Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwalifikowalność wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwalifikowalność wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020."— Zapis prezentacji:

1 Kwalifikowalność wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

2 Podstawowe akty prawne Przepisy Rozdziału III Kwalifikowalność wydatków i trwałość w Tytule VII Wsparcie finansowe z EFSI Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) zwane dalej rozporządzeniem ogólnym ; Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014); Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013); Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dokument został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 12 lutego 2015 r.); Szczegółowy Opis Osi priorytetowej Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Rozporządzenia szczegółowe

3 Zasady ogólne kwalifikowalności Rozliczanie wydatków metodami uproszczonymi nie ma zastosowania; Roboty realizowane metodą gospodarczą, tzn. samodzielne wykonywanie prac na budowie Wszystkie wydatki w ramach projektów rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków; W przypadku projektów realizowanych w systemie zaprojektuj i wybuduj istnieje możliwość złożenia projektu do dofinansowanie tylko w przypadku, gdy inwestycja jest gotowa do realizacji, tzn. na etapie składania wniosku o dofinansowanie posiada już pełną dokumentację techniczną (projekt budowlany); Projekty zakończone/zrealizowane nie otrzymają dofinansowania. Projekt, który został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem IZ wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WiM, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez Wnioskodawcę dokonane – z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług.

4 Zasady ogólne kwalifikowalności Wydatki kwalifikowalne dla wszystkich typów projektów o ile zapisy w poszczególnych podziałania nie stanowią inaczej: Nadzór W przypadku robót budowlanych nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski są kwalifikowalne pod warunkiem umieszczenia takiej kategorii wydatku we wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu. Jednocześnie koszty te powinny być związane (zintegrowane) z kosztami inwestycyjnymi, tj. powinny być ponoszone w tym samym czasie, co prace na gruncie, budynkach, maszynach oraz powinny być uznawane za część inwestycji. Inwestor zastępczy oraz Inżynier kontraktu Wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę/Beneficjenta na rzecz inwestora zastępczego/ inżyniera kontraktu w ramach RPO WiM 2014-2020 będzie stanowił koszt kwalifikowalny, o ile wydatek został przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu i umowie/uchwale o dofinansowanie projektu oraz został poniesiony zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych

5 Zasady ogólne kwalifikowalności Wydatki kwalifikowalne dla wszystkich typów projektów o ile zapisy w poszczególnych podziałania nie stanowią inaczej: Roboty budowlane 1.Wydatki na zakup materiałów lub robót budowlanych mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne, jeśli zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie projektu będącym załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu; 2.Wydatki na odszkodowania za zajęcie cudzej nieruchomości na czas prowadzenia robót budowlanych mogą być uznane za kwalifikowalne, jeżeli zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie projektu będącym załącznikiem do umowy/uchwały o dofinansowanie projektu; 3.Wydatki związane z uzyskaniem prawa dostępu do terenu budowy mogą być uznane za kwalifikowalne, jeśli nie jest możliwy swobodny dostęp do terenu budowy z drogi publicznej; 4.Roboty zamienne mogą stanowić wydatek kwalifikowalny jeżeli są potwierdzone protokołem konieczności do wysokości nie przekraczającej wartości robót pierwotnie założonych; 5.W przypadku wydatku polegającego na robotach budowlanych, kwalifikowalny jest jedynie zakres objęty wnioskiem o dofinansowanie, niezbędny do realizacji inwestycji; 6.Wydatki na przebudowę urządzeń obcych mogą być uznane za kwalifikowalne, jeśli konieczność ich przebudowy wynika z projektu budowlanego; 7.Opłaty poniesione na podstawie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz za zajęcie pasa drogowego mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli zostały rzeczywiście i ostatecznie poniesione przez Beneficjenta na rzecz innego podmiotu.

