Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecin, dnia 25 lutego 2016 r.

2 www.wup.pl Oś priorytetowa VI RYNEK PRACY Działanie 6.5 Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

3 www.wup.pl DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Alokacja33.529.411,76 zł Rezerwa na odwołania1. 676.470,59 zł Wsparcie finansowe EFS30.000.000,00 zł Wsparcie finansowe krajowe3.529.411,76 zł Wkład własny5% Dofinansowanie ze środków UE85%

4 www.wup.pl WYMAGANE REZULTATY – WSKAŹNIKI REZULTATU Wskaźniki rezultatu dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia. WSKAŹNIKI REZULTATU Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach 2 typu projektów Działania 6.5 Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach konkursu Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu 45% uczestników projektu 45% uczestników projektu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 31% uczestników projektu 31% uczestników projektu

5 www.wup.pl WYMAGANE REZULTATY – WSKAŹNIKI PRODUKTU Wskaźniki produktu dotyczą realizowanych działań. WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach 2 typu projektów Działania 6.5 Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach konkursu Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie 8 3943 115 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 420156 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 2 351872 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 3 6941 371

6 www.wup.pl ETAPY OCENY WNIOSKOW O DOFINANSOWANIE OCENA BRAKÓW FORMALNYCH 14 dni OCENA FORMALNO- MERYTORYCZNA ETAP II - KRYTERIA JAKOŚCI - KRYTERIA PREMIUJĄCE 50 dni ETAP I - KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI - KRYTERIA WYKONALNOŚCI - KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 56 dni Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej – ok. 120 dni Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – 11 lipca 2016 r. (+60 dni)

7 www.wup.pl BRAKI FORMALNE Przykładowe braki formalne: - różna suma kontrolna na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; - brak pieczęci na oświadczeniu; - brak podpisu osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy; - niezgodny podpis na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy w odniesieniu do wskazanych w wersji elektronicznej wniosku osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy. W razie stwierdzenia braków formalnych IOK wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania; W przypadku uzupełnienia wniosku w zakresie innym niż wskazane braki formalne wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

8 www.wup.pl I ETAP OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ Celem tego etapu oceny jest wyselekcjonowanie projektów wpisujących się w założenia danego konkursu, wytypowania tych których realizacja jest zasadna, założenia - realne, a zobowiązania oparte zostały o adekwatne założenia. Ocena ta ma doprowadzić do wyeliminowania niespójności w dokumentacji aplikacyjnej oraz skorygowania elementów niezgodnych z instrukcją wypełniania wniosku.

9 www.wup.pl KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania Odzwierciedlenie celu szczegółowego, zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 2. Zgodność z typem projektu typ projektu grupa docelowa 3. Zgodność z wymogami pomocy publicznej Projekt jest zgodny z regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 4. Zgodność z zasadami horyzontalnymi zasada równości szans kobiet i mężczyzn (standard minimum) zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zasada racjonalnych usprawnień) koncepcja zrównoważonego rozwoju 5. Kwalifikowalność Beneficjenta/ Partnera Beneficjent oraz Partnerzy są podmiotem uprawionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania/typów projektów zgodnie z SOOP RPO WZ 2014-2020. I ETAP OCENY

10 www.wup.pl SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 1. Wymogi organizacyjne biuro/siedziba na terenie województwa zachodniopomorskiego maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy 2. Zgodność wsparcia 1. Skierowanie do grup docelowych z obszaru województwa zach-pom. 2. Oferta wsparcia dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestników 3. Aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób biernych zawodowo (udzielenie 3 elementów pomocy wskazanych w typach operacji oraz pomoc w określeniu ścieżki zawodowej – obligatoryjnie) 4. Zakres szkoleń zawodowych musi być zgodny z zapotrzebowaniem na pracowników o określonych kwalifikacjach zawodowych 5. Gwarancja efektywności wsparcia poprzez nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych 6. Poprawa lub zmiana sytuacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami 7.Wniesienie wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 5% wartości projektu. 8. Osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na określonych poziomach.

11 www.wup.pl I ETAP OCENY SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI Efektywność zatrudnieniowa Odsetek osób, które podjęły pracę w okresie do 3 miesięcy po dniu, w którym zakończały udział w projekcie: a) dla osób w wieku 50 lat i więcej na poziomie co najmniej 33%; b) dla kobiet na poziomie co najmniej 39%; c) dla osób z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 33%; d) dla osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 38%.

