Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Etapy certyfikacji: - złożenie wniosku przez klienta, - podpisanie umowy, - audit certyfikujący, - Komitet Techniczny, - wydanie certyfikatu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Etapy certyfikacji: - złożenie wniosku przez klienta, - podpisanie umowy, - audit certyfikujący, - Komitet Techniczny, - wydanie certyfikatu."— Zapis prezentacji:

1 1 Etapy certyfikacji: - złożenie wniosku przez klienta, - podpisanie umowy, - audit certyfikujący, - Komitet Techniczny, - wydanie certyfikatu.

2 2 Korzyści wynikające z systemu zapewnienia jakości w spawalnictwie PN-EN ISO 3834: 1. potwierdzenie kompetencji w zakresie produkcji wyrobów spawanych, 2. ułatwienie spełnienia wymagań zawartych w dyrektywie ciśnieniowej 97/23/WE, 3. podniesienie jakości produkowanych wyrobów spawanych, 4. zwiększenie zaufania klienta do jakości i bezpieczeństwa wyrobów, 5. atut w walce z konkurencją na rynkach krajowych i zagranicznych, 6. certyfikacja systemu zapewnienia jakości w spawalnictwie stanowi często wymóg specyfikacji przetargowej, 7. wzrost konkurencyjności na rynku.

3 3 PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości zastępuje: PN-EN 729-1:1997 PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 2: Pełne wymagania jakości zastępuje: PN-EN 729-2:1997 PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 3: Standardowe wymagania jakości zastępuje: PN-EN 729-3:1997 PN-EN ISO 3834

4 4 PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 4: Podstawowe wymagania jakości zastępuje: PN-EN 729-4:1997 PN-EN ISO 3834-5:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 5: Dokumenty, które są konieczne dla potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4 wprowadza: EN ISO 3834-5:2005 PKN-CEN ISO/TR 3834-6:2007 (U) Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 6: Guidelines on implementing ISO 3834 PN-EN ISO 3834

5 5 Normy PN-EN ISO 3834 nie są normami systemu zarządzania jakością, które zastępują PN-EN ISO 9001: 2001 mogą być bardzo dobrym narzędziem wspomagającym ten system Normy PN-EN ISO 3834 mogą być stosowane przez wytwórcę oddzielnie lub łącznie z PN-EN ISO 9001: 2001 W przypadku stosowania łącznie z PN-EN ISO 9001: 2001 normy PN-EN ISO 3834 wiążą wymagania dla spawania z systemem zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 PN-EN ISO 3834 a PN-EN ISO 9001

6 6 Punkty normy PN-EN ISO 9001:2001, w których należy uwzględnić wymagania normy PN-EN ISO 3834:2007 :  nadzór nad dokumentami i zapisami (zgodnie z PN-EN ISO 9001, pkt. 4.2.3 - dokumenty podane w systemie zarządzania jakością powinny być nadzorowane, pkt 4.2.4 Nadzór nad zapisami – utrzymywanie ich w należytym porządku jest dowodem skuteczności działania systemu zarządzania ),  odpowiedzialność kierownictwa (zgodnie z PN-EN ISO 9001, rozdział 5 –Aktywne angażowanie się kierownictwa jest najistotniejsze w opracowaniu i utrzymaniu systemu zarządzania jakością ),  zapewnienie zasobów (zgodnie z PN-EN ISO 9001, pkt. 6.1- Kierownictwo firmy powinno zapewnić identyfikacje i dostępność zasobów ważnych dla osiągnięcia postawionych celów. Zasobami mogą być ludzie, infrastruktura, środowisko pracy itp. ),  kompetencje, świadomość i szkolenie (zgodnie z PN-EN ISO 9001, pkt. 6.2.2- Kierownictwo zapewnia kompetencje dla skutecznego i efektywnego działania. Celem szkoleń jest zapewnienie ludziom wiedzy i umiejętności podnoszącym poziom kompetencji ; pkt. 7.5.2 – zatwierdzanie wyposażenia i kwalifikowanie personelu jest elementem walidacji procesów produkcji i dostarczania usług ), PN-EN ISO 3834-1 a PN-EN ISO 9001

7 7 Punkty normy PN-EN ISO 9001:2001, w których należy uwzględnić wymagania normy PN-EN ISO 3834:2007 c.d.:  planowanie produkcji (zgodnie z PN-EN ISO 9001, pkt. 7.1- Planując realizacje wyrobu należy określić cele dotyczące jakości i wymagania dotyczące wyrobu ),  określenie wymagań dotyczących wyrobu (zgodnie z PN-EN ISO 9001, pkt. 7.2.1- Wymagania ustalone przez klienta, wymagania ustawowe i przepisy dotyczące wyrobu jak i wszystkie dodatkowe własne wymagania ),  przegląd wymagań dotyczących wyrobu (zgodnie z PN-EN ISO 9001, pkt. 7.2.2- Przegląd przeprowadzany jest przed podjęciem zobowiązania o dostarczeniu wyrobu klientowi),  zakupy (zgodnie z PN-EN ISO 9001, pkt. 7.4- Kierownictwo powinno zapewnić określenie i wdrożenie skutecznych i efektywnych procesów zakupów. Ustanowienie procesów dla identyfikacji źródeł zakupywanych materiałów jak i oceny dostawców i partnerów ), PN-EN ISO 3834-1 a ISO 9001