6 Zasady ogólne kwalifikowalności Wydatki niekwalifikowalne dla wszystkich typów projektów o ile zapisy w poszczególnych podziałania nie stanowią inaczej: Podatek od czynności aportu wnoszonego do spółek prawa handlowego i cywilnego; Wydatki poniesione na opracowanie lub aktualizację studium wykonalności/biznes planu lub ich elementów powyżej 10.000,00 zł; Wydatki operacyjne, (np. dotyczące fazy eksploatacji inwestycji wydatki związane z audytem projektu; itp.); Roboty budowlane dodatkowe nie przewidziane na etapie składania wniosku o dofinansowanie; Kolejna wersja studium wykonalności/biznesplanu, dokumentacji technicznej (kwalifikuje się jedna wersja dokumentu: opracowanie lub aktualizacja); W przypadku projektów podlegających pomocy publicznej koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz opłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji związanych z realizacją nowej inwestycji; Wydatki na inżyniera kontraktu poniesione w okresie gwarancyjnym (po zakończeniu robót budowalnych) stanowią koszt niekwalifikowalny

7 Oś Priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Oś Priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Podziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP Poddziałanie 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Podziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP Poddziałanie 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu

8 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Podziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji Wydatki na przygotowanie, rozwój, dostosowanie oferty usług ośrodka innowacji do potrzeb odbiorców na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego (w tym uzupełniająco jako element projektu przygotowanie personelu do świadczenia nowych/ zmodyfikowanych usług oraz działania promocyjne na rzecz ich upowszechnienia) Wydatki na inwestycje w infrastrukturę (laboratoria, sprzęt, urządzenia itp.) na potrzeby świadczenia nowych/ znacząco ulepszonych usług skierowanych na rozwój inteligentnych specjalizacji, w tym również na potrzeby tworzenia przestrzeni do funkcjonowania firm technologicznych); Aby możliwe było przedsięwzięcie infrastrukturalne ośrodków innowacji niezbędne jest przedłożenie strategii/planu wykorzystania nowopowstałej infrastruktury oraz współfinansowanie jej ze źródeł prywatnych. Ponadto przedsięwzięcia nie będą powielały dostępnej infrastruktury instytucji o podobnym profilu zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym regionie, chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany.

9 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw Wydatki kwalifikowalne Wydatki poniesione na wspieranie firm w początkowej fazie rozwoju poprzez wystandaryzowane usługi niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa (udostępnienie powierzchni biurowej, usługi prane, księgowe, promocyjne, ICT, mentoring, szkolenia Koszty pośrednie Maksymalny limit kosztów pośrednich wynosi: do 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych – w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie; do 5 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych– w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do 5 mln PLN włącznie. Limit kosztów pośrednich w ramach budżetu projektu na etapie wnioskowania o środki powinien wynikać ze szczegółowej kalkulacji kosztów jednostkowych wykazanej we wniosku o dofinansowanie, tj. szczegółowym budżecie projektu. Jeżeli z kalkulacji kosztów wynika, że wartość kosztów pośrednich przekracza dopuszczalny limit kosztów to koszty pośrednie mogą stanowić tylko wartości wynikające z przysługującego limitu (pozostałe koszty są wydatkami niekwalifikowalnymi). Wydatki niekwalifikowalne koszty pośrednie oraz koszty inkubacji (zgodnie z definicją SZOOP) poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu

10 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne Wydatki kwalifikowalne Wydatki związane z utworzeniem nowych lub dostosowaniem istniejących terenów inwestycyjnych obejmujące m.in.:  uporządkowanie i przygotowanie terenów (np. prace studyjno- koncepcyjne, badania geotechniczne, archeologiczne, rozbiórka, usuwanie zarośli, krzewów, drzew, niwelacja terenu, wymiana ziemi);  kompleksowe lub częściowe uzbrojenie terenu (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza), budowę lub modernizację układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa);  budowę infrastruktury drogowej wyłącznie wewnątrz terenu inwestycyjnego objętego projektem (wewnętrzne układy komunikacyjne). Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną stanowić mogą jedynie uzupełniający element projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego i tym samym mniejszą część budżetu projektu (tj. do 50% kosztów kwalfikowalnych projektu);

