 mln zł włącznie, 10% - projekty o wartości powyżej 5 mln zł.

16 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Lista przykładowych kosztów pośrednich w projekcie: - koszty wynagrodzenia, delegacji służbowych, szkoleń osób, których zatrudnienie jest niezbędne do realizacji projektu tj. m.in. koordynatora projektu, kierownika projektu, personelu obsługowego; - koszty utrzymania powierzchni biurowych; - koszty obsługi księgowej; - koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu; - koszty prowadzenia rekrutacji; - amortyzacja lub zakup aktywów (sprzętu, mebli, wartości niematerialnych lub prawnych) na potrzeby zarządzania projektem; - działania informacyjno - promocyjne związane z realizacją projektu.

17 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – wkład własny Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych projektu i nie zostaną przekazane wnioskodawcy w postaci dofinansowania; wysokość wkładu własnego w konkursie nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16 wynosi nie mniej niż 5% wartości projektu; wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego; istnieje możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego na rzecz projektu - wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne; wkład własny może zostać wniesiony w ramach kosztów pośrednich.

18 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – cross-financing i środki trwałe Maksymalny poziom wydatków w ramach cross-financingu wynosi do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie; Cross-financing obejmuje wyłącznie: zakup nieruchomości, zakup infrastruktury nieprzenośnej oraz dostosowywanie budynków i adaptację pomieszczeń; Koszt zaplanowanych do poniesienia w projekcie wydatków na środki trwałe nie może przekraczać 30% wartości projektu (włączając cross-financing); Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatku w ramach cross‐financingu. Środki trwałe to np. komputery, urządzenia biurowe, szafy na dokumenty, biurka, krzesła, tablice multimedialne itp.

19 www.wup.pl ZŁOŻENIE WNIOSKU Aby skutecznie złożyć dokumentacje aplikacyjną należy: 1. Opublikować wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów – do 6 czerwca 2016 r. 2. Doręczyć do IOK pisemny wniosek o przyznanie pomocy: najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów tj. do 9 czerwca 2016 r. dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do IOK na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, pok. 6 (Kancelaria) z dopiskiem: Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Konkurs nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16 Dokumenty są przyjmowane pod ww. adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

20 www.wup.pl Informacja i promocja Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020; Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020; Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014- 2020 w zakresie informacji i promocji; Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020; Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

21 www.wup.pl Obowiązki informacyjne Benef icjent musi: oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich: wszystkie działania informacyjne i promocyjne; wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podaje do wiadomości publicznej; dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie; wydarzenia związane z projektem (np. odpowiednio oznaczać konferencje, szkolenia, targi itp.); umieścić plakat (lub tablicę informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu; umieścić opis projektu na stronie internetowej; dokumentować działania.

22 www.wup.pl Jak oznaczyć miejsce projektu? Plakat o wielkości minimum A3 musi być wyeksponowany w widocznym miejscu w trakcie realizacji projektu. Można go zdjąć dopiero po zakończeniu projektu (to znaczy po jego rozliczeniu).

23 www.wup.pl Propozycje w zakresie zmian kryteriów, jakie zostaną przedstawione na najbliższym spotkaniu Komitetu Monitorującego ZMIANY W ZAKRESIE KRYTERIÓW DOPUSZCZALNOŚCI:  wprowadzenie kryterium związanego z obligatoryjnym stosowaniem uproszczonych metod rozliczania (w tym stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych oraz stawek ryczałtowych – koszty pośrednie);  wprowadzenie kryterium „wniosek wypełniony w języku polskim” (w obecnym stanie jest to element kryterium administracyjności Kompletność wsparcia);  aktualizacja kryterium Zgodność wsparcia pkt. 1 Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących obszar województwa (w przypadku osób fizycznych, które zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). ZMIANY W ZAKRESIE KRYTERIÓW WYKONALNOŚCI:  wprowadzenie kryterium celowość partnerstwa (przesunięcie z administracyjności);

24 www.wup.pl Propozycje w zakresie zmian kryteriów, jakie zostaną przedstawione na najbliższym spotkaniu Komitetu Monitorującego ZMIANY W ZAKRESIE KRYTERIÓW JAKOŚCI:  w definicji kryterium dodanie zapisu o spójności i kompletności projektu w zakresie ocenianego kryterium ZMIANY W ZAKRESIE KRYTERIÓW ADMINISTRACYJNOŚCI:  usunięcie kryterium: Kompletność wniosku oraz Możliwość oceny merytorycznej wniosku;  usunięcie kryterium : Celowość partnerstwa (przesunięcie do wykonalności);  dodanie kryterium: Spójność i kompletność zapisów. Definicja kryterium: Wniosek jest spójny i kompletny w odniesieniu do dokonanej oceny w zakresie kryteriów jakości oraz zgodności z Regulaminem konkursu.

25 www.wup.pl Propozycja zmiany systemu oceny KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI NIE projekt odrzucony koniec oceny TAK dalsza ocena KRYTERIA WYKONALNOŚCI NIE projekt odrzucony koniec oceny TAK dalsza ocena KRYTERIA JAKOŚCI NIESPEŁNIENIE MINIMUM projekt odrzucony koniec oceny SPEŁNIENIE MINIMUM dalsza ocena KRYTERIA PREMIUJĄCE KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI OCZYWISTE OMYŁKI TAK NIE projekt skierowany do poprawy PONOWNA WERYFIKACJA NIE projekt odrzucony koniec oceny TAK koniec oceny KRYTERIA JAKOŚCI – ocena przez ZIT NIE projekt odrzucony koniec oceny TAK NIE projekt odrzucony koniec oceny REKOMENDOWANIE DO DOFINANSOWANIA przez WUP TAK

26 www.wup.pl Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70- 383 Szczecin e-mail: efs@wup.plefs@wup.pl Tel. 9142 56 163/164 www.wup.pl Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie ul. Słowiańska 15 a 75-846 Koszalin e-mail: efskoszalin@wup.plefskoszalin@wup.pl Tel. 94 344 50 25/26 www.facebook.com/wupszczecin Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kuśnierska 12 b 800 34 44 34 gpi@wpz.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

27 www.wup.pl Dodatkowych informacji w zakresie Strategii ZIT SOM udziela Plac Jana Kilińskiego 3 71- 414 Szczecin e-mail: zit@som.szczecin.plzit@som.szczecin.pl Tel. 91 42 17 160 www.zit-som.szczecin.pl Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

28 www.wup.pl Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: sekretariat@wup.pl Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Plac Kilińskiego 3 71- 414 Szczecin tel. 91 42 17 160 fax. 91 42 17 169 e-mail: zit@som.szczecin.pl


Pobierz ppt "Www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google