8 8 Punkty normy PN-EN ISO 9001:2001, w których należy uwzględnić wymagania normy PN-EN ISO 3834:2007 (c.d.):  walidacja procesów (zgodnie z PN-EN ISO 9001, pkt. 7.5.2- Ustanowienie procesów identyfikacji i identyfikowalności),  własność klienta (zgodnie z PN-EN ISO 9001, pkt. 7.5.4- zalecenie dla kierownictwa określenia i wdrożenia procesów ochrony zakupionego materiału ),  audit wewnętrzny (zgodnie z PN-EN ISO 9001, pkt. 8.2.2- Przeprowadzenie auditów wewnętrznych w zaplanowanych odstępach czasu w celu określenia czy system zarządzania jakością jest zgodny wymaganiami i ustaleniami oraz czy jest skutecznie wdrożony i utrzymany ),  monitorowanie i pomiary wyrobu (zgodnie z PN-EN ISO 9001, pkt. 8.2.4- Monitorowanie i mierzenie właściwości wyrobu w celu weryfikacji czy zostały spełnione wymagania dotyczące wyrobu ). PN-EN ISO 3834-1

9 9 Porównanie wymagań Nr Element wymagań ISO 3834-2ISO 3834-3ISO 3834-4 1Przegląd wymagań przegląd wymagany konieczne zapisy zapisy mogą być prowadzone zapisy nie wymagane 2Przegląd techniczny przegląd wymagany konieczne zapisy zapisy mogą być prowadzone zapisy nie wymagane 3 Ocena podwykonawców wytwórca powinien traktować podwykonawcę jak producenta wykonującego wyrób specjalny, usługę i/lub działanie, jednakże końcowa odpowiedzialność spada na wytwórcę 4 Spawacze, operatorzy wymagane sprawdzenie kwalifikacji 5 Personel nadzoru spawalniczego wymagany brak specjalnych wymagań PN-EN ISO 3834-1

10 10 Porównanie wymagań (c.d.) Nr Element wymagań ISO 3834-2ISO 3834-3ISO 3834-4 6Personel kontroli i badań wymagane sprawdzenie kwalifikacji 7Wyposażenie do produkcji i badań wymagane właściwe i sprawne urządzenia do przygotowania produkcji, do realizacji produkcji, do badań, do transportowania i przemieszczania wyrobów zapewniających bezpieczną pracę oraz środki do ochrony pracowników 8Utrzymanie w należytym stanie urządzeń wymagane zapewnienie stanu technicznego urządzeń pozwalającego wykonać wyrób brak wymagań wymagane dokumenty planów i remontów oraz zapisy wymagane zapisy 9Opis urządzeńwymagana lista brak specjalnych wymagań PN-EN ISO 3834-1

11 11 Porównanie wymagań (c.d.) Nr Element wymagań ISO 3834-2ISO 3834-3ISO 3834-4 10 Planowanie produkcji wymagane brak wymagań wymagane udokumento- wane plany i zapisy zalecane udokumento- wane plany i zapisy 11 Instrukcje technologiczne spawania wymagane brak wymagań 12 Kwalifikowanie technologii spawania wymagane brak wymagań 13 Badanie partii materiałów dodatkowych do spawania jeśli wymaganebrak wymagań 14 Przechowywanie i postępowanie z materiałami dodatkowymi wymagana procedura, która jest zgodna z zaleceniami producenta zgodnie z zaleceniami producenta PN-EN ISO 3834-1

12 12 Porównanie wymagań (c.d.) Nr Element wymagań ISO 3834-2ISO 3834-3ISO 3834-4 15 Magazynowanie materiałów podstawowych do spawania Wymagane zabezpieczenie przed wpływem środowiska i oznakowanie materiału brak wymagań 16Obróbka cieplna po spawaniu potwierdzenie, że zostały w pełni spełnione wymagania norm wyrobu lub specyfikacji brak wymagań wymagana procedura, zapisy i identyfikowal- ność zapisów wymagana procedura, zapisy 17 Kontrola i badania przed, w czasie i po spawaniu wymagane jeśli wymagane 18 Niezgodności i działania korygujące wymagane prowadzenie kontroli pomiarów, wymagana procedura naprawy wymagane prowadzenie kontroli pomiarów PN-EN ISO 3834-1

13 13 Porównanie wymagań (c.d.) Nr Element wymagań ISO 3834-2ISO 3834-3ISO 3834-4 19 Wzorcowanie lub walidacja przyrządów do kontroli i badań wymagana jeśli wymagana brak wymagań 20 Identyfikacja procesu jeśli wymagana brak wymagań 21Identyfikowalnośćjeśli wymagana brak wymagań 22Zapisy jakościjeśli wymagane PN-EN ISO 3834-1

14 14 PN-EN ISO 3834-2 Najważniejsze zmiany wniesione normą PN-EN ISO 3834-2 w porównaniu z normą PN-EN 729-2: 1) powoływanie się na PN-EN ISO 3834-5, 2) zamiast przeglądu umowy i projektu wprowadzono wymagania ogólne i techniczne, 3) oprócz sprawdzania i wzorcowania wprowadzono dodatkowo walidację przyrządów do kontroli i badań.