11 I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne – tryb konkursowy Wydatki niekwalifikowalne: zakup gruntu i nieruchomości; zakup środków trwałych nie związanych z utworzeniem nowych lub dostosowaniem istniejących terenów inwestycyjnych; wydatki związane z utworzeniem nowych lub dostosowaniem istniejących terenów inwestycyjnych celem udostępnienia terenu przedsiębiorcom z branży mieszkaniowej, nie będą kwalifikowane inwestycje przeznaczone na funkcje mieszkalne lub mieszkalno-usługowe; nabycie środków transportu; wydatki związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych; budowa/przebudowa/remont dróg dojazdowych do tworzonego terenu inwestycyjnego; wydatki na inwestycje związane wyłącznie z budową infrastruktury drogowej; wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną przekraczające 50% kosztów kwalfikowalnych projektu; wydatki w ramach mechanizmu cross- financing; koszty związane z utrzymaniem infrastruktury; koszty pośrednie; koszty związane z zaangażowaniem personelu; wydatki na promocję projektu w przypadku projektów objętych pomocą publiczną koszty prac przygotowawczych np. studium wykonalności, w przypadku projektów objętych pomocą publiczną wydatki na działania promocyjne służące upowszechnieniu wiedzy o dostępności infrastruktury (np. związane z udziałem w targach krajowych i zagranicznych, koszty dot. oznaczeń, bilbordów i tablic informacyjno-promocyjnych) przekraczające 10 % wydatków kwalifikowalnych projektu ;

12 I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP Wydatki kwalifikowalne: koszty dojazdu do i z kraju docelowego w terminach umożliwiających uczestnictwo w wydarzeniu; koszty zakwaterowania/ noclegu w hotelach o standardzie maks. 3-gwiazdkowym koszty wyżywienia (śniadania, obiady, kolacje/ obiadokolacje, w zależności od załączonego programu wydarzenia), koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w targach lub wystawach (w tym m.in.: projekt zabudowy stoiska, montaż, demontaż stoiska, podłączenie i zużycie mediów); koszty ubezpieczenia osób uczestniczących; koszty opłat związanych z uzyskaniem niezbędnych wiz; koszty transportu i spedycji eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną) koszty wpisu do katalogu targowego, opłat rejestracyjnych, reklamy w mediach targowych; koszty związane z przygotowaniem i drukiem materiałów promocyjnych oraz koszty związane z tłumaczeniem treści ww. materiałów; koszty usług tłumacza; koszty wynajmu sal konferencyjnych w ramach wyjazdów biznesowych/misji gospodarczych (wynajmu sali, przygotowania materiałów, przerw kawowych – w przypadku trwania spotkań pow. 4h, cateringu/wyżywienia – w przypadku trwania spotkań pow. 6h); koszty wstępu na teren targów i wystaw; koszty uczestnictwa 1-3 pracowników Beneficjenta i/lub partnerów (jeśli dotyczy).

13 I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP Wydatki kwalifikowalne cd: koszty usług doradczych i informacyjnych świadczonych przez doradców zewnętrznych koszty szkolenia dotyczące wyłącznie pracowników zatrudnionych w siedzibie/ oddziale zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego koszty zatrudnienia wykładowców poniesione za godziny, podczas których wykładowcy uczestniczą w szkoleniu minimalne niezbędne koszty zakwaterowania dla uczestników będących pracownikami niepełnosprawnymi (w hotelach o standardzie maks. 3-gwiazdkowym); koszty przerw kawowych – w przypadku trwania szkolenia pow. 4h, cateringu/wyżywienia – w przypadku trwania szkolenia pow. 6h); koszty dojazdu do i z miejscowości/kraju docelowego; koszty usług tłumacza; koszty wynajmu sali szkoleniowej; koszty materiałów szkoleniowych.

14 I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP Wydatki niekwalifikowalne : wydatki poniesione na samodzielne organizowanie usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych, organizacji udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych (tzw. „metodą gospodarczą”); wydatki na promocję projektu; koszty związane z organizacją szkoleń obowiązkowych, wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. z zakresu BHP); koszty poniesione na szkolenia e-learningowe; koszty poniesione na szkolenia trwające poniżej 3 dni kalendarzowych; wydatki poniesione na ubezpieczenia nieobowiązkowe; koszty diet krajowych i zagranicznych; koszty pośrednie; koszty wynagrodzenia personelu; koszty uczestnictwa więcej niż 3 pracowników Beneficjenta i/lub partnerów (jeśli dotyczy) w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych; usługi objęte projektem nie dotyczące działalności Beneficjenta prowadzonej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego; zakup usługi polegające wyłącznie na organizacji transportu, noclegu i wyżywienia; koszty zakwaterowania pracowników biorących udział w szkoleniach (z wyjątkiem pracowników niepełnosprawnych);