12 www.wup.pl KRYTERIA WYKONALNOŚCI 1. Zgodność prawna Prawodawstwo wspólnotowe i krajowe, w szczególności ustawa z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Zdolność organizacyjno-operacyjna organizacja doświadczenie potencjał kadrowy potencjał techniczny 3. Zdolność finansowa Odpowiednia kondycja finansowa Beneficjenta określana na podstawie łącznego obrotu za rok kalendarzowy, równego lub wyższego od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, w których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe. Beneficjent zapewnia środki finansowe do utrzymania projektu w okresie trwałości ( jeśli dotyczy). I ETAP OCENY

13 www.wup.pl KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 1. Kompletność wniosku Wniosek jest zgodny z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminem (LSI2014 + pisemny wniosek o przyznanie pomocy) 2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020; Katalog wydatków, limit, zasada kwalifikowalności określone w Regulaminie; Poziom wydatków w ramach cross financingu oraz śr. trwałych jest zgodny z poziomem tych wydatków w Regulaminie. 3. Możliwość oceny merytorycznej wniosku Spójność załączników z wnioskiem oraz ich odpowiednia jakość (poprawność, wiarygodność, rzetelność). 4. Intensywność wsparcia Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE- 85%, budżet Państwa 10% 5. Celowość partnerstwa Art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; Należy udowodnić, że projekt realizowany w partnerstwie wnosi określoną wartość dodaną (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe). I ETAP OCENY

14 www.wup.pl KRYTERIA JAKOŚCI 1. Odpowiedniość/ Adekwatność/ Trafność Spójność projektu z analizą sytuacji problemowej zawartą we wniosku Skala punktów: 1-5; waga:6 2. Skuteczność Stopień w jakim projekt przyczyni się do rozwiązania lub złagodzenia sytuacji problemowej wskazanej we wniosku Skala punktów: 1-5; waga:4 3. Efektywność Stopień/poziom osiągnięcia zakładanych rezultatów w odniesieniu do zaplanowanych kosztów Skala punktów: 1-5; waga:4 4. Użyteczność Trafność doboru form wsparcia w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów grupy docelowej (zasada równości szans i niedyskryminacji!) Skala punktów: 1-5; waga: 4 5. Trwałość Stopień wpływu zaplanowanych w projekcie rezultatów na uzyskanie trwałej zmiany sytuacji grup docelowych Skala punktów: 1-5; waga:2 W ramach tego etapu oceny projekty są oceniane pod względem spełniania kryteriów jakości oraz przyznania premii punktowej za spełnienie kryteriów premiujących. II ETAP OCENY

15 www.wup.pl KRYTERIA PREMIUJĄCE 1. Projekt skierowany jest do osób z co najmniej jednej z poniżej wskazanych grup: a) osób z gmin wiejskich i/lub miejsko- wiejskich z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia, b) osób z niepełnosprawnościami. - projekt w ramach przedmiotowego kryterium skierowany jest w 100% do osób: - zamieszkujących, w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego, obszar terenów gmin wiejskich i/lub miejsko – wiejskich z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia i/lub -osób z niepełnosprawnościami; - projektodawca kierując wsparcie do osób z niepełnosprawnościami i planując działania w projekcie powinien uwzględnić ich specyficzne potrzeby tak aby ich udział w projekcie był jak najbardziej efektywny i przyczynił się do zwiększenia ich udziału w rynku pracy; Liczba punktów: 20 2. W przypadku objęcia wsparciem osób z niepełnosprawnościami, Beneficjent i/lub Partner jest podmiotem statutowo zajmującym się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz posiadający dwuletnie doświadczenie w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Należy jednoznacznie wskazać, iż projektodawca i/lub Partner posiada dwuletnie doświadczenie w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz jest podmiotem statutowo zajmującym się pomocą osobom; Liczba punktów: 5 II ETAP OCENY

16 www.wup.pl KRYTERIA PREMIUJĄCE 3. W okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Projektodawca świadczył usługi dla osób biernych zawodowo dla grupy niemniejszej niż przewidywana liczba uczestników projektu. Wnioskodawca musi wyraźnie wykazać swoje doświadczenie z realizacji podobnych przedsięwzięć zbieżnych z zakresem projektu tj.: opisać jakiego typu usługi były świadczone w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku dla wskazanej w kryterium grupy odbiorców wsparcia oraz wskazać, iż przedmiotowa grupa osób nie była mniejsza niż przewidywana do objęcia wsparciem liczba uczestników projektu. Liczba punktów: 5 4. Projekt zakłada zatrudnienie co najmniej 50% uczestników projektu, którzy odbywali praktyki zawodowe/staż/subsydiowane zatrudnienie. Przyznanie premii punktowej uwarunkowane będzie określaniem wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w projekcie na poziomie równym lub wyższym niż 50% w odniesieniu do uczestników projektu, którzy odbyli wsparcia w formie praktyk zawodowych/stażu/subsydiowanego zatrudnienia; Liczba punktów: 10 II ETAP OCENY