15 15 5 Przegląd wymagań i przegląd techniczny PN-EN ISO 3834-2 5.1 Postanowienia ogólne Przegląd wymagań jest wykonywany przez wytwórcę do sprawdzenia, czy jest zdolny do wykonania prac, czy ma wystarczające środki do zachowania terminów dostawy oraz czy dokumentacja jest przejrzysta i jednoznaczna. Wytwórca powinien zapewnić że jakiekolwiek zmiany między umową i każdą wcześniejszą ofertą są zidentyfikowane i nabywca jest zawiadomiony o zmianach w planie działania, kosztach lub zmianach techniki, które mogły wyniknąć.

16 16 5.2 Przegląd wymagań Należy rozpatrzyć następujące aspekty: a) stosowaną normę wyrobu łącznie z wymaganiami dodatkowymi; b) wymagania ustawowe i wynikające z przepisów; c) wymagania dodatkowe określone przez wytwórcę; d) zdolność wytwórcy do spełniania opisanych wymagań. PN-EN ISO 3834-2

17 17 5.3 Przegląd techniczny Należy rozpatrzyć następujące wymagania techniczne: a) specyfikacja materiału(-ów) podstawowego(-ych) i własności złączy spawanych; b) jakość i wymagania dotyczące akceptacji spoin; c) położenie, dostępność i kolejność spoin łącznie z dostępnością dla kontroli i badań nieniszczących; d) wykaz technologii spawania, procedur badań nieniszczących i procedur obróbki cieplnej; e) zastosowane podejście do kwalifikowania technologii spawania; f) kwalifikowanie personelu; PN-EN ISO 3834-2

18 18 5.3 Przegląd techniczny (c.d.) Należy rozpatrzyć następujące wymagania techniczne: g) dobór, identyfikacja i/lub identyfikowalność (np. dotycząca materiałów, spoin); h) przygotowania kontroli jakości, łącznie z zaangażowaniem niezależnej jednostki inspekcyjnej; i) kontrola i badanie; j) podwykonawstwo; k) obróbka cieplna po spawaniu; l) inne wymagania dotyczące spawania np. badanie partii materiałów dodatkowych, zawartość ferrytu w stopiwie, starzenie, zawartość wodoru, podkładka stała, stosowanie młotkowania (przekuwania), wykończenie powierzchni, kształt spoiny; PN-EN ISO 3834-2

19 19 5.3 Przegląd techniczny (c.d.) Należy rozpatrzyć następujące wymagania techniczne: m) stosowanie specjalnych metod (np. do osiągnięcia pełnego przetopu przy spawaniu bez podkładki tylko z jednej strony); n) wymiary i szczegóły przygotowania złącza i gotowej spoiny; o) spoin, które są wykonywane w warsztacie, lub gdzie indziej; p) warunki środowiskowe odpowiednie do stosowania procesu (np. bardzo niska temperatura otoczenia lub konieczność zabezpieczania przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi); q) postępowanie dotyczące niezgodności; PN-EN ISO 3834-2

20 20 6 Podwykonawstwo PN-EN ISO 3834-2 Jeżeli wytwórca zamierza korzystać z usług lub działalności podwykonawców (np. spawania, kontroli, badań nieniszczących, obróbki cieplnej) informacje konieczne do spełnienia odpowiednich wymagań powinny być dostarczone przez wytwórcę do podwykonawcy. Podwykonawca powinien prowadzić takie zapisy i dokumentacje swojej pracy jakie mogą być określone przez wytwórcę. Podwykonawca powinien wykonywać prace zgodnie z zamówieniem i na odpowiedzialność wytwórcy oraz powinien spełnić w pełni odpowiednie wymagania niniejszej części normy ISO 3834. Wytwórca powinien zapewnić, że podwykonawca może stosować się do określonych wymagań jakościowych. Informacje dostarczone podwykonawcy przez wytwórcę powinny zawierać wszystkie odpowiednie dane dotyczące przeglądu wymagań (patrz 5.2) i przeglądu technicznego (patrz 5.3). Dodatkowe wymagania mogą być określone jeśli są konieczne do spełnienia wymagań technicznych przez podwykonawcę.

21 21 7.1Postanowienia ogólne Wytwórca powinien dysponować wystarczającym i kompetentnym personelem do planowania, wykonywania i nadzorowania produkcji spawalniczej zgodnie z określonymi wymaganiami. PN-EN ISO 3834-2 7.2Spawacze i operatorzy spawania Spawacze i operatorzy spawania powinni być kwalifikowani na podstawie odpowiedniego badania. 7.3 Nadzór spawalniczy Wytwórca powinien dysponować odpowiednim personelem nadzoru spawalniczego. Osoby te są odpowiedzialne za jakość wykonywanych prac i powinny być odpowiednio upoważnione do podejmowania decyzji w sprawie koniecznych działań. Zadania i odpowiedzialność tych osób powinna być jasno określona. 7 Personel spawalniczy

22 22 8.1 Postanowienia ogólne Wytwórca powinien dysponować wystarczającym kompetentnym personelem do planowania, wykonywania i nadzorowania kontroli i badania produkcji spawalniczej, zgodnie z określonymi wymaganiami. PN-EN ISO 3834-2 8.2 Personel badań nieniszczących Personel badań nieniszczących powinien być kwalifikowany. Do badań wizualnych może nie być wymagany egzamin kwalifikacyjny. Gdy egzamin kwalifikacyjny nie jest wymagany, kompetencje powinny być zweryfikowane przez wytwórcę. 8 Personel kontroli i badania

23 23 PN-EN ISO 3834-2 9.2 Opis sprzętu Wytwórca powinien mieć wykaz zasadniczego sprzętu stosowanego do produkcji. Wykaz ten powinien identyfikować pozycje głównego sprzętu, zasadniczego dla oceny zdolności i wydajności warsztatu. Zawiera on np.:  maksymalny udźwig dźwignicy (dźwignic);  wielkość elementów, którymi można manipulować na warsztacie;  zdolności zmechanizowanego lub automatycznego sprzętu spawalniczego;  wymiary i maksymalna temperatura pieców do obróbki cieplnej po spawaniu;  zdolność sprzętu do walcowania, gięcia i cięcia; Dla innego sprzętu określa się tylko przybliżoną liczbę, która obejmuje każdy główny typ (np. całkowitą liczbę źródeł energii dla różnych procesów). 9 Sprzęt

24 24 PN-EN ISO 3834-2 9.4 Nowy sprzęt Po zainstalowaniu nowego (lub odnowionego) sprzętu powinny być wykonane odpowiednie badania tego sprzętu. Badania powinny sprawdzić prawidłowość działania sprzętu. Badania powinny być wykonane i dokumentowane zgodnie z odpowiednimi normami, jeśli takie istnieją. 9.5 Konserwacja sprzętu Wytwórca powinien mieć plany konserwacji sprzętu. Plan powinien zapewniać sprawdzenie stanu tych elementów sprzętu, które nadzorują zmienne wymienione w odpowiedniej instrukcji technologicznej Plany mogą być ograniczone do tych elementów, które są zasadniczymi dla zapewnienia jakości wyrobu.

25 25 PN-EN ISO 3834-2 10.1 Planowanie produkcji Wytwórca powinien wykonać odpowiedni plan produkcji. Plan ten powinien zawierać co najmniej:  zestawienie kolejności wykonywania konstrukcji (np. pojedynczych części lub podzespołów i kolejności późniejszego montażu końcowego);  identyfikację poszczególnych procesów wymaganych przy wytwarzaniu konstrukcji;  powołania się na odpowiednią instrukcję technologiczną spawania i procesów pokrewnych;  kolejność układania spoin; 10 Spawanie i działalność związana

26 26 10.1 Planowanie produkcji c.d.  zamówienie i czas wykonania poszczególnych procesów;  zestawienie kontroli i badania, z uwzględnieniem udziału niezależnej jednostki inspekcyjnej;  warunki otoczenia (np. ochrona przed wiatrem i deszczem);  identyfikację partii, elementów lub części, jeśli jest wymagana;  przydział kwalifikowanego personelu;  przygotowanie do każdego badania produkcyjnego. PN-EN ISO 3834-2

27 27 PN-EN ISO 3834-2 10.2 Instrukcje technologiczne spawania Wytwórca powinien przygotować instrukcję(-e) technologiczną(-e) spawania i powinien zapewnić, że w produkcji zostanie ona właściwie zastosowana. Dokumenty (normy) ISO, które są konieczne dla potwierdzenia pełnej zgodności z wymaganiami jakości są określone w PN-EN ISO 3834-5:2007: - Tablica 4 dotyczy instrukcji technologicznych dla spawania łukowego, spawania wiązką elektronów, spawania wiązką promieniowania laserowego i spawania gazowego; - Tablica 10 dotyczy instrukcji technologicznych dla innych procesów spawania.

28 28 PN-EN ISO 3834-2 10.3 Kwalifikowanie technologii spawania Technologie spawania powinny być kwalifikowane przed rozpoczęciem produkcji. Metody kwalifikowania powinny być zgodne z odpowiednimi normami wyrobu lub jak ustalono w specyfikacji. Dokumenty (normy) ISO, które są konieczne dla potwierdzenia pełnej zgodności z wymaganiami jakości są określone w PN-EN ISO 3834-5:2007: - Tablica 5 dotyczy kwalifikowania technologii spawania łukowego, spawania wiązką elektronów, spawania wiązką promieniowania laserowego i spawania gazowego; - Tablica 10 dotyczy kwalifikowania technologii dla innych procesów spawania. UWAGA Kwalifikowanie innych technologii może być wymagane w odpowiednich normach wyrobu i/lub w specyfikacji(-ach).

29 29 PN-EN ISO 15614-1:2004 UWAGA Wszystkie nowe badania technologii spawania powinny być zgodne z niniejszą normą (PN-EN ISO 15614-1:2004) od dnia jej opublikowania. Niniejsza norma nie unieważnia wcześniejszych badań technologii spawania, które przeprowadzone zostały zgodnie z wcześniejszymi krajowymi normami lub specyfikacjami lub wcześniejszymi wydaniami niniejszej normy. Jeśli wymagane są dodatkowe badania aby kwalifikacje dostosować do wymagań technicznych, konieczne jest tylko aby dodatkowe badania wykonać na złączu próbnym zgodnym z niniejszą normą.

30 30 PN-EN ISO 3834-2 10.4 Instrukcje robocze Wytwórca może zastosować instrukcję technologiczną spawania dla potrzeb instruktażowych. Alternatywnie mogą być stosowane wyspecjalizowane instrukcje robocze. Takie związane instrukcje robocze powinny być przygotowywane na podstawie kwalifikowanych instrukcji technologicznych spawania i nie wymagają odrębnej kwalifikacji.