15 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu Wydatki kwalifikowalne: Wydatki na usługi doradcze i szkoleniowe; wydatki na wdrożenie TIK w celu podniesienia jakości usług wydatki związane z przygotowaniem i świadczeniem pakietowych usług służących podniesieniu innowacyjności firm (w ramach tego typu przedsięwzięć równie promocja rozwoju technologicznego innowacyjności), Wydatki na infrastrukturę, wyłącznie w celu świadczenia nowych usług; (profesjonalizacja usług)

16 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu Wydatki kwalifikowalne: koszty przygotowania, aktualizacji baz danych dotyczących ofert inwestycyjnych; koszty opracowania analiz, ekspertyz i strategii w obszarze promocji gospodarczej; koszty przygotowania, utworzenia, rozwoju systemów informacji gospodarczej, w tym zakup baz danych; koszty przeprowadzenia kampanii medialnych co najmniej w zasięgu ogólnopolskim (z wyłączeniem województwa warmińsko-mazurskiego) z wykorzystaniem środków przekazu o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym; koszty związane z opracowaniem, produkcją i dystrybucją (jeśli dotyczy) materiałów informacyjnych i promocyjnych (wydawnictw, broszur, folderów) oraz koszty związane z tłumaczeniem treści ww. materiałów wraz z prawami autorskimi; wydatki objęte cross-financingiem do 10% finansowania unijnego w ramach projektu; koszty wynajmu sal konferencyjnych/pomieszczeń w ramach organizacji wydarzeń/konferencji/misji gospodarczych/spotkań typu B2B (wynajmu sali, przerw kawowych – w przypadku trwania spotkań pow. 4h/dzień, cateringu/wyżywienia – w przypadku trwania spotkań pow. 6h/dzień); koszty przejazdu, dojazdu do i z miejscowości/kraju docelowego; koszty zakwaterowania/ noclegu w hotelach o standardzie maks. 3-gwiazdkowym koszty wyżywienia (śniadania, obiady, kolacje/ obiadokolacji) i ewentualne wyżywienie pracowników Beneficjenta jeden dzień przed i jeden dzień po wydarzeniu/ misjach gospodarczych/ spotkaniu typu B2B koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w targach lub wystawach (w tym m.in.: projekt zabudowy stoiska, montaż, demontaż stoiska, podłączenie i zużycie mediów); koszty wpisu do katalogu targowego, wystawowego, opłat rejestracyjnych, reklamy w mediach targowych; transport eksponatów, innych materiałów lub produktów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną); koszty wstępu na teren targów i wystaw; koszty ubezpieczenia osób uczestniczących; koszty opłat związanych z uzyskaniem niezbędnych wiz; koszty usług tłumacza; koszty uczestnictwa 1-3 pracowników Beneficjenta (w przypadku projektów partnerskich koszty uczestnictwa 1-3 pracowników dla każdego partnera).

17 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu Wydatki niekwalifikowalne: koszty oprogramowania wraz z jego konfiguracją i aktualizacją, stworzenie lub obsługa serwisów internetowych (przygotowanie i obsługa stron internetowych); koszty przeprowadzenia kampanii medialnych w zasięgu wyłącznie lokalnym i regionalnym; koszty zakupu środków trwałych wydatki na promocję projektu; koszty związane z organizacją szkoleń obowiązkowych, wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. z zakresu BHP); koszty poniesione na szkolenia e-learningowe; wydatki poniesione na ubezpieczenia nieobowiązkowe; koszty diet krajowych i zagranicznych; koszty pośrednie; koszty związane z zaangażowaniem personelu; koszty uczestnictwa więcej niż 3 pracowników Beneficjenta (w przypadku projektów partnerskich koszty uczestnictwa więcej niż 3 pracowników dla każdego partnera) w wydarzeniach/konferencjach/misjach gospodarczych/spotkaniach typu B2B; wydatki związane z zarządzaniem i obsługą projektu (nadzór, inwestor zastępczy oraz inżynier kontraktu);

18 Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) Poddziałanie 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski) Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii

19 Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych Nabór w pierwszym konkursie zakończył się 30 maja. Katalog kosztów kwalifikowalnych specyficznych: Opracowanie audytu energetycznego, W ramach robót związanych z termomodernizacją prace polegające na usuwaniu azbestu stanowią wydatek kwalifikowany, o ile są prowadzone z uwzględnieniem specjalnych zasad bezpieczeństwa określonych przepisami prawa i zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie projektu, Ważne – maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie uzależniona jest od liczby. zmodernizowanych budynków. Założono, że termomodernizacja jednego budynku oznacza uznanie 600 tys. zł w projekcie za kwalifikowalne. Efektywność energetyczna Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych

20 publicznych Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych Katalog kosztów niekwalifikowalnych specyficznych: zakup i montaż kotłów grzewczych opalanych węglem, koksem, brykietem, wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i indywidualnych pomieszczeniach piwnicznych, montaż nowej instalacji odgromowej, ocieplenie nowowybudowanego budynku (oddanego do użytku nie później niż rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu), wymiana/remont/naprawa dachu w tym wymiana więźby dachowej oraz wszelkie inne prace mające charakter remontu a nie ulepszenia termomodernizacyjnego, przebudowa/rozbudowa budynku, wymiana opraw oświetleniowych, w sytuacji, gdy nie wynika to z konieczności związanej z wymianą oświetlenia, wymiana oświetlenia w lokalach mieszkalnych i indywidualnych pomieszczeniach piwnicznych, koszty związane ze składowaniem materiałów zawierających azbest. Efektywność energetyczna Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych

21 Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Planowane rozpoczęcie naboru wniosków zgodnie z Harmonogramem – grudzień 2016 r. Alokacja przewidziana na konkurs to niecałe 40 mln euro. W związku z odległym terminem ogłoszenia konkursu, IOK nie przedstawiła Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w tym poddziałaniu. Efektywność energetyczna Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych

22 Większość poddziałań skierowana jest do wdrożenia w ramach ZIT. Aktualnie ogłoszony jest jeden konkurs na poddziałanie 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis. Planowane nabory: - Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) - zgodnie z propozycją zmian w harmonogramie wrzesień 2016; - Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis - zgodnie z Harmonogramem grudzień 2016 r. - Poddziałania 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski) nie przewidziano w 2016 r. Efektywność energetyczna Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) Poddziałanie 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)

23 Katalog kosztów niekwalifikowalnych specyficznych: koszt budowy/przebudowy dróg przekraczające 50% kosztów kwalifikowanych projektu, koszty amortyzacji, koszty bieżącego utrzymania infrastruktury, drogi wewnętrzne, dojazdy do posesji oraz drogi serwisowe znajdujące się poza pasem drogowym, koszty związane z zaangażowaniem personelu, wydatki związane z zarządzaniem i obsługą projektu dotyczące: wynagrodzeń, innych świadczeń dla osób fizycznych, pozostałych wydatków bieżących i wydatków związanych z ogólnym zarządem. Efektywność energetyczna Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) Poddziałanie 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)

24 Nabór wniosków zaplanowano na sierpień 2016. Alokacja zaplanowana na konkurs 30 mln euro. IOK opracowuje obecnie szczegółowe zasady kwalifikowalności dla ww. Działania. Efektywność energetyczna Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii

25 Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur Poddziałanie 5.4.2 Bezpieczny MOF

26 Konkurs w ramach poddziałanie 5.4.1 ogłoszony w lutym 2016 r. dotyczył wyłącznie typu projektu „Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych”. Katalog kosztów kwalifikowalnych specyficznych dotyczących ww. typu projektu: Zakup fabrycznie nowych lub używanych (nie starszych niż 3 lata od daty złożenia wniosku o dofinansowanie) pojazdów ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych, Wyposażenie służb ratowniczych w m.in. środki ochrony strażaka, sprzęt ratowniczy, sprzęt łączności i sygnalizacyjny, pompy, węże, armatura, osprzęt, zestaw pomocy medycznej, pozostały sprzęt oraz urządzenia niezbędne do przeciwdziałania klęsk żywiołowych i przeciwdziałania suszy. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur Poddziałanie 5.4.2 Bezpieczny MOF

27 Katalog kosztów niekwalifikowalnych specyficznych dotyczących ww. typu projektu: zakup pojazdów służących podmiotom leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, koszty pośrednie związane z realizacją projektu do których należą m.in. opłaty czynszowe, opłaty za energię, ogrzewanie, sprzątanie, opłaty pocztowe, materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne, media oraz inne koszty administracyjne, budowa/przebudowa/remont siedzib jednostek służb ratowniczych oraz garaży. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur Poddziałanie 5.4.2 Bezpieczny MOF