17 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Koszty pośrednie w EFS rozliczane są wyłącznie stawkami ryczałtowymi liczonymi od wartości kosztów bezpośrednich: 25% - projekty o wartości do 1 mln zł włącznie, 20% - projekty o wartości powyżej 1 mln zł do 2 mln zł włącznie, 15% - projekty o wartości powyżej 2 mln zł do 5 mln zł włącznie, 10% - projekty o wartości powyżej 5 mln zł.

18 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Lista przykładowych kosztów pośrednich w projekcie: - koszty wynagrodzenia, delegacji służbowych, szkoleń osób, których zatrudnienie jest niezbędne do realizacji projektu tj. m.in. koordynatora projektu, kierownika projektu, personelu obsługowego; - koszty utrzymania powierzchni biurowych; - koszty obsługi księgowej; - koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu; - koszty prowadzenia rekrutacji; - amortyzacja lub zakup aktywów (sprzętu, mebli, wartości niematerialnych lub prawnych) na potrzeby zarządzania projektem; - działania infromacyjno - promocyjne związane z realizacją projektu.

19 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – wkład własny Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych projektu i nie zostaną przekazane wnioskodawcy w postaci dofinansowania; Minimalna wysokość wkładu własnego w konkursie nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15 wynosi 5% wartości projektu; wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego; istnieje możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego na rzecz projektu - wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne; wkład własny może zostać wniesiony w ramach kosztów pośrednich.

20 www.wup.pl ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – cross-financing i środki trwałe Maksymalny poziom wydatków w ramach cross-financingu wynosi do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie; Cross-financing obejmuje wyłącznie: zakup nieruchomości, zakup infrastruktury nieprzenośnej oraz dostosowywanie budynków i adaptację pomieszczeń; Koszt zaplanowanych do poniesienia w projekcie wydatków na środki trwałe nie może przekraczać 10% wartości projektu; Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatku w ramach cross‐financingu. Środki trwałe to np. komputery, urządzenia biurowe, szafy na dokumenty, biurka, krzesła, tablice multimedialne itp.

21 www.wup.pl ZŁOŻENIE WNIOSKU Aby skutecznie złożyć dokumentacje aplikacyjną należy: 1. Opublikować wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów – do 11 marca 2016 r. 2. Doręczyć do IOK pisemny wniosek o przyznanie pomocy: najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów tj. do 14 marca 2016 r. dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do IOK na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, pok. 314 z dopiskiem: Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Konkurs nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15 Dokumenty są przyjmowane pod ww. adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00

22 www.wup.pl Informacja i promocja Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020; Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020; Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014- 2020 w zakresie informacji i promocji; Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020; Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

23 www.wup.pl Obowiązki informacyjne Benef icjent musi: oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich: wszystkie działania informacyjne i promocyjne; wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podaje do wiadomości publicznej; dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie; wydarzenia związane z projektem (np. odpowiednio oznaczać konferencje, szkolenia, targi itp.); umieścić plakat (lub tablicę informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu; umieścić opis projektu na stronie internetowej; dokumentować działania.

24 www.wup.pl Jak oznaczyć miejsce projektu? Plakat o wielkości minimum A3 musi być wyeksponowany w widocznym miejscu w trakcie realizacji projektu. Można go zdjąć dopiero po zakończeniu projektu (to znaczy po jego rozliczeniu).

25 www.wup.pl Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Biuro informacji i Promocji EFS w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70- 383 Szczecin e-mail: efs@wup.plefs@wup.pl Tel. 9142 56 163/164 www.wup.pl Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie ul. Słowiańska 15 a 75-846 Koszalin e-mail: efskoszalin@wup.plefskoszalin@wup.pl Tel. 94 344 50 25/26 www.facebook.com/wupszczecin Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kuśnierska 12 b 800 34 44 34 gpi@wpz.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

26 www.wup.pl Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: sekretariat@wup.pl


Pobierz ppt "Www.wup.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google