31 31 10.5 Procedury dotyczące przygotowania dokumentów i nadzoru nad dokumentami Wytwórca powinien ustanowić i utrzymywać procedurę dotyczącą przygotowania dokumentów i nadzoru nad dokumentami związanymi z jakością (np. instrukcją technologiczną spawania, protokółem kwalifikowania technologii spawania, certyfikatami kwalifikacji spawaczy i operatorów spawania). PN-EN ISO 3834-2

32 32 11.1 Postanowienia ogólne Powinny być określone odpowiedzialności i procedury dotyczące kontroli materiałów dodatkowych do spawania. PN-EN ISO 3834-2 11.3 Magazynowanie, przenoszenie, transport wewnętrzny Wytwórca powinien opracować i wdrożyć procedurę dotyczącą magazynowania, transportu wewnętrznego, identyfikowania i użytkowania materiałów dodatkowych do spawania, tak aby uniknąć zawilgocenia, utleniania, uszkodzenia itd. Procedura powinna być zgodna z zaleceniami dostawcy. 11 Materiały dodatkowe do spawania

33 33 12 Magazynowanie materiałów podstawowych PN-EN ISO 3834-2 Magazynowanie powinno zapewnić, że materiał, łącznie z materiałem stanowiącym własność klienta, nie zostanie narażony na ujemne wpływy. Podczas magazynowania powinna być zachowana identyfikacja.

34 34 13 Obróbka cieplna po spawaniu PN-EN ISO 3834-2 Wytwórca powinien być w pełni odpowiedzialny za ustalenie warunków i wykonanie wszelkiego rodzaju obróbki cieplnej po spawaniu. Procedura powinna być dostosowana do rodzaju materiału podstawowego, złącza spawanego, konstrukcji itd. oraz powinna być zgodna z normą wyrobu i/lub określonymi wymaganiami. Po zakończeniu obróbki cieplnej powinien być sporządzony odpowiedni protokół. Protokół powinien potwierdzać spełnienie warunków obróbki cieplnej oraz zapewniać identyfikację wyrobu.

35 35 14.1 Postanowienia ogólne Odpowiednie kontrole i badania powinny być wdrożone w odpowiednich punktach procesu wytwarzania w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami umowy. Miejsce i częstotliwość takich kontroli i/lub badań zależą od umowy i/lub od normy wyrobu, od procesu spawania i od typu konstrukcji (patrz 5.2 i 5.3). UWAGA Wytwórca może wykonać dodatkowe badania bez ograniczenia. Protokółowanie tego typu badań nie jest wymagane. PN-EN ISO 3834-2 14 Kontrola i badanie

36 36 14.2 Kontrola i badanie przed spawaniem Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić:  przydatność i ważność certyfikatów kwalifikacji spawaczy i operatorów spawania;  przydatność instrukcji technologicznych spawania;  identyfikację materiału podstawowego;  identyfikację materiałów dodatkowych do spawania;  przygotowanie złącza (np. kształt i wymiary);  dopasowanie, mocowanie i sczepianie;  specjalne wymagania zawarte w instrukcji technologicznej spawania (np. zapobieganie odkształceniu);  dostosowanie warunków pracy do wymagań procesu spawania, łącznie z wymaganym środowiskiem. PN-EN ISO 3834-2

37 37 14.3 Kontrola i badanie podczas spawania Podczas spawania należy sprawdzać w odpowiednich odstępach czasowych lub poprzez ciągły monitoring:  zasadnicze parametry spawania (np. prąd spawania, napięcie łuku i prędkość przesuwu);  temperaturę podgrzewania wstępnego/międzyściegową;  oczyszczenie i kształt ściegów oraz warstw metalu spoiny;  żłobienie grani;  kolejność spawania;  prawidłowe użytkowanie i dostarczanie materiałów dodatkowych do spawania;  odkształcenia;  wszelkiego rodzaju badania pośrednie (np. sprawdzenie wymiarów). PN-EN ISO 3834-2

38 38 14.4 Kontrola i badanie po spawaniu Po spawaniu należy sprawdzić zgodność z odpowiednimi kryteriami akceptacji:  przez badanie wizualne;  przez badanie nieniszczące;  przez badanie niszczące;  postać, kształt i wymiary konstrukcji;  wyniki i protokóły operacji wykonanych po spawaniu (np. obróbki cieplnej po spawaniu, odpuszczanie). PN-EN ISO 3834-2

39 39 15 Niezgodność i działania korygujące PN-EN ISO 3834-2 Powinny być wdrożone środki dla nadzoru elementów lub działań, które nie spełniły określonych wymagań, w celu zapobieżenia przypadkowej ich akceptacji. Jeśli wytwórca podejmuje się przeprowadzenia naprawy lub poprawki, powinny być dostępne odpowiednie pisemne procedury na wszystkich stanowiskach pracy, na których dokonuje się naprawy lub poprawki. Jeśli wykonywana jest naprawa, wszystkie pozycje powinny być ponownie zbadane i sprawdzone zgodnie z początkowymi wymaganiami. Powinny być również wdrożone środki dla uniknięcia ponownego wystąpienia niezgodności.

40 40 16 Wzorcowanie i walidacja sprzętu do pomiaru, kontroli i badania PN-EN ISO 3834-2 Wytwórca jest odpowiedzialny za odpowiednie wzorcowanie lub walidację sprzętu do pomiaru, kontroli i badania. Cały sprzęt zastosowany do oceny jakości konstrukcji powinien być odpowiednio kontrolowany i powinien być wzorcowany lub walidowany w określonych odstępach.

41 41 17 Identyfikacja i identyfikowalność PN-EN ISO 3834-2 Systemy dokumentowania, które zapewniają identyfikację i identyfikowalność operacji spawania, jeśli są wymagane, powinny zawierać:  identyfikację planów produkcji;  identyfikację kart przewodnich;  identyfikację lokalizacji spoin w konstrukcji;  identyfikację procedur badań nieniszczących i personelu;  identyfikację materiałów dodatkowych do spawania (np. oznaczenie, nazwa handlowa, wytwórca materiałów dodatkowych i numery wytopu lub partii);  identyfikację i/lub identyfikowalność materiału podstawowego (np. typ, numer wytopu);

42 42  identyfikację umiejscowienia napraw;  identyfikację umiejscowienia przyrządów pomocniczych;  identyfikowalność w pełni zmechanizowanych i automatycznych urządzeń do spawania specjalnych spoin;  identyfikowalność spawacza i operatora spawania specjalnych spoin;  identyfikowalność instrukcji technologicznych spawania specjalnych spoin. PN-EN ISO 3834-2 17 Identyfikacja i identyfikowalność c.d.

43 43 18 Zapisy jakości PN-EN ISO 3834-2 Zapisy jakości, jeśli stosowane, powinny zawierać:  protokół z przeglądu wymagań/technicznego;  dokumenty kontroli materiałów;  dokumenty kontroli materiałów dodatkowych do spawania;  instrukcje technologiczne spawania;  protokoły konserwacji sprzętu;  protokoły kwalifikowania technologii spawania (WPQR);  certyfikaty kwalifikacji spawaczy i operatorów spawania;  plan produkcji;  certyfikaty personelu badań nieniszczących;  protokoły i specyfikacje obróbki cieplnej;  protokoły i procedury badań nieniszczących i niszczących;  protokoły pomiarów;  protokoły z napraw i protokoły niezgodności;  inne dokumenty, jeśli są wymagane.

44 44 PN-EN ISO 3834-5 PN-EN ISO 3834-5:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 5: Dokumenty, które są konieczne dla potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4

45 45 PN-EN ISO 3834-5 2.1 Postanowienia ogólne Wytwórca, który potwierdza zgodność z wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4 zobowiązany jest do zgodności z dokumentami ISO wyszególnionymi w 2.2 lub innymi dokumentami, zawierającymi równorzędne warunki techniczne, jeśli te dokumenty zalecane są normą wyrobu dla konstrukcji, które wytwórca wytwarza.

46 46 PN-EN ISO 3834-5 2.1 Postanowienia ogólne cd. Obowiązkiem wytwórcy jest udokumentowanie równorzędnych warunków technicznych, jeśli stosowane są inne dokumenty niż określone w 2.2. Certyfikaty, które na podstawie oceny wystawione będą przez niezależną jednostkę certyfikującą, lub udokumentowanie przez wytwórcę zgodności z jedną z części ISO 3834, powinny jednoznacznie zidentyfikować dokumenty stosowane przez Wytwórcę.

47 47 Tablica 1. Spawacze, operatorzy spawalniczy Proces spawania Normy ISO pkt. ISO 3834-2 pkt. ISO 3834-3 pkt. ISO 3834-4 Spawanie łukowe ISO 9606-1, ISO 9606-2, ISO 9606-3, ISO 9606-4, ISO 9606-5, ISO 14732, ISO 15618-1, ISO 15618-2 7.2 Spawanie elektronowe ISO 14732 Spawanie laserowe ISO 14732 Spawanie gazowe ISO 9606-1 PN-EN ISO 3834-5

48 48 ISO 9606-1:1994+Amd1:1998 Approval testillg of welders - Fusion welding - Part 1: Steels, PN-EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy Spawanie - Część 1: Stale, PN-EN ISO 9606-2:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy Spawanie - Część 2: Aluminium i stopy aluminium, PN-EN ISO 9606-3:2001 Egzaminowanie spawaczy - Spawanie Część 3: Miedź i stopy miedzi, PN-EN ISO 9606-4:2001 Egzaminowanie spawaczy - Spawanie Część 4: Nikiel i stopy niklu, PN-EN ISO 9606-5:2002 Egzaminowanie spawaczy -Spawanie Część 5: Tytan i stopy tytanu, cyrkon i stopy cyrkonu, PN-EN ISO 3834-5

49 49 ISO 14732:1998 Welding personnel - Approval testing of welding operators for fusion welding and of resistance weld setters for fully mechanized and automatic welding of metallic materials PN-EN 1418:2000 Personel spawalniczy - Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w pełni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali PN-EN ISO 15618-1:2002 (U) Egzamin kwalifikacyjny spawaczy w zakresie spawania podwodnego - Część 1: Spawacze-nurkowie spawający na mokro w warunkach hiperbarycznych, PN-EN ISO 15618-2:2002 (U) Egzamin kwalifikacyjny spawaczy w zakresie spawania podwodnego - Część 2: Spawacze- i operatorzy-nurkowie spawający na sucho w warunkach hiperbarycznych. PN-EN ISO 3834-5

50 50 Tablica 2. Personel nadzoru spawalniczego Proces spawania Normy ISO pkt. ISO 3834-2 pkt.ISO 3834-3 pkt. ISO 3834-4 Spawanie łukowe ISO 147317.3 brak Spawanie elektronowe Spawanie laserowe Spawanie gazowe PN-EN ISO 3834-5 PN-EN ISO 14731:2006 (U) Nadzór spawalniczy - Zadania i odpowiedzialność, PN-EN 719:1999 Spawalnictwo - Nadzór spawalniczy - Zadania i odpowiedzialność.

51 51 Tablica 3. Personel badań nieniszczących Proces spawaniaNormy ISO pkt. ISO 3834-2 pkt.ISO 3834-3 pkt. ISO 3834-4 Spawanie łukowe ISO 97128,2 Spawanie elektronowe Spawanie laserowe Spawanie gazowe PN-EN ISO 3834-5 ISO 9712:2005 Non-destructive testing. Qualification and certification of personnel. PN-EN 473:2002+A1:2006(U) Badania nieniszczące. Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących. Zasady ogólne

52 52 Tablica 4. Instrukcje technologiczne spawania Proces spawaniaNormy ISO pkt. ISO 3834-2 pkt.ISO 3834-3 pkt. ISO 3834-4 Spawanie łukoweISO 15609-1 10.2 brak Spawanie elektronowe ISO 15609-3 Spawanie laseroweISO 15609-4 Spawanie gazoweISO 15609-2 PN-EN ISO 3834-5 PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Instrukcja technologiczna spawania Część 1: Spawanie łukowe, PN-EN ISO 15609-2:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Instrukcja technologiczna spawania - Część 2: Spawanie gazowe, PN-EN ISO 15609-3:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Instrukcja technologiczna spawania - Część 3: Spawanie wiązką elektronów PN-EN ISO 15609-4:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Instrukcja technologiczna spawania - Część 4: Spawanie wiązką promieniowania laserowego

53 53 Tablica 5. Kwalifikowanie technologii spawania Proces spawania Normy ISO pkt. ISO 3834-2 pkt.ISO 3834-3 pkt. ISO 3834-4 Spawanie łukowe ISO 15607, ISO 15610, ISO 15611, ISO 15612, ISO 15613, ISO 15614-1, ISO 15614-2, ISO 15614-3, ISO 15614-4, ISO 15614-5, ISO 15614-6, ISO 15614-7, ISO 15614-8, ISO 15614-10, 10.3 brak Spawanie elektronowe ISO 15607, ISO 15611, ISO 15612, ISO 15613, ISO 15614-11, Spawanie laserowe ISO 15607, ISO 15611, ISO 15612, ISO 15613, ISO 15614-11, Spawanie gazowe ISO 15607, ISO 15610, ISO 15612, ISO 15613, ISO 15614-1, PN-EN ISO 3834-5

54 54 PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Zasady ogólne, PN-EN ISO 15610:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Kwalifikowanie na podstawie zbadanych materiałów dodatkowych do spawania, PN-EN ISO 15611:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Kwalifikowanie na podstawie wcześniej nabytego doświadczenia, PN-EN ISO 15612:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Kwalifikowanie przez przyjęcie standardowej technologii spawania, PN-EN ISO 15613:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Kwalifikowanie na podstawie przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewania, PN-EN ISO 15614-1:2005 (U) Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu. PN-EN ISO 3834-5

55 55 PN-EN ISO 15614-2:2005 (U) Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 2: Spawanie łukowe aluminium i jego stopów, ISO/DIS 15614-3 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 3: Fusion and pressure welding of non-alloyed and low-alloyed cast irons. PN-EN ISO 15614-4:2005 (U) Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 4: Spawanie wykańczające odlewów aluminiowych, PN-EN ISO 15614-5:2005 (U) Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 5: Spawanie łukowe tytanu, cyrkonu i ich stopów, PN-EN ISO 15614-6:2006 (U) Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 6: Spawanie łukowe i gazowe miedzi i jej stopów, ISO/DIS 15614-7 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 7: Overlay welding PN-EN ISO 3834-5

56 56 PN-EN ISO 15614-8:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 8: Spawanie rur z płytami sitowymi, PN-EN ISO 15614-10:2005 (U) Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 10: Spawanie podwodne na sucho, PN-EN ISO 15614-11:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 11: Spawanie wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego PN-EN ISO 3834-5

57 57 Tablica 6. Obróbka cieplna po spawaniu Proces spawaniaNormy ISO pkt. ISO 3834-2 pkt.ISO 3834-3 pkt. ISO 3834-4 Spawanie łukowe ISO/TR 17663 13 brak Spawanie elektronowe Spawanie laserowe Spawanie gazowe PN-EN ISO 3834-5 PN-CR ISO 17663:2002(U) Spawanie - Wytyczne dotyczące wymagań jakościowych dla obróbki cieplnej związanej ze spawaniem i procesami pokrewnymi

58 58 Tablica 7. Badania i kontrola podczas spawania Proces spawaniaNormy ISO pkt. ISO 3834-2 pkt. ISO 3834-3 pkt. ISO 3834-4 Spawanie łukowe ISO 13916, ISO/TR 17671-2, ISO/TR 17884 14,3 brak Spawanie elektronowe brak Spawanie laserowe brak Spawanie gazowebrak PN-EN ISO 3834-5 PN-EN ISO 13916:1999 Spawalnictwo - Spawanie - Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania, temperatury międzyściegowej i temperatury utrzymania ISO/TR 17671-2:2002 Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 2: Arc welding of ferritic steels PN-EN 1011-2:2004 Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 2: Spawanie łukowe stali ferrytycznych ISO/TR 17844:2004 Welding - Comparison of standardised methods for the avoidance of cold cracks

59 59 Tablica 8. Badania i kontrola po spawaniu Proces spawaniaNormy ISO pkt. ISO 3834-2 pkt. ISO 3834-3 pkt. ISO 3834-4 Spawanie łukowe ISO 17635, ISO 17636, ISO 17637, ISO 17638, ISO 17639, ISO 17640, 14,4 brak Spawanie elektronowe Spawanie laserowe Spawanie gazowe PN-EN ISO 3834-5 ISO 17635:2003 Non-destructive testing of welds - General rules for fusion welds in metallic materials PN-EN 12062:2000+A1,A2:2005 Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych - Zasady ogólne dotyczące metali ISO 17636:2003 Non-destructive testing of welds - Radiographic testing of fusion-welded joints PN-EN 1435:2001 +A1,A2:2005 Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania radiograficzne złączy spawanych

60 60 PN-EN ISO 3834-5 ISO 17637:2003 Non-destructive testing of welds -Visual testing of fusion-welded joints PN-EN 970:1999 +Ap1:2003 Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne ISO 17638:2003 Non-destructive testing of welds - Magnetic particle testing PN-EN 1290:2000+A1:2005 Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania magnetyczno-proszkowe złączy spawanych ISO 17639:2003 Destructive tests on welds in metallic materials - Macroscopic and microscopic examination of welds PN-EN 1321:2000 Spawalnictwo - Badania niszczące metalowych złączy spawanych - Badania makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych ISO 17640:2005 Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing of welded joints PN-EN 1714:2002+A1,A2:2005 Badania nieniszczące złączy spawanych Badanie ultradźwiękowe złączy spawanych

61 61 Tablica 9. Wzorcowanie i walidacja przyrządów do kontroli i badań Proces spawaniaNormy ISO pkt. ISO 3834-2 pkt.ISO 3834-3 pkt. ISO 3834-4 Spawanie łukowe ISO 17662 16 brak Spawanie elektronowe Spawanie laserowe Spawanie gazowe PN-EN ISO 3834-5 PN-EN ISO 17662:2005 (U) Spawanie - Kalibrowanie, sprawdzanie i walidacja sprzętu używanego do spawania łącznie z czynnościami pomocniczymi

62 62 Tablica 10. Inne procesy spawania Proces spawaniaNormy ISO pkt. ISO 3834-2 pkt.ISO 3834-3 pkt. ISO 3834-4 Przypawanie kołków ISO 14555 wszystkie gdzie wymagane Spawanie aluminotermiczne / spawanie termitowe aktualnie brak norm ISO --- PN-EN ISO 3834-5 PN-EN ISO 14555:2006 (U) Zgrzewanie - Zgrzewanie łukowe kołków metalowych

63 63 Specyfikacje techniczne i normy wyrobu WUDT/UC/2003 „Warunki Urzędu Dozoru Technicznego. Urządzenia ciśnieniowe", PN-EN 13480 „Rurociągi przemysłowe metalowe”, PN-EN 13445 „Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe”, PN-EN 12952 „Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze”, AD2000 „Warunki techniczne dla zbiorników ciśnieniowych”.

64 64 ISO 3834-5 (skróty tytułów) WUDT UC/2003 134451348012952AD2000 ISO 9606-1 Egzamin spawaczy metali EN 287-1 ISO 14732 Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych EN 1418 ISO 14731 Nadzór spawalniczy EN 719 ISO 9712 Personel badań nieniszczących EN 473 Dokumenty zalecane normą wyrobu - personel

65 65 Dokumenty zalecane normą wyrobu – kwalifikowanie technologii ISO 3834-5 (skróty tytułów) WUDT UC/2003 134451348012952AD2000 ISO 15614-1 spawanie stali, Ni i jego stopów EN 288-3 ISO 15614-1 spawanie Al i jego stopów EN 288-4 ISO 15610 materiały dodatkowe xxEN 288-5xx ISO 15611 uznane doświadczenie xEN 288-6 xx ISO 15612 standardowa technologia xEN 288-7 xx Uwaga: norma ISO 15614-1 została wydana jako PN-EN ISO 15614-1:2005 i nie unieważnia wcześniejszych badań technologii spawania. Podobnie inne części normy

66 66 Dokumenty zalecane normą wyrobu – badania ISO 3834-5 (skróty tytułów) WUDT UC/2003 134451348012952AD2000 ISO 17636 RT EN 1435 ISO 17637 VT EN 970 x ISO 17638 MT EN 1290 ISO 17639 makro / mikro EN 1321 x ISO 17640 UT EN 1714 x ISO 17635 zasady ogólne EN 12062xxxx

67 67 Dokumenty zalecane normą wyrobu – inne ISO 3834-5 (skróty tytułów) WUDT UC/2003 134451348012952AD2000 ISO/TR 17663 wytyczne oc xxxxx ISO/TR 17671-2 wytyczne spawania stali ferrytycznych EN 1011-2 x x ISO/TR 17884 standardowe metody unikania kruchych pęknięć xxxxx Dokumenty ISO/TR są raportami technicznymi w formie wskazówek postępowania, a nie normami. Nie są więc obowiązkowe do stosowania.


Pobierz ppt "1 Etapy certyfikacji: - złożenie wniosku przez klienta, - podpisanie umowy, - audit certyfikujący, - Komitet Techniczny, - wydanie certyfikatu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google