28 Oś Priorytetowa 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis

29 Konkurs na Działanie 8.1 został ogłoszony 30 maja 2016 r. Nabór rozpocznie się 30 czerwca 2016 r. i powinien zakończyć 8 sierpnia 2016 r. Działanie 8.1 zostało podzielone na dwa schematy. Schemat A przeznaczony jest dla projektów konkursowych, zaś Schemat B dla projektów pozakonkursowych (uzgodnione elementy przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego). Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis

30 Katalog kosztów kwalifikowalnych specyficznych : Koszty robót budowlanych części wspólnych budynków są kwalifikowalne proporcjonalnie do powierzchni przeznaczonej na funkcjonowanie komplementarnego projektu społecznego w tym budynku np. jeżeli projekt społeczny realizowany będzie w pomieszczeniu stanowiącym 10% powierzchni całego budynku, kwalifikowane będzie 10% kosztów prac budowlanych części wspólnych w budynku, Koszty budowy/przebudowy dróg wewnętrznych nieprzekraczające 30% kosztów kwalifikowalnych projektu. Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis

31 Katalog kosztów niekwalifikowalnych specyficznych: koszty budowy/przebudowy dróg wewnętrznych przekraczające 30% kosztów kwalifikowalnych projektu, wydatki poniesione poza granicami obszarów wyznaczonych w programie rewitalizacji, budowa obiektów z wyłączeniem (w wyjątkowo uzasadnionych wypadkach) odtwarzania historycznej zabudowy, wydatki na przebudowę, modernizację, adaptację budynków administracji publicznej oraz pomieszczeń administracyjnych, wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia ruchomego, nie stanowiących środków trwałych, remont, przebudowa indywidualnych mieszkań, koszty związane ze składowaniem materiałów zawierających azbest, zakup używanego sprzętu. Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis

32 Projekty składane w ramach Osi 8 Obszary wymagające rewitalizacji muszą wynikać z Lokalnego Programu Rewitalizacji. Program Rewitalizacji musi być zatwierdzony na dzień składania wniosku o dofinansowanie projektu. Uzyskanie dofinansowania w ramach działania 8.1 uwarunkowane jest złożeniem przez Wnioskodawcę oświadczenia o złożeniu wniosku o dofinansowanie z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020 dla projektu/projektów komplementarnych do realizowanego przez Wnioskodawcę, które zostały uzgodnione w programie rewitalizacji (lub zawarciem porozumienia z innym podmiotem, który zobowiąże się do zrealizowania projektu finansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014- 2020). Brak realizacji tego wymogu oznaczać będzie brak możliwości dofinansowania projektu w ramach działania 8.1 lub, jeśli takie dofinansowanie zostało przyznane – konieczność jego zwrotu. Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis

33 Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF-ZIT Olsztyna Poddziałanie 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Poddziałanie 7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim funkcjonalnym Ełku – ZIT bis Działanie 7.3 Infrastruktura kolejowa Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF-ZIT Olsztyna Poddziałanie 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Poddziałanie 7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim funkcjonalnym Ełku – ZIT bis Działanie 7.3 Infrastruktura kolejowa

34 Infrastruktura Transportowa Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF-ZIT Olsztyna, Poddziałanie 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Poddziałanie 7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim funkcjonalnym Ełku – ZIT bis Wydatki niekwalifikowalne: roboty budowlane polegające na bieżących remontach i konserwacji, tj. działania przywracające stan pierwotny infrastruktury drogowej bez poprawy parametrów technicznych drogi; drogi wewnętrzne, dojazdy do posesji oraz drogi serwisowe znajdujące się poza pasem drogowym; budowa/przebudowa/remont płatnych parkingów; zakup środków trwałych, w tym środków transportu; wydatki związane z zarządzaniem i obsługą projektu dotyczące: wynagrodzeń, innych świadczeń dla osób fizycznych, pozostałych wydatków bieżących i wydatków związanych z ogólnym zarządem; wydatki na promocję projektu poniesione niezgodnie z Wytycznymi MIiR w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 30 kwietnia 2015 r., Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 9 lipca 2015 r. oraz niniejszymi Wytycznymi (koszty promocji zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu nie mogą przekroczyć 2% wydatków kwalifikowanych wniosku pierwotnie złożonego i nie mogą być wyższe niż 100.000 zł brutto; koszty pośrednie; wydatki poniesione niezgodnie z typem projektów uwzględnionym w SZOOP Transport


Pobierz ppt "Kwalifikowalność